نتایج جستجو

5192

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

520

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  171-182
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11738
 • دانلود: 

  13522
چکیده: 

We report thermal, X-ray diffraction (XRD) and cytotoxicity studies of complexes of fluconazole (FCZ) with Cu (II), Fe(II), Cd(II), Co(II), Ni(II), and Mn(II). From XRD measurements, FCZ and its metal complexes were identified as polycrystalline. Marked differences in the X-ray patterns of drug and its metal complexes revealed that the complexes are indeed different compounds and not just the mixture of the starting materials. Unlike pristine FCZ, which did not exhibit cytotoxicity, three complexes derived from Fe(II), Cu(II) and Co (II) proved to be effective in the cytotoxicity assay. The Cu(II)-FCZ exhibited significant activity against SNB-19, HCT-15, COLO-205, and KB-3-1 cell lines, while Fe(II)-FCZ and Co(II)-FCZ were found cytotoxic only to KB-3-1 cell line. For the pure FCZ, thermogravimetry revealed massive weight loss in the temperature range of 215 to 297 ° C, due to the volatilization of FCZ. All the complexes followed multi-stage degradation profiles, eventually resulting in the formation of metal oxides. For pure FCZ, differential scanning calorimetry revealed melting point at 137 ° C, followed by two further endothermic transitions at 294 ° C and 498. 44 ° C representing the volatilization and subsequent degradation of FCZ, respectively. The absence of endothermic FCZ melting peak at around 137 ° C indicates that the complexes represent different compounds. All complexes exhibit endothermic transitions at around 240-300 ° C, representing melting and removal of ligand moiety, followed by another endothermic transition at around 498-499 ° C, representing the ligand decomposition.

آمار یکساله:  

بازدید 11738

دانلود 13522 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  487-494
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  661
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

در این مطالعه سعی شده تا روابط بین کرومیت های آلتره و انواع غیر آلتره به کمک پراش اشعه ایکس تشخیص داده شود. برای این منظور مجموعه ای از نمونه های کرومیت های افیولیتی آلتره و غیر آلتره و همچنین تغییر شکل یافته و بدون تغییر شکل جمع آوری شده است. پیک های واضح و مضاعف به ترتیب از کرومیت های غیر آلتره و آلتره به دست آمدند. محاسبه پارامتر "a" کرومیت ها توسط مطالعات به روش پراش اشعه ایکس و همچنین محاسبه ترکیب همان نمونه ها به روش آنالیز مایکروپروب منجر به ترسیم نموداری شده که برای محاسبه مجدد نیمه کمی ترکیب کرومیت ها سودمند می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 661

دانلود 111 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79574
 • دانلود: 

  81874
چکیده: 

Nanocrystalline cobalt ferrite powder has been synthesised by citrate precursor and co-precipitation methods. Structural characterization of the samples has been carried out using powder X-ray diffraction, Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) and field emission scanning electron microscope (FE-SEM). Distribution of cations among the two interstitial sites (tetrahedral and octahedral sites) has been estimated by analysing the powder X-ray diffraction patterns by employing Rietveld refinement technique, and the results reveal the existence of samples as a mixed type spinel with cubic structure. It is observed that the distribution of cations and structural parameters are strongly dependent on synthesis method and annealing temperature. The vibrational modes of the octahedral and tetrahedral metal complex in the sample have been examined using FT-IR in the wave number range of 390 to 750 cm-1, and it shows an absorption band within this range, which confirms the spinel structure of the sample. The existence of constituents in the sample, i.e., Co, Fe and O has been authenticated using energy dispersive spectrum with the help of a FE-SEM.

آمار یکساله:  

بازدید 79574

دانلود 81874 استناد 0 مرجع 3132
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1042
 • دانلود: 

  407
چکیده: 

در این تحقیق ژلاتینه شدن نشاسته نان بربری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور ژلاتینه شدن نشاسته از تکنیک پراش اشعه ایکس (Diffraction X-Ray) و آزمون تعیین مقدار قند کل استفاده شد. شدت و ارتفاع پیک های تهیه شده از نان ها با اوزان مختلف (400، 500 و 600 گرم) توسط این تکنیک از نوع الگوی V بوده که بیانگر ژلاتینه شدن نشاسته می باشد. نتایج دیفراکتوگرام های روزهای سوم و پنجم آزمایشات ظهور تدریجی اشکال بلوری را نشان می دهد که این پدیده در مورد نان بربری روند کندی دارد که به نظر می رسد مربوط به وجود رطوبت بالا در آن باشد. محاسبات آماری نیز نشان دهنده این مطلب است که وزن نمونه ها در روند ژلاتینه شدن تاثیری نداشته و پخت اثر یکسانی بر روی کلیه نمونه ها داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1042

دانلود 407 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  460
 • دانلود: 

  248
چکیده: 

تولید ظروف سنگی از دوران نوسنگی آغاز شد، تولید و استفاده از سنگ های کلریت و استاتیت نیز از دوران مفرغ آغاز گردید. ایران از مهم ترین مراکز دارای معادن سنگ نرم جهت تولید این نوع ظروف است و محوطه هایی همچون تپه یحیی و کنار صندل شمالی و جنوبی در استان کرمان از معروف ترین محوطه هایی هستند که در صنعت ساخت ظروف و اشیاء از سنگ های نرم فعالیت داشته اند. پژوهش های محدودی در مورد منابع خام این سنگ ها صورت گرفته است که بر روی نمونه های عصر مفرغ متمرکز شده بود و باوجودآنکه استفاده از این سنگ ها در دوره های تاریخی یا اسلامی نیز رواج داشته است، تنها پژوهش در این زمینه منحصر به تأثیر پخت وپز بر ساختار ظروف کلریتی بود. طی کاوش های باستان شناسی در محوطه شادیاخ که به قرون ابتدایی و میانی اسلامی متعلق است، قطعات مختلفی از این ظروف در لایه های باستانی به دست آمده است. سؤالات این پژوهش: ظروف سنگی محوطه شادیاخ از چه جنسی هستند؟ و چه کانی هایی در بافت آن وجود دارد و میزان همخوانی ترکیب شیمیایی آن ها چه میزان است. هدف از این پژوهش ساختارشناسی ظروف سنگی شادیاخ است. در این پژوهش تعداد 16 نمونه مورد آنالیز قرار گرفت. هر 16 نمونه به روش XRD آزمایش شدند. به منظور تکمیل اطلاعات از این مجموعه 4 قطعه نیز به روش XRF و 2 نمونه هم با روش SEM آزمایش شد. در این پژوهش نتایج این مطالعه نشان داد که نمونه ظروف شادیاخ با توجه به نتایج جنس استاتیت است مطالعه عناصر و کانی ها و تهیه نمودار برهم اندازی عناصر، نشان داد که نمونه های محوطه شادیاخ از یک منبع یا ساختار زمین شناسی ساخته شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 460

دانلود 248 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  9-18
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  9777
 • دانلود: 

  1723
چکیده: 

شرر با به دست آوردن فرمول(L=Kl/bCosq) که در آنL اندازه دانه (نانومتر)،K  ثابت، l طول موج اشعه ایکس (نانومتر)،b  عرض در نصف ارتفاع پیک (قله فاز) و q زاویه پراش می باشد، توانست با استفاده از داده های به دست آمده از پراش پرتو ایکس اندازه کریستال های موجود در دانه های مواد را محاسبه کند. اما در این مقاله اثبات می گردد که رابطه شرر برای تمامی پیک های یک فاز اندازه کریستال دانه ثابتی را نمی دهد. تا کنون جهت گزارش اندازه کریستال های دانه که به اصطلاح عمومی اندازه دانه نامیده می شود، از میانگین اندازه های به دست آمده از چند پیک شاخص استفاده می شده است. در این تحقیق تلاش شده است تا روشی دقیق تر برای به دست آوردن اندازه دانه گزارش شود. بر طبق محاسبات صورت گرفته بر روی نانو هیدروکسی آپاتیت شناخته شده به دست آمده از استخوان گوسفند، نتیجه گرفته شد که می توان با استفاده از رسم نمودار Lnb در مقابل Ln(1/Cosq) به روش کمترین مربعات خطا و استفاده از عرض از مبدا این نمودار (بر اساس معادله شرر) اندازه دانه دقیق تری را گزارش کرد. عدد به دست آمده برای این نانوکریستال طبیعی برابر 43 نانومتر و در محدوده مورد انتظار است. بر همین اساس محاسبات بر روی 2 نمونه اسپینل در 2 دمای 1150 و 1400 درجه سانتی گراد انجام گرفته و نتیجه گردید که اندازه دانه اسپینل تشکیل شده در دمای پایین تر برابر 21 نانومتر و در دمای بالاتر 68 نانومتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 9777

دانلود 1723 استناد 7 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1 (پیاپی 75)
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1166
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

به منظور تغییر خواص الیاف پلی استر مواد شیمیایی گوناگونی استفاده می شوند. گروهی از این مواد آمین ها هستند که توسط پژوهشگران برای مطالعه ساختار داخلی و تغییر خواص الیاف پلی استر بکار رفته اند. در این پژوهش، ساختار الیاف پلی استر نیمه آرایش یافته و کاملاً آرایش یافته عمل آوری شده با آمین با استفاده از روشهای پراش پرتو ایکس و طیف سنجی زیر قرمزتبدیل فوریه مطالعه شده است. نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان می دهد که عمل آوری با آمین باعث افزایش شاخص بلورینگی، شاخص نظم بلوری و همچنین در زمانهای طولانی باعث افزایش اندازه بلور در الیاف پلی استر می شود. همچنین، روش پراش پرتو ایکس تغییرات بلورینگی و آرایش بلوری الیاف پلی استر را به خوبی نشان می دهد و در زمانهای کوتاه آمین کافت، واکنش با سرعت بیشتری روی می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1166

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Reddy G. Koteswara | Yarrakula Kiran

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  215-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38650
 • دانلود: 

  62466
چکیده: 

The purpose of the study was to investigate the mineralogical and Heavy Metals (HMs) present in the granite mining soils in Chimakurthy, India. The mineral exploration of mining soils were identified by X-Ray Diffractometer (XRD) pattern analysis. However, the morphological features and quantitative HMs were detected by Scanning Electron Microscopy/Energy Dispersed Spectroscopy (SEM/EDS). The relative concentrations of HMs measured by Atomic Absorption Spectrometry (AAS). In this study, the major minerals were identified as Quartz, Albite, Anorthite, K-Feldspars, Hornblende, Muscovite, Annite, Lepidolite, Illite, Clintonite, Enstatite, Ferrosilite, Kaolinite, Kyanite, Augite, and Phologopite. Moreover, the presence of six HMs such as Chromium (Cr), Cobalt (Co), Nickel (Ni), Copper (Cu), Zinc (Zn) and Manganese (Mn), and their relative concentrations were measured. The concentrations of HMs in three groups of mining soils were in the range of Cr: 149-177 mg/kg (>100), for Co: 128-175 mg/kg (>50), for Ni: 166-204 mg/kg (>50), for Cu: 288-363 mg/kg (>100), for Zn: 433-548 mg/kg (>200) and for Mn: 714-769 mg/kg (<2000) as compared with maximum permissible levels set by standard organizations (WHO/FAO) limits. The results demonstrated that the HMs concentrations in mining soils were exceeded WHO/FAO limits except for Mn. The study is useful for assessment of environmental impact due to excessive deposition of mineral waste and assessment of the quality of investigated granites based on their mineralogical aspect, particularly in the production of granite stones.

آمار یکساله:  

بازدید 38650

دانلود 62466 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Fathi Mohammad Bagher

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-7
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  29697
 • دانلود: 

  12123
چکیده: 

X-ray diffraction (XRD) technique due to its strength for providing visualized atomic model of molecules stands as first in the field of characterization of new synthesized molecules. Here, the analysis of diffraction data on discrete units of new, not yet fairly known structure of molecule 52 60 4 8 2 C H N S Zn is performed to obtain a quantitative view of the structure of the system. Notes regarding the layer shape of the molecule are mentioned. First, a qualitative discussion of the type of intra-molecular order is given. Then, the nano-particle's size definitions, via different approaches of coherence, correlation, etc. are addressed. Each of the different defined values is obtained and difference between them and their interpretation will be discussed. Debye function analysis (DFA) is employed to approximate the radius of gyration, as another approach for estimating particle's size. Results of different defined values, the radius of gyration, approximate coherence length are estimated and decision on the size of molecule is made. These analyses will provide us some neat picture of different definitions of size of nanosystems, which lacks clearance in the literature. PACS: 61. 05. cp; 61. 46.-w; 75. 50. Xx.

آمار یکساله:  

بازدید 29697

دانلود 12123 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نظام دوست سیدجعفر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  4 (پیاپی 90)
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  149
چکیده: 

در این پژوهش، نتیجه های مربوط به تغییرهای ساختاری و ویژگی های مغناطیسی چند لایه ای Fe/Al/Fe رشد یافته بر روی زیرلایه ی Si(100) مورد مطالعه قرار گرفت. نانو لایه های نازک به روش کندوپاش مگنترونی RF لایه نشانی شدند به طوری که ضخامت هر لایه nm30 می باشد. نتیجه های تحلیل XRD نشان داد جهت ترجیهی سه لایه ای Fe/Al/Fe در راستای (200) می باشد. در ادامه به منظور بررسی رفتار گرمایی در دماهای بالا در خلا دستگاه HT – XRD بین دماهای 26 تا ° C 800 به مدت 180 دقیقه مورد استفاده قرار گرفت. در پایان برای بررسی ویژگی های ریخت شناسی سطح و اندازه ذره ها از تحلیل AFM و برای بررسی ویژگی های مغناطیسی از تحلیل MFM و AGFM استفاده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 149 استناد 0 مرجع 0
litScript