نتایج جستجو

32834

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3284

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عباسی عنایت | نجفلو پریسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  34
 • صفحات: 

  89-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

این پژوهش با هدف سنجش سواد اطلاعاتی دانشجویان کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس انجام شد. تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری، کل دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس بودند (N=764) حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) برآورد شد N=256 نمونه گیری به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی در دو مرحله انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود. روایی ظاهری و محتوایی آن توسط چندتن از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس مورد بررسی و تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که سواد اطلاعاتی دانشجویان در سطح متوسط است. دانشجویان در استاندارد دوم سواد اطلاعاتی (دسترسی موثر و کارا به اطلاعات مورد نیاز) بالاترین مهارت را داشتند و در استاندارد پنجم (آشنایی با موارد حقوقی و قضایی مربوط به دسترسی و استفاده از اطلاعات) ضعیف بودند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که متغیرهای سن، ساعات کار با رایانه و اینترنت، نمره مهارت های تحقیق (میزان آشنایی با زبان انگلیسی، رایانه، اینترنت و نرم افزار های اداری) و معدل واحدهای گذرانده در مقطع کنونی با میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج معادله رگرسیون چندگانه گام به گام نشان داد که معدل واحدهای گذرانده مقطع کنونی، نمره مهارت های تحقیق و ساعات کار با رایانه و اینترنت حدود 21 درصد از تغییرپذیریهای رفتار اطلاع یابی دانشجویان را تبیین کردند. نتایج آزمون t نشان داد که بین سواد اطلاعاتی دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی (کارشناسی ارشد و دکتری)، جنسیت های مختلف (زن و مرد)، افرادی که در تور آشنایی کتابخانه شرکت کرده بودند و آنانی که شرکت نکرده بودند تفاوت معنی داری وجود ندارد. بر پایه بخش دیگری از نتایج، نوع دانشگاه مقطع کارشناسی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان موثر است. و بین سواد اطلاعاتی دانشجویان با رشته های مختلف تحصیلی و وضعیت اشتغال مختلف نیز تفاوت معناداری وجود ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3 (ویژه نامه کتابداری و اطلاع رسانی)
 • صفحات: 

  75-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1652
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

مقاله حاضر گزارش پژوهشی است که با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل محتوا به هنجاریابی «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی» پرداخته است. جامعه پژوهش را دانشجویان تحصیلات تکمیلی چهار دانشگاه فردوسی، تهران، شیراز، و چمران تشکیل داده اند. اطلاعات لازم در بخش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه و به شیوه خود اظهاری، از یک نمونه 650 نفری جمع آوری شد که 48% (316 نفر) به آن ها پاسخ دادند. در بخش تحلیل محتوا نیز مقولات مرتبط با سواد اطلاعاتی از چهار سند توسعه ملی (سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، سند برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی کشور، سند راهبردی «نظام توسعه علمی کشور»، سند توسعه پژوهش و فناوری) استخراج گردید و مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر وضعیت سواد اطلاعاتی، اگرچه نمرات کسب شده در سطح قابل قبولی (میانگین بالاتر از 7/3) قرار دارد، بین دانشجویان رشته های علوم انسانی و غیر علوم انسانی، بین دانشجویان مناطق مختلف دانشگاهی، بین دانشجویان دختر و پسر، و بین دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تفاوت معنادار مشاهده می شود. میانگین کسب شده برای دانشجویان رشته های علوم انسانی، برای دانشجویان دختر، و برای دانشجویان دوره های دکتری بالاتر از همتایان مورد مقایسه با آنان می باشد. در تحلیل محتوایی اسناد توسعه ملی نیز مشاهده شد که میزان توجه بسیار این اسناد به نقش اطلاعات و دانش در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، توجه به برنامه ریزی برای توسعه و ترویج آموزش سواد اطلاعاتی - بویژه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی- را ضروری می سازد.

آمار یکساله:  

بازدید 1652

دانلود 87 استناد 6 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  178-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1699
 • دانلود: 

  522
چکیده: 

هدف: سواد اطلاعاتی 250 نفر کتابدار شاغل با تحصیلات کتابداری و غیرکتابداری در سازمان اسناد و کتابخانه ملی سنجیده شده است.روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش پیمایشی-تحلیلی بر اساس پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است.یافته ها: مهارت های کتابداران (اعم از فارغ التحصیلان کتابداری و غیرکتابداری) کتابخانه ملی در راهبردهای جست و جوی اطلاعات در حد مطلوب است، اما از نظر درک درست نیاز اطلاعاتی مطلوب نیست. میزان انطباق مهارت های سواد اطلاعاتی آنان با استانداردها کمتر از حد مطلوب است. همچنین مهارت سواد کتابداران در تمامی استانداردها (به جز استاندارد 4) در حد مطلوب است. در استاندارد چهارم مهارت های سواد اطلاعاتی کتابداران با مشکل بیشتری مواجه هستند. در مجموع با توجه به درصد پاسخ از گزینه های درست سوالات سواد اطلاعاتی، پاسخ دهندگانی که در رشته کتابداری تحصیل کرده اند در مقابل افراد رشته غیرکتابداری، موفقیت نسبی در پاسخ گویی به گزینه های درست داشته اند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصله، ضرورت دارد به ارتقا سواد اطلاعاتی در دوره کارشناسی توجه بیشتری شده و به برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی، کلاس های آموزشی ضمن خدمت، آموزش زبان انگلیسی برای تقویت مهارت سواد اطلاعاتی بیشتر تاکید شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1699

دانلود 522 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (مسلسل 62)
 • صفحات: 

  12-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از معایب دستگاه های رادیوگرافی پانورامیک همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافیک دندان های خلفی است. برای غلبه بر این مشکل، اخیرا گزینه ایی تحت عنوان Improved interproximal mode در دستگاه Planemeca Promax ایجاد شده که با ایجاد زاویه افقی کمتر با ناحیه تماس دندانی حین حرکت دستگاه میزان همپوشانی تصاویر رادیوگرافی پانورامیک از دندان های خلفی به ویژه دندان های پرمولر را کاهش می دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همپوشانی دندان های خلفی در دو تکنیک Improved interproximal panoramic program و standard panoramic انجام شد.روش بررسی: یک مطالعه تشخیصی بر روی 32 بیمار نیازمند رادیوگرافی پانورامیک در دندان های خلفی در مسیر روتین درمان و تشخیص خود با میانگین سنی 27.3 سال انجام شد. هیچ یک از بیماران در دندان های خلفی خود Crowding نداشته و تمامی دندان های خلفی آنان موجود و بدون هرگونه ترمیم بودند. رادیوگرافی پانورامیک نمونه ها به صورت تصادفی با استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic و standard panoramic با دستگاه Planmeca Promax انجام و همپوشانی نواحی پروگزیمال در تصاویر رادیوگرافی به دست آمده به صورت Blind انجام شد. وجود همپوشانی در تصاویر دو گروه با فراوانی نسبی و مطلق گزارش شد. مقایسه  دو گروه با آزمون Chi-square و برآورد نسبت شانس همپوشانی در دو گروه نسبت به یکدیگر با آزمون رگرسیون تعیین شد.یافته ها: در مجموع میزان همپوشانی در تکنیک استاندارد برابر 38.5% (148 ناحیه از 384 ناحیه تماس) و در تکنیک Improved interproximal برابر 18.8% (72 ناحیه از 384 ناحیه تماس) برآورد شد، که تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه به دست آمد (P<0.0001) .همپوشانی ناحیه تماس  دندان های 5-4 در تکنیک استاندارد، 66.4% و در تکنیک اصلاح شده، 39.1% بود. همچنین این میزان در دو تکنیک به ترتیب در ناحیه تماس دندان های 6-5 برابر 39.1% و 12.5% و در ناحیه تماس دندان های 7-6 برابر 10.2% و 4.7% به دست آمد. شانس همپوشانی در تکنیک استاندارد نسبت به تکنیکImproved ،  72/2برابر و در نواحی تماس دندانی 5-4 و 6-5 نسبت به ناحیه تماس دندان های 7-6 به ترتیب 16.40 و 4.61 برابر بیشتر برآورد گردید (P<0.001، در تمامی موارد). با این حال، تفاوتی در میزان همپوشانی تصاویر برحسب نوع فک و سمت دهان بیماران دیده نشد.نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد استفاده از تکنیک Improved interproximal panoramic در مقایسه با تکنیک استاندارد پانورامیک موجب کاهش آشکاری در میزان همپوشانی سطوح پروگزیمال در تصاویر پانورامیک دندان های خلفی بیماران شده است. بنابراین استفاده از این تکنیک برای افزایش دقت تشخیصی رادیوگرافی پانورامیک در تشخیص پوسیدگی های پروگزیمالی توصیه می شود. شایان ذکر است که تاثیر این گزینه در سایر قسمت های تصویر پانورامیک می بایست مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 129 استناد 0 مرجع 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1144
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

هدف: مقایسه حساسیت، ویژگی و اعتبار دو روش standard Full Threshold (SFT) و SITA Fast (Sif) در Humphrey Field Analyzer. مواد و روش ها: در بیست بیمار (37 چشم) مبتلا به گلوکوم زاویه باز مراجعه کننده به درمانگاه های چشم بیمارستان امام رضا(ع) و قائم (عج) مشهد، میدان بینایی مرکزی آنها با برنامه C-30-2 و استراتژی (SFT) و (Sif) اندازه گیری شد. جهت هر فرد در هر روز دو روش در طی چهار جلسه به مدت دو هفته پیاپی انجام شد. حساسیت، ویژگی، اعتبار، متوسط زمان انجام تست ها و میزان کاهش میدان بینایی در استراتژی SITA Fast با استراتژی SFT مقایسه شد. یافته ها: حساسیت دو روش Sif و SFT مشابه و برابر 93.3% میباشد. ویژگی دو روش SFT و Sif به ترتیب 4/%71 و 4/57% و اعتبار آن دو به ترتیب89.2% و 86.5% است. متوسط زمان در SFT و Sif به ترتیب 14.6 دقیقه و 5.45 دقیقه میباشد. نقص میدان بینایی در Gray Scale در استراتژی Sif کم عمق تر از SFT میباشد. اما نقایص میدان بینایی با اهمیت P<%0.5) و (P<%1 در Pattern Deviation Plot در استراتژی Sif بیشتر از SFT است. اما این تفاوت از نظر آماری با اهمیت نمی باشد. نتیجه گیری: استراتژی Sif دارای حساسیت خوب و مشابه SFT می باشد و از نظر زمان انجام تست بسیار کوتاه تر است. لذا انجام آن به صورت روتین توصیه می شود. به خصوص در کودکان و افراد کهنسال و بیمارانی که مشکلات استخوانی مفصلی و اشکالات تمرکزی دارند، روش Sif ارجح می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1144

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2 (پیاپی 2)
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  221
 • دانلود: 

  39
چکیده: 

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و رابطه سواد اطلاعاتی با جنسیت، سطح تحصیلات، رشته تحصیلی و سن آنهاست.روش: پژوهش حاضر به روش پیمایشی از طریق پرسشنامه تهیه شده بر اساس استانداردهای انجمن کتابخانه های دانشکده ای و پژوهشی ایالات متحده (acrl) انجام شد. با توجه به هدف پژوهش، نمونه ای معادل 169 نفر بر اساس جدول مورگان بصورت تصادفی انتخاب و از این میان به 124 پرسشنامه پاسخ داده شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان به کتابخانه ملی در حد زیاد است. از بین سطوح پنجگانه سواد اطلاعاتی بیشترین امتیاز مربوط به سطح پنجم یعنی آشنایی و درک مباحث اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و اخلاقی مرتبط با کاربرد اطلاعات و فناوری اطلاعات و کمترین آن مربوط به سطح یک یعنی تشخیص ماهیت و میزان اطلاعات مورد نیاز (تشخیص نیاز اطلاعاتی) بود. بین جنسیت، سن، سطح و رشته تحصیلی مراجعه کنندگان و سواد اطلاعاتی تفاوت معناداری وجود ندارد.نتیجه گیری: با توجه به بالابودن سطح سواد اطلاعاتی مراجعه کنندگان، آموزش و ارتقای سواد اطلاعاتی کتابداران کتابخانه ملی نیز ضروری است. همچنین برگزاری دوره ها یا کارگاه های آموزشی برای مراجعه کنندگان در رابطه با مهارت های تشخیص نیاز اطلاعاتی و بازیابی اطلاعات از اولویت بالاتری برخوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 221

دانلود 39 استناد 2 مرجع 9
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  689-697
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  631
 • دانلود: 

  207
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 631

دانلود 207 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  364-371
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  89
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در بازه زمانی 1390 – 1389 بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی-تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز در سال های 90 - 89، 350 نفر در 9 رشته اعلام گردید. تعداد 200 پرسشنامه توزیع و تعداد 175 مورد (87.5 درصد) دریافت گردید. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و تحلیلی با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. صورت گرفته است. یافته ها نشان می دهد که سواد اطلاعاتی دانشجویان سال آخر کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامهرمز از نظر تشخیص درست نیاز اطلاعاتی خود و چگونگی تعیین و بیان آن با میانگین نمره 42.01، استفاده از روش های مناسب در دستیابی به اطلاعات مورد نیاز خود با میانگین نمره 43.34، ارزیابی نتیجه فرایند جستجو در رابطه با رفع نیاز اطلاعاتی خود با میانگین نمره 16.43، استفاده از اطلاعات به دست آمده برای تولید اثری جدید با میانگین نمره 20.97، و آشنایی با مسائل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی استفاده از اطلاعات و پیروی از آن ها با میانگین نمره 23.86 می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی این دانشجویان در پنج استاندارد سواد اطلاعاتی ای. سی. آر. ال. در حد متوسط می باشد و در کل مهارت های سواد اطلاعاتی، نتیجه نشان داد که سطح سواد اطلاعاتی جامعه مورد پژوهش در حد متوسط می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 89

دانلود 42 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ODOM J.V.

نشریه: 

DOCUMENTA OPHTHALMOLOGICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  108
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5921
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5921

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript