نتایج جستجو

997

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

100

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  51-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  208
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

مقدمه: ابزار های پزشکی از مواد مختلفی مانند پلی پروپیلن، پلی کربنات، پلی استیرن، شیشه و غیره ساخته شده است.acinetobacter baumannii  با اتصال به این سطوح قادر به تشکیل بیوفیلم است و بنابراین، بیماری های عفونی وابسته به ابزار را ایجاد می کند. بیوفیلم ها اجتماعاتی از باکتری های متصل به سطوح اند. در این مطالعه، توانایی تشکیل بیوفیلم جدایه های بالینی acinetobacter baumannii با دو روش بر روی سطوح متفاوت ارزیابی شده است.مواد و روش ها: تشکیل بیوفیلم 75 جدایه بالینی acinetobacter baumannii روی سطح پلی کربنات (میکروتیتر پلیت) و سطح پلی پروپیلن (فالکون) با روش های کریستال ویوله و نمک XTT تترازولیوم (2, 3-Bis-(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide salt) ارزیابی شد.نتایج: نتایج نشان می دهد که اغلب جدایه ها قادر به تشکیل بیوفیلم بودند اما تعداد بیشتری از جدایه ها قادر به تشکیل بیوفیلم روی سطح پروپیلن در شرایط تکان دادن بودند. روش XTT توانایی تشکیل بیوفیلم قوی 10 جدایه را تایید کرد.بحث و نتیجه گیری: هر دو روش سنجش، کاربری عالی را برای کمی سازی تشکیل بیوفیلم نشان دادند. روش کریستال ویوله ارزان و آسان است و بیشتر برای کمی سازی تشکیل بیوفیلم میکروارگانیسم ها استفاده می شود. اما روش XTT قابل اعتمادتر و تکرارپذیرتر است. بیشتر جدایه های اسینتوباکتر توانایی تشکیل بیوفیلم را روی ابزار های پزشکی دارند که می تواند باعث عفونت های وابسته به ابزار شود. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 208

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  19-23
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  210
 • دانلود: 

  40
چکیده: 

سابقه و هدف: گونه های acinetobacter به ویژه A.baumannii، پاتوژن های فرصت طلب مهمی هستند که عامل انواع عفونت های بیمارستانی به شمار می روند. گونه مذکور با دارا بودن مقاومت ذاتی به آنتی بیوتیک ها و توانایی پذیرش ژنهای کدکننده مقاومت، به عنوان یکی از میکروارگانیزم های شاخص مطرح است. یکی از انواع مکانیسم های مقاومت در این باکتری بیان پمپ های تراوشی (Efflux) می باشد.هدف از انجام پروژه حاضر بررسی مقاومت A.baumannii نسبت به آنتی بیوتیک های رایج درمانی و نقش پمپ تراوشی در میزان مقاومت سویه های بالینی است.روش کار: در مدت 9 ماه 65 سویه acinetobacter از نمونه های بالینی مختلف زخم، ادرار، خلط، خون و مغز استخوان از سه بیمارستان تهران جمع آوری گردید و توسط تست های بیوشیمیایی تعیین گونه شدند. ابتدا تست حساسیت آنتی بیوتیک به روش انتشار در آگار (Kirby-Bauer) نسبت به 12 آنتی بیوتیک و سپس تست حساسیت ضدمیکروبی به روش میکرودایلوشن به شش آنتی بیوتیک رایج درمان بررسی شد و نتایج به صورت MIC بدست آمد. در مرحله آخر برای بررسی نقش افلاکس در میزان مقاومت باکتری، MIC در حضور CCCP به عنوان مهار کننده پمپ های تراوشی بر روی 20 سویه مقاوم به بیش از ده آنتی بیوتیک، تعیین شد.یافته ها: تنها گونه جداشده A.baumannii بود. اکثر سویه های این گونه به عنوان سویه های دارای مقاومت چندگانه دارویی (MDR) شناخته شدند. میزان MIC(μg/ml) برای آنتی بیوتیک های سفتازیدیم، جنتامایسین، آمیکاسین، سفپیم، سیپروفلوکساسین، و افلوکساسین به ترتیب بیشتر از 256، 64، 64، 32، 16 و 8 گزارش شد. CCCP میزان MIC را در سویه های مورد بررسی حداقل یک رقت کاهش داد.نتیجه گیری: سویه های A.baumannii، مقاومت بسیار بالایی به آنتی بیوتیک های درمانی دارند و با توجه به کاهش میزان MIC در حضور ماده مهارکننده پمپ های تراوشی در سویه های مورد بررسی، احتمال بیان سیستم های تراوشی فعال و نقش آنها در بالا بردن میزان مقاومت این باکتری ها وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 210

دانلود 40 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  402
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 402

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  232-238
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  929
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

سابقه و هدف: با توجه به مصرف زیاد و بی رویه مواد ضد میکروبی و عوارض شناخته شده آن و کسب مقاومت های جدید به واسطه آنزیم های بتالاکتاماز و نیز محدود بودن اطلاعات در خصوص مکانیزم ژنی مقاومت به این مواد در کشور، این تحقیق به منظورتعیین میزان مقاومت و یا حساسیت ایزوله های اسینتوباکتر بومانی (MDR) نسبت به گلوتارآلدئید درسال 1392در بخش های ویژه بیمارستان های منتخب تهران انجام گرفت.روش بررسی: تحقیق به روش تجربی در یک دوره 10 ماهه انجام گرفت. تمامی نمونه ها از سطوح و تجهیزات پزشکی بخش های ویژه بیمارستان های فیاض بخش، طالقانی، امام خمینی، ولیعصر، لبافی نژاد جمع آوری و ایزوله های اسینتوباکتربومانی بر اساس های تست های متعدد بیوشیمیایی تعیین هویت شدند. سویه های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک ها با رعایت دستورالعمل CLSI (2012) شناسایی شدند. مقاومت سویه های MDR، نسبت به گلوتارآلدئید 2% بررسی شد. برای تمامی سویه های MDR با استفاده از پرایمر های اختصاصی PCR گذاشته شد.یافته ها: از 588 نمونه جمع آوری شده، 131 (22.3) گونه اسینتوباکتربومانی MDR با ترتیب فراوانی ژن های blaCTX (19.4%) و blaTEM (3.2%) مشاهده گردید. MIC50% و %MIC90 آنتی بیوتیک های ایمی پنم و مروپنم برابر و به ترتیب 32mg/mL و 64mg/mL بود.(p<0.09) الگوی باندی متفاوت درPCR سویه های MDR مشخص شد هیچگونه مقاومتی نسبت به گلوتارآلدئید 2% مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد که علاوه بر تنوع و شیوع ژن های blaTEM و blaCTX مکانیسم های متعددی شامل پورین ها و سیستم های تراوشی (efflux pumps) درایجاد مقاومت های اسینتوباکتربومانی نسبت به مواد ضد میکروبی نقش دارند. تحقیقات در مورد بررسی دقیق الگوی مقاومت در این سویه ها و سایر میکروارگانیسم ها توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 929

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  191
 • صفحات: 

  759-763
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF ACUTE DISEASE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  16-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  423
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 423

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Pathogens

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  295
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 295 استناد 3 مرجع 0
نویسندگان: 

HOWARD A. | ODONOGHUE M.

نشریه: 

VIRULENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  243-250
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5997
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5997

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

GADDY J.A.

نشریه: 

FUTURE MICROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7560
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7560

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

BLOSSOM D.B. | SRINIVASAN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-3
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7250
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7250

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript