نتایج جستجو

94421

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9443

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1 ((مسلسل 32)
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  427
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 427

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  169-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  236
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

انرژی یکی از عوامل اساسی ارتباط متقابل میان طبیعت و جامعه بوده و به عنوان عامل اصلی توسعه اقتصادی قلمداد می شود. صنعتی شدن کشورها و افزایش تقاضا برای انواع انرژی، سبب شده است که انرژی به طور عام و انرژی برق به طور خاص در استراتژی های توسعه ملی و سیاست گذاری های کلان کشورها جایگاه بسیار مهم تری داشته باشد. در این تحقیق اولویت بندی نیروگاه های تولید برق با تکیه بر نقش و میزان تاثیر معیارهای توسعه پایدار (اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) در قالب ارائه روش تصمیم گیری چند شاخصه ANP-BOCR تدوین گردیده است. در ادامه به تحلیل حساسیت نتایج برآمده از اولویت بندی نیروگاه ها با استفاده از نرم افزار تصمیمات ویژه پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن می باشد که در چارچوب شبکه «مزایا»، به ترتیب نیروگاه های سیکل ترکیبی و هسته ای بر سایر نیروگاه ها برتری دارند. در چارچوب شبکه «هزینه ها»، این نیروگاه های سیکل ترکیبی و برقآبی می باشند که از جهت هزینه بری بر سایر نیروگاه ها ارجحیت دارند. هم چنین در چارچوب شبکه «فرصت ها» نیروگاه های تجدیدپذیر در اولویت اول قرار می گیرند و در نهایت در چارچوب شبکه «ریسک ها»، نیروگاه های سیکل ترکیبی در اولویت اول نسبت به سایر نیروگاه ها قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 236

دانلود 72 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  129-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

در پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقدامات زیستی و مکانیکی مهار سیل و فرسایش، دو زیرحوضه از آبخیز حیدری واقع در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند که با داشتن شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی، خاکی، پوشش گیاهی و کاربری اراضی تقریباً یکسان، نماینده اجرای اقدامات زیستی و مکانیکی محسوب می شوند. برای ارزیابی اقدامات انجام شده معیارهای اجتماعی شامل آموزش، مشارکت، سطح درآمد و رضایتمندی بهره برداران و معیارهای فنی شامل کاهش سیلاب، ذخیره آب، افزایش درآمد و افزایش پوشش گیاهی انتخاب شد. روابط بین معیارها، زیرمعیارها و گزینه های مورد بررسی در دو مدل فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تعریف شد. سپس پرسشنامه-های مقایسات زوجی عوامل در هر دو مدل ANP و AHP در اختیار 30 تن از کارشناسان و خبرگان آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری قرار گرفت. نتایج نشان داد از بین زیرمعیارهای اجتماعی، زیرمعیار مشارکت در مدل AHP و زیرمعیار افزایش درآمد در مدل ANP وزن بیشتری کسب کرده اند. از بین زیرمعیارهای فنی، زیرمعیار کاهش سیل در هر دو مدل وزن بیشتری کسب کرده است. هم چنین در انتخاب روشهای زیستی معیارهای اجتماعی و نیز افزایش پوشش گیاهی مهم هستند. در حالی که در انتخاب روش های مکانیکی کاهش سیلاب و ذخیره آب تاثیرگذارند. نهایتا نتایج نشان داد اقدامات زیستی در مهار سیل و رسوب ارجحیت دارند. وزن اقدامات زیستی و مکانیکی در مدل ANP به ترتیب 60/0 و40/0 و در مدل AHP به ترتیب 51/0 و 49/0 است.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صحت سعید | پری زادی عیسی

نشریه: 

مدیریت صنعتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  105-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  147
چکیده: 

تحلیل SWOT به تنهایی یک ابزار تحلیلی برای تعیین اهمیت فاکتورهای شناسایی شده و ارزیابی گزینه های مختلف استراتژیک بر حسب این فاکتورها ارایه نمی کند. به این دلیل تحلیل SWOT نقصان ها و کمبودهایی در اندازه گیری و ارزیابی فاکتورها داراست. با وجودی که فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این نقایص را برطرف می کند اما خود این رویکرد در هنگامی که بین فاکتورها عدم استقلال و وابستگی وجود داشته باشد کارایی خود را از دست می دهد، چرا که AHP فرض می کند فاکتورهای حاضر در ساختار سلسله مراتبی مستقل می باشند در صورتی که این فرض در بررسی تاثیرات محیط درونی و بیرونی نمی تواند پذیرفتنی باشد. لذا نیاز به ابزاری داریم که وابستگی های ممکن میان فاکتورها را به حساب آورد و اندازه گیری نماید. در این مقاله یک رویه الگوریتمیک مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای بدین منظور ارایه می شود که می تواند حتی وقتی بین فاکتورهای SWOT وابستگی وجود داشته باشد کار را به خوبی به پیش ببرد.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 147 استناد 8 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  172-179
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11990
 • دانلود: 

  9397
چکیده: 

Steam boiler is a common primary utility that creates steam by applying heat energy to water in a close system and poses different threats. The present study aimed to identify health, safety, and environmental hazards by implementing Hazard Identification (HAZID) method and analytical network process (ANP). Therefore, the identified hazards were categorized and scored by HAZID method and then, prioritized using ANP. A total number of 58 hazards were identified in 4 categories; of which, 6 hazards were weighted by the super decisions software. According to the results, job stress and cooling system wastewater were recognized as the most and the least important hazards, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 11990

دانلود 9397 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MULEBEKE J.A.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10528
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10528

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  177-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  163
 • دانلود: 

  80
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 163

دانلود 80 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

توکلی هانیه | صابری حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  83-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  327
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: حمل و نقل پایدار مجموعه ای از سیاست ها و دستورالعمل های یکپارچه، پویا، پیوسته و دربردارنده اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که توزیع عادلانه و استفاده موثر از منابع جهت رفع نیازهای حمل و نقل جامعه و نسل های آتی را به همراه دارد. اثرات این بخش ها، چگونگی جهت گیری و سوق به سمت این هدف را مشخص می کنند. هر چند تاکنون تعریف مشترکی از پایداری ارائه نشده است ولی توسعه پایدار به طور عام و حمل ونقل پایدار به طور خاص در جست وجوی یافتن توازنی میان کیفیت های محیطی، اجتماعی و اقتصادی در عرضه ی تسهیلات حمل ونقل است. بر همین اساس رویکرد حمل ونقل پایدار به رویکردی گفته می شود که «بازتاب ها هزینه های محیطی-اجتماعی را انعکاس می دهد.روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی –تحلیلی ومبتنی بر مطالعات اسنادی-کتابخانه ای است برای تحلیل داده ها در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از شیوه فرایند تحلیل شبکه ای تمامی جوانب و رابط درونی و بیرونی عناصر تشکیل دهنده شبکه تصمیم، شامل معیارها و زیر معیارها و گزینه ها در نظر گرفته پس از طبقه بندی داده ها نسبت به تهیه مدل مفهومی ANP اقدام گردید.یافته ها: مدل ANP شامل خوشه ها و گزینه های متعدد با استفاده از نرم افزار Super Decisions تولید و نتیجه بررسی های صورت گرفته در نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نهایت به دلیل حجم وسیع خروجی ها به تعدادی از آنان در این مقاله اشاره گردیده است.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که ارزیابی پایداری شبکه حمل و نقل شهری مطالعه موردی منطقه 21 شهر تهران، / ناحیه دو 251371.0 اهمیت در اولویت اول، ناحیه یک/616064 درصد رتبه دوم ناحیه سه 132565.0 رتبه سوم قرار می گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 327

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  271
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

در این تحقیق به منظور تخصیص اراضی برای توسعه اکوتوریسم از روش ارزیابی چند معیاره مبتنی بر فرآیند تحلیل شبکه ای و منطق فازی استفاده گردید. معیارهای اکولوژیکی شامل خاک، اقلیم، منابع آب، زمین شناسی و فیزیوگرافی و معیارهای اقتصادی و اجتماعی شامل کاربری اراضی، فاصله از جاده، فاصله از اراضی ساخته شده، فاصله از جاذبه های دیدنی و فاصله از امکانات گردشگری شناسایی و به روش فازی کمی شدند. جهت تهیه نقشه کاربری اراضی از داده های سنجنده OLI ماهواره لندست 8 استفاده شده است. عملیات برداشت زمینی در تیر 1394 انجام شد. سپس اقدام به رتبه بندی عوامل موثر در تخصیص اراضی به اکوتوریسم با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای گردید. در آخرین گام با استفاده از عملگر ترکیب خطی وزنی (WLC) کلیه لایه های اطلاعاتی در محیط ArcGISÒ10.1 تلفیق شدند و نقشه نهایی توان توسعه اکوتوریسم تهیه گردید. به منظور صحت طبقه بندی به صورت تصادفی 20 درصد از واحدهای همگن دارای قابلیت برای اکوتوریسم در عرصه بررسی و مشخص گردید که 94 درصد از واحدهای شناسایی شده به تفکیک توان طبقات با شرایط طبیعی سرزمین انطباق دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که معیارهای اکولوژیکی مجموعا 0.64 از وزن نهایی را به خود اختصاص داده و این نشانه دخالت بیشتر معیارهای اکولوژیکی در ایجاد قابلیت برای اکوتوریسم می باشد. همچنین از کل سطح عرصه 75.2درصد دارای توان برای توسعه اکوتوریسم و 24.8 درصد از سطح منطقه فاقد توان می باشد. از مناطق باقابلیت قابل قبول ازنظر کاربری اکوتوریسم، حدود 30.32 درصد از سطح منطقه دارای توان زیاد می باشد. استفاده توام از منطق فازی و روش ANP در تعیین ارجحیت و وزن معیارها نسبت به یکدیگر شرایط منطقی تر و انعطاف پذیرتری را برای ارزیابی به روش WLC فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 271

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
litScript