نتایج جستجو

388

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

39

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  148-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  164
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

کنگرفرنگی با نام علمی Cynara scolymus L. گیاهی از خانواده کاسنی (Compositae) است. در این تحقیق تاثیر عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی بر میزان گلوکز، لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرمی در رت های دیابتی شده با آلوکسان منوهیدرات مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اثر عصاره بر بافت پانکراس آسیب دیده بررسی شد و با داروی شیمیایی گلی بنکلامید مقایسه گردید. به این منظور از 20 رت نز بالغ به وزن متوسط 250-200 گرم در چهار گروه پنج تایی استفاده شد. به رت های گروه شاهد، هم حجم مواد تزریقی سرم فیزیولوژی تزریق گردید. رت های گروه دوم با دریافت آلوکسان منوهیدرات به میزان 120 mg/kg/bw دیابتی شدند. گروه سوم علاوه بر تیمار مشابه گروه دوم، گلی بنکلامید با دوز 0.5 mg/kgbw دریافت نمودند. گروه چهارم بعد از دیابتی شدن، عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی با دوز 300 mg/kgbw دریافت نمودند. تجویز مواد در همه گروهها به صورت تزریق داخل صفاقی انجام گرفت. نتایج آنالیز آماری نشان داد که عصاره کنگرفرنگی میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، VLDL و LDL را نسبت به گروه دیابتی به طور معنی داری کاهش می دهد و در مورد HDL نیز افزایش معنی داری را سبب می شود (p<0.05). همچنین کنگرفرنگی میزان گلوکز را در حد گروه گلی بنکلامید کاهش داده است، اما در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری دارد. اثر این گیاه بر سایر فاکتورهای مورد بررسی در حد گروه گلی بنکلامید و گروه شاهد می باشد (p>0.05). نتایج مطالعات بافت شناسی، موید این بخش است. بر اساس نتایج بافت شناسی، عصاره تاثیر معنی داری در افزایش اندازه جزایر پانکراسی، تعداد سلولهای جزایر و میزان تکثیر سلولی نسبت به گروه دیابتی داشته است. این تحقیق نشان داد که عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی، تاثیر قابل توجهی در کاهش قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئین های سرمی در موشهای صحرایی دیابتی شده دارد. همچنین عصاره در بازسازی بافت پانکراس آسیب دیده موثر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 164

دانلود 28 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

AL QUDAH M.A.

نشریه: 

BIOMEDICAL RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4541
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4541

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  371-380
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  158
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

کنگرفرنگی Cynara scolymus L. گیاهی از خانواده کاسنی (Compositae) است که در طب گیاهی استفاده می شود. در این مطالعه تاثیر عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی بر میزان گلوکز، لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرمی در رتهای دیابتی شده با آلوکسان منوهیدرات مورد بررسی قرار گرفت و با داروی ضد دیابتی گلی بنکلامید مقایسه شد. مطالعات بافت شناسی پانکراس نیز انجام گردید. به منظور انجام این مطالعه از 20 رت نر نژاد ویستار بالغ در چهار گروه پنج تایی استفاده شد. به رتهای گروه اول به عنوان گروه شاهد تنها سرم فیزیولوژی تزریق گردید. گروه دوم با دریافت آلوکسان منوهیدرات به میزان 20mg/kg دیابتی شدند. گروههای سوم و چهارم بعد از دیابتی شدن به ترتیب داروی گلی بنکلامید با دوز 0.5mg/kg و عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی با دوز 300mg/kg دریافت نمودند. 48 ساعت پس از آخرین تزریق خونگیری از قلب انجام گرفت و میزان فاکتورهای سرمی اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی کنگر فرنگی میزان گلوکز، کلسترول، تری گلیسرید، VLDL و LDL را نسبت به گروه دیابتی به طور معنی داری کاهش داده است و میزان HDL افزایش معنی داری را نشان می دهد (p<0.05). تفاوت میان گروه سوم و چهارم معنی دار نمی باشد و نتایج نشان می دهد که تاثیر عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی در حد داروی گلی بنکلامید می باشد. بر اساس نتایج بافت شناسی نیز عصاره تاثیر معنی داری در افزایش اندازه جزایر پانکراسی، تکثیر سلولی و تعداد سلولها در این جزایر نسبت به گروه دیابتی داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی تاثیر قابل توجهی در کاهش قند خون، لیپیدها و لیپوپروتئینهای سرمی در رتهای دیابتی شده دارد و همچنین این عصاره می تواند در بازسازی بافت پانکراس آسیب دیده موثر باشد. بنابر این می توان اظهار کرد که عصاره هیدروالکلی کنگرفرنگی دارای اثرات ضد دیابتی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 158

دانلود 24 استناد 1 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  148-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11089
 • دانلود: 

  5196
چکیده: 

Introduction: The study was conducted to assess the hypolipidemic and hypoglycemic effects of Nelumbo nucifera flowers powder in Long-Evans rats. Methods: Experimental rats were made hyperlipidemic and diabetic (type 2) by feeding high fat diet (Lab diet, Dalda and Coconut oil = 4: 3: 1) and injecting alloxan respectively. N. nucifera flowers powder in different percentages was mixed with the regular Lab Diet for 21 days feeding. Serum total cholesterol, triglyceride, low-density lipoprotein (LDL), high-density lipoprotein (HDL) and blood glucose levels were evaluated in various groups. Results: Feeding with N. nucifera flowers powder at different percentages to hyperlipidemic groups showed diverse but a significant (P < 0. 05) decrease in serum total cholesterol, triglyceride and LDL-cholesterol levels when compared to control group while HDL-cholesterol level was increased significantly (P < 0. 05). Routine feeding with N. nucifera flowers powder for 21 days resulted in significant decrease in the blood glucose levels of alloxan-induced diabetic rats. Both 20% and 10% of N. nucifera flower powders with Lab Diet significantly (P < 0. 05) decreased blood glucose level up to 48% and 34%, respectively in comparison to the drug control group treated with glibenclamide which was found with the decreasing capability up to 66% where the higher percentage of N. nucifera flower powder was found to exert more prominent effect in lowering blood glucose level. During comparison to the control group, the above mentioned percentages of N. nucifera flowers powder was found to reduce the blood glucose level around 32. 05% and 47. 92% respectively. Although not prominent, but the data revealed that the sample was endowed with the body weight declining capability. Conclusion: Results of the experiments affirm that the flower of N. nucifera has potent hypoglycemic and hypolipidemic properties and might be useful in these patients.

آمار یکساله:  

بازدید 11089

دانلود 5196 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  59-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

زمینه و هدف: دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح و عمل انسولین و یا هر دو مشخص می گردد. کدو در طب سنتی ایران برای درمان دیابت توصیه شده است. در این مطالعه اثر پودر کدو بر فعالیت آنزیم های کبدی در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای 28 سر موش صحرایی نر بطور تصادفی به چهار گروه کنترل غیردیابتی، کنترل دیابتی، دیابتی تیمار شده با1g/kg  پودر کدو و دیابتی تیمار شده با 2g/kg پودر کدو تقسیم شدند. القا دیابت در رات ها با تزریق درون صفاقی آلوکسان منوهیدرات انجام شد. تیمار حیوانات به مدت 4 هفته و به صورت گاواژ انجام گرفت. پس از اتمام مدت آزمایش خون گیری به عمل آمد و میزان آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) بررسی گردید. از بافت های کبد همه گروه ها نیز مقاطعی تهیه و مورد بررسی بافت شناسی قرار گرفت. داده ها به کمک آزمون آنالیز واریانس یک راهه تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: نتایج حاکی از افزایش معنی دار آنزیم های کبدی (ALT, AST, ALP) در موش های صحرایی دیابتی نسبت به سایر گروه ها بود و تیمار با پودر کدو در موش های صحرایی دیابتی شده موجب کاهش معنی داری در سطح آنزیم های فوق در مقایسه با گروه کنترل دیابتی گردید (05/0>P). بررسی بافت شناسی بر روی نمونه های بافتی کبد و مصرف کدو باعث کاهش درجه التهاب کبد در گروه دیابتی گردید. نتیجه گیری: این گیاه به دلیل مهار آسیب کبدی ناشی از دیابت، می تواند در افراد دیابتی مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 43 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  117
 • صفحات: 

  1108-1117
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1188
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

مقدمه: امروزه استفاده از گیاهان دارویی رویکرد جدیدی در کنترل بیماری دیابت است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر پیش گیری دوزهای مختلف پودر کدو بر روی سطوح گلوکز و انسولین خون و تغییرات بافتی پانکراس در موش های صحرایی مبتلا به دیابت بود.روش ها: در این تحقیق، موش های صحرایی نر در محدوده وزنی 220-180 گرم به صورت تصادفی به 4 دسته 7 تایی تقسیم شدند؛ گروه 1: افراد سالم، گروه 2: مبتلایان به دیابت، گروه 3: پیش گیری + دوز پایین پودر کدو (1 g/kg) و گروه 4: پیش گیری + دوز بالای پودر کدو (2 g/kg) را شامل می شدند. در گروه 3 و 4، موش های صحرایی سالم پس از 2 هفته تیمار با پودر کدو با تزریق آلوکسان (120 mg/kg) مبتلا به دیابت شده، دوباره در طول 4 هفته پودر کدو را به صورت روزانه از طریق گاواژ دریافت نمودند. قبل از تزریق آلوکسان و در انتهای دوره از حیوانات خون گیری به عمل آمد. برش های پانکراس نیز تهیه شد و مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفت.یافته ها: قبل از تزریق آلوکسان تفاوت معنی داری در میزان انسولین و گلوکز بین گروه ها دیده نشد، ولی داده ها نشان داد که تیمار موش های مبتلا به دیابت با پودر کدو موجب کاهش معنی دار میزان گلوکز و افزایش معنی دار میزان انسولین نسبت به گروه مبتلا به دیابت گردید. تفاوت معنی داری بین عملکرد دوز بالا و پایین پودر کدو دیده نشد(P<0.05) . بررسی بافت شناسی بر روی نمونه های بافتی پانکراس نیز این نتایج را تایید نمود که بر این اساس، مصرف پودر کدو تاثیر معنی داری در افزایش میانگین قطر جزایر لانگرهانس دارد.نتیجه گیری: بر اساس این نتایج اثبات می شود که مصرف پودر کدو اثرات مطلوبی در پیش گیری از هایپرگلیسمی و تغییرات بافتی پانکراس در جریان بیماری دیابت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1188

دانلود 269 استناد 3 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MADANI H. | VALIAN S. | NAGHSH N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10001
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

Magnesium (Mg++) is one of the essential trace elements involved in the regulation of the activity of several key enzymes of the lipids and carbohydrate metabolic pathways. It has been reported that magnesium has insulin mimetic effects, suggesting a role for this element in diabetes. alloxan monohydrate is one of the common chemical compounds used for induction of diabetes in laboratory animals. However, the exact mechanism of the induction of diabetes by alloxan and its effects on magnesium is not understood. In this study, the effects of alloxan monohydrate on the concentration of inter-and intracellular magnesium following the induction of diabetes in rat was investigated. To induce diabetes, alloxan monohydrate (120mg/kg) was injected into mail Wistar rats interperitoneally. The induction of diabetes was first confirmed by measuring the blood glucose 72 hrs following administration of alloxan. The level of magnesium in red blood cells (RBCs) was measured and considered as intracellular magnesium. The level of magnesium in the plasma was considered as intercellular magnesium. The results demonstrated a sharp reduction in the concentration of magnesium in both plasma and RBCs (P<0.001). This finding suggested that induction of diabetes by alloxan was possibly achieved through its involvement in the pathways regulating the turn over of magnesium. Furthermore, this study highlighted the importance of magnesium in the pathogenesis of diabetes, suggesting a role for magnesium in the treatment of the disease.

آمار یکساله:  

بازدید 10001

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARYA ATHEROSCLEROSIS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10901
 • دانلود: 

  10608
چکیده: 

BACKGROUND: Diabetes mellitus is one of the most common endocrine disorders accompanied with many metabolic syndromes. Use of herbal medicines has always been an option to treat a great number of diseases such as diabetes and its complications. In this study the liverprotective effects of hydroalcoholic extract of Allium hirtifolium on liver enzymes level in rats with alloxan-induced diabetes mellitus was investigated.METHODS: Thirty five male rats were randomly divided into five groups of seven; group 1: nondiabetic control, group 2: diabetic control, group 3: diabetic treated with shallot extract (0.1 g/kg), group 4: diabetic rats treated with shallot extract (1 g/kg), and group 5: diabetic treated with glibenclamide (0.6 mg/ kg). Using intraperitoneal (IP) injection of alloxan monohydrate, diabetes mellitus was induced in rats. Diabetic rats were treated with intraperitoneal injection for 4 weeks. At the end of the experimental period fasting blood samples were collected.RESULTS: Statistical analysis of the data indicated that hydroalcoholic extract of shallot can significantly decrease serum contents of liver enzymes (ALP, AST, and ALT) in treated groups. In most cases, the effectiveness of the extract on reduction of these enzymes is more than glibenclamide.CONCLUSION: Antioxidant compounds in the extract may recover liver damages caused by free radicals in diabetic rats.

آمار یکساله:  

بازدید 10901

دانلود 10608 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  65-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21397
 • دانلود: 

  18177
چکیده: 

Background and objectives: Due to the rapid growth of global interest in use of ethno medicinal plants, their effects and safety assessment have become substantial. Gundelia tournefortii has been used as antioxidant, anti-inflammatory, antipyretic, anti-fungal, and antibacterial agent. In the present study, nephrprotective and antidiabetic properties of Gundelia tournefortii aqueous extract (GTAE) on diabetic mice has been assessed. Methods: Seventy mice were used and diabetes was induced by administration of 150 mg/kg of alloxan monohydrate intraperitoneally in 60 mature male mice and they were randomly divided into 6 groups. Also one group (10 mice) was considered as the negative control group which received normal saline. The treatment groups received glibenclamide 10 mg/kg (G10) and 5, 10, 20 and 40 mg/kg of GTAE through gavage for 20 days. Also, one group was considered as the non-diabetic control. On the last day, levels of blood glucose, urea and creatinine were measured in serum. After tissue processing, 5 μ m sections of the kidneys were prepared and were stained by hematoxylin and eosin and used for stereological analysis. Results: GTAE at all doses and G10 significantly (p≤ 0. 05) reduced the raised levels of blood glucose, creatinine and urea as compared to the untreated diabetic mice. Multiple doses of GTAE and G10 significantly (p≤ 0. 05) decreased the volume and length of renal structures, compared to the diabetic untreated group. Conclusion: According to the obtained results, GTAE groups can regulate the levels of biochemical parameters and inhibit kidney damages in alloxan induced diabetic mice. It appears that GTAE can be suggested for treatment of diabetes as an anti-diabetic supplement or drug.

آمار یکساله:  

بازدید 21397

دانلود 18177 استناد 0 مرجع 4440
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  35
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  103-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

دیابت یک ناهنجاری متابولیکی است که با هیپرگلیسمی ناشی از نقص در ترشح، عمل انسولین و یا هردو مشخص می گردد. گردو در طب سنتی ایران برای درمان دیابت کاربرد داشته است. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی برگ گردو بر سطح آنزیم های آلانین آمینو ترانسفراز  (ALT)و آسپارتات آمینو ترانسفراز (AST) در موش های صحرایی دیابتی شده با آلوکسان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق 18 موش صحرایی نر سفید با وزن متوسط 180-220 گرم به طور تصادفی در سه گروه شش تایی تقسیم شدند: گروه اول (موش های صحرایی غیردیابتی)، گروه دوم (موش های صحرایی دیابتی)، گروه سوم (موش های صحرایی دریافت کننده عصاره هیدروالکلی برگ گردو به میزان 200 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن قبل و بعد از القا دیابت)، تزریقات به صورت درون صفاقی انجام گرفت. در شروع و پایان هفته های دوم و ششم دوره آزمایش، موش های صحرایی برای 16 ساعت ناشتا بوده و سپس خون گیری به عمل آمد. خون از طریق سینوس اوربیتال گرفته شد. نتایج حاکی از تفاوت معنی دار میزان AST و ALT در موش های صحرایی دیابتی نسبت به سایر گروه ها بود P<0.05 مطالعات بافت شناسی روی کبد این حیوانات این نتایج را تایید نموده است. این نتایج حاکی از تاثیر عصاره هیدروالکلی برگ گردو در پیش گیری از دیابت و بهبود علایم آن است.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
litScript