نتایج جستجو

2521

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

253

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

STIJNS J.

نشریه: 

RESOURCES POLICY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  107-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10356
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10356

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  38
 • صفحات: 

  109-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  227
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

تالاب شادگان به عنوان تالاب دائمی آب شور، لب شور و شیرین برای حفاظت نسل پرندگان بومی و مهاجر، بسیار اهمیت دارد.این تالاب به عنوان مکان نوشیدن آب، منبع تغذیه، پناهگاه وزیستگاه جوجه آور پرندگان بومی و مهاجر بوده و از طرف دیگر به عنوان استراحتگاه موقت پرندگان مهاجر عبوری به شمار می رود و بدون آن حیات پرندگان به مخاطره می افتد. به منظور مطالعه تنوع گونه ای پرندگان آبزی این تالاب بین المللی و محاسبه تراکم و شاخص های تنوع، مشاهدات و ثبت اطلاعات پرندگان آبزی در 7 ایستگاه تعیین شده به صورت دو بار در ماه از تاریخ 15 /6/ 1379 الی 15/ 9/1380 صورت گرفت. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که خانواده کاکایی­ها دارای بیشترین فراوانی با 11 گونه و خانواده باکلان دارای کمترین فراوانی با 1 گونه بودند. در بین فصول مختلف سال، زمستان 1379 دارای بیشترین فراوانی(46‍%) وتنوع شانون (41/2= H') پرندگان آبزی و پاییز 1380دارای کمترین فراوانی (3‍%) و تنوع شانون (3/0=(H' پرنده درتالاب بود.

آمار یکساله:  

بازدید 227

دانلود 87 استناد 9 مرجع 3
نویسندگان: 

PAPYRAKIS ELISSAIOS | GERLAGH R.

نشریه: 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1011-1039
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  9509
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9509

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  126
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

جلبک های کفزی بزرگترین تولیدکنندگان اولیه در منابع آبی و منبع غذایی بزرگی برای موجودات کفزی و برخی از لارو ماهیان هستند. اهداف این مطالعه، شناسایی و تعیین فراوانی اجتماعات جلبک های اپی پلون در تالاب بین المللی شادگان در استان خوزستان است. روش کار بر اساس پروتکل آژانس حفاظت محیط زیست امریکا طراحی شد، که درمدت یک سال، از فروردین تا اسفند 1389 اجرا گردید. در این مطالعه 18 جنس اپی پلون شناسایی شده، که به ترتیب رده های باسیلاریوفیسه و سیانوفیسه به دلیل دارا بودن دامنه تحمل بالای آن ها در برابر شرایط محیطی، غالب بوده و مهم ترین جنس های باسیلاریوفیسه Navicula، Nitzschia و Synedra و از سیانوفیسه ها Oscillatoria است، که بیانگر حضور آن ها درآب هایی است که از نظر کیفیت آب در حد متوسط می باشند. میانگین کلی فراوانی اپی پلون 9555 تعداد در مترمربع است. رده باسیلاریوفیسه و سیانوفیسه در پاییز بیشترین فراوانی را در منطقه دورق داشته اند. آنالیز واریانس یک طرفه بین فراوانی جنس های اپی پلون در مناطق مختلف فاقد تفاوت معنی داری (P>0.05)، ولی در ماه ها تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P<0.05). آنالیز خوشه ای بین جنس ها نشان می دهد که 15 جنس حدودا بالای 75 درصد دارای تشابه و مناطق مالح و دورق حدودا 60 درصد دارای تشابه اند. مناطق مالح و دورق بدلیل شوری بالا در یک گروه و رگبه و عطیش با شوری کمتر در گروه دیگری از نظر تشابه قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 126

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Motavasseli Ali | Khani Saryazdi Najmeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  59-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  84
چکیده: 

The share of factors of production in the GDP of a country represents an overall picture of its aggregate production technology. The share of reproducible factors (i. e., physical capital and human capital), and the share of non-reproducible factors (i. e., natural capital and unskilled labor) from total production varies considerably across different countries. In this paper, the impact of nonrenewable resource abundance or dependence on various factor shares is studied. Cross-sectional data of countries using OLS and 2SLS estimates are investigated. The results show that the share of natural capital in GDP is higher in the countries that are more dependent on nonrenewable resources or enjoy resource abundance. Moreover, human capital share and unskilled labor share are both lower in countries with higher degrees of resource dependence. Further research is needed to shed light on how resource abundance or dependence affects factor shares of economies.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 84 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

به منظور شناسایی، تراکم و پراکنش زئوپلانکتون ها و تغییرات آنها طی 3 مرحله نمونه برداری از زمستان 1388 الی تابستان 1389 انجام پذیرفت. نمونه برداری توسط تور کمرشکن 55 میکرون (Judy Net) انجام، سپس توسط فرمالین به نسبت 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ معکوس مطالعه شدند. در این بررسی به طورکلی 6 شاخه زئوپلانکتونی در 31 جنس شناسایی شدند. در این بین از زیر سلسله Protozoa و شاخه های Rhizopoda 5 جنس و Ciliophora 2 جنس، از شاخه Gastrotricha یک جنس و شاخه Nematoda، 20 جنس مربوط به شاخة Rotatoria و از شاخة Arthropoda (بندپایان) و راسته Cladocera دو جنس بهمراه مرحله جنینی و از رده Copepoda یک جنس به همراه مرحلة ناپلی آنها و خانواده Chironomidae مشاهده گردید. در ترکیب جامعة زئوپلانکتونی دریاچه ارسباران بیشترین تنوع مربوط به شاخة Rotatoria با جنس های PolyarthraSynchaeta, Brachionus, Keratella, و Trichocerca و بیشترین تنوع و فراوانی این شاخه مربوط به فصل بهار بوده است. در مجموع شاخه روتاتوریا با میانگین 1179 عدد در لیتر و فراوانی 69 درصد بیشترین جمعیت زئوپلانکتونی را در این دریاچه دارا بوده است. فراوانی زئوپلانکتون ها در بین ایستگاه ها و ماه های مختلف اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (05/0P<). در بررسی فصول نیز فصل تابستان با دو فصل دیگر این اختلاف معنی دار را نشان داد (05/0P<). مطالعات بیولوژیک نشان داد که پتانسیل تولید پلانکتونی شاخه گردانتنان در این دریاچه در حد تقریباً بالایی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 74

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF CHEMOSPHERE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  249
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  28
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1242
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1242 استناد 28 مرجع 0
نویسندگان: 

GUPTA A. | MULDER J. | GOMES I.

نشریه: 

SCIENCE SIGNALING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  131
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6187
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6187

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

مجله طب نظامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2 (مسلسل 48)
 • صفحات: 

  103-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  6
 • بازدید: 

  1383
 • دانلود: 

  867
چکیده: 

اهداف: پرستاران از جمله گروه های شاغل هستند که در جریان بیماری های روانی و استرس های موجود قرار می گیرند و افسردگی و اضطراب از مشکلات رایج آنهاست. هدف این مطالعه بررسی فراوانی افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی بود.روش ها: این مطالعه توصیفی-مقطعی از بهمن 1387 تا خرداد 1388 روی 272 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان نظامی منتخب که با روش نمونه گیری چندمرحله ای احتمالی انتخاب شده بودند، انجام شد. اطلاعات لازم با پرسش نامه دو بخشی شامل اطلاعات فردی و پرسش نامه استاندارد شده DASS-21 جمع آوری شد. این پرسش نامه 21 سوالی از سه زیرمقیاس 7 سوالی مربوط به افسردگی، اضطراب و استرس تشکیل شده است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 15 تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان دهنده 24.9% افسردگی، 27.9% اضطراب و 23.8% استرس در میان پرستاران نظامی بود. افسردگی در پرستاران زن بیشتر بود. بین اضطراب و استرس با سطوح تحصیلاتی و بخش کاری ارتباط معنی دار وجود داشت. در بین بخش های مورد بررسی، درجه مقیاس های اضطراب و استرس پرستاران در بخش های مراقبت ویژه، پیوند کلیه و اورژانس در حد شدید و خیلی شدید بود.نتیجه گیری: درجات بالای افسردگی، اضطراب و استرس در پرستاران نظامی هشدار دهنده است. پیشرفت در سرویس دهی و حمایت های کافی، منجر به تامین پرستاران سالم و در نتیجه ارتقای سلامت جامعه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1383

دانلود 867 استناد 6 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  193-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  1285
 • دانلود: 

  221
چکیده: 

بررسی ترکیب گونه ای و فراوانی ماهیان تالاب امیر کلایه لاهیجان در سال 1380 به صورت فصلی انجام گرفت. برای این منظور در اواسط هر فصل به مدت 7 تا 10 روز به وسیله آلات مختلف صید مانند تور گوشگیر، پره، سالیک، ساچوک و الکتروشوکر عمل صید صورت گرفت. پس از صید ماهیان به آزمایشگاه منتقل شدند و به کمک کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسایی قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته روی 1639 عدد ماهی نشان داد که در این تالاب 7 راسته، 9 خانواده و 15 گونه و زیر گونه ماهی متعلق به رده ماهیان استخوانی زیست میکنند. این ماهیان شامل: Tinca tinca, Rutilus rutilus caspicus natio, Blicca bjoerkna, Cyrinus carpio, Leucaspicus delineatus caucasicus, Scardinius erythrophthalmus, silurus glanis, Esox lucius, Cobitis taenia, Carassius auratus gibelio , Syngnathus abaster, pungitius platygaster, Gambusia holbrooki, Proterorhinus marmoratus, perca fluviatilis  بودند. در بین راسته های مختلف، راسته Cypriniformes و راسته Gasterosteiformes، در بین خانواده های مختلف، خانواده Cyprinidae  و خانواده Cobitidae و در بین گونه های مختلف، گونه perca fluviatilis و گونه Scardinius erythrophthalmus  به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی مطلق و فراوانی نسبی را به خود اختصاص دادند. ضمن اینکه ذخایر Esox Iucius, Tinca tinca  بسیار قابل توجه بوده و به همین دلیل است که مولدین مورد نیاز شیلات جهت بازسازی ذخایر از این تالاب تهیه میشوند. شایان ذکر است گونه های Cyprinus carpio, Scardinius erythophthalmus, Cobitis taenia برای اولین بار دراین تالاب صید و شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 1285

دانلود 221 استناد 13 مرجع 7
litScript