نتایج جستجو

266

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

27

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1331
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

مراتع آلپی دامنه های سبلان به لحاظ برخورداری از جریان های اقلیمی مرطوب سرد سیبری، هیرکانی و مدیترانه ای، تیپ های گیاهی و عناصر رویشی متنوعی برخوردار است که در این تحقیق عمده ترین تیپ های گیاهی و شکل های زیستی گیاهان تشریح گردیده است. تفکیک تیپ های گیاهی بر اساس ریختار ظاهری گونه های شاخص، اسامی تیپ ها بر اساس گونه غالب مشخص شده است و سطح تیپ ها به تفکیک بر حسب هکتار برآورد گردیده است. در مجموع پنج تیپ عمده گیاهی شامل: Astragalus aureus- Alopecurus textilis - Festuca ovina، در حدود ارتفاعی 2500 تا 3350 متری دامنه های شمالی سبلان. Astragalus cardachrum- Alopecurus textilis -Festuca ovina در حدود ارتفاعی 2800 تا 3750 متری در دامنه های جنوبی سبلان، Astragalus sp - Festuca ovina- Trifolium repens در حدود ارتفاعی 2600 تا 3300 متری، Festuca sulcata - Alopecurus textiles - Carex sp. در حدود ارتفاعی 3200 تا 3700 متری از دامنه های مشرف به کوه هرم به خود اختصاص داده است و تیپ گیاهی .Festuca ovina -Carex sp در ارتفاع 3220 تا 3450 متر از سطح آب های آزاد در دامنه های شرقی سبلان واقع شده است. از نظر شکل زیستی گیاهان، همی کریپتوفیت ها و ژئوفیت ها، بترتیپ فراوانترین شکل زیستی گیاهان منطقه می باشد. پر واضح است که با بررسی و شناخت گروه های اکولوژیک گیاهی در مناطق آلپی سبلان، توان اکولوژیک این رویشگاهها بهتر توصیف شده و نتایج حاصله، به واقعیت موجود در رویشگاهها عینیت بیشتری خواهد بخشید و در حفظ و نگهداری آنها موثر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1331

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13598
 • دانلود: 

  18549
چکیده: 

Seagrass meadows and the associated invertebrate fauna, are important ecological biodiversity indicators for coastal marine environments. Increasing anthropogenic stress and climate change, have made these habitats priority targets for monitoring and conservation, however, relevant information is poor for the eastern Mediterranean Sea. The present study aims at describing decapod assemblages associated with four shallow Cymodocea nodosa beds from the northern Aegean Sea (Greece). Physicochemical parameters were measured, and water samples were collected for nutrient and chlorophyll– a analyses. For the morphological study of C. nodosa, three 25 x 25 cm quadrates per site were randomly sampled. Biometric (leaf length and width, total leaf length) and structural (shoot density, above and below ground biomass and above/below ground biomass, Leaf Area Index-LAI and Leaf Area-LA) parameters were assessed, and the CymoSkew index was calculated. Finally, decapods were collected by means of a beach seine (mesh size of 2 mm), taxonomically identified and sexed with stereoscopic inspection. All examined sites were oligotrophic and exhibited similar environmental quality. The western C. nodosa meadows had a high ecological status (CymoSkew CV=1. 70 and CymoSkew NP=1. 86). A clear correlation between seagrassmorphometry and nutrient concentrations was detected, with smallest shoot size and higher densities recorded in the less impacted areas. In total, 606 crustacean decapod specimens belonging to 14 species and eight families were collected. Hippolytes apphicaforma A (Hippolytidae) was the dominant species. Finally, higher decapod species abundance and richness were recorded in the western stations, which host meadows of high ecological quality status.

آمار یکساله:  

بازدید 13598

دانلود 18549 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  690
 • دانلود: 

  363
چکیده: 

چمنزارهای جهان از لحاظ تولید علوفه برای دامهای اهلی و وحشی یکی از پرمحصولترین نوع مراتع محسوب می شوند که توسعه کشت محصولات زراعی و فشار شدید چرای دام منجر به کاهش تنوع زیستی و محدود شدن آنها شده است. چمنزارهای کوهستانی عمدتا در شمال غربی ایرن بویژه در منطقه چالدران قرار گرفته اند. مردم منطقه چالدران از چمنزارهای کوهستانی به شیوه های متفاوتی استفاده می کنند که مستقیما بر روی تولید آنها موثر است. هدف این تحقیق بررسی اثرات شیوه های بهره برداری بر روی تولید علوفه چمنزارهای فوق است. چمنزارهای منطقه چالدران با توجه به نحوه بهره برداری و سطح رطوبتی به 9 واحد مطالعاتی تقسیم گردیدند و در هر واحد مطالعاتی 10 پلات 60×25 سانتیمتر بطور تصادفی در واحدهای معرف مستقر گردیدند. در هر پلات میزان تولید به تفکیک گونه از طریق قطع و توزیع برآورد گردید. ویژگی های خاک از طریق حفر سه پروفیل خاک بطور تصادفی در هر واحد مطالعاتی تعیین گردیدند. تاثیر فاکتورهای شیوه های بهره برداری و رژیم های رطوبت خاک بر روی تولید با استفاده از طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اثرات عوامل خاکی و شیوه های بهره برداری بر روی نحوه توزیع گونه ها با استفاده از تکنیک رج بندی CCA تحلیل گردید. نتایج نشان داد که تولید علوفه تحت شیوه های مختلف بهره برداری در سطوح متفاوت رطوبتی اختلاف معنی داری دارند، بنابراین با افزایش رطوبت، تولید علوفه نیز افزایش می یابد. همچنین با کاربرد شیوه دروی علوفه، تولید گیاهان چمنزارها به طور چشم گیری افزایش می یابد. در چمنزارهای تحت چرای مستقیم دام مقدار تولید علوفه نسبت به سایر شیوه های رایج کمتر است. نتایج تحلیل CCA نشان داد که شیوه دروی علوفه با رطوبت، عمق و C/N خاک همبستگی مثبت و قوی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 690

دانلود 363 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

زمردی حمیرا | محمدی احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  2 (175)
 • صفحات: 

  73-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2098
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

در این مقاله موضوع « وصف اطلال و دمن» در شعر فارسی و عربی مورد بحث واقع شده است. پس از ذکر مقدمه ای کوتاه، ابتدا نمونه هایی از شعر عرب دوره جاهلی - مقدمه معلقات سبع - در این زمینه ذکر شده و سپس از شعرای فارسی زبان که اشعاری در این زمینه سروده اند یاد شده است. برجسته ترین شعرای مورد نظر، منوچهری دامغانی، امیر معزی، عبدالواسع جبلی و لامعی گرگانی می باشند. تحلیل برخی از مضامین اشعار فوق بخش بعدی مقاله را تشکیل می دهد و در پایان، مقایسه ای تطبیقی میان ویژگی های محتوایی اشعار عربی و فارسی مورد بحث در این زمینه صورت گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 2098

دانلود 338 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

RESUSCITATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  159-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  6887
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6887

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 35)
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  212
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اثرات تغذیه ای و دارویی آراشیدونیک اسید در سیستم عصبی انسان مخصوصا نوزادان این اسید چرب در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته و توانسته است در ساختار فرمولاسیون غذای نوزادان قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی تولید و استخراج این اسید چرب از اصلی ترین منبع تولید آن که Mortierella alpina است پرداخته شده است.مواد و روش ها: جهت افزایش زیست توده از کشت در محیط مایع به روش ناپیوسته استفاده گردید. پس از طی مدت زمان تخمیر زیست توده تولید شده از محیط مایع جدا گشته و روغن آن استخراج گردید. روند رشد و تولید روغن در محیط جایگزین مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: مدت زمان رشد قارچ M.alpina را می توان به سه ناحیه تقسیم بندی نمود. بدین صورت که در طی دو روز اول رشد بیشترین بازده تولیدی زیست توده و کمترین نرخ تولید روغن وجود دارد. به این ترتیب روند کاهش گلوکز در این دو روز با شدت کمتری صورت می گیرد. از روز 2-6 با کاهش منبع نیتروژن شدت تولید زیست توده کاهش یافته و متعاقبا تولید روغن شدیدا افزایش و کاهش منبع کربن سریع تر می شود. از روز 6 تا 10 به تدریج تولید زیست توده به نزدیک صفر رسیده و تولید روغن نیز با شدت کمتری صورت می گیرد، پس روند تغییرات گلوکز نیز کاهش می یابد.نتیجه گیری: تولید روغن در میکروارگانیسم های چربی زا نوعا یک فرایند دو مرحله ای است که زمانی آغاز می شود که ارگانیسم قادر به ساخت مواد ضروری سلول مثل پروتئین، اسید نوکلئیک و ... نمی باشد و یک ماده ضروری اصلی به غیر از کربن و اکسیژن در محیط به اندازه کافی وجود ندارد که معمولا این ماده منبع نیتروژن است. بنابراین باید منبع نیتروژن را در حدی در نظر گرفت که بعد از رسیدن به جمعیت مناسب شرایط برای تولید روغن مناسب گردد. با توجه به تولید روغن و قیمت تمام شده محصول، زمان 12 روز را می توان به عنوان بهترین زمان انکوباسیون در نظر گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 212

دانلود 51 استناد 0 مرجع 13
strs
نویسندگان: 

WRIGHT J.P. | FLECKER A.S. | JONES C.G.

نشریه: 

ECOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  3162-3173
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2698

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

ROSTANIHA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2 (41)
 • صفحات: 

  111-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44730
 • دانلود: 

  22435
چکیده: 

Iran is a mountainous country. Hezar Mt., is an isolated mountain with the highest peak of 4465 m (above sea level) located in southeast of Iran. This paper aims to provide a general overview of alpine phytodiversity of Hezar Mt. alpine regions are above timber-line which is dependent on the climate, slopes and human activities. The timberline at Hezar Mt., is varying from 3200 m (North slope) to 3, 350 m (South slope). In this study, 208 species belonging to 122 genera and 39 families are known from the subalpine and alpine zone of Hezar. Hemicryptophytes dominate in the alpine belt (67%) and chamaephytes constitute 15% of the alpine flora, most of them are thorny cushions. Species number declines remarkably with increasing altitude whereas proportion of endemism is increasing. The altitudinal maximum record for the flowering plants is 4450 m. The phytogeographical analysis shows that about 46% (97 species) of the alpine flora of Hezar are Iranian endemic and subendemic and the origin of alpine flora of Hezar is Irano-Turanian. Some useful alpine species and some threatening factors to environment are also mentioned.

آمار یکساله:  

بازدید 44730

دانلود 22435 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  26
 • صفحات: 

  29-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

اشترانکوه با 4050 متر ارتفاع بالاتر از سطح دریا در غرب ایران واقع شده است. پژوهش حاضر، با هدف شناسایی گونه های گیاهی و معرفی فلور، تعیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان آلپی دو قله اشترانکوه انجام گرفت. به این منظور، نمونه های گیاهی از نقاط مختلف این منطقه از ارتفاع 3000 تا 4050 متر طی دو فصل رویشی بین سال های 1387 تا 1389 جمع آوری و شناسایی شد. طیف زیستی گیاهان منطقه مورد مطالعه با تعیین درصد گونه های متعلق به هر یک از شکل های زیستی ترسیم شد. جایگاه این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی ایران، بر اساس داده های حاصل از پراکنش جغرافیایی گونه های شناسایی شده و منابع موجود بررسی شد. از 82 گونه شناسایی شده در منطقه مورد مطالعه، 76 گونه دولپه ای و 6 گونه تک لپه ای حضور دارد. این گونه ها به 27 تیره و 63 جنس تعلق دار. مهم ترین تیره های منطقه عبارتند از14) Asteraceae : گونه،17.07  درصد)، Lamiaceae ( 11گونه، 13.4 درصد) و 9) Fabaceae گونه، 10.9 درصد). از نظر شکل زیستی، 67.07 درصد همی کریپتوفیت، 15.85 درصد کامه فیت، 9.76 درصد ژئوفیت، 2.44 درصد تروفیت، 2.44 درصد فانروفیت و 2.44 درصد انگل هستند. 67 گونه (81.7 درصد) فلور منطقه بوم زاد ناحیه ایرانی-تورانی هستند که از این تعداد 23 گونه بوم زاد ایران است و در میان آنها پراکنش گونه های:Astragalus shuturunkuhensis ، A. lurorum،Dionysia gaubae و Cousinia khorramabadensis  به استان لرستان محدود می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 48 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOROOZI J. | AKHANI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  9246-9247
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8453
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8453

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript