نتایج جستجو

85

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

STERLING S.J. | EAGLING R.D.

نشریه: 

ACTA HORTICULTURAE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  555
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  63-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  8614
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8614

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

BAT CHEN W. | GOLAN T. | PERI I.

نشریه: 

NUTRITION AND CANCER

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  947-957
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6071
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6071

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

CRUZ VILLALÓN GREGORIO | PÉREZ GIRALDO CIRO

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18315
 • دانلود: 

  8631
چکیده: 

Background: Biofilm inhibition in Staphylococcus epidermidis by an allicin solution in close but not direct contact with bacterial cultures was studied. A similar inhibition effect was observed when bacteria were replaced by papain, an enzyme with a sulfhydryl active center.Objectives: To explain these effects, a parallel assay was made with papain, a sulfhydryl enzyme, and allicin was placed in a separate well. After 1 hour of exposition time, a substrate was added to the papain solution and proteolytic activity was measured at regular time intervals to study possible enzymatic inhibition by allicin vapors.Materials and Methods: Growth and biofilm formation were measured according to established methods. These values were then averaged for the wells equidistant to a 3 mM allicin solution, and were related to the distance from the allicin well. Similar assays were performed with a solution of papain. After exposition to allicin vapors, a substrate was added and enzymatic activity was measured.Results: An inhibition effect was observed both in the bacterial cultures and the enzymatic solutions, and the extent of inhibition depended on the distance from the central well that contained the allicin solution.Conclusions: allicin vapor, or some decomposition product of allicin, causes inhibition of bacterial growth and biofilm formation.Parallel enzymatic studies confirmed this inhibitory effect and suggest that sulfhydryl enzymes are involved in biofilm formation in the strain studied.

آمار یکساله:  

بازدید 18315

دانلود 8631 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  54
 • صفحات: 

  101-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1984
 • دانلود: 

  377
چکیده: 

مقدمه: یک هشتم زنان در طول عمر خود مبتلا به سرطان سینه می شوند و در نتیجه سالیانه درحدود یک میلیون زن در دنیا سرطان سینه تشخیص داده خواهد شد. حدود 70 درصد سرطان های سینه گیرنده استروژن آلفا (ER-a) مثبت می باشند. حضور گیرنده ER-a با پیش آگهی بهتر همراه است و معمولا مشخص می کند که آیا سرطان به داروهای ضد استروژن از جمله تاموکسیفن پاسخ می دهد یا نه. با این وجود، تعداد قابل ملاحظه ای از سرطان های سینه ER-a مثبت به تاموکسیفن پاسخ کافی نمی دهند. علت مقاومت به تاموکسیفن در این گونه موارد و نحوه حساس کردن مجدد به تاموکسیفن هنوز معلوم نمی باشد. مطالعات اولیه نشان می دهد که سیر و مشتقات آن از جمله آلیسین در مواردی از بدخیمی ها اثر ضد سرطان دارد.هدف: هدف این مطالعه این است که آیا آلیسین می تواند روی تکثیر سلول های MCF-7 حساس به تاموکسیفن اثری داشته باشد یا نه.روش بررسی: برای بررسی این تئوری، اثر آلیسین بر سلول های حساس به تاموکسیفن (MCF-7) و مقاوم به تاموکسیفن (Sk-Br-3) در حضور و عدم حضور تاموکسیفن و 17- بتا استرادیول مورد بررسی قرار گرفت. اثر تاموکسیفن، 17- بتا استرادیول و آلیسین بر روی میزان زنده بودن سلول ها با استفاده از تست MTT در زمان های 24، 48 و 72 ساعت بررسی شد.نتایج: مطالعه حاضر نشان داد که در سلول های MCF - 7 آلیسین باعث تشدید اثر تاموکسیفن در حضور و عدم حضور 17 بتا استرادیول شد.نتیجه گیری: ممکن است آلیسین بتواند به عنوان مکمل تاموکسیفن در حساس کردن سلول های سرطان سینه به تاموکسیفن مؤثر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1984

دانلود 377 استناد 0 مرجع 20
نویسندگان: 

COPPI A. | CABINIAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1731-1737
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4640
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4640

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1565
 • دانلود: 

  760
چکیده: 

در این مطالعه آلیسین در نانوذرات پلیمری زیست تخریب پذیر، به روش پیش ژل شدن یونوتروپیک کپسوله شد. میانگین اندازه نانوکپسول ها و بازده کپسولی آن ها با توجه به عامل های فرایند ساخت از جمله غلظت زیست پلیمر کیتوسان، غلظت زیست پلیمر آلژیناتو pH محلول کمپلکس پلی الکترولیت، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که افزایش غلظت کیتوسان و آلژینات و هم چنین کاهش pH، سبب افزایش اندازه ذرات و کاهش میزان بازده کپسولی می شود. گستره مناسب برای غلظت کیتوسان 0.75 تا 1.5 میلی گرم بر میلی لیتر و برای غلظت آلژینات 2.6 تا 3 میلی گرم بر میلی لیتر بود و pH مناسب برای به دست آمدن اندازه ذرات کوچک تر با بازده کپسولی بیشتر بین 4.7 تا 5.7 بود. سپس نانوکپسول های به دست آمده به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1565

دانلود 760 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  150-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12131
 • دانلود: 

  34759
چکیده: 

Objective (s): Trichophyton rubrum (T. rubrum) is one of the most common dermatophytes worldwide. This fungus invaded skin appendages of humans and animals. Recently, resistance to antifungal drugs as well as appearance of side effects due to indication of these kinds of antibiotics has been reported. Besides, using some plant extracts have been indicated in herbal medicine as an alternative treatment of these fungal infections. The aim of this study was to investigate the effects of Garlic (Allium sativum) and pure allicin on the growth of hypha in T. rubrum using Electron miscroscopy.Materials and Methods: This study was carried out to observe the morphological changes of T. rubrum treated with allicin as well as aqueous garlic extract using scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM).Results: SEM surveys, showed that hypha treated with allicin has rough and granular like surface, abnormal and irregularly-shape. However, hypha treated with garlic extract had rough and fluffy surface and also irregularly-shape. TEM studies also found that hypha treated with allicin displays disintegration of cytoplasm, breaking down in cell membrane and the cell wall, and collapsing of hypha, meanwhile hypha treated with garlic extract exhibiting degradation and dissolution of cytoplasm components, demolition of cell wall and cell membrane, and hypha appeared to break.Conclusion: The present study revealed that pure allicin (6.25 mg/ml and 12.5 mg/ml) is more efficient in inhibition of the growth in hyphal cells compare to the garlic extract (2 mg/ml and 4 mg/ml) and they could be used as alternatives in treatment of dermatophytosis.

آمار یکساله:  

بازدید 12131

دانلود 34759 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAPOURI R. | SATARI M. | ZAHIR M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1935-1939
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4913
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4913

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SATTARI M. | SHAPOURY R. | HASSAN Z.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1935-1939
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9661
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9661

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  105
 • صفحات: 

  18-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  258
چکیده: 

زمینه و هدف: سرطان سینه یکی از سرطان های شایع زنان محسوب می شود. بیشتر سلول های سرطان سینه گیرنده استروژن ER-a را بیان می کنند و به دارو های شیمی درمانی ضد استروژن از جمله تاموکسیفن پاسخ می دهند، اما برخی از سلول های سرطان سینه به شیمی درمانی مقاومت دارویی نشان می دهند. مطالعات اولیه نشان می دهد که آلیسین از مشتقات ارگانوسولفوره می باشد و در القای آپوپتوز و مرگ سلولی در رده های مختلف سلول های سرطانی موثر می باشد. متیل سولفونیل متان ترکیب غیرسمی برای بدن انسان است که تاثیر سمی آن بر روی چندین رده سرطانی بررسی شده است. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر آلیسین و متیل سولفونیل متان و یا ترکیب آن ها بر روی تکثیر رده ی سلولی سرطان سینه (MCF7) است.روش بررسی: در این مطالعه رده سلولی سرطان سینه در محیط RPMI-1640 کشت داده شد، سلول های CD44± با روش مکس جدا شد و تحت تاثیر رقت های مختلف آلیسین و ترکیب آن با متیل سولفونیل متان قرار گرفت و مرگ سلولی با روش های MTT، ارزیابی کلونی و رنگ آمیزی آکریدین اورنج/ اتیدیوم بروماید بررسی شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که آلیسین به تنهایی تاثیر سمی بر روی مرگ سلولی سرطان سینه دارد و ترکیب درمانی آلیسین با متیل سولفونیل متان باعث افزایش سمیت و تعداد سلول های آپوپتوز شده نسبت به بقیه گروه ها شد (P<0.05). در ارزیابی کلونوژنیک تعداد کلونی کمتری در ترکیب آلیسین با متیل سولفونیل متان در گروه سلولی CD 44- نسبت به گروه CD 44+ مشاهده شد که نشان دهنده حساسیت بیشتر سلول های CD44- نسبت به سلول های بنیادی CD44+ بود.نتیجه گیری: در این مطالعه ما نشان دادیم که آلیسین و متیل سولفونیل متان اثرات ضد سرطانی دارد و ترکیب غلظت پایین آلیسین و متیل سولفونیل تاثیر بهتری در سرکوب سرطان سینه دارد. بنابراین آلیسین و متیل سولفونیل به عنوان ترکیبات طبیعی هستند و می توانند جهت اهداف درمانی پزشکی مورد استفاده قرار گیرند.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 258 استناد 0 مرجع 0
litScript