نتایج جستجو

3438

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

344

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  237-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HARTOS J.L. | POWER T.G.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  441-451
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8724
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8724

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

ALLAHQOLI L. | RAHMANI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  106-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10741
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Background: It is estimated that 15 million births occur every year to adolescents. This represents about 11%of all births each year. The global average rate of births per 1000 females aged 15-19 years is 65. A range of social, cultural, biological and service delivery factors contribute to the high levels of adolescent pregnancy and childbirth.This study was conducted to determine the causes of adolescent pregnancy.Materials and Methods: By searching more than 35 related articles in WHO, Google, Science direct and Pubmed, reference books and by using key words of pregnancy, Adolescens, factors contributing this study had been done.Results: The study showed that pregnant teenagers are involved in causes that include: 1. Declining age of menarche, 2. longer periods of education and delayed marriage for some course and delayed marriage adolescents, 3. forced early marriage and pregnancy, 4. initiation of sexual activity during Adolescence, 5. sexual coercion and rape, 6. education level, 7. socio-economic factors, 8. other risk behaviors, 9. lack of knowledge and 10. lack of access to service centers are.Conclusion: Considering that approximately 21% of Iran's population (15 million) are young and High risk behavior such as early and unprotected sexual activity, alcohol use, smoking and drug addiction among teenagers is rising, a quick Planning and precise and serious policy in this area seems necessary.

آمار یکساله:  

بازدید 10741

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BYREN D.G. | DARNEHPORT S.C.

نشریه: 

JOURNAL OF ADOLESCENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  393-416
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9597
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9597

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

TAYMOORI P. | LUBANS R.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  605-619
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10333
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10333

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GOLLADAY E.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  503-520
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3995
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3995

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

YESALIS C.E. | BAHRKE M.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5688
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5688

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DUNDON E.E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  384-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4833
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4833

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  397-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2750
 • دانلود: 

  1216
چکیده: 

هدف از این پژوهش تعیین ساختار عاملی تاییدی و اعتباریابی مقیاس تعارض والد نوجوان در نمونه ای از نوجوانان 13 تا 17 سال غیربالینی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی و مقطعی و جامعه آماری آن، دانش آموزان دوره اول و دوره دوم متوسطه شهرستان قدس استان تهران بود که با استفاده از روش نمونه برداری تصادفی چندمرحله ای، 748 نفر از آنها انتخاب شدند و به پرسشنامه های تعارض والد نوجوان (فرم نوجوان) اسدی یونسی (1390)، تعارض بین والدین گریچ، سید و فینچام (1992)، گزارش دهی مشکلات رفتاری آشنباخ (1991)، مقیاس رضایت خانوادگی السون (1995) و تعامل های خانوادگی بارنز و السون (1985) پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، مدل 14 عاملی نسخه اصلی پرسشنامه تعارض والد نوجوان را تاییدکرد، در بررسی روایی واگرا و ملاک، ضریب همبستگی پیرسون پرسشنامه تعارض والد نوجوان با پرسشنامه های تعارض بین والدین، پرسشنامه گزارش دهی مشکلات رفتاری آشنباخ، مقیاس رضایت خانوادگی و تعامل های خانوادگی بین 0.21 تا 0.57 به دست آمد. همچنین به طور کلی بخش شدت تعارض پرسشنامه تعارض والد نوجوان نسبت به بخش فراوانی تعارض والد نوجوان، هم در شاخص های تحلیل عاملی تاییدی و هم در مقادیر به دست آمده از همبستگی پیرسون برای بررسی روایی واگرا و ملاک، مطلوب تر بود. در بررسی اعتبار پرسشنامه، نتایج ضریب آلفای کرونباخ در بخش فراوانی تعارض 0.97 و در بخش شدت تعارض 0.96 و ضریب بازآزمایی به ترتیب 0.76 و 0.75 و رضایت بخش بود، بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پرسشنامه تعارض والد نوجوان دارای ویژگی های روان سنجی مناسب است و می توان از آن را برای دستیابی به اهداف پژوهشی و ارزیابی خانواده ها در مشاوره خانواده استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 2750

دانلود 1216 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4438
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4438

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript