نتایج جستجو

193974

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19398

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

زنگنه محمدفاروق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  7-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3450
 • دانلود: 

  1405
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 3450

دانلود 1405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NATCHTMANN H. | NEEDY K.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  245-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  360
 • بازدید: 

  15584
 • دانلود: 

  12462
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15584

دانلود 12462 استناد 360 مرجع 0
نویسندگان: 

KAPLAN S.ROBERT | ANDERSON R.STEVEN

نشریه: 

HARVARD BUSINESS REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14156
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14156

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

GHAFFARI SHAHRAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  12
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

VAST CHANGES IN INDUSTRIES, HEAVY COMPETITION IN SERVICE MARKETS, TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND FURTHER IMPROVEMENT OF COMPUTER SYSTEMS AND ETC… HAS CHALLENGED ORGANIZATIONS AND FIRMS IN THE MARKETAND FORCED THEM TO ADAPT THEMSELVES WITH THENEW ENVIRONMENT. COST ACCOUNTING IS NOW A NECESSITY IN THE HEALTH CARE SYSTEMS. TODAY’S WHERE INDIRECT AND OVERHEAD COSTS ACCOUNT FORSIGNIFICANT PART OF THE PRODUCTION COST, ALLOCATION OF OVERHEAD COSTS WITH TRADITIONAL METHODS WILL LEAD TO AN INACCURATE RESULT. INACCURATE COST WILL LEAD TO INACCURATE DECISIONS IN ASSESSMENT, ALLOCATION AND DETERMINATION OF COST OF PRODUCTS AND SERVICES. IN THE NEW CONDITIONS, ACCOUNTANTS MUST APPLY NEW METHODS AS activity based costing TO RESPOND THE NEEDS OF ORGANIZATIONS. IN TOTAL, activity based costing APPROACH AND TECHNIQUE IS A POWERFUL TOOL TO INCREASE EFFICIENCY, EFFECTIVENESS AND PRODUCTIVITY OF ORGANIZATION, ESPECIALLY IN THE ORGANIZATIONS THAT PROVIDE SERVICES RATHER THAN GOODS. GIVEN THE IMPORTANCE OF COST CALCULATION AND ITS EFFECT ON THE MANAGEMENT, USING NEW COST ACCOUNTING METHODS IS VERY CRUCIAL.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  2218
 • دانلود: 

  901
چکیده: 

هدف و انگیزه اصلی پژوهش حاضر این است که بتوان با استفاده از تئوری مجموعه فازی مدلی نوین به منظور رفع نواقص مربوط به تخمین داده ها و یا عدم صحت داده های جمع آوری شده در «سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت» (ABC) ارائه نمود. لذا در این پژوهش کوشش گردیده تا با استفاده از اعداد فازی، سیستمی جدید تحت عنوان «هزینه یابی بر مبنای فعالیت فازی» (FABC) طراحی و کاربرد عملی آن نیز ارائه گردد. در این راستا، با استفاده از روش «پژوهش های اقدامی» و مکانیزم ABC، بخش های تشخیصی بیمارستان رضوی مشهد به منظور محاسبه بهای تمام شده خدمات، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون داده های مربوط به بهای تمام شده خدمات با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتریک ویلکاکسون و فریدمن در سطح اطمینان 95%، حاکی از آن است که اختلاف معناداری بین بهای تمام شده خدمات محاسبه شده بر اساس مدل ABC سنتی و FABC، در بخش های تشخیصی بیمارستان وجود دارد. افزون بر این، اختلاف معناداری بین بهای تمام شده محاسبه شده بر اساس هریک از دو مدل با تعرفه های وضع شده در این بخش ها نیز وجود دارد که لزوم بازنگری در تعرفه های مصوب دولتی را نیز نشان می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 2218

دانلود 901 استناد 491 مرجع 4
نویسندگان: 

ABEDINI B. | ALINEJAD V.

نشریه: 

HORMOZGAN MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  303-310
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17928
 • دانلود: 

  8019
چکیده: 

Introduction: activity-based costing system is one of the new systems of costing price of products and services for providing the required information for managers. It helps the users with correct and appropriate deciesions. The present study aims at determining the costing price of the services based on activity costing method in Lamerd Valiyeasr Hospital.Methods: The present study is a cross-sectional and practical study. In this study, 9 activity centers were evaluated based on activity-based costing in Lamerd Valiyeasr Hospital in 2013. Data collecting instruments were check list of the direct and indirect costs of the related activity centers. In this study the costs were evaluated by direct allotment method. Results: The results indicate that the costing price in these 9 activity centers is more than the tariff rate enacted in 2011-2012 with a significant difference.Conclusion: The present study showed that there is a significant difference between the real price of the studied activities and the enacted traiffs. The costing price of the services can be reducted by improving functions, specially, by revising human resource management actions and also by standardizing the services utilization to reduce the utilizing costs.

آمار یکساله:  

بازدید 17928

دانلود 8019 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

KAPLAN S.ROBERT | ANDERSON R.STEVEN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  5-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  20518
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20518

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

YUN B.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  765-772
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7085
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7085

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MAX MITCHELL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  16-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8850
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8850

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  353-358
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1301
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1301

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript