نتایج جستجو

4214

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

422

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  101-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  309
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

دشت ازومدل در شهرستان ورزقان استان آذربایجان شرقی واقع شده است. این دشت در شمال شهر ورزقان قرار گرفته است. از جنوب آن رودخانه اصلی اهر چای عبور می کند. در محل دشت شبکه های فرعی به رودخانه پیوسته و باعث توسعه دشت و ایجاد تراسهای آبرفتی و آشکار شدن تراسهای دریاچه ای در دشت شده اند. رودخانه در محدوده مورد مطالعه به علت شیب بسیار کم حالت مئاندری پیدا کرده و بیشترین درصد مئاندر مربوط به مئاندرهای دارای سینوسیته بالای 5/1 می باشد. هدف از این تحقیق بررسی کمی اهر چای می باشد که از طریق آن بتوان نوع توسعه یافتگی رودخانه را مشخص کرد. برای رسیدن به این هدف از شاخص کورنایس و ضریب خمیدگی استفاده شده است. بر مبنای این شاخص ها، مئاندر های مورد بررسی در دشت از نوع مئاندر توسعه یافته می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 309

دانلود 59 استناد 5 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  47-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  928
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

اشکال رودخانه ای از مهم ترین موضوعات در ژئومورفولوژی است. به لحاظ وجود انرژی در جریان آب، رودخانه می تواند به عنوان عامل ژئومورفیک ظاهر شود. رود خانه ها به اشکال مختلف در روی سطح زمین در جریان هستند. سرریزهای رود خانه ها باعث ایجاد اشکال ژئومورفولوژیکی در خود بستر، در مسیر رودخانه و حتی در خارج از بستر می شود. بر این اساس موارد زیر در رود خانه اهر مورد بررسی قرارگرفته است: 1- تخمین حداکثر دبی رودخانه در برخی مقاطع مئاندر. 2- اشکالی که در بستر رودخانه وجود دارد. 3- اشکالی که در خارج از بستر رودخانه در اثر سرریز شدن آب شکل می گیرد. 4- اشکالی که در مسیر رودخانه بر اثر سرریز شدن تشکیل می گردد. قطع شدگی ها، فرسایش کناری و رسوب گرفتگی های بعد از سرریز شدن رودخانه ها از جمله مسائلی هستند که در اکثر مئاندرها رخ می دهد. برای رسیدن به اهداف مورد نظر، علاوه بر بازدیدهای میدانی و مورفومتری مستقیم کانال مئاندرها، از عکس های هوایی، نقشه های زمین شناسی با مقیاس 1:100000، نقشه های توپوگرافی 1:25000، منطقه مورد مطالعه و نرم افزارهای Excel، Autocad و Arcview استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اکثر قطع شدگی ها و تغییرات مجرا با وقوع سیل های بزرگ به وقوع پیوسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 928

دانلود 87 استناد 0 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  862
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

بارش متغیر ترین عنصر اقلیمی است و پراکندگی زمانی و مکانی آن به دلیل استفاده گسترده در کشاورزی، منابع آب، صنعت و بهره برداری از سدها و نیز آبیاری حائز اهمیت است. براین اساس و به منظور بررسی بی نظمی بارش، در یک دوره آماری 41 ساله از آمار هواشناسی ایستگاه سینوپتیک اهر در مقیاس ماهانه، فصلی و سالانه استفاده شد. جهت رسیدن به اهداف تحقیق؛ از روش های میانگین متحرک، شاخص SPI و آزمون گرافیکی من کندال استفاده گردید. استفاده از روش میانگین متحرک حاکی از وجود دو فاز بارشی افزایشی (نیمه دوم دهه هفتاد میلادی) و کاهشی (از نیمه دوم دهه نود میلادی) بود. آزمون گرافیکی من کندال اگر چه نوسانات شدید و روند کاهشی معنی دار در میزان بارش دریافتی فصل زمستان را تایید نمود، اما حاکی از عدم وجود روند معنی دار برای مجموع بارش در بازه های زمانی اکثر ماه ها، سایر فصل ها و مجموع بارش سالانه بود. استفاده از روش SPI نیز تایید کننده گرایش اقلیم منطقه به سمت بروز خشکسالی های بیشتر در بازه های زمانی کوتاه مدت می باشد. این نتایج به ویژه با توجه به تغییرات فصلی بارندگی و تمایل اقلیم منطقه به کاهش ترسالی ها و افزایش خشکسالی ها، جهت برنامه ریزی بهتر و استفاده بهینه از منابع آب منطقه می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 862

دانلود 87 استناد 0 مرجع 11
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  248-255
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

الگوی کشت نقش به سزایی در مصرف بهینه از منابع آب و خاک و به تبع آن در مدیریت واحدهای زراعی دارد. پژوهش حاضر به منظور دستیابی به الگوی کشت بهینه در اراضی حوزه آبخیز اهرچای واقع در پایاب سد ستارخان انجام گرفته است. اراضی مورد مطالعه واقع در شهرستان اهر با وسعت تقریبی 3000 هکتار می باشند و در حال حاضر آبیاری در منطقه مورد مطالعه به صورت سنتی بوده و راندمان پایین این نوع آبیاری و کمبود آب از جمله مشکلات کشاورزی در این منطقه می - باشد. به منظور تعیین الگوی کشت بهینه و ارایه راه کاری مناسب جهت افزایش سود خالص و بهره وری آب، مدل برنامه ریزی خطی در دو حالت، شامل شرایط موجود و شرایط بهبود سیستم آبیاری در محیط نرم افزار Mathematica و با در نظر گرفتن محدودیت های طراحی، شبیه سازی شد. پس از انجام شبیه سازی ها مقادیر سطح زیرکشت هر محصول در دو حالت مختلف شبیه سازی به منظور حداکثرسازی سود تعیین شد. نتایج نشان داد که در صورت توسعه زمین های کشاورزی با روش های مدرن آبیاری، سود حاصل از درآمد کشاورزی نسبت به حالت موجود یا سنتی از 98 میلیارد ریال به 128 میلیارد ریال یعنی معادل 30 درصد افزایش می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حجازی سیداسداله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  50
 • صفحات: 

  135-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر ارزیابی حساسیت اراضی حوضه گویجه بل در وقوع زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) می باشد. مهم ترین دلیل انتخاب این حوضه برای پژوهش، مشاهده زمین لغزش های موجود در منطقه توسط پژوهشگر و نگرش حفاظت زیست محیطی نگارندگان است. این حوضه یکی از زیرحوضه های اهرچای به وسعت 7406 هکتار با موقعیت جغرافیایی 46o, 47’, 21.26’’ تا 46o, 56’, 53.64’’ طول شرقی و 38o, 21’, 42.13’’ تا 38o, 27’, 39.04’’ عرض شمالی می باشد. معیارهایی که جهت تحلیل حساسیت زمین لغزش ها در حوضه مورد بررسی انتخاب گردید شامل 9 پارامتر (شیب، جهت، ارتفاع، سنگ شناسی، گسل، شبکه ارتباطی، کاربری اراضی، بارش و آبراهه های اصلی) است که از نقشه های پایه و مطالعات میدانی و تصویر ماهواره ای اسپات استخراج و با استفاده از تکنیک های مکانی تحت GIS در 5 طبقه نسبت به تاثیر هر واحد در وقوع زمین لغزش ارزش گذاری اولیه شد. سپس با استفاده از برنامه الحاقی ماریونی (اکستنشن (AHP مقایسه دوبه دو بر روی لایه ها انجام و نقشه نهایی حساسیت اراضی در وقوع لغزش استخراج گردید. نتایج حاصل از تحلیل حساسیت زمین لغزش ها در حوضه گویجه بل نشان داد که تاثیرگذارترین عامل در وقوع زمین لغزش با توجه به بیش ترین وزن معیار سنگ شناسی با وزنی برابر با 0.3113 و معیار ارتفاع با حداقل وزن (0.0178) با تاثیر کمترین مقدار در وقوع زمین لغزش در حوضه گویجه بل هستند. هم چنین تحلیل خطر زمین لغزش در حوضه مورد مطالعه نشان می دهد که اراضی در معرض خطر با استطاعت لغزش بسیار بالا بالغ بر 1222 هکتار مساحت می باشد که این میزان در حدود 16.5 درصد از کل منطقه را شامل می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آمایش محیط

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  87-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  355
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

همگام با رشد شتاب زده شهرها و پیچیده شدن فرآیندهای درونی جوامع، بر تعداد بحران ها و پیچیدگی شهرها نیز افزوده می شود و در پی آن، آسیب پذیری افزایش می یابد. با توجه به اینکه که انسان محوریت اصلی در آسیب پذیری و مقابله با بحران است و نیز فضاهای شهری دربرگیرنده بیش ترین جمعیت هستند، توجه به این فضاها نیاز مبرم عصر کنونی می باشد. در این راستا به منظور سیاست گذاری کاهش آسیب پذیری فضاهای شهری در مقابل مخاطرات طبیعی و لزوم اتخاذ صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات متناسب با آن و همچنین با توجه به پیشرفت دانش و تکنولوژی بشری، برای ارائه تصویری روشن از عواقب ناشی از مخاطرات، ارزیابی پهنه های آسیب پذیر شهری ضروری است. این ارزیابی و برنامه ریزی در راستای آن، کارآمدترین و یا شاید بهترین گزینه مدیریت و برنامه ریزی شهری برای مقابله با مخاطرات طبیعی و به خصوص زلزله می باشد. از این رو در این پژوهش با توجه به احتمال آسیب پذیری شهر اهر به دلیل موقعیت جغرافیایی آن، سعی شده است با بررسی وضعیت موجود و تجزیه و تحلیل آن، به ارزیابی آسیب پذیری فضاهای شهری اهر در برابر بحران زلزله پرداخته شود. نوع این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. برای سنجش آسیب پذیری فضاهای کالبدی شهر در برابر زلزله از شاخص های 15گانه در سه طیف شاخص های سازه ای، برنامه ریزی و طبیعی استفاده شده است. پس از تعیین وزن شاخص ها با توابع چند متغییره، سعی شده با استفاده از مدل AHP به این موضوع پرداخته شود. نتایج پژوهش حاکی از آن است که حدود 30 درصد از فضاهای ساخته شده شهری اهر در برابر زلزله، آسیب پذیری متوسط به بالایی دارند و ساختار کالبدی مطلوبی برای مدیریت بحران ناشی از زلزله را ارائه نمی نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 355

دانلود 288 استناد 0 مرجع 10
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  35-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  176
چکیده: 

شهرستان اهر درشمال غربی ایران در استان آذربایجان شرقی واقع شده و از نظر مختصات جغرافیایی درعرض شمالی 38 درجه و 18 دقیقه الی 39 درجه قرار گرفته است. این شهرستان از لحاظ طبیعی تحت تاثیر اقلیم نیمه خشک و سرد قرارگرفته که به دلیل وضعیت خاص توپوگرافی منطقه، مضرس بودن برخی ارتفاعات، دره های تنگ و عمیق و واحدهای تپه ماهوری و کوهستان از عوامل عمده تاثیر گذار در پراکنش کانونهای جمعیتی روستایی و شهری می باشد. از نظر ساختار اکولوژیک منطقه، روستاها در دو وضعیت روستاهای دشتی وکوهستانی مورد بررسی قرارگرفته و 63.8 درصد روستاهای شهرستان اهر روستاهای دشتی و 36.2 درصدآن را روستاهای کوهستانی تشکیل می دهد. همچنین بررسی زمین لرزه های منطقه حاکی از وجود گسلهای فعال وغیرفعال درمنطقه است که خود عاملی در جهت جلوگیری از رشدجمعیت ورشدساختارهای اقتصادی محسوب می شود بررسی تحولات شاغلین شهر به تفکیک نوع فعالیت نشان میدهد که تعداد  3737 شغل جدید دربخش خدمات که تعداد 3200 شغل مربوط به خدمات اجتماعی و شخصی است، ایجاد شده است.درمقابل بخش صنعت دراین دهه حدود 924 شغل ازدست داده است. کاهش سهم شاغلین صنعتی با افزایش سهم شاغلین خدمات جبران شده،و سهم شاغلین کشاورزی، ساختمان و... دراین دوره ثابت بوده است. تحولات فوق را میتوان نشانه مرکزیت این منطقه دانست که بعنوان مرکزی برای ارائه خدمات اداری و تجاری به نقاط روستایی شهرستان اهر عمل میکند. لذا در این تحقیق ضمن بررسی نقش عوامل طبیعی در توسعه شهرستان و نقش آن در پراکندگی کانونهای جمعیتی و فعالیتی مورد مطالعه قرار گرفته است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 176 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علیزاده اکرم | صفری راضیه

نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (زمین ساخت)
 • صفحات: 

  155-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1140
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

اندازه گیری شاخص های لرزه خیزی از روش های ارزیابی زمین ساخت فعال و نوزمین ساخت برای یک منطقه به شمار می آید. 21 مرداد 1391 دو زمین لرزه به فاصله زمانی 11 دقیقه ای به ترتیب با بزرگی های 6.4 و 6.3 در منطقه اهر- ورزقان که از مناطق فعال زمین ساختی است، به وقوع پیوست. بررسی های لرزه زمین ساختی نشان می دهند که گسل های مسبب زمین لرزه، از جمله گسل های جوان منطقه هستند. نقشه پراکندگی رومرکز زمین لرزه ها نیز نشان می دهد که زمین لرزه های رخ داده، با راستای گسل های موجود در منطقه همخوانی دارند. به منظور ارزیابی فعالیت های نوزمین ساختی و شناخت الگوی لرزه خیزی منطقه اهر، از پراکندگی زمانی و مکانی زمین لرزه ها (تحلیل های فرکتالی) به عنوان پیش نشانگرهای زمین لرزه و همچنین پارامترهای لرزه خیزی a و b استفاده شد. نتایج محاسبات نشان می دهند که پارامتر b، کاهش چشمگیری در ارتباط با زمین لرزه های رخ داده در منطقه دارد. مقدار کم پارامتر b نشان دهنده آن است که لرزش اصلی، در منطقه ای با نرخ تنش بالا رخ داده است. در الگوی لرزه خیزی ارایه شده برای منطقه اهر، پس از دوره رخداد اصلی، سه دوره: 1) دوره آرامش اول یا Q1، 2) دوره B (رخداد پس لرزه ها) و 3) دوره آرامش دوم (Q2) مشاهده می شود. نمودار پارامتر b در دوره Q2، یک روند افزایشی تقریبی را نشان می دهد که بیانگر کاهش تنش در منطقه است.

آمار یکساله:  

بازدید 1140

دانلود 289 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  29-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

سکته قلبی شایع ترین علت مرگ و میر در جهان است که از لحاظ اقتصادی صدمات زیادی را بر دولت ها تحمیل می کند. یکی از خطراتی که در فصل زمستان تعدادی از بیماران بخصوص بیماران قلبی و بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر و سکته قلبی را تهدید می کند هوای سرد زمستان است و معمولا ابتلا به سکته های قلبی در این فصل نسبت به فصل تابستان بیشتر است. سکته قلبی که به آن انفارکتوس (MI) نیز می گویند، به معنی مرگ غیر قابل برگشت قسمتی از عضله قلب می باشد و بر حسب این که چه مقدار از عضله قلب دچار مرگ با نکروز شده باشد، علایم و عوارض آن متغیر است. علت اصلی سکته قلبی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای اکسیژن در عضله قلب بوده و این خود معمولا بدلیل کاهش جریان خون عروق کرونری، تصلب شرایین و در پی آن مسدود شدن رگ بوسیله لخته خون می باشد. در فصل زمستان عروق بدن برای حفظ حرارت دچار انقباض شده و در نتیجه با افزایش کار قلب خستگی آن نیز بیشتر می شود این شرایط بخصوص در ساعات اول روز یعنی زمانی که بیمار ناچار است برای انجام کار، صبح زود از خانه خارج شود حادتر بوده و فرد بیشتر در معرض خطر قرار می گیرد. از طرفی وقوع پدیده انورسیون در فصل سرد سال باعث می شود که هوای آلوده روز گذشته با کاهش درجه حرارت در طول شب به لایه های پایین تر بیوسفر حرکت کرده و در سطح زندگی و تنفس ما قرار گیرد. بیماری که به هر دلیل صبح زود در مجاورت این هوای سرد و آلوده واقع شود به احتمال زیاد در معرض سکته و عارضه های شدید قلبی و احیانا مرگ قرار دارد. در حالیکه با رسیدن به ساعات نیمه روز و با گرم تر شدن آتمسفر، هوای آلوده بالاتر رفته و از محدوده زندگی ما فاصله می گیرد لذا هوا در وسط روز دارای شرایط مناسب تری است. این مطالعه با تحلیل نمودارهای خطی دما و هیستوگرام مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در شهرستان اهر و با شاخص ضریب همبستگی پیرسون، بر روی نمونه 828 نفری انجام شده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که مابین دمای پایین هوا و مرگ و میر ناشی از سکته قلبی در شهرستان اهر رابطه معناداری وجود دارد و مقادیرP-Value<0.05) ) تاییدی بر این مطلب است. جهت همبستگی مابین فاکتورهای مورد نظر منفی بوده و شدت همبستگی متوسط است.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 112 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  95-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  893
 • دانلود: 

  255
چکیده: 

وضعیت امکانات و خدمات اجتماعی سکونتگاه های روستایی شهرستان اهر با وجود پیشینه تاریخی و تراکم آبادی، نشان دهنده نابرابری و اختلاف بین آنها بوده و در طول سال های گذشته استمرار داشته و سبب تخلیه و مهاجرت های روستایی شده است. در این تحقیق به شناخت میزان اختلاف بین 341 سکونتگاه روستایی شهرستان اهر در قالب تقسیمات سیاسی دهستان، در بخش های زیربنایی، اقتصادی، بهداشتی- درمانی و اجتماعی به روش تاکسونومی عددی بر اساس آمار سال 1385 اقدام گردیده است. نتایج به دست آمده اختلاف و ناهمگنی بین سکونتگاه های روستایی را در بخش های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی مشخص ساخته و دهستان قشلاق به عنوان دهستان ناهمگن در بخش های فوق از بقیه دهستان ها و مراحل درجه بندی توسعه یافتگی جدا گردیده است. طبق نتایج حاصله بین متغیرهای تعداد جمعیت و آبادی، فاصله از مرکز شهرستان و تهیه طرح مطالعاتی (هادی روستایی) با میزان برخورداری و توسعه یافتگی روستایی شهرستان رابطه خاصی وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 893

دانلود 255 استناد 6 مرجع 1
litScript