نتایج جستجو

192

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  701
 • دانلود: 

  198
چکیده: 

با به کار گیری روش aflp بر روی ژل های کوچک، تعداد 171 نوار چند شکل برای دو رقم جو ژاپنی انتخاب گردید. این نوارهای چند شکل روی 99 رگه خالص نوترکیب RIL حاصل از تلاقی دو رقم مذکور تفرق مندلی 1:1 را نشان دادند و همه آنها روی هفت کروموزوم جو قرار گرفتند. بنابراین نوارهای مذکور میتوانند به عنوان نشانگرهای مولکولی برای تهیه نقشه ژنتیکی به کار روند. مکان یابی 173 نشانگر 125 مکانی ژنی که شامل 171 نشانگر aflp و 2 نشانگر مرفولوژیکی بود طولی به اندازه 875 سانتی متر مورگان را برای ژنوم جو برآورد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 701

دانلود 198 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  607-614
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  233
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در روش aflp، به وسیله پلی مورفیسمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است می توان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای aflp میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت. نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش قرار گرفت. از طریق ادغام برحسب متوسط گروه، ارقام در دو دسته با ضرایب تشابه متنوعی از 0.456 تا 0.776 دسته بندی شدند. این آزمایش نشان داد که ارقام تحت بررسی از تنوع ژنتیکی بالایی برخوردار نبوده و گسترش پایه ژنتیکی واریته ها نیازی جدی است. با بهینه شدن روش aflp در این تحقیق، شناسایی ژرم پلاسم های متفاوت، انتخاب والدین تلاقی ها و تخمین میزان هتروزیس در سطح مولکولی عملی می گردد. همچنین معلوم شد که aflp قادر به ارایه نشانگرهایی است که به خوبی می تواند در انگشت نگاری ارقام گندم مفید باشد

آمار یکساله:  

بازدید 233

دانلود 45 استناد 1 مرجع 0
نشریه: 

ANIMAL GENETICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  281-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4613
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4613

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DANESH MANSOUREH | LOTFI MAHMOUD | AZIZINIA SHIVA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  43-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26819
 • دانلود: 

  16020
چکیده: 

Iran is a part of the secondary centre of origin of melons, and therefore, there is a wealth of genetic variation of these species in this country. The Amplified Fragment Length Polymorphism (aflp) marker was applied to investigate the genetic variations among five major Iranian melon cultigens (Cucumis melo) and ‘Ananasi’ as a general well-known cultivar. Ten primer pairs were used on 90 individuals producing 318 polymorphic fragments, with an average of 31.8 fragments per primer combination. The polymorphism rates ranged from 80 to 100%. The genetic similarities among accessions were calculated according to Dice’s Similarity Index and used to construct a dendrogram based on the Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Average (UPGMA). The genetic distance estimates based on aflps ranged from 0.29 to 0.63, with a mean of 47±0.3. Iranian melon genotypes and the ‘Ananasi’ cultivar were considered as two separate groups on the cluster analysis. The principal coordinate analysis showed a separate allocation of the melon cultivar groups. The results demonstrated a wide diversity of Iranian melon cultigens. The high number of alleles and the high expected genetic diversity detected with the aflp marker indicated that the Iranian melon cultigens had distinctive characteristics and were an important genetic diversity pool, which made them a valuable source of breeding materials.

آمار یکساله:  

بازدید 26819

دانلود 16020 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  597-604
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  203
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی 30 نمونه بذور رازیانه که از مناطق مختلف ایران و چندین کشور اروپایی جمع آوری شده است با استفاده از 20 ترکیب آغازگر انتخابی aflp مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع از 1127 نوار مشاهده شده، 250 نوار چندشکلی نشان داده شدند. آغازگر E11-M20 با تعداد 20 باند و آغازگرهای E46-M35 و ETG-M20 با تعداد 8 باند به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد نوار چندشکلی را به خود اختصاص دادند. میزان شباهت ژنتیکی مشاهده شده بر اساس اطلاعات این نشانگرها برابر 60% بود. بیشترین تشابه ژنتیکی مشاهده شده بین دو ژنوتیپ از کشور مجارستان برابر 97% و در نمونه های ایرانی مربوط به دو ژنوتیپ از شهرهای کرج و کاشان برابر 89% بوده است. یک ژنوتیپ از تبریز با 40% تنوع ژنتیکی، بیشترین میزان تنوع را با سایر نمونه ها نشان داد. نتایج حاصل از گروه بندی تجزیه خوشه ای تا حدی ارتباط بین تنوع ملکولی و تنوع جغرافیایی را نشان داده است به طوریکه نمونه های جمع آوری شده از مناطق نزدیک تر به هم، در برخی موارد در گروه ها و یا زیرگروه های یکسان قرار گرفتند. از طرف دیگر برخی از نمونه هایی که در یک زیرگروه قرار گرفته بودند نیز از مناطق جغرافیایی متفاوتی بودند که می تواند به دلیل تشابه شرایط اقلیمی یا تبادل فیزیکی مواد بین این مناطق بوده باشد. نتایج این بررسی بیانگر مناسب بودن نشانگرهای aflp برای ارزیابی تنوع ژنتیکی نمونه های مختلف رازیانه است.

آمار یکساله:  

بازدید 203

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  89-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

تنوع ژنتیکی 45 رقم گندم با استفاده از نشانگرهای چند شکلی طول قطعات تکثیر یافته(aflp)  بررسی شد. از یازده ترکیب آغازگر PstI و Mse1 برای بررسی چند شکلی aflp، شش ترکیب آغازگر (P-AGT/M-CAG ،P-AGT/M-CTA, ،P-ATG/M-CAT ،P-ATG/M-CTG ،P-CGA/M-CTA , P-ATG/M-CAG) نوارهای چند شکل تولید کردند. در مجموع 328 نوار به دست آمد که از بین آنها 207 نوار (6.10%) در بین ژنوتیپ ها چند شکل بود که نشان دهنده درصد بالای چند شکلی در بین ژنوتیپ ها است. میزان اطلاعات چند شکلی (PIC) بین 0.39 در آغازگر P-AGT/M-CAG تا 0.44 در آغازگر P-ATG/M-CTG متغیر بود. بر طبق شاخص تنوع ژنی نی و شاخص اطلاعات شانون، بیشترین و کمترین تنوع ژنتیکی درون ژنوتیپ ها بر اساس ترکیبات آغازگر در P-ATG/MM-CAT و P-CGA/M-CTA به دست آمد. تجزیه کلاستر بر اساس روش دورترین همسایه-ها1 و با استفاده از فاصله ژنتیکی نی ژنوتیپ ها را به شش گروه طبقه بندی کرد. بیشترین تعداد ژنوتیپ ها در کلاستر ششم (41.86%) و کمترین آنها در کلاستر چهارم (4.56%) قرار گرفتند. دامنه تشابه بر اساس ضریب تشابه دایس از 0.57 تا 0.99 متغیر بود. دو ژنوتیپ آرتا و قدس بیشترین تشابه ژنتیکی (0.99) و دو ژنوتیپ آزادی و کوهدشت کمترین شباهت (0.569) را با سایر ژنوتیپ ها داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (پیاپی 34)
 • صفحات: 

  241-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  606
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 606

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  ویژه نامه (زراعت و باغبانی)
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع و روابط ژنتیکی بین 61 رقم انگور ایرانی از نشان گر مولکولی aflp و صفات گیاه شناسی استفاده شد. از مجموع 7 جفت آغازگر به کار رفته 459 قطعه با قابلیت نمره دهی در ارقام تشخیص داده شدند که 185 عدد آنها (40.3 درصد) در بین ارقام چند شکل بودند. تنوع ژنتیکی محاسبه شده با روش نی و لی در محدوده 0-0.3 بود. با تجزیه کلاستر ارقام انگور به چهار گروه منتسب شدند. در این گروه بندی ها تشابه ژنتیکی بالایی بین کشمشی سفید و بی دانه قرمز، تبرزه سفید و تبرزه قرمز، قره ملحی و قره شیره مشاهده شد. انگور موسلی، سقل سولیان و فخری، دیزماری با تشابه کامل ژنتیکی حالتی از سینونیمی بودند. بر اساس تجزیه aflp اشتباهات در نام گذاری و کشت تکراری ارقام در باغ کلکسیون انگور بین ارقام خلیلی سفید و قرمز و ارقام الحقی و شاهرودی مشخص شد. داده های مورفولوژیک نیز انگور خلیلی قرمز را به عنوان تکراری از خلیلی سفید شناسایی کرد. در این مطالعه تجزیه aflp تفاوت برخی از ارقام مانند کشمشی سفید و بی دانه قرمز، و تبرزه سفید و قرمز را نشان داد ولی در مورد ارقام رشه و خوشناو هیچ تفاوتی از نظر پروفیل aflp وجود نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  219
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

در این تحقیق تنوع ژنتیکی تعداد 30 ژنوتیپ سنجد متعلق به زیستگاه های استان آذربایجان شرقی (مناطق تبریز، مراغه و ملکان) با استفاده از نشانگرهای مرفولوژیکی و ملکولی aflp ارزیابی شد. نتایج آماره های توصیفی صفات کمی و کیفی بیانگر وجود تنوع در ژرم پلاسم مورد ارزیابی بود. با استفاده از الگوریتم UPGMA بر پایه صفات کمی و کیفی، ژنوتیپ ها در 5 گروه قرار گرفتند. در گروه اول بیشتر ژنوتیپ های منطقه مراغه و در گروه سوم بیشتر ژنوتیپ های منطقه تبریز قرار گرفتند. از تعداد 14 ترکیب آغازگر EcoRI-MseI برای انگشت نگاری ژنوتیپ ها استفاده شد و در مجموع تعداد 439 نوار چند شکل تکثیر شد. براساس معیار تشابه جاکارد، کمترین شباهت ژنتیکی (25 درصد) بین ژنوتیپ های 19 (منطقه ملکان) و 27 (منطقه مراغه) مشاهد شد. نتایج تجزیه به مختصات اصلی بیانگر پوشش ژنومی مناسب نشانگرهای aflp انتخاب شده در این مطالعه بود. بیشترین مقدار محتوای اطلاعات چندشکل (0. 83 درصد) مربوط به ترکیب آغازگری MTTT-EGA و کمترین مقدار آن (0. 33 درصد) مربوط به ترکیب آغازگری MGT- ETA بود. تجزیه خوشه ای با استفاده از داده های ملکولی ژنوتیپ ها را در 3 گروه قرار داد. بر این اساس توده هایی با توزیع مناطق جغرافیایی مشابه در کنار هم قرار نگرفتند، لیکن گروه بندی بر اساس صفات مرفولوژیکی کمی و کیفی تا حدود زیادی با توزیع جغرافیایی ژنوتیپ ها همخوانی نشان داد. این نتایج بر اساس نظریه تکامل همگرا و تا حدودی بدلیل تکثیر غیرجنسی سنجد از ژنوتیپ های مادری محدود و توزیع آنها در مناطق جغرافیایی مورد مطالعه، قابل تفسیر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 219

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  58
چکیده: 

هدف: با توجه به اهمیت و کاربرد نشانگر های اطلاع رسان در برنامه های اصلاحی گیاهان زراعی، این تحقیق با هدف شناسایی نشانگرهای مرتبط با صفات مورفولوژیک با استفاده از روش تجزیه ارتباطی در ژنوتیپ های ارزن دم روباهی انجام گرفت. مواد و روش ها: به منظور شناسایی نشانگرهای مولکولی مرتبط با صفات زراعی در 30 ژنوتیپ ارزن دم روباهی (ارزن ایتالیایی Setaria italica L. )، از تجزیه ارتباطی با استفاده از مدل خطی مخلوط (MLM) استفاده شد. جهت اجتناب از لینکاژ دروغین، ابتدا مطالعه ساختار جمیعت انجام و 9 زیرگروه احتمالی در ژنوتیپ های مورد مطالعه مشاهده شد. نتایج: تجزیه ارتباطی با در نظر گرفتن ساختار جمعیت و روابط خویشاوندی، 38 مکان پیوسته با 12 صفت زراعی را نشان داد. ضریب تبیین نشانگر در سطح بسیار معنی داری از 102/0 تا 328/0 متغیر بود. نتایج نشان داد که از میان 12 ترکیب آغازگری aflp استفاده شده در این مطالعه، ترکیبات آغازگری M-CTG/E-AAC، M-CTT/E-AAC و M-CTA/E-AAC موثرترین ترکیب ها در بررسی تنوع ژنوتیپ های مورد مطالعه بودند. همچنین تعدادی از نشانگرهای مورد بررسی نظیر M-CAA/E-AAC، M-CTG/E-AGC و M-CTT/E-AAC با چندین صفت نظیر ارتفاع، طول وعرض برگ، تعداد پنجه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در ارتباط بوده که بیشترین ارتباط با ترکیب آغازگری M-CTT/E-AAC مشاهده شد. نتیجه گیری: شناسایی نشانگرهای مشترک اهمیت زیادی در برنامه های به نژادی گیاهان دارد زیرا گزینش همزمان چند صفت را امکان پذیر می کنند. این نشانگرها می توانند در صورت لینکاژ نزدیک با ژن های کنترل کننده، در غربال ژرم پلاسم استفاده شوند. همچنین در برنامه های شناساییQTL در ژنوتیپ یابی جمعیت های حاصل از تلاقی ارزن مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین اطلاعات حاصل از این مطالعه می تواند در برنامه های به نژادی، جهت اصلاح به کمک نشانگر (MAS) در ارزن دم روباهی مفید باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 58 استناد 0 مرجع 0
litScript