نتایج جستجو

162128

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16213

انتقال به صفحه



فیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها




گروه تخصصی











متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

حیدری ج. | منتصری م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

در این مقاله، ارتباط کشاورزی پایدار با فقر و تلاشهای ترویج کشاورزی و اثرات آن بر مراکز روستایی شهرستان بهبهان مورد توجه واقع شده است. اطلاعات از 200 نفر از کشاورزان از 40 روستای این شهرستان بدست آمد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی چند مرحله ای برای انتخاب روستاها و کشاورزان مورد استفاده قرار گرفت. یافته های حاصل از تحلیل مسیر داده ها در 3 الگوی علی مختلف به خوبی پیچیدگی ارتباطات بین متغیرها و تخریب محیط زیست را نشان می دهند، بطوریکه بین فقر و ناپایداری رابطه علی وجود دارد. عدم وجود اثر علی مستقیم سطح بکارگیری تکنولوژی و برخورداری از امکانات ترویجی بر پایداری سیستم کشاورزی در هر 3 الگو از محدودیتهای ساختاری و نهادی در ترویج و اشاعه بکارگیری تکنولوژیهای مناسب حکایت می کنند. درانتها ضرورت توجه به برنامه ریزیهای منطقه ای با در نظر گرفتن ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی گروههای هدف در هر منطقه خاص، تغییر رهیافت متداول ارتباط ترویج و تحقیق و برنامه های آموزشی برای کارگزاران ترویج بیان شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 215 استناد 7 مرجع 2
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  207-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  250
 • دانلود: 

  72
چکیده: 

این پژوهش مهمترین عوامل موثر و مرتبط بر باروری را که مختص کشور ما و استان مازندران است بررسی می نماید و لذا می توان از آن در برنامه ریزی های صحیح باروری بهره جست. داده های این مطالعه از طرح »بررسی عوامل موثر بر آهنگ و بازدهی باروری در استان مازندران در سال 79 به وسیله پرشسنامه ای مشتمل بر سه بخش (مشخصات دموگرافیک، اطلاعات باروری و بخش تنظیم خانواده) جمع آوری شده است، نوع مطالعه توصیفی – تحلیلی است و نمونه گیری به روش دو مرحله ای تصادفی انجام شده و با در نظر گرفتن این که بیشتر از15  درصد از خانوارها بیش از6  فرزند دارند با احتسابd=0.02  نمونه ای به حجم 1343 نفر وارد مطالعه شدند. از آنجا که تمرکز مطالعه بر زنان10-54  ساله ازدواج کرده همسردار می باشد، پس از کسر نمونه های غیر مرتبط1137  زن مورد بررسی قرار گرفتند. از بین عوامل موثر باروری، سن مادر، سواد مادر، تعداد سال های زناشویی، سن هنگام ازدواج مادر و سن اولین حاملگی انتخاب و به وسیله روش آنالیز مسیری اثر علتی (اثر مستقیم و غیر مستقیم) و اثرات غیر علتی محاسبه گردید. کلیه ضرایب اثر محاسبه شده از نظر آماری با صفر اختلاف معنی دار آماری داشته اند (P<0.01) نتیجه این که از بین متغیرهای مورد بررسی، به ترتیب تعداد سال های زناشویی و سن مادر دارای بیشترین ضریب اثر مستقیم مثبت (r=0.203 .r=0.428) و سواد مادر دارای قویترین اثر مستقیم منفی (r=-0.182) بر باروری بوده اند. از بین عواملی که بر باروری اثر غیر مستقیم داشته اند سن مادر باr=427  علاوه بر اثر مستقیم، بیشترین اثر غیر مستقیم مثبت و سواد مادر با r=-0.153 قویترین اثر غیر مستقیم منفی را از طریق سایر متغیرهای مدل بر باروری اعمال می کنند. ضریب اثر مستقیم سواد مادر بر باروریr=-0.2  بوده و ضریب اثر علتی آنr=-0.335  محاسبه شده است که نسبت به سایر متغیرهای مدل قویترین اثر را بر کاهش باروری نشان می دهد و با نتایج مطالعات مشابه در خصوص عوامل موثر بر تمایل مادران به ادامه باروری هخوانی دارد. از آنجایی که کنترل باروری امری دشوار می باشد، با روش آنالیز مسیری می توان در صورتی که امکان کنترل همه متغیرها نباشد توجه بیشتر را بر روی متغیرهایی معطوف کرد که نسبت به سایر متغیرها بیشترین اثر را در باروری دارند و در این مطالعه سواد مادرو تعداد سال های زناشویی سهم بیشتری را در باروری و تغییرات آن به عهده داشته اند. با توجه به مقدار R² در مرحله آخر (0.691)، مدل بدست آمده را می توان یک مدل نسبتا خوب در پیش بینی و کنترل باروری به حساب آورد.

آمار یکساله:  

بازدید 250

دانلود 72 استناد 455 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  281-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  404
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف این تحقیق، شناخت وضعیت موجود ورزش استان همدان از طریق تحلیل درونی و بیرونی (SWOT analysis) در سال 1388است. در این پژوهش، علاوه بر شیوه های کمی از شیوه های کیفی، مصاحبه و جلسات بحث متمرکز (Focus Discussion Group) استفاده شده است. تمامی جامعه آماری این تحقیق که شامل 67 نفر بودند، به دلیل محدودیت، به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته است که به روش دلفی طراحی و تنظیم شد. اعتبار صوری پرسشنامه ها توسط متخصصان تربیت بدنی تایید و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ (r=0.82) محاسبه و تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، علاوه بر آمار توصیفی از روش تحلیل SWOT استفاده شد. یافته ها نشان دادند ورزش استان همدان از نظر عوامل داخلی (2.50) و خارجی (2.60) نقاط قوت فرصت های بیشتری دارد و در شرایطی است که می تواند با کمک راهبردهای مورد نظر، به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد. پیشنهاد می شود ورزش استان با استفاده از ظرفیت های خوب موجود در موقعیت جغرافیایی ویژه خود در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی و نیز جبران کمبودهای موجود در بخش ورزش و تربیت بدنی گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 404

دانلود 94 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 25)
 • صفحات: 

  292-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  875
 • دانلود: 

  387
چکیده: 

زمینه و هدف: هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی (ABA یا Applied behavioral analysis) بر علایم کودکان اوتیسم (کودکان 7-3 سال مبتلا به اوتیسم)، در مدت پنج سال است.مواد و روش ها: این تحقیق از نوع تحقیقات آزمایشی است که بر اساس آن 20 نفر از کودکان 3 تا 7 ساله مبتلا به اوتیسم در مرکز اوتیسم اصفهان به مدت پنج سال (90-1385) تحت مداخله به روش ABA قرار گرفتند. از آزمودنی ها در بدو ورود آزمون تشخیصی GARS (Gilliam Autism rating scale) اجرا گردید. این تست در پایان پنج سال دوباره اجرا شد. همچنین آزمودنی ها در ابتدای مداخله توسط چک لیست محقق ساخته، در مولفه های درک مفاهیم شناختی، ریاضی، مهارت های کلامی و خودیاری مورد ارزیابی قرار گرفتند. این چک لیست ها در پایان هر سال نیز اجرا می گردید. داده ها پس از پنج سال توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنی داری در پیش آزمون و پس آزمون در مولفه های رفتارهای کلیشه ای، مشکلات ارتباطی و تعاملات اجتماعی و کل نمره GARS وجود دارد (P<0.001). همچنین آزمون Friedman نشان داد که تفاوت معنی داری در میزان مفاهیم شناختی، ریاضی، مهارت های خودیاری و کلامی در مدت پنج سال نسبت به نمره پایه و همچنین نسبت به سال قبل وجود دارد (P<0.001). به عبارتی میزان رشد مفاهیم شناختی و ریاضی، مهارت های خودیاری و کلامی هر سال چشمگیر بوده است.نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت که مداخله ABA بر کاهش علایم اوتیسم و افزایش مهارت ها موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 875

دانلود 387 استناد 455 مرجع 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  106-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  55
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

تعیین محدوده سرده ها در زیرتباره Trigonellinae Small یکی از بحث برانگیزترین موضوعات تاکسنومیکی در این زمینه در حدود 100 سال گذشته بوده است. طرح صفات جدا کننده متعدد توسط گیاه شناسان مختلف موید این ادعا می باشد. صفات مربوط به قطعات گل به خوبی دیگر ویژگی های رویشی به طور گسترده ای تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله براساس 5 صفت کیفی و 19 صفت کمی مربوط به قطعات گل گونه های متعلق به سرده Trigonella (به طور خاص گونه های چندساله متعلق به بخشEllipticae ) از دیگر سرده های این زیر تباره جدا شده است و نتایج به دو شکل طرح درختی و طرح پراکنده (Scatter plot) نمایش داده شده است. قرارگیری گونه های شبه یونجه (Medicagoid) مربوط به بخش Bucerates و یونجه در یک شاخه و حضور گونه Melilotus indicus به همراه سایر گونه های یکساله شنبلیله در یک شاخه مجزا از نتایج اصلی این مطالعه می باشند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 55

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  238-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  533
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

با توجه به تغییرات حرارتی محیط دهان تا 80 درجه سانتی گراد نیز گزارش شده است احتمال تخریب رستوریشن های موجود در دهان و Debonding بریج های رزین باند به دلیل تفاوت در خواص حرارتی فلزات و نسوج مختلف دندان وجود دارد.با گذاشتن لایه اپک پرسلن روی بالچه فلزی بریج های رزین باند می توان انتظار استرس های حرارتی و استرین ناشی از آن تعدیل گردد. با استفاده از روش آنالیز اجزا محدود (Finite Element analysis) نحوه انتقال حرارت در سیستم بریج های رزین باند و استرس حرارتی و استرین ناشی از آن در سه درجه حرارت صفر، 15 و 55 درجه در عرض دو ثانویه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که: سرد کردن سیستم اثر مخربتری نسبت به شرایط گرم کردن آن دارد و وجود اپک پرسلن در رینتر بریج های رزین باند موجب کاهش انتقال به سمنان و مینای زیر رستورریشن گشته و با تعدیل استرس حرارتی در سیستم می تواند Debonding این نوع بریجها را کاهش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 533

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2125
 • دانلود: 

  707
چکیده: 

حوادث در محیط کار باعث آسیب رساندن به پرسنل می شود که با شناسایی این خطرات می توان از بسیاری از آنها پیشگیری نمود. پژوهش حاضر بصورت مقطعی با هدف شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با استفاده از تکنیک آنالیز ایمنی شغلی آن در یکی از آزمایشگاههای کشور انجام شد. ایتدا خطرات فرآیند شناسایی شد و ارزیابی ریسک فعالیتهای انجام شد و در نهایت اولویت بندی خطرات انجام گرفت و راه حل کنترلی ارائه گردید. تجزیه و تحلیل ریسک پر خطر کار در آزمایشگاه که شامل: عدم استفاده از وسایل حفاظتی مخصوصا دستکش مقاوم و غیر قابل نفوذ، ماسک، روپوش، پیش بندمخصوص وغیره برای پرسنل و دانشجویان، عدم جمع آوری پسماندهایی مانند ظروف پلاستیکی، شیشه ای و نیز جعبه ها ی کیت ها و معرف ها که طی کارآلوده به سرم و مایعات بدن می شوند، درمحفظه های جداگانه ای جهت مراحل بازیافت، عدم برقراری ارتباط برای دفع زائدات خطرناک با شهرداری، عدم درخواست بازرسانی برای بازدید و کنترل آزمایشگاه، عدم درخواست جمع آوری جداگانه زائدات جدا شده از سایر زائدات از شهرداری، عدم درخواست بررسی پساب آزمایشگاه توسط شرکت آب و فاضلاب و چگونگی دفع آن بوده است. 64 % از خطرات شناسایی شده در محدوده پر خطر، 27 % در محدوده خطر متوسط و 9 % در محدوده کم خطر قرار دارند. از جمله اقداماتی که در مورد خطرات با ریسک متوسط می توان انجام داد شامل: برنامه ریزی در مورد کاهش حجم پسماند تولیدی، آموزش تحت یک برنامه ریزی خاص در خصوص مدیریت پسماندها و در صورت امکان استفاده از مواد شیمیایی و ضدعفونی کننده ای که خطرکمتری برای افراد و محیط زیست دارند می باشد. اقداماتی که در مورد ریسک های کم خطر حین کار می توان انجام داد شامل: برنامه ریزی برای استفاده از درمقابل وسایلی که دوباره وارد چرخه کاری در مقابل وسایل یک بارمصرف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2125

دانلود 707 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  266
 • صفحات: 

  2131-2138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  121
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

مقدمه: مطالعه جهت تشخیص جنس مایکوباکتریوم، معیاری را برای بررسی اپیدمیولوژی و پاتوژنز این گروه از باکتری ها در نواحی جغرافیایی مختلف فراهم می کند. با توجه به شیوع عفونت های ناشی از مایکوباکتریوم در ایران و همچنین همسایگی ایران با دو کشور افغانستان و پاکستان که در زمره 22 کشور High burden دنیا هستند، ضرورت توجه بیش از پیش به این بیماری و ارایه مولکولار اپیدمیولوژی بیماری های مایکوباکتریال روشن می گردد. PCR-RFLP analysis (PRA یا Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism analysis) یک روش دقیق و ارزان می باشد که تشخیص گونه های مایکوباکتریوم را فراهم می آورد. این مطالعه با هدف تعیین پروفایل قطعات محدود شونده با استفاده از روش پیش گفته برای مشخص نمودن تایپ های شایع مایکوباکتریوم های غیر توبرکلوزیس اصفهان انجام گردید.روش ها: 34 ایزوله بالینی پس ازگردآوری و کشت توسط روش فنوتیپی تشخیص داده شدند. یک قطعه 360 bp از ژن rpoB با روش PCR (Polymerase chain reaction) تکثیر گردید و سپس محصولات PCR تحت تاثیر دو آنزیم MspI (Moraxella sp.) و HaeIII (Haemophilus aegyptius bacteria) قرار گرفتند. قطعات حاصل از هضم توسط آنزیم با استفاده از ژل متافور آگارز 4 درصد الکتروفورز شدند و مورد آنالیز قرار گرفتند.یافته ها: در بین 34 گونه NTM (Nontuberculous mycobacteria) مورد بررسی تایپ I مایکوباکتریوم فورچئیتوم با فراوانی 82.35 درصد بیشترین نمونه جدا شده از مجموعه نمونه های بالینی این منطقه بود و پس از آن، مایکوباکتریوم کانزاسی تایپ I و مایکوباکتریوم گوردونه تایپ I هر دو با 5.88 درصد و مایکوباکتریوم گوردونه تایپ II و مایکوباکتریوم اینتراسلولار با 2.94 درصد جدا گردیدند.نتیجه گیری: روش PRA rpoB gene به کار گرفته شده جهت تشخیص گونه های مایکوباکتریوم، نتایج معتبری را با توجه به نتایج دیگر مطالعات، در این منطقه جغرافیایی ارایه نمود. الگوی PRA گونه های مایکوباکتریوم کانزاسی ساب تایپ I (MspI: 30.40.60.175، HeaIII: 90.205) و مایکوباکتریوم اویوم (MspI: 40.80.105، HeaIII: 270) حاصل از این مطالعه با الگوی به دست آمده از بعضی مطالعات، یکسان بود، اما با پروفایل تعدادی دیگر همسان نبود. این روش، توانست 100 درصد ایزوله های مایکوباکتریوم غیر توبرکلوزیس را شناسایی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 121

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  36
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2910
 • دانلود: 

  942
چکیده: 

مقدمه: امروزه مدیریت دانشگاهی به فعالیت پویا و دشواری مبدل شده و چنانچه مدیران بخواهند راهبردها و اهداف مناسبی اتخاذ نمایند، باید به برنامه ریزی استراتژیک اقدام کنند. در ابتدای این برنامه ریزی، نیازمند آگاهی و شناخت عمیق و دقیق از وضعیت حاضر خود هستند. هدف از این مطالعه، شناخت وضعیت موجود دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از طریق تحلیل درونی و بیرونی در سال 1386 بود.روش بررسی: در این پژوهش از ترکیب دو روش تحقیق کمی و کیفی استفاده شده ؛ افراد جامعه پژوهش شامل مدیران و معاونین و کارشناسان و کارمندان دانشکده بودند (85 نفر) که به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزار مورد استفاده، دو پرسشنامه محقق ساخته، و مصاحبه به شیوه جلسات بحث گروهی بود. برای تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی، و تحلیل SWOT استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که دانشکده مدیریت از نظر عوامل داخلی و خارجی از نقاط قوت و فرصت های بیشتری برخوردار است و در شرایطی است که می تواند با کمک استراتژی های مورد نظر، به بهره برداری از فرصت ها در جهت کاهش ضعف ها و تهدیدات بپردازد. بخش های پژوهشی و دانشجویی از نقاط قوت بیشتری برخوردارند، و بخش فرهنگی با ضعف های بیشتری مواجه است. از جمله مشکلاتی که این دانشکده با آن روبروست تغییرات شدید مدیریتی، متمرکز بودن نظام مدیریتی، فقدان تفکر و نگرش سرمایه ای بودن به رشته های دانشکده است.نتیجه گیری: دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی از جایگاه نسبتا خوبی برخوردار است و توانسته از عوامل محیطی داخلی و خارجی به خوبی بهره برداری کند. با این حال هنوز مشکلات فراوانی دارد که با آینده نگری و برنامه ریزی استراتژیک و بهره برداری از فرصت ها و قوت ها می تواند بر ضعف ها و مشکلات فایق آید. 

آمار یکساله:  

بازدید 2910

دانلود 942 استناد 3 مرجع 0
litScript