نتایج جستجو

1674

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

168

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

HACKETT P.H. | ROACH R.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  345
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  107-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4739
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4739

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  132-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  6278
 • دانلود: 

  9450
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6278

دانلود 9450 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  248-267
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

سازمان غذا و کشاورزی (FAO)، مدل پنمن-مانتیث فایو 56 را به عنوان یک روش استاندارد در برآورد تبخیرتعرق مرجع (ETo) پیشنهاد کرده است. با این حال در مناطق مرتفع اغلب به دلیل کمبود ایستگاه های هواشناسی، مشکلات دیدبانی و ناقص بودن داده های هواشناسی لازم، استفاده از این مدل با عدم قطعیت مواجه است. بنابراین، در این مناطق باید از مدل هایی استفاده شود که به متغیرهای هواشناسی کمتری نیاز داشته باشند و همچنین بتوان آنها را به عنوان تابعی از ارتفاع درنظر گرفت. از این رو در تحقیق حاضر از داده های 28 ایستگاه سینوپتیک ایران با ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا در بازه زمانی سال های 2019-1989 برای تعدیل مدل هارگریوز-سامانی بر اساس ارتفاع و تصحیح ضرایب عامل دما استفاده شد. مقایسه نتایج حاصل از مدل پنمن-مانتیث فایو 56 به عنوان روش استاندارد و مدل های هارگریوز-سامانی اصلی و هارگریوز-سامانی تعدیل یافته نشان داد که مدل تعدیل یافته بر اساس ارتفاع، نتایج بهتری نسبت به مدل اصلی ارایه می دهد و قادر است تبخیر-تعرق مرجع در مناطق مرتفع ایران را با دقت مناسب تری برآورد کند. بیش ترین نزدیکی در تخمین تبخیرتعرق با مدل هارگریوز-سامانی تعدیل یافته و مدل پنمن-مانتیث فایو 56 بر اساس نتایج شاخص های آماری MBE، MAE، RMSE، PVC، LVC، d، r و PI در ایستگاه های فیروزکوه، بافت، بلده، سی سخت، آوج، خوانسار، آبعلی، داران، فریدون شهر، بروجن، سمیرم، الیگودرز، فرخ شهر، دماوند، سپیدان و سامان مشاهده شد که نسبت به مقادیر حاصل از مدل هارگریوز-سامانی اصلی به طور میانگین 14 درصد کاهش خطا داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MOORE L.G.

نشریه: 

RESPIRATORY PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  121
 • شماره: 

  2-3
 • صفحات: 

  257-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4429
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4429

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17239
 • دانلود: 

  7607
چکیده: 

Dear Editor, The progressive exposure to an increasing altitude results in a series of adjustments of various organs and systems (i. e., acclimatization) in healthy subjects; this requires them to stay on the mountain for longer or shorter periods. Knowledge about the cardiovascular adaptations to altitude in healthy subjects and known cardiac patients is very important when it comes to recommending appropriate preventive strategies and to assess the risk of adverse events specific to the mountains (“ mountain sickness” ) or pre-existing heart disease. To date, no guidelines concerning cardiac patients and high altitude are available. ...

آمار یکساله:  

بازدید 17239

دانلود 7607 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 21) (دینامیک، ارتعاشات و کنترل)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1474
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این مقاله تلاش شده که خلبان خودکار ارتفاع یک هواپیمای بدون سرنشین طراحی شود. به دلیل پرواز هواپیماهای بدون سرنشین در ارتفاع پایین و در نزدیکی سطح زمین، خلبان خودکار ارتفاع نقش مهمی در اجرای موفقیت آمیز مانورها دارد. این مساله دارای پیچیدگی ها و در عین حال جذابیت های فراوانی است، زیرا رابطه بین ارتفاع و زاویه الویتور (به عنوان ورودی) غیر کمینه فاز و غیرخطی است و دارای مقدار نامعینی می باشد. در این مقاله، برخلاف روش های متداول (که به واسطه سه حلقه کنترلی، سه متغیر نرخ زاویه پیچ، زاویه پیچ و ارتفاع اندازه گیری می گردد، به طوری که منجر به ساختار نسبتا مقاومی می شود)، با اندازه گیری فقط ارتفاع از یک ساختار تک حلقه ای استفاده می شود. ساختار پیشنهاد شده ساده و در نتیجه کم هزینه تر است، اما به طور ذاتی مقاومت پایینی است. تلاش شده تا با استفاده از دانش شخص خبره و کنترل منطق فازی، علاوه بر دست یابی به پاسخ زمانی مناسب برای محدوده وسیعی از فرمان ارتفاع، محدودیت مقاومت در مقابل نامعینی های پارامتری و مقاومت در مقابل دینامیک های مدل نشده (که به دلیل پیچیدگی ها و هزینه های موجود در صنعت هوافضا، همیشه به همراه مدل سازی ها هستند) به مقداری زیادی رفع گردد. شبیه سازی شش درجه آزادی غیرخطی این نتایج را نمایش می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1474

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 8
 • صفحات: 

  43-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1018
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

این پژوهش با هدف یافتن عوامل مرتبط با کاهش کارایی قلبی - تنفسی، میزان SaO2 استراحتی و درصد کاهش Vo2max در ارتفاع ( به عنوان دو ملاک ارزیابی کارایی قلبی - تنفسی در ارتفاع) را در 11 مرد جوان داوطلب مورد بررسی قرارداده است. مشخصات بدنی، عوامل ریوی (VC,FVC,FEV1,VO2max, FEV3,MVV) زمان حبس نفس، و SaO2 ( درحالت استراحت وهنگام آزمون) آزمودنی ها در شهرکرمانشاه (ارتفاع 1330 متر) اندازه گیری شد. دو روز بعد، پس از صعود به ارتفاعات رشته کوه پراو ( ارتفاع 3150 متر)، در ساعات مختلف اقامت در ارتفاع SaO2 استراحتی و علائم بروز AMS ثبت شده و 22 ساعت بعد، زمان حبس نفس VO2maxو Sao2 (هنگام فعالیت) اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری، نتایج زیر را به دست داد: در ارتفاع، Sao2 استراحتی و VO2max، به طور معنی داری کاهش یافته و میانگین SaO2 استراحتی در ارتفاع و درصد کاهش VO2max در ارتفاع، هیچ یک با میزان VO2max و زمان حبس نفس در شهر، رابطه معنی داری نداشتند. رابطه معکوس معنی داری بین میانگین SaO2 استراحتی در ارتفاع و درصد کاهش VO2max در ارتفاع مشاهده شد. با افزایش مدت زمان اقامت در ارتفاع، SaO2 استراحتی، بطور معنی داری افزایش یافت. مهمترین یافتة تحقیق این است که همه عوامل ریوی با درصد کاهش VO2max در ارتفاع رابطة معکوس ، و بجز FEV1 همگی با میانگین SaO2 استراحتی در ارتفاع، رابطه مستقیم معنی دار دارند. این یافته، شاید بتواند به روشن تر شدن تفاوتهای فردی موجود در پاسخ های فیزیولوژیکی به ارتفاع، کمک نموده و عاملی باشد. برای متمایز نمودن افرادی که کارایی قلبی - تنفسی آنها در ارتفاع (نسبت به دیگران) کمتر کاهش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 1018

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

 • شماره: 

 • صفحات: 

  53-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

یکی از حساسه هائی که با کمک آن می توان تعیین وضعیت ماهواره را انجام داد حسگر افق زمین می باشد. این حسگرها عموماً در دو نوع ایستا و جاروبی تقسیم بندی می شوند. در نوع ایستا یک آرایه دوبعدی یا چند آرایه خطی اطلاعات تصویری از زمین را در یک لحظه اخذ و سپس محاسبات تعیین وضعیت را انجام می دهند اما در نوع جاروبی یک حساسه تک نقطه ای با کمک یک سامانه مکانیکی که تغییر مسیر پرتو آن را انجام می دهد، داده گیری می نماید. رویه پیشنهادی این تحقیق، ایستا و بر اساس آرایه دوبعدی می باشد که در آن برخلاف سایر الگوریتم های تصویری، نیازی به داده ارتفاع نمی باشد. برای استخراج معادلات، برداری که از نقطه روزنه دوربین بر سطح افق زمین مماس شده است در نظر گرفته شده و این بردار واحد در دو دستگاه مختلف مختصات بدنه و مختصات پایه که به زمین متصل است، استخراج می گردد. با مساوی قرار دادن این دو، معادله ای با سه مجهول پیچش، چرخش و ارتفاع بدست می آید که مختصات هر پیکسل قرار گرفته بر روی افق زمین این معادله را ارضاء می نماید. بنابراین دستگاه معادلاتی با تعداد نقاط تصویر که تشکیل افق زمین را داده اند و سه مجهول تعیین وضعیت تشکیل می گردد که با حل عددی معادلات، مجهولات تخمین زده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 11

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MINGIREANU FLORIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  15
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

A HIGH altitude FLYING WING UAV IS PRESENTED TOGETHER WITH TEST FLIGHTS PERFORMED IN FINLAND IN JULY, 2014 AND JUNE, 2015 IN SUPPORT OF EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA) EARTH SURVEILLANCE MISSIONS. THE UAV USES AN INNOVATIVE INERTIAL AUTOPILOT WHICH IS ABLE TO AUTOMATICALLY STEER THE FLYING WING UAV FROM 30 KM altitude TO TARGETS PLACED AT SEVERAL HUNDRED KILOMETERS WITH METERS ACCURACY. THE DETAILED SYSTEM IS PRESENTED TOGETHER WITH THE COMMUNICATION CAPABILITIES FROM HIGH altitude AND LONG RANGES. IT IS ALSO PRESENTED THE CAPABILITY TO FLY AUTOMATICALLY WITHOUT HIGH altitude GPS CAPABILITY. A COMPLETE 6 DOF FLIGHT DYNAMICS MODEL IS PRESENTED TOGETHER WITH ITS IMPLEMENTATION ON THE AUTOPILOT. THE 6 DOF MODEL IS ALSO USED FOR FLIGHT PERFORMANCE PREDICTIONS WHICH ARE IN GOOD AGREEMENT WITH THE EXPERIMENTAL RESULTS OBTAINED FROM THE ABOVEMENTIONED TEST FLIGHTS. THE 6 DOF USES A NONSPHERICAL, ROTATING EARTH SYSTEM WHICH GIVES GLOBAL COVERAGE FOR THE SIMULATIONS PERFORMED WITHIN THE MODEL AS WELL AS FOR THE AUTOPILOT BASED ON THIS MODEL. THE 6 DOF MODEL IS USED BOTH FOR FLIGHT DYNAMICS ASSESSMENT AS WELL AS A BASIS FOR THE AUTOPILOT SOFTWARE RUNNING ONBOARD THE UAV AND USED FOR AUTOMATICALLY FLYING THE UAV. VERY GOOD AGREEMENT BETWEEN THE INERTIAL AUTOPILOT AND THE RADIO TRACKING IS SHOWN THROUGH A TRAJECTORY COMPARISON. VARIOUS APPLICATIONS ARE ENVISIONED FOR THE HIGH altitude FLYING WING UAV BEYOND THE SUPPORT FOR AUTOMATIC PAYLOAD RECOVERY. THESE APPLICATIONS TAKE ADVANTAGE OF THE HIGH EFFICIENCY DESIGN AND HIGH PRECISION (5-10 METERS) ACHIEVABLE AT LONG RANGES (600 KM RANGE).

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسندگان: 

MOHAMMADNEZHAD SH. | HAJI MIRSAEIDI M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  36-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17565
 • دانلود: 

  10376
چکیده: 

In this paper altitude measurement from water surface using laser beam is presented. Research data indicate that the reflection of infrared waves from water surface is about zero and it is less than 2% for visible radiations. Phase-shift and heterodyne technique was used for the measurement, and the laser beam (l=700nm, p=10mW) was modulated by a sine wave having a fixed frequency. The optimum design and low-noise elements made it possible to detect a light power about 20 nW at operating frequency.

آمار یکساله:  

بازدید 17565

دانلود 10376 استناد 0 مرجع 0
litScript