نتایج جستجو

1737

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

174

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

MATDAS L.

نشریه: 

PERSPECTIVE IN HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  13-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6822
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6822

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AGHDASI ABBAS

نشریه: 

HISTORY & CULTURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  98
 • صفحات: 

  123-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14115
 • دانلود: 

  19647
چکیده: 

The available scholarship does not agree on the exact date of Muslim arrival to america. Early Islam in america could have been a Pre-Columbian presence, while some scholars suggested a Columbian or even a post-Columbian contact. None of the three views discuss the idea of Muslim minorities among early Muslims to america. (West) Africa was the origin of many free and slave Africans who later made it to america. Given the influence of various Muslim dynasties (e.g. Fatimids and Idrisids in North, and later in other parts of Africa), some questions are raised: were there any religious minorities among early Muslims who came (or were brought) to america; when did early Muslims enter america? Contact theories were briefly reviewed to show early presence of Islam in america was multi-faceted. I traced the very first moments of Islam in america from among (West) African slaves. Interestingly, some slaves practiced Islam differently. It was suggested that since not much has been left from early Islam in america, in all probability early Muslims were slaves who did not have the power to establish their presence and practice their religion. Religious differences in early Islam in america seemed to be a matter of culture and choice, of which many Muslims might have been unaware. The paper concluded that the current literature on the history of (Shii) Muslim minorities in america focused on immigrants and did not cover periods of slavery. That might indicate why some scholars opined minorities like Shias came during the late nineteenth century.

آمار یکساله:  

بازدید 14115

دانلود 19647 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SIMON S. | BENJAMINS D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4841

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

دانش سیاسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 16)
 • صفحات: 

  107-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1125
 • دانلود: 

  943
چکیده: 

قدرت یکی از عناصر پایه و بنیادین در سیاست بین الملل است. از این رو عرصه تحلیل قدرت یکی از مهم ترین حیطه های پژوهشی مطالعات روابط بین الملل می باشد که بر اساس اتکا به روش شناسی های گوناگون به بحث در جهت تبیین رفتارهای خارجی دولت ها می پردازد. بر این اساس بررسی تحول در ساختار سیاسی و الگوهای رفتاری کشورها نشان می دهد که هرگونه تغییر و جا به جایی، ناشی از دگرگونی در رهیافت های مبتنی بر قدرت است. تحول در مفهوم قدرت که از آن به عنوان «قدرت نرم» یاد می شود، به عنوان یک روش بحث در حیطه سیاست بین الملل و ابزاری جهت بهینه کردن سیاست خارجی کشورها، الگویی به نسبت جوان محسوب می شود که به نوعی بر مفاهیم مترادف آن چون نفوذ، اقتدار و حتی مشروعیت ابتنا دارد. این قدرت، قدرت هدایت کردن، جذب کردن و سرمشق بودن است. نظر به همین اهمیت نیز ارتباط تنگاتنگی با قدرت های بی شکل نظیر فرهنگ و فن آوری می یابد. بر این اساس آمریکا درصدد است که با گسترش و اشاعه فرهنگ و دانش خود به عنوان مولفه هایی از قدرت نرم، به سه هدف ارتقای میزان مشروعیت نظام سیاسی در عرصه بین الملل، حفظ پرستیژ بین المللی و در نهایت مدیریت و جهت دهی به افکار عمومی در راستای تثبیت ساختار هژمونیک خود نائل آید. مقاله حاضر ابتدا به بازتعریف قدرت در روایت های کلاسیک و معرفی برداشت نوین از قدرت، پیشینه و همچنین ویژگی های آن می پردازد، و سپس با عنایت به نقش آفرینی قدرت نرم آمریکا، با تمرکز بر دو عنصر قدرت نرم (فن آوری و فرهنگ)، اثرگذاری این شکل از قدرت را در جهت پایداری سیستم هژمونیک مورد بررسی قرار می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1125

دانلود 943 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

MORADI LEILA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10347
 • دانلود: 

  8081
چکیده: 

Background: In late December 2019, a coronavirus outbreak first occurred in Wuhan, China, and then spread worldwide, which became a major global emergency. This severe respiratory illness called coronavirus disease 2019 (COVID-19) is transmitted through respiratory droplets and contaminated surfaces. Objectives: This study aimed to investigate the epidemiology of COVID-19 in continental america. Methods: This study was an ecological study describing the epidemiological features of COVID-19 in the americas. The data of identified definitive cases and deaths from this disease and other information were extracted from the reports of theWorld Health Organization and transferred to SPSS software (version 24). Furthermore, the case fatality rate was separately calculated for each country. Results: The highest number of COVID-19 reported cases and the highest COVID-19 mortality rate were in the United States, with 72, 186, 963 and 1, 896, 955 cases, respectively. Moreover, the highest case fatality rate was reported as 9. 38% in Peru. Conclusions: The prevention of COVID-19 transmission in countries is possible with general vaccination and observation of social distancing. These measures reduce the transmission of COVID-19 and are effective ways to control this global health problem.

آمار یکساله:  

بازدید 10347

دانلود 8081 استناد 0 مرجع 4680
نویسندگان: 

HEIN H.A.

نشریه: 

SEMINAR IN NEONATOLOGY:SN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  111-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2757
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2757

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MISHKIN F.S. | SAVASTANO M.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  415-444
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3733
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3733

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

حق روستا مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  28
 • صفحات: 

  87-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

اگرچه کشورها ی آمریکای لاتین بسیار جوانند، اما ادبیاتی غنی و ارزشمند دارند . با بررسی تاریخ ادبیات کشورها ی آمریکای لاتین در برابر فهرستی طویل از نام مردان، نام زنانی نیز به چشم میخورد که با تلاش فراوان توانست هاند به این عرصه وارد شوند و در جمع مردان حضور یابند . اگرچه مردان می کوشیدند این میدان را در انحصار خود بگیرند و زنان را به سکوت محکو م کنند، ولی زنان نیز توانستند به نحوی شایسته، توانایی های خود را به معرض نما یش بگذارند . آنچه که در ا ین تحقیق مد نظر قرارگرفته، بررسی اجمالی از وضعیت حضور زنان در عرصه ادبیات آمریکای لاتین از قبل از دوره استعمار این قاره توسط کشورگشایان اسپانیایی تا عصر حاضر است، حضوری که توانایی های آنان را به ثبت رساند . برای انجام ا ین امر، تعدادی از زنان برجسته دوره ها ی مختلف انتخاب شدند که در عرصه شعر، نثر، داستا ن نویسی و رمان فعالیت داشته اند و آثار گرانقدری از خود به جای گذاشته اند. با توضیحاتی هرچند مختصر، سعی بر ا ین ا ست تا وضعیت اجتماعی دورانی که زنان در آن میزیستند آشکار شود، و همچنین تلا ش هایشان در راستای همگام شدن با مردان ترسیم  شود . لازم به ذکر است که ا ین تحقیق درصدد  هیچگونه موضع گیری فمنیستی نبوده و فقط سعی در شناساندن چهره ها ی زنانی دارد که در زمان خود با تلاش فراوان درعرصه ادبیات مطرح شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 381 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  747-751
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5759
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5759

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

PFALLER M. | DIEKEMA D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7855

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript