نتایج جستجو

4448

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

445

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  4 (پی در پی 82)
 • صفحات: 

  165-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  759
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

سابقه و هدف: رستوریشن های متال - سرامیک در دندانپزشکی استفاده گسترده ای دارند و میزان تطابق مارژینال(marginal fitness)  مرکز توجه اغلب تحقیقات می باشد. سیستم الکتروفورمینگ می تواند تطابق مارجین ها را در حد ایده آل تامین نماید. ولی به دلیل استحکام ناکافی در مارجین ها فرآیند پخت پرسلن می تواند سبب تغییرات در تطابق مارجین ها شود. تحقیقات اندکی در مورد ارتباط بین فرآیند پخت پرسلن و تطابق مارژینال انجام شده اند. بنابراین، پژوهش آزمایشگاهی حاضر با هدف بررسی تاثیر پخت پرسلن برmarginal fitness  روکش های متال - سرامیک ساخته شده به روش الکتروفورمینگ صورت پذیرفت.مواد و روشها: روش تحقیق از نوع تجربی و قبل و بعد (before-after) بود. یک دای استاندارد از جنس استیل که مربوط به یک دندان مولر فک بالا بود، تهیه شد. این دای دارای طرح تراش deep chamfer در مارجین بود. از روی این دای،coping 10  کاملا قرینه به طریق سیستم الکتروفورمینگ از جنس طلای خالص 24 عیار ساخته شد. میزان  marginal gapدر 10 نقطه در 4 جایگاه توسط میکروسکوپ الکترونی SEM اندازه گیری شد. پس از آن پرسلن گذاری روی copingها صورت گرفت و مجددا میزان marginal gap در این مرحله در همان جایگاه های قبل توسط میکروسکوپ SEM اندازه گیری شد. این دو مرحله با هم از نظر میزان gap مورد مقایسه قرار گرفتند. بررسی آماری داده ها بوسیله آزمون نمونه Paired t انجام گرفت .(a=0.056)یافته ها: میانگین gap در زمان پیش از پخت پرسلن (18.23±1.96 mm) و در زمان پس از پخت پرسلن (21.45±2.27 mm) بود. میزان marginal gap در 2 گروه پیش و پس از پخت پرسلن با هم اختلاف آماری معنی داری داشتند .(P<0.002)نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که مراحل پخت پرسلن بر افزایش marginal gap روکش های متال سرامیک ساخته شده به روش الکتروفورمینگ تاثیر دارد. این میزان افزایش gap برای طرح تراش آزمایش شده (deep chamfer) از نظر بالینی قابل قبول و کم می باشد (زیر 100 میکرون). بنابراین، ساخت رستوریشن های متال- سرامیک به روش الکتروفورمینگ جهت ایجاد marginal integrity بالا توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 759

دانلود 197 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

BRAYAN A.

نشریه: 

J PSYCHIATRIC SCI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  34-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3144
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3144

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  566-572
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  27507
 • دانلود: 

  90890
چکیده: 

Background: In addition to physical adaptation and psychosocial adjustment to chronic renal disease, hemodialysis (HD) patients must also adapt to dialysis therapy plan.Objectives: The aim of the present study was to examine the effect of Roy’s adaptation model-based patient education on adaptation of HD patients.Patients and Methods: This study is a semi-experimental research that was conducted with the participation of all patients with end-stage renal disease referred to the dialysis unit of Shahid Beheshti Hospital of Yasuj city, 2010. A total of 59 HD patients were randomly allocated to two groups of test and control. Data were collected by a questionnaire based on the Roy’s adaptation Model (RAM). Validity and reliability of the questionnaire were approved. Patient education was determined by eight one-hour sessions over eight weeks. At the end of the education plan, the patients were given an educational booklet containing the main points of self-care for HD patients. The effectiveness of education plan was assessed two months after plan completion and data were compared with the pre-education scores. All analyses were conducted using the SPSS software (version 16) through descriptive and inferential statistics including correlation, t-test, and ANOVA and ANCOVA tests.Results: The results showed significant differences in the mean scores of physiological and self-concept models between the test and control groups (P=0.01 and P=0.03 respectively). Also a statistical difference (P=0.04) was observed in the mean scores of the role function mode of both groups. There was no significant difference in the mean scores of interdependence modes between the two groups.Conclusions: RAM based patient education could improve the patients’ adaptation in physiologic and self-concept modes. In addition to suggesting further research in this area, nurses are recommended to pay more attention in applying RAM in dialysis centers.

آمار یکساله:  

بازدید 27507

دانلود 90890 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

قربانی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (50 پیاپی)
 • صفحات: 

  81-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

هر فرد حدود یک سوم عمر خود را در حالت خواب می گذراند. نکته جالب این است که مغز یک فرد خوابیده به هیچ عنوان در حالت غیر فعال و ساکت نیست و به خصوص در شبکه عصبی هیپوکمپ امواج تیز ریپل مشاهده می شوند. در اینجا یک مدل پدیده شناختی که در آن تطبیق پذیزی برای نورون های تحریکی در نظر گرفته شده است، برای شبکه CA1-CA3 هیپوکمپ ارایه می دهیم. این مدل ساده در غیاب محرک خارجی نوساناتی با خواص مشابه امواج تیز ریپل که در تجربه به دست آمده است، تولید می کند؛ به خصوص نشان می دهیم در اثر کاهش تحریک در شبکه، دامنه ریپل ها افزایش می یابد و فرکانس ریپل ها کم می شود؛ به علاوه احتمال تشکیل دوتایی های ریپل در اثر کاهش تحریک افزایش می یابد. این نتایج با نتایج تجربی هم خوانی بسیار خوبی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 29

دانلود 16 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

روان پرستاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 13)
 • صفحات: 

  56-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  381
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

مقدمه: هیسترکتومی یکی از شایع ترین جراحی های ژنیکولوژیک در زنان است که با عوارض متعددی همراه است و منجر به نگرانی ها و دغدغه های زیادی در بیماران می شود. این عمل جراحی ممکن است باعث اختلال در نقش های زنانه و هویت جنسی زنان شود و در نهایت فرایند سازگار شدن آن ها را دچار اختلال کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بکارگیری مهارت حل مساله بر سازگاری اجتماعی در زنان بعد از هیسترکتومی انجام گرفت.روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی دو گروهی با طرح (پیش آزمون- پس آزمون ) می باشد. حجم نمونه شامل 60 نفر از زنانی بودند که در سال 1393-1392 در بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه تحت عمل جراحی هیسترکتومی قرار گرفتند. نمونه ها بصورت در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مطالعه و کنترل قرار گرفتند. در گروه مطالعه مداخله بر اساس بکارگیری مهارت حل مساله در گروه های 6 نفره به مدت 4 جلسه انجام اما در گروه کنترل مراقبت های روتین انجام گرفته است. پرسشنامه سازگاری اجتماعی (social adaptation) قبل از مداخله و سپس یک ماه پس از مداخله بصورت خودگزارشی تکمیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آمارتوصیفی وآزمون های کای دو،t زوجی،t مستقل انجام شد.یافته ها: یافته ها نشان داد 60 درصد واحدهای مورد پژوهش در گروه سنی 50-41 سال، 85.5 درصد تحصیلات زیردیپلم و دیپلم، 96.6 درصد خانه دار، 93.4 درصد دارای همسر و 60 درصد یائسه نبودند. مقایسه میانگین نمره سازگاری اجتماعی در دو گروه قبل از مداخله تفاوت معنی داری را نشان نداد. (p=0.96، t=-0.040) در حالی که بعد از مداخله میانگین نمره سازگاری اجتماعی در گروه مطالعه 69.5±2.4 و در گروه کنترل 139.5±4.2 بود که از نظر آماری تفاوت معنی دار بود (p<0.001، t=-86.5).نتیجه گیری: سازگاری اجتماعی در بیماران بعد از عمل جراحی هیسترکتومی دچار اختلال می شود که با بکارگیری روش مهارت های حل مساله می توان به بهبود سازگاری اجتماعی آنان کمک کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 381

دانلود 48 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

SOUSA C.M. | BRADLEY F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  438-458
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3714
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3714

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  113-122
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  141
چکیده: 

رژیم غذایی به همراه تمرینات ورزشی بر عملکرد ورزشکاران نقش بسزایی دارد. یکی از استراتژی های مورد توجه متخصصان تغذیه ورزشی، سازگاری چربی یا Fat adaptation است. بررسی حاضر با هدف مروری بر پژوهش های انجام شده در زمینه سازگاری چربی و عملکرد ورزشی صورت گرفت.جستجو در PubMed با کلید واژه fat adaptation and perfprmance, fat adaptation, athletic performance [MeSH], high fat diet and perfprmance, fat adaptation and athletes با محدود کردن آن از سال 1994 تا 2012 انجام شد.در اکثر مطالعات، استراتژی سازگاری چربی به همراه دوره تجدید کربوهیدرات منجر به افزایش اکسیداسیون چربی و تداوم آن مستقل از دسترسی به کربوهیدرات اگزوژن و اندوژن و کاهش اکسیداسیون کربوهیدرات شد. برخی مطالعات افزایش ذخایر تری گلیسرید عضله و فعالیت لیپاز حساس به هورمون و آنزیم های مرتبط با هیدرولیز تری گلیسرید را گزارش کرده اند. همچنین کاهش گلیکوژنولیز عضله و عدم تغییر در اکسیداسیون گلوکز پلاسما مشاهده شد که بیانگر صرفه جویی در گلیکوژن است. از طرفی، برخی پژوهش ها کاهش سرعت گلیکوژنولیز عضله را یک عامل با تاثیر منفی برای ورزش های با شدت بالاتر بیان کرده اند و سرعت بالای اکسیداسیون کربوهیدرات را برای عملکرد مطلوب در این ورزش ها ضروری دانسته اند.با وجودی که اکثر مطالعات، تغییرات متابولیکی مطلوب را به دنبال استراتژی سازگاری چربی بیان کرده اند، اثر مفید واضحی بر عملکرد ورزشی نمایان نشد. لذا انجام تحقیقات بیشتر در مورد تعامل سازگاری چربی با شدت ورزش و همچنین در نظر گرفتن تفاوت های فردی در پاسخدهی به این روش، پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 141 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ROWAN R.

نشریه: 

NATURE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  430
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  742-742
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5051
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5051

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (پیاپی 36)
 • صفحات: 

  165-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  411
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

این مقاله درصدد بررسی اشکال مختلف فرهنگ پذیری (یکپارچه سازی، قومی، ملی و پراکنده) و سازگاری (روانی و فرهنگی-اجتماعی) و رابطه ی آن ها با هم در میان جوانان کرد است. جامعه ی آماری جوانان بین سنین 18 تا 29 سال کرد در شهر های کرمانشاه و جوانرود می باشد. روش تحقیق پیمایش و تکنیک جمع آوری داده پرسش نامه است. رویکرد بررسی، فرد محور (تحلیل خوشه) و متغیر محور (تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل رگرسیون) است. نتایج حاصل از تحلیل خوشه را نیم رخ های فرهنگ پذیری نامیدیم، که نیم رخ قومی شامل 30 درصد از پاسخگویان، نیم رخ ملی شامل 24.5 درصد از پاسخگویان، نیم رخ یکپارچه سازی شامل 34.5 درصد از پاسخگویان، و نیم رخ پراکنده شامل 11 درصد از پاسخگویان است. با تحلیل رگرسیون آشکار شد که وجود توامان فرهنگ ملی و قومی باعث سازگاری روانی و فرهنگی-اجتماعی بیشتری می شود. جهت گیری قومی، سازگاری روانی را بیشتر می کند و در سازگاری فرهنگی-اجتماعی تاثیر زیادی ندارد. تاثیر جهت گیری ملی در سازگاری فرهنگی-اجتماعی با جهت گیری قومی تفاوت چندانی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 411

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ACOUSTIC VARIABILITY ACROSS SPEAKER IS ONE OF THE CHALLENGES OF SPEAKER INDEPENDENT SPEECH RECOGNITION SYSTEMS. IN THIS PAPER AN INPUT adaptation METHOD IS PROPOSED TO COMPENSATE THE EFFECT OF THIS VARIABILITY. THE MODEL USED HERE IS A TIME DELAY NEURAL NETWORK (TDNN). THE TDNN IS TRAINED BASED ON SPEAKERS IN TRAIN SET. AMONG THESE 71 SPEAKERS, THE BEST ONE (WITH HIGHEST PHONE RECOGNITION ACCURACY) IS SELECTED AS "REFERENCE SPEAKER". THEN USING BACK PROPAGATION ALGORITHM, ALL SPEECH SIGNALS IN TRAIN SET ARE ADAPTED TO FIT THIS SPEAKER'S SPEECH SIGNAL AND A NEURAL NETWORK IS TRAINED BASED ON ADAPTED DATA. TO EVALUATE THE PERFORMANCE OF THE TRAINED NETWORK, TEST SIGNALS RELATED TO 30 SPEAKERS ARE ADAPTED TO REFERENCE SPEAKER, EXACTLY THE SAME AS TRAIN SPEAKERS. BY IMPLEMENTING THIS METHOD AND COMBINING THE RESULTS OF ADAPTED AND UNADAPTED NETWORKS REGARDING MAXIMUM CONFIDENCE LEVEL, 2.6% IMPROVEMENT IS GAINED IN PHONE RECOGNITION ACCURACY.

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
litScript