نتایج جستجو

15481

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1549

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  616-617
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1656-1663
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7845
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7845

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسنده: 

BOSTANI A. | ABBASI S. | AMIRI BAGHBADARANI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  0
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BECAUSE SOURCE OF HEAVY METAL PRODUCTION AND THEIR ENTRANCES TO THE NATURE ARE NUMEROUS AND THESE HEAVY METALS HAVE THE ABILITY TO ENTER THE FOOD CHAIN AND ACCUMULATE ON LIVE TISSUES, CONCERNS ABOUT HEAVY METAL EFFECTS AS ENVIRONMENT POLLUTANTS HAVE INCREASED INTENSELY. WATER SOURCE ARE THE LAST DESTINATION AND FOR THIS STUDIES ON GEO-CHEMICAL SETTLEMENTS IN RIVERS, MOUTH OF RIVERS AND SEA BEDS CAN HAVE A GOOD EFFECT ON FINDING ORIGIN OF SETTLEMENTS, ELEMENTS SEPARATION METHODS AND EVALUATION OF ENVIRONMENT CONDITIONS IN A REGION. AS THE POLLUTANTS REMAINS FOR A LONG TIME IN SETTLEMENTS BY ANALYZING AND STUDYING THEM SIMPLY CAN RECOGNIZE THE AMOUNT AND KIND OF POLLUTION AND HAVE THE NECESSARY DECISIONS ON CONTROLLING IT. IN THIS STUDY HAVE BEEN TRIED BY LITERATURE FINDING AND DATA COLLECTING FROM SCIENTIST ARTICLES FROM AUTHENTIC INTERNET SOURCES THAT ARE AVAILABLE, COMMON METHODS ON CONSIDERING SETTLEMENTS AND MEASUREMENTS OF HEAVY METAL AMOUNTS IN THEM BEEN PRESENTED.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  108
 • صفحات: 

  121-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  181
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان­ های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده ­ های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه­ های گستردة پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی­ اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست­ های آتی بخش کشاورزی دربرگیرندة برنامه ­ های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 181

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  145-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2111
 • دانلود: 

  599
چکیده: 

حوادث بحرانی سال های اخیر در خصوص افزایش میزان آلاینده های جوی، ضرورت شناخت بیشتر علل وقوع این حوادث را مطرح ساخته است. افزایش میزان آلاینده ها از سطوح مجاز در سطح کوتاه مدت و بلند مدت بر محیط زیست اثر گذار بوده به طوری که اثرات کوتاه مدت آلودگی هوا به صورت بروز و تشدید بیماری های چشمی، تنفسی، ریوی، سرطان و ... ظاهر می شود. اثرات بلند مدت آلودگی هوا به صورت تاثیر بر نقشه ژنیتکی بدن جانداران، میزان هوش و فیزیولوژی بدن ظاهر می شود. هوای آلوده، آب و خاک را آلوده ساخته و آبزیان و گیاهان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که این مواد با قرارگیری در زنجیره غذایی انسان از این طریق نیز آسیب رسانی می نمایند. در این پژوهش با استفاده از داده های آب و هوایی که در ایستگاه هواشناسی همدیدی اصفهان اندازه گیری می شوند و مقادیر آلاینده های سطح زمین که توسط ایستگاه های سنجش آلاینده های سازمان حفاظت محیط زیست اندازه گیری می شوند یک مدل آماری ارائه می شود که قادر به برآورد مقادیر قابل قبولی از ازن سطحی باشد. بررسی های صورت گرفته در این پژوهش نشان داد معادله ای که از دو متغیر توان دوم تابش آفتاب و توان دوم غلظت گاز منوکسید کربن بهره گرفته بود توانست توجیه گر 35% تغییرات غلظت ازن سطحی در طول روز باشد. اگر چه مدل های رگرسیونی چند متغیره توان قابل توجهی برای توجیه تغییرات ازن سطحی و پیش بینی غلظت آن دارند، اما تعدد متغیرهای ورودی آنها موجب می شود که این مدل ها از دیدگاه کاربردی چندان مفید نباشند.

آمار یکساله:  

بازدید 2111

دانلود 599 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  111-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1810
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

پیامدهای توسعه شهرنشینی به صورت آلودگی آب و هوا و محیط زیست شهری، تهدیدی جدی برای سلامتی و ایمنی ساکنان شهرها به شمار می رود. امروزه، مناطق شهری به عنوان کانون های جمعیتی و فعالیت های اقتصادی، با تمرکز بالای واحد های آلاینده محیط زیست مواجه شده اند، به طوری که موقعیت مکانی نامناسب و انواع آلودگی های ناشی از مشاغل مختلف در شهرهای بزرگ از جمله شهر اصفهان، سلامت و آرامش شهروندان را مورد تهدید جدی قرار داده است؛ واحد ها و مشاغلی که نوع فعالیت و مهم تر از آن، موقعیت و نحوه مدیریت آنها عامل ایجاد آلودگی و مزاحمت است. بنابراین شناسایی و ساماندهی مناسب مشاغل آلاینده و مزاحم، موضوعی مهم در مدیریت شهری است. در پژوهش حاضر، آلودگی ها و مزاحمت های ناشی از مشاغل شهر اصفهان شامل آلودگی هوا، آلودگی صوتی، ایجاد لرزش، تجمع ضایعات، و آلودگی شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، تحلیلی و علی است و داده های مورد نیاز به روش میدانی گردآوری شده است. اولویت های ساماندهی آن دسته از واحدهای شغلی که آلاینده محیط شهری اند، با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و بهره گیری از نرم افزار Expert Choice تعیین شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از نظر انواع آلودگی ها و مزاحمت های مورد مطالعه، واحد های شغلی تعمیرگاه مکانیکی، صافکاری، کابینت و کانال سازی، تعویض روغن اتومبیل، نجاری، باتری سازی، فروشگاه میوه و سبزی، و تراشکاری وضعیت نامناسب تری دارند، درنتیجه به عنوان اولویت های نخست ساماندهی تعیین شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 1810

دانلود 360 استناد 2 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  732
 • دانلود: 

  435
چکیده: 

آلودگی هوا یکی از انواع آلودگی های زیست محیطی است که بقا و سلامتی موجودات زنده از جمله انسان را تهدید می کند. بعد از انقلاب صنعتی و به خصوص در یک صد سال اخیر به علت پیشرفت تکنولوژی صنعتی و تولید انواع وسایل نقلیه، میزان آلودگی هوا در جهان افزایش پیدا کرده است. درختان با فیلتر کردن و جذب آلاینده ها، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا ایفا می کنند و یکی از ابزارهای طبیعی در مهار آلودگی هوا هستند. هدف این تحقیق برآورد منافع اقتصادی حاصل از حفظ و کاشت برترین گونه ی درختی کاهش دهنده آلودگی هوای سطح شهر اهواز در سال 94 است. بدین منظور گونه های درختی که بیشترین فراوانی را در سطح شهر اهواز دارند، انتخاب شدند. سپس با استفاده از روش های آزمایشگاهی و شاخص های سنجش توان گونه ی درختی برای جذب آلاینده های هوا و صوت، برترین گونه درختی تعیین شد (درخت برهان). در نهایت با استفاده از نمونه گیری طبقه ای و روش مدل سازی انتخاب منافع اقتصادی حاصل از خدمات تصفیه ای این گونه درختی محاسبه گردید. نتایج نشان داد که تمایل به پرداخت ساکنان شهر اهواز با حفظ و کاشت بیشتر این گونه ی درختی افزایش می یابد. همچنین ارزش سالانه منافع و ارزش سرمایه ای درخت برهان به ترتیب 1167 و 1852 میلیارد ریال محاسبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 732

دانلود 435 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسنده: 

IRANI SH. | ARIANFAR Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

INTRUDUCTION: THE PIVOTAL ROLE THAT LIFESTYLE FACTORS AND POLLUTION PLAY IN THE DEVELOPMENT OF INFERTILITY HAVE GENERATED A CONSIDERABLE AMOUNT OF INTEREST.THE AIM OF THIS STUDY WAS TO CLARIFY THE ROLES OF LIFE STYLE AND POLLUTION ON REPRODUCTIVE HEALTH...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسنده: 

CHATRENOUR M. | BAHRAMI H.A. | BAGHERIKIA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

EACH YEAR HIGH VOLUME OF CONSUMED WATER IN AGRICULTURE IS WASTED WITHOUT ANY EFFECT ON INCREASES THE YIELD, DUE TO LACK OF AWARENESS AND UNSUITABLE MANAGEMENT PRACTICES. THESE LOSSES IN WATER EFFICIENCY CAN BE REDUCED BY AWARENESS FROM PROPER WATER REQUIREMENT OF CROP PLANTS. THE AIM OF THIS STUDY WAS TO MEASUREMENT OF WATER CONSUMPTION OF SATUREJA HORTENSIS...

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
نویسندگان: 

روح الامین ا.

نشریه: 

کشاورز

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  283
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

مدیریت سلامت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  856
 • دانلود: 

  230
چکیده: 

مقدمه: پیچیدگی ذاتی جامعه بشری، همراه با کاهش امکان انجام آزمایش در بیشتر محدوده های علوم اجتماعی و بهداشتی منجر به آن شده است که محققان به استفاده از شبیه سازی کامپیوتری و به کارگیری مدل های مصنوعی در مطالعه جنبه های ضروری متفاوت موجود در این علوم روی بیاورند. طراحی مدل های مصنوعی مبتنی بر اطلاعات محیط های واقعی و تحلیل و شناسایی؛ و سپس بازخوانی نتایج حاصله و به کارگیری شان در محیط واقعی جهت تصحیح رفتارهای پیچیده انگیزه مناسب و بجایی بود که توانست چرخ پژوهش را به حرکت درآورد و آن را فعال سازد. در این پژوهش یافتن یک راه حل برای شناسایی، تحلیل و بهینه سازی فرایند در نظام های پیچیده بهداشتی درمانی هدف گذاری شده و در همین راستا مدل هایی برای پایش سلامت در حیات مصنوعی در حوزه بیماری های واگیر و آلودگی ارایه شده است. روش بررسی: نوع روش تحقیق بنیادی، شبیه سازی و کاربردی (منبعث از هوش مصنوعی) است و روش گردآوری اطلاعات میدانی، کتابخانه ای و محاسباتی ست. جامعه مورد مطالعه مصنوعی (لابراتوار کامپیوتری)، شامل عامل های محاسباتی هوشمند و ابزار استفاده شده به منظور شبیه سازی (مدلسازی) و تحلیل، نرم افزار NetLogo است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که افزایش و انتشار آلودگی و فقدان مراقبت بهداشتی در محیط باعث کاهش رفاه عامل ها و تداوم آن، باعث افزایش تدریجی تعداد مرگ و میر عامل ها می شود، ضمن آنکه نبود سیاستگذاری صحیح در بخش درمان می تواند منجر به همه گیر شدن بیماری و اتلاف منابع شود. همچنین یافته ها نشان می دهد که مدلسازی مبتنی بر عامل در حیات مصنوعی روشی کارآمد و راه حلی راهگشا در نظام سلامت می باشد. نتیجه گیری: نیاز به استفاده از مدل های حقیقی در حیات مصنوعی و گسترش و توسعه آنها در جهت تصمیم گیری، تحلیل و بهینه سازی بهتر مسایل و فرایندهای سلامت در حیات واقعی مشاهده می شود که در صورت وقوع می تواند حلال برخی از مسایل و معضلات موجود در نظام سلامت کشور باشد و در جهت ارتقا و توسعه آن به کار گرفته شود.

آمار یکساله:  

بازدید 856

دانلود 230 استناد 2 مرجع 1
litScript