نتایج جستجو

2064

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

207

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  181-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1131
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

افق های ماهی دار سازند پابده در دو ناحیه بابا حیدر- فیل آباد و ایلام از زاگرس مرتفع مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت و حدود 25 گونه متعلق به 24 جنس، 21 خانواده و 6 راسته از ماهیان استخوانی شناسایی گردید. براساس ارزش چینه شناسی میکروفسیل های موجود در سازند پابده، این سری رسوبات به ائوسن میانی- بالایی تعلق دارند. به همراه فسیل ماهیان، آثار گیاهی شامل برگ، ساقه و میوه، فسیل حشرات و مهره دارانی از قبیل خزندگان بدست آمده است. بنظر می رسد در بخش های کوچکی که تراکم آثار گیاهی و ماهیان با هم مشاهده می شود، مصب یا محل ورود رودخانه به دریا بوده است. براساس نوع گیاهان موجود، به نظر می رسد که آب و هوای نسبتا گرم و خشکی در زمان ائوسن بر این مناطق حاکم بوده است. این مجموعه به سازند گرین ریور در میشیگان امریکا(Grande, 1989) ، و ناحیه مونت بولگا در ایتالیا (Easton, 1922) باسن ائوسن شباهت زیادی دارد

آمار یکساله:  

بازدید 1131

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 68)
 • صفحات: 

  185-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  936
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

یکی از مهم ترین شکل های بهره برداری در جنگل های زاگرس سیستم های اگروفارستری است. برای انجام پژوهش پیش رو، سامان های عرفی گندمان، میرحسام و کوخ مامو از روستاهای توابع بخش آرمرده شهرستان بانه در استان کردستان انتخاب شدند. به منظور ارایه سیاست ها و برنامه ریزی بهره برداری از کارکردها و خدمات جنگل، پس از شناسایی دست اندرکاران (ذی نفعان) و نظرسنجی از آنها، تحلیل چهارگانه سوآت شامل: قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها انجام شد. جامعه آماری شامل 12 نفر از جوامع محلی و 18 نفر از کارشناسان خبره و صاحب نظر بود. بر اساس نتایج تحلیل سوآت و ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE matrix) برای هر سه سیستم اگروفارستری، راهبرد مدیریتی شناسایی شد. نتایج مقایسه نظرات نقش آفرینان در زمینه سیستم های اگروفارستری نشان داد که جوامع محلی بر اتکا طولانی مدت دام به جنگل (مهم ترین ضعف) و عدم سازگاری با برنامه های مدیریت رسمی (مهم ترین تهدید) تاکید داشتند و در مقابل کارشناسان (نقش آفرینان غیرمحلی) بر کاهش امکان استقرار زادآوری دانه زاد (مهم ترین ضعف) و کاهش تنوع گونه های گیاهی و جانوری (مهم ترین تهدید) تاکید داشتند. همچنین نقش آفرینان محلی مهم ترین قوت و فرصت سیستم های اگروفارستری را به ترتیب پذیرش جوامع محلی و کاهش مهاجرت روستا به شهر عنوان کردند. با تحلیل نظرات تمام ذینفعان بوم سازگان، راهبرد مدیریتی محافظه کارانه برای سیستم های اگروفارستری جنگل- زراعی، جنگل– چرایی و جنگل- چرایی- زراعی پیشنهاد شد. برای اجرای راهبرد مدیریتی محافظه کارانه باید با به کارگیری فرصت ها از نقاط ضعف دوری کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 936

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یزدانی مریم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  123-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  222
چکیده: 

مجموعه افیولیتی پیرانشهر در شمال غرب شهرستان پیرانشهر، شمال غرب ایران واقع شده است. این مجموعه به شدت ملانژ شده بوده و مرز بین واحدهای مختلف در آن قابل تفکیک نیست. انواع سنگ های تشکیل دهنده ملانژ افیولیتی پیرانشهر شامل سنگ های اولترابازیک، سنگ های بازیک، سنگ های رسوبی و سنگ های دگرگونی می باشند. سنگ های بازیک با ترکیب بازالت و دیاباز در بخش های مختلف به صورت پراکنده رخنمون دارند. در این مقاله شیمی سنگ کل و پتروژنز سنگ های بازیک مجموعه افیولیتی پیرانشهر (در محدوده ماشکان و گردکاوالان) مطالعه شده و با شیمی سنگ های بازیک معادل در ادامه غربی مجموعه افیولیتی ماوات در عراق (در محدوده حسن باغ، نئوپوردان-والاش) مقایسه شده است. ترکیب سنگ های بازیک ماشکان در مجموعه افیولیتی پیرانشهر و سنگ های بازیک حسن باغ عراق، کالکوآلکالن بوده و تهی شدگی مشخصی از عناصر MREE, HREE, Zr, Hf, Y, Ti، غنی شدگی از عناصر Rb, Cs, Ba, U, Th, pb, LREE و آنومالی منفی Ta, Nb نشان داده است. این ویژگی ژئوشیمیایی نشان می دهد ماگما در محیط زمین ساختی مرتبط با سوپراسابداکشن تشکیل شده است. ترکیب سنگ های بازیک گردکاوالان مشابه با سنگ های معادل در نئوپوردان-والاش مجموعه افیولیتی عراق، تولئیتی است. سنگ های تولئیتی این مناطق هر دو ویژگی مورب و قوسی را توام نشان داده است که بر این اساس به نظر می رسد مذاب تولئیتی در محیط کششی بالای زون فرورانش تشکیل شده و ویژگی سوپراسابداکشن تشکیل سنگ های بازیک در مجموعه افیولیتی پیرانشهر و نیز سنگ های بازیک معادل در ادامه غربی آن در مجموعه افیولیتی عراق را تایید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 222 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

AGARD P. | OMRANI J. | JOLIVET J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  94
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  401-419
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  14967
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14967

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
نویسندگان: 

MOGHADAM MASOUMEH | TAVAKOLI MAJID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  77
 • شماره: 

  2 (89)
 • صفحات: 

  27-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  116305
 • دانلود: 

  86902
چکیده: 

A total of 48 scale insect species (Hemiptera: Coccoidea) are recorded in the central Zagros region (Ilam, Lorestan, Kermanshah and Hamadan provinces). The species belong to 33 genera and 10 families Asterolecaniidae, Cerococcidae, Coccidae, Diaspididae, Eriococcidae, Margarodidae, Kermesidae, Ortheziidae, Phoenicococcidae and Pseudococcidae. Three species Duplachionaspis noaeae (Hall) (Diaspididae), Rhizopulvinaria turkestanica (Archangelskaya) (Coccidae) and Gueriniella serratulae (Fabricius) (Margarodidae) are first recorded for the Iranian fauna. 39 species occur on the forest trees and pastures and 14 species attack on the orchards and crops. The distribution of the identified species is shown that 13 species are restricted to Irano-Turanian region, of which 10 species are found only in the Zagros region. No purely Mediterranean species are so far recorded, but 11 species belonging to a Mediterranian/ Irano-Turanian regions; and 4 scale insect species are restricted in Saharo-Sindian region.

آمار یکساله:  

بازدید 116305

دانلود 86902 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  417-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1204
 • دانلود: 

  396
چکیده: 

این پژوهش با هدف بررسی الگوی مناسب سازماندهی مکانی جنگل در زاگرس شمالی انجام گرفته است. به منظور دستیابی به هدف، رویکرد تصمیم گیری گروهی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که یکی از روش های تصمیم گیری چندمعیاره است، بهره گیری شد. با تعیین گروه تصمیم ساز شامل کارشناسانی از بخش اجرا، پژوهش و دانشگاه و نظر خواهی از آنان مهم ترین معیار های موثر در تعیین یکان مدیریتی در زاگرس شمالی شناسایی شدند. سپس به منظور تعیین ضریب اهمیت هر یک از معیارها در دستیابی به هدف و نهایتا گزینش بهترین گزینه، بار دیگر از کارشناسان نظرخواهی شد. با بهره گیری از نرم افزار Expert Choice که برای این چنین پژوهش هایی طراحی شده است و لحاظ کردن میانگین هندسی دیدگاه های کارشناسان، پرسش نامه ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر تاثیر 8 معیار اصلی در تعیین یکان مدیریتی در زاگرس شمالی است. این معیار ها به ترتیب ضریب اهمیت عبارت اند از: 1- پذیرش اجتماعی، 2- همگنی هدف ها در یکان مدیریت، 3- هر یکان باید تنها یک مدیر داشته باشد، 4- امکان اعمال یک روش جنگلداری در یکان مدیریت، 5- همخوانی یکان مدیریت با تیپ های جنگلی، 6- توجیه اقتصادی، 7- فیزیوگرافی 8- سطح. نتایج این پژوهش بیان می کند که بهترین گزینه از بین 3 گزینه موجود از دیدگاه کارشناسان، لحاظ کردن سامانه عرفی خانوار به عنوان یکان مدیریتی در زاگرس شمالی است. سامانه عرفی روستا و حوزه آبخیز در درجه های بعدی اهمیت قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1204

دانلود 396 استناد 2 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  181-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  380
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 380

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  25-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1551
 • دانلود: 

  1440
چکیده: 

برش های ساختاری در پهنه برخوردی بین صفحه عربستان و صفحه ایران در شمال باختر ایران شواهد دو زمان برخورد را در طول بسته شدن اقیانوس تتیس جوان به خوبی آشکار می سازند. ساختارهای به وجود آمده با برخورد اول در کرتاسه پسین، با فرارانش مجموعه پوسته اقیانوسی بر روی لبه قاره ای آرام (صفحه عربستان) و چین خوردن مجموعه رسوبی در زیر پهنه های بیستون، رادیولاریتی و زاگرس بلند همراه است و گسل پیشانی زیرپهنه زاگرس بلند، نهایت پیشرفت تاثیر برخورد در دگرشکلی نهشته های موجود در لبه آرام قاره ای (صفحه عربستان) بوده است. ساختار این رویداد زمین ساختی در هر کدام از زیرپهنه های بیستون، رادیولاریتی و زاگرس بلند متفاوت است. این بررسی مشخص ساخت که پس از حادثه فرارانش پوسته اقیانوسی بر روی لبه آرام قاره ای زاگرس، مجموعه فرارانده، بصورت دگرشیب با نهشته های الیگوسن-میوسن پوشانده شده و در برخورد نهایی (میوسن پسین) با رانده شدن بخش های داخلی کوهزاد به سمت پیش بوم، دگرشکلی در پهنه برخوردی پیشین با دوباره فعال شدن گسل های اصلی راندگی و انتقال دگرشکلی به مجموعه رسوبات حوضه پیش بوم زاگرس (کمربند چین خورده – رانده) همراه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1551

دانلود 1440 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  95 (زمین ساخت)
 • صفحات: 

  191-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  684
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

ساختمان های تو کاک و کمارون، تاقدیس هایی هستند که در شمال باختری زون ایذه (زاگرس) و 15 کیلومتری شمال باختری شهرستان ایذه جای دارند. اندازه ساختمان توکاک در رخنمون سازند آسماری 3.3×17 کیلومتر مربع و اندازه ساختمان کمارون در سازند آسماری 3.5×15 کیلومتر مربع است. دماغه باختری تاقدیس توکاک با دماغه خاوری ساختمان کمارون، همپوشانی دارند. هر دو ساختمان دارای شکل چین جعبه ای و در رخنمون سطحی نزدیک به متقارن هستند. در هر دو ساختمان بیشترین رخنمون را سازند آسماری و کهن ترین رخنمون را سازند پابده دارد. بر پایه دانسته های برداشت شده سطحی، 4 برش عرضی روی ساختمان توکاک و 3 برش عرضی روی ساختمان کمارون (که در این میان برش D-D' در هر دو میانوند و مشترک است و از جایگاه دماغه های همپوشان می گذرد) و همچنین یک برش طولی برای هر دو ساختمان برداشت و رسم شده است و بر پایه آنها نقشه همتراز زیرزمینی تنها برای افق خامی بالایی رسم شده است. زیرا دانسته های به دست آمده نشان می دهد افق بنگستان بالاتر از سطح دریای آزاد است. تاقدیس توکاک که بزرگ تر از تاقدیس کمارون است بستگی قائم 250 متر و بستگی افقی 4.3 کیلومتر مربع دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 684

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  72
 • صفحات: 

  105-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  373
 • دانلود: 

  208
چکیده: 

دامنه بادپناه کوهستان های میان مقیاس و بزرگ مقیاس مکان های مناسبی برای چرخندزایی بادپناه محسوب می شوند. این پژوهش با توجه به هندسه، جهت گیری و موقعیت کوهستان زاگرس، جهت بررسی گونه ای از چرخندزایی در بادپناه آن انجام گرفته است. بدین منظور از متغیرهای دما، ارتفاع ژیوپتانسیل، سرعت باد در راستای مداری و نصف النهاری، تاوایی پتانسیل و رطوبت ویژه نگاشته شده در مرکز ECMWFاستفاده شد. بررسی ها نشان داد که وجود یک چرخند اولیه در پیش باد زاگرس برای ایجاد چرخندزایی در بادپناه آن ضرورت دارد. در این خصوص مشخص شد که چرخندهای اولیه با احتساب به جریان های شمال غربی و جنوب غربی تراز میانه جو، در دو شرایط همدید متفاوت به زاگرس نزدیک شده و در فرایند چرخندزایی بادپناهی دخالت می کنند. به عبارتی بر حسب عرض جغرافیایی چرخند اولیه و چگونگی آرایش پشته ناوه تراز 500 هکتوپاسکال، مسیر چرخندهای نزدیک شونده به زاگرس متفاوت هستند. در نهایت نتایج نشان دادند که چنین چرخندزایی در زاگرس براساس تیوری تعدیل اروگرافیکی کژفشاری ناپایدار قابل تبیین است.

آمار یکساله:  

بازدید 373

دانلود 208 استناد 0 مرجع 0
litScript