نتایج جستجو

2052

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

206

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Iran Nature

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  18-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  470
 • بازدید: 

  9474
 • دانلود: 

  30995
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9474

دانلود 30995 استناد 470 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  291-296
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  848
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

زمینه مطالعه: ماهی کپوردندانی زاگرس (Aphanius vladykovi) از ماهیان بومی ایران است که در آبگیرهای استان چهارمحال و بختیاری یافت می شود.هدف: در این مطالعه، تعداد کروموزوم ها و کاریوتایپ ماهی کپوردندانی زاگرس مورد بررسی قرار گرفت.روش کار: برای به دست آوردن گسترش های کروموزومی متافازی in vivo، ماهیان 2.1-5.4g با کلچی سین 1% به میزان 0.1-0.15mg به ازای هر گرم از وزن بدن مورد تزریق داخل صفاقی قرار گرفته و پس از نگهداری در مخزن با دمای 22-23oC با هوادهی به مدت 5-4 ساعت، کشته شدند. بافت های خونساز، بیضه یا تخمدان، آبشش، طحال و کبد از ماهیان جدا و پس از هیپوتونیزاسیون در محلول 0.075 مولار کلرید پتاسیم، در محلول کارنوی سرد تثبیت شدند. گسترش های کروموزومی به دو روش چکاندن تعلیق سلولی یا مهر زدن از بافت های مورد نظر تهیه شدند. لام ها پس از رنگ آمیزی با گیمسای 10% با میکروسکوپ مورد مشاهده قرار گرفتند. پلاک های متافازی مناسب به طور دیجیتالی عکس برداری و کروموزوم های آنها شمارش و کاریوتایپ شدند.نتایج: عدد کروموزومی دیپلویید در دامنه 42 تا 49 قرار داشت و تعداد نمایی (2n) آنها 48 بود.بر اساس کاریوتایپ تهیه شده، فرمول کروموزومی این گونه 12st+36a/t بود و تعداد بازوهای کروموزومی (FN) 60 محاسبه شد. در این گونه، کروموزوم های جنسی هترومورفیک قابل تشخیص نبودند.نتیجه گیری نهایی:عدد کروموزومی دیپلویید در ماهی کپوردندانی زاگرس مشابه دیگر گونه های این جنس است که تاکنون بررسی شده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 848

دانلود 243 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 4)
 • صفحات: 

  35-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1231
 • دانلود: 

  406
چکیده: 

یکی از مشخصه های فرهنگی شرق زاگرس مرکزی در هزاره سوم و دوره مفرغ قدیم گسترش زیستگاه های مربوط به فرهنگ یانیق در این ناحیه است. در بررسی میدانی 1387 در دشت های محدوده شرق زاگرس مرکزی واقع در حوضه الوند ما توانستیم بیش از 90 زیستگاه مربوط به دوره مفرغ قدیم را شناسائی نماییم. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از این بررسی در محیط نرم افزار GIS و با استفاده از روش های آماری رابطه بین موقعیت هر زیستگاه با عوامل محیطی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر این اساس طراحی مدلی توانستیم برخی از زمینه های ایجاد استقرارها دوره مفرغ قدیم منطقه و همچنین رابطه بین زیستگاه ها را با راه های باستانی بین فلات ایران و بین النهرین که در هزاره سوم ق.م از این منطقه عبور می کرده است را بیان نماییم. به کارگیری نرم افزار GIS به ما این امکان را داد تا علل بسیاری از جابجائی های استقراری دوره مفرغ قدیم را بر اساس مدارک باستان روشن نموده و بدین ترتیب الگوهای استقراری آنها را تشریح نماییم. بعنوان نتیجه این تحقیق می توان نوعی سیستم شبه کوچروی و کشاورزی دیم را در مقیاس محدودی به عنوان سیستم اقتصادی مردمان مفرغ قدیم این منطقه پیشنهاد نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1231

دانلود 406 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  993
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

این پژوهش در سال 1385 در قطعه زاگرس باغ گیاه شناسی ملی ایران بر روی سه گونه برو، مازو و وی ول صورت پذیرفت و هدف آن ارزیابی و مقایسه ویژگی های کمی و کیفی بذر سه گونه یاد شده در شرایط حفاظت شده داخل باغ گیاه شناسی با جنگل های طبیعی زاگرس بود. برای این منظور از هر گونه 30 اصله درخت گزینش، شماره گذاری و سطح تاج آنها محاسبه شد. سپس کلیه بذرهای یک قطاع 45 درجه از روی تاج و زیر تاج هر درخت جمع آوری و شمارش شدند. پس از محاسبه وزن تر و وزن خشک بذرها، شمار و وزن بذرها در هر یک متر مربع سطح تاج محاسبه شد. ویژگی های کیفی بذر شامل درصد رطوبت اولیه، وزن هزاردانه، درصد بذور آفت زده و قوه نامیه با شاخص های درصد جوانه زنی و ارزش جوانه زنی نیز محاسبه و نتایج با داده های همانند در جنگل های طبیعی زاگرس مقایسه شدند. بر پایه نتایج بدست آمده میانگین شمار بذرها به ازای یک مترمربع سطح تاج در سه گونه برو، مازو و وی ول به ترتیب معادل 46.5، 52.4 و 31 عدد بود. بین گونه های برو و مازو و گونه های برو و وی ول از نظر شمار بذرها اختلاف معنی داری در سطح 95 درصد وجود نداشت ولی گونه مازو و وی ول دارای اختلاف معنی داری بودند. از نظر وزن هزاردانه، درصد رطوبت اولیه بذر و درصد جوانه زنی بین هر سه گونه در سطح 99 درصد اختلاف معنی داری وجود داشت. مقایسه میانگین ها بروش دانکن نشان داد که از نظر ارزش جوانه زنی بذر وی ول و مازو در یک گروه و برو در گروه دیگر قرار می گیرند. وزن هزار دانه برو، مازو و وی ول به ترتیب معادل 12.22، 10.22 و 26.51 کیلوگرم، درصد رطوبت اولیه آنها به ترتیب 32، 36 و 29 و قوه نامیه آنها به ترتیب 64، 59 و 49 درصد بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 993

دانلود 286 استناد 1 مرجع 1
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  61-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  442
 • بازدید: 

  6380
 • دانلود: 

  25545
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6380

دانلود 25545 استناد 442 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  91-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  74778
 • دانلود: 

  25480
چکیده: 

The long-term Precursory Scale Increase (Y) phenomenon is used to relate minor seismicity to major shallow earthquakes in Zagros. This phenomenon involves an increase in the magnitude and rate of occurrence of minor earthquakes in an area near to the location of a major event. By the modeling of long-term seismogenesis as a three-stage faulting process, the Precursory Scale Increase (Y) phenomenon can be inferred. Scaling characterizes the parameters of space, time and magnitude that relate the precursory seismicity to the main shock and aftershocks. Seismogenesis starts with the formation of a major crack, culminates in the corresponding major fracture and earthquake, and ends with healing. Showing high seismicity in southwest of Iran, Zagros mountain accommodate major part of convergence between Arabia and Eurasia. From 1970 to 2009, 29 earthquakes in this region demonstrated a sudden increase in the scale of seismicity, which can be inferred as a long-term precursor. Range of magnitudes of these earthquakes was from 5.6 to 6.7. Precursory time (TP) interval between onset of the scale increase and occurrence of the earthquake, and the precursory space (AP) that involved space-time is optimized respectively to scale increase. By scaling relations, predictive regressions are found between the magnitude level of the precursory seismicity (MP) versus TP, AP and the main earthquake magnitude separately. As these relations show high goodness of fit for Zagros, the method could be used in long-range forecasting of the place, time and magnitude of major earthquakes in Zagros region.

آمار یکساله:  

بازدید 74778

دانلود 25480 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  580
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 580

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  113
 • صفحات: 

  13-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  435
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

در نوامبر سال 2013، پنج زمین لرزه با بزرگی متوسط در منطقه کمان لرستان رخ دادند. پیشانی دگرشکلی زاگرس در کمان لرستان از جمله مناطقی است که رابطه میان لرزه خیزی و ساختارهای فعالش ناشناخته است. در این مطالعه ما با استفاده از شبکه موقت ایران-چین و شبکه-های لرزه نگاری ایران و عراق، زمین لرزه اصلی و پس لرزه های آنرا به روش تک رویدادی و چندرویدادی مکان یابی کردیم، با روش معکوس سازی تانسور ممان و روش اولین رسید موج طولی، سازوکار کانونی پنج زمین لرزه بزرگتر از 5/4 را بدست آوردیم و ساختار سرعتی در منطقه موردمطالعه را با استفاده از برگردان همزمان توابع گیرنده و منحنی پاشش به مدل های سرعتی، در زیر دو ایستگاه زلزله نگاری نزدیک خوشه محاسبه کردیم. مکانیسم های بدست آمده از وارون سازی گسله های معکوس با شیب 23 تا 39 درجه به سمت شمال خاور و خاور هستند. صفحه گسلی از روی توزیع پس لرزه ها و عمق رخدادها انتخاب شده است. روند ابر پس لرزه ها رخدادها با راستای گسل های شناخته شده هم خوانی ندارند. عمق سنتروئید و عمق کانونی برای هر پنج رخداد برابر 14 کیلومتر بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهند که در جبهه ی دگرشکلی کمان لرستان ضخامت سنگ های رسوبی کمتر از 8 کیلومتر است و زمین لرزه های رخ داده در جبهه ی دگرشکلی کمان لرستان همگی در پی سنگ کریستالی روی می دهند. یافته های ما ایده جدایش لرزه ای زمین لرزه های اصلی از پس لرزه های آن که توسط نیسن وهمکاران (2011) ارائه شد را حداقل در کمان لرستان زاگرس رد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 435

دانلود 273 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  735-745
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 271 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بوذری سهیلا

نشریه: 

زمین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  17-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1653
 • دانلود: 

  691
چکیده: 

جایگاه ساختاری استان لرستان واقع در پهنه سنندج-سیرجان در شمال و نوار چین خورده- برخاسته زاگرس در جنوب سبب گردیده تا فعالیت لرزه ای استان تابع شرایط حاکم بر این گستره باشد. گسل زاگرس در همبری دو پهنه ساختاری فوق محل تمرکز بیشترین فعالیت لرزه ای استان لرستان می باشد. همگرایی مایل صفحه عربی با ایران مرکزی سبب عملکرد راستالغز راست بر گسل جوان زاگرس در محدوده شمال باختری پهنه زاگرس شده است. سازوکار کانونی زمین لرزه ها در بخش شمالی استان لرستان از نوع تراکششی است که بازتابی از فعالیت گسل جوان زاگرس در این گستره می باشد. همچنین سازوکارکانونی زمین لرزه ها در بخش جنوبی گسل از نوع فشاری است که نمایانگر حرکت به سمت شمال صفحه عربی می باشد. به علاوه توزیع زمین لرزه ها در بخش وسیعی از استان ناشی از فعالیت ساخت های گسله ای است که در زیر پوشش ضخیم رسوبی پنهان می باشند. تشکیل لایه ضخیم نمک هرمز در حدفاصل پی سنگ زاگرس با ته نشست های رسوبی بخش های فوقانی مانع از تاثیر ساخت های گسله پی سنگی در فعالیت لرزه ای زاگرس شده است. از اینرو زمین لرزه ها در استان لرستان همچون زاگرس کم عمق و یا حداکثر با عمق متوسط می باشند. بر اساس مطالعه انجام گرفته در این مقاله بیشترین شتاب قائم گستره لرستان مربوط به محدوده شمالی آن و عمدتا در راستای گسل جوان زاگرس می باشد. همچنین شهرستان الیگودرز با شتاب قائم 0.3 g در مقایسه با دیگر شهرستان های واقع در طول گسل جوان زاگرس در معرض تهدید بیشتری قرار دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1653

دانلود 691 استناد 0 مرجع 0
litScript