نتایج جستجو

830

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

83

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  94-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20028
 • دانلود: 

  50090
چکیده: 

The catalytic reduction of sulfur dioxide with methane to form elemental sulfur was studied. Al2O3, Cu-Al2O3, and Ni-Al2O3 were examined as catalysts whose performances were compared in terms of SO2 conversion and selectivity. Performance of the catalyst extremely improved when nickel and copper were added as promoters. The effects of temperature, SO2/CH4 molar ratio, and reaction time on SO2 reduction were studied. The operating temperature range was 550– 800 ° C, and it was observed that the reaction was strongly temperature dependent. At temperatures lower than 700 ° C, Al2O3-Cu (10 %) catalyst showed the best performance of all the catalysts. However, at 700 ° C and higher, performances of Al2O3-Cu (10 %) and Al2O3-Ni (10 %) catalysts were similar. Complete conversion and selectivity (more than 99. 5 %) was achieved by Al2O3-Cu (10 %) and Al2O3-Ni (10 %) catalyst, at 750 ° C. Effect of molar feed ratio of SO2/CH4= 1-3 was studied, and stoichiometric feed ratio showed the best performance. In addition, the investigation of reaction time for Al2O3-Cu (10 %) and Al2O3-Ni (10 %) catalysts showed good long-term stability for SO2 reduction with methane.

آمار یکساله:  

بازدید 20028

دانلود 50090 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

شهیدیان زهرا | پاپن آزاده

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1212
 • دانلود: 

  458
چکیده: 

در این پژوهش پودر آلومینا به روش رسوب گذاری تهیه شد. ژل بوهمیت از هیدرولیز آلومینیوم نیترات در pH گستره 9-8 و دمای 90 درجه سلسیوس تهیه شد و ژل به دست آمده پس از خشک شدن در دمای 110 درجه سلسیوس اکسترود شد. اکسترودهای تهیه شده در آون خشک شده و سپس در کوره با دمای 600 درجه سلسیوس تکلیس شد. نمونه های گاما آلومینای اکسترود به دست آمده دارای سطح BET بالای 200 m2/g و متوسط اندازه حفره های6.6-11.63 nm  بودند. از گاماآلومینای اکسترود تهیه شده به عنوان پایه کاتالیست استفاده شد و به روش تلقیح تر ابتدا ترکیب مولیبدن و سپس ترکیب کبالت روی آن نشانده شد. میزان فلزات موثر نشانده شده به وسیله XRF اندازه گیری شد. برای آزمودن میزان قدرت کاهش (احیای) کاتالیست، آزمون TPR روی بهترین نمونه انجام شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1212

دانلود 458 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

SUJIROTE K. | DATERAKSA K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5282
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5282

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

EBRAHIMI BASABI M. | JAVADPOUR J. | REZAEI H. | GOUDARZI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22471
 • دانلود: 

  12717
چکیده: 

Nano- size alumina particles have been synthesized by mechanical activation of a dry powder mixture of AlCl3 and CaO. Mechanical milling of the above raw materials with the conditions adopted in this study resulted in the formation of a mixture consisting of crystalline CaO and amorphous aluminum chlorides phases. There was no sign of chemical reaction occurring during milling stage as evidenced by x-ray diffraction studies. Subsequent heat treatment of the milled powder at 350°C resulted in the occurrence of displacement reaction and the formation of Al2O3 particles within a water soluble CaCl2 matrix. The effect of higher temperature calcinations on the phase development in this powder mixture was followed by X-ray diffraction (XRD) analysis and scanning electron microscope (SEM). Differential thermal analysis (DTA) was used to compare the thermal behavior between the milled and unmilled powders. Perhaps the most important result in this study was the observation of á-Al2O3 phase at a very low temperature of 500°C.

آمار یکساله:  

بازدید 22471

دانلود 12717 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1250
 • دانلود: 

  314
چکیده: 

معدن بوکسیت جاجرم به عنوان بزرگ ترین معدن بوکسیت شناخته شده در ایران با ذخیره بیش از 20 میلیون تن بوکسیت دیاسپوری در استان خراسان شمالی واقع شده است که توان تامین خوراک کارخانه آلومینای جاجرم را برای یک دوره 20 ساله ندارد. در همین راستا به بررسی امکان استفاده از بوکسیت معادن شاه بلاغی در استان تهران و سرخ چشمه در استان خراسان شمالی پرداخته شد. در این پژوهش بوکسیت ها از نظر مسائل فرایندی تولید آلومینا مانند انحلال و ته نشینی گل سرخ مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج آزمایش های انجام شده نشان داد که استفاده از این ذخایر به دلیل پایین بودن بازده انحلال و سرعت ته نشینی گل سرخ به تنهایی امکان پذیر نیست. از این رو متغیرهای دیگری نیز مانند دمای انحلال، درصد سنگ آهک افزوده و غلظت Na2Oc تحت کنترل و ارزیابی قرار گرفتند. آمیختگی 50-50 بوکسیت شاه بلاغی با جاجرم دارای بهترین نتیجه به همراه بالاترین بازده انحلال و کمترین تلفات آلومینا در گل سرخ بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1250

دانلود 314 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  20-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1294
 • دانلود: 

  261
چکیده: 

در تحقیق حاضر، تهیه کامپوزیت آلومینا مولایت در شرایط دمایی و زمانی بهینه، با استفاده از نانو آلومینا مورد بررسی قرار گرفت. با اضافه کردن نانو آلومینا در مقایسه با آلومینای میکرونی به کامپوزیت های آلومینا مولایت استحکام مکانیکی و شوک پذیری حرارتی افزایش یافت. همچنین با افزایش آلومینای میکرونی به بدنه های آلومینا مولایتی ضریب انبساط حرارتی بدنه افزایش ولی با افزایش نانوآلومینا ضریب انبساط حرارتی کاهش پیدا کرد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز کیفی نقطه ای نشان داد که با افزایش نانوآلومینا مقدار فاز مولایت افزایش یافت که باعث بهبود شوک پذیری حرارتی و در نتیجه استحکام بعد از شوک حرارتی شد. با افزایش آلومینای میکرونی به کامپوزیت های آلومینا مولایت، درصد تخلخل و درصد جذب آب افزایش و دانسیته کاهش یافت در حالیکه با افزایش نانوآلومینا درصد تخلخل باز و درصد جذب آب کاهش و دانسیته افزایش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1294

دانلود 261 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (پیاپی 44)
 • صفحات: 

  127-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  173
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه، شکل دهی قطعات سرامیک با اشکال پیچیده در کمیتهای زیاد به فرایندهایی محدود شده است که ماشینکاریهای گسترده و گرانقیمت (نظیر قالبگیری تزریقی یا قالبریزی دو غابی تحت فشار لازم دارند). این فناوریها در شکل دهی سرامیکها محدودیتهایی را بوجود می آورد که استفاده از آنها را در شکل دهی اشکال پیچیده محدود می کند. به علت این محدویتها، قالبریزی ژل که فاقد نارسائیهای ذکر شده است، به عنوان روشی مطلوب برای شکل دهی هر نوع پودر سرامیکی پیشنهاد شده است. در این پژوهش، قالبریزی ژل، آلفا - آلومینا بر مبنای پلیمر شدن در جاوژل شدن مونومرهای آکریل آمید - آلومینا (بیش از 80%) و گرانروی پایین (Pa.s 0.65) با استفاده از پراکنده سازهای پلی الکترولیک (نظیر نمکهای پلی اکریلیک اسید) توجه خاصی شده است، همچنین، ژل شدن آلریل آمید ( اثر عوامل ژل شدن روی زمان تاخیر) ، مواد قالبگیری، خشک کردن قطعات به روش خشک کن مایع و مقایسه آن با روش خشک کردن متداول، ماشینکاری روی قطعه خام، خروج حامل پلیمری و تف جوشی بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 173

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MAGHSOUDIAN S. | SALIMI A. | MIRZATAHERI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE INSITU POLYMERIZATION MAY BE CONSIDERED AS AN EFFICIENT WAY TO IMPROVE DISPERSION OF NANOPARTICLES IN POLYMER NANOCOMPOSITES [1]. THE SILANE-MODIFIED alumina NANOPARTICLES WERE INCORPORATED IN EPOXY RESIN DURING IN SITU POLYMERIZATION OF TETRA GLYCIDYL ETHER EPOXY. ACCORDING TO SEM MICROGRAPHS, THE alumina NANOPARTICLES WERE PROPERLY DISPERSED DURING IN SITU POLYMERIZATION OF EPOXY RESIN. HOWEVER, LITTLE ADVERSE EFFECT WAS OBTAINED ON EPOXY EQUIVALENT WEIGHT (EEW). THE REACTION PATH FROM 4,4'- DIAMINO DIPHENYL ALKANE TO TETRAGLYCIDYL-4,4'- DIAMINO DIPHENYL ALKANE TAKES PLACE IN TWO STEPS AS FOLLOWS [2]:

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نشریه: 

مواد نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 29)
 • صفحات: 

  29-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

در این تحقیق، تاثیر افزودن نانوذرات آلومینا بر خواص دیرگدازهای ریختنی آلومینا بالای کم سیمان خودجاری بررسی شد. بدین منظور نانوذرات آلومینا جایگزین آلومینای راکتیو در ترکیب دیرگداز ریختنی گردید و خواص جریان یابی همانند میزان خودجاری بودن و زمان کارپذیری همچنین خواص فیزیکی و مکانیکی، ترکیب فازی و ریزساختار بدنه های دیرگداز ریختنی پس از خشک شدن در 110oC و پخت در دماهای 1250 و 1450oC مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن نانوذرات آلومینا تاثیر بسیار زیادی بر خواص جریان یابی و استحکام مکانیکی این نوع دیرگدازهای ریختنی دارد. به دلیل سطح ویژه بالای نانوذرات آلومینا افزودن آن باعث کاهش میزان خودجاری بودن و زمان کارپذیری ترکیب دیرگداز می شود. افزودن 1 درصد وزنی نانوذرات آلومینا ضمن حفظ خاصیت خودجاری بودن ترکیب دیرگداز ریختنی کم سیمان طبق استاندارد می تواند زمان کارپذیری مناسب را نیز برای این دیرگداز ریختنی فراهم کند. با افزودن نانوذرات آلومینا استحکام مکانیکی دیرگداز پس از خشک شدن به دلیل کاهش تخلخل ها افزایش می یابد. نتایج آنالیز فازی و بررسی های ریزساختاری نشان داد که فاز CA6 می تواند در اثر افزودن نانوذرات آلومینا در دماهای پایین (1250oC) نیز تشکیل شود. به دلیل شکل ورقه ای فاز اتصالی هیبونیت تشکیل آن در بدنه دیرگداز ریختنی علی رغم افزایش تخلخل می تواند باعث افزایش استحکام مکانیکی این نوع دیرگدازها پس از پخت شود.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 203 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

PIRHADI TAVANDASHTI M. | ZAND RAHIMI N. | AKBARI B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14787
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Nanoparticles exhibit a high reactivity and strong tendency towards agglomeration. In this study, aluminum oxide (alumina) nanoparticles were characterized by gas adsorption (BET), transmition electron microscopy (TEM) and photon correlation spectroscopy (PCS) techniques to assess the agglomeration of the particles. There is a good correlation between the BET and TEM measurements but PCS was larger in the mean and median size and with a degree of agglomerates being detected. Some agglomeration was evident, but most of the particles existed as discrete objects as observed in the (HR) TEM images which were in good agreement with the agglomeration factor.

آمار یکساله:  

بازدید 14787

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript