نتایج جستجو

30067

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3007

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پیاپی 17)
 • صفحات: 

  55-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1492
 • دانلود: 

  547
چکیده: 

هدف از این پژوهش، تبیین عوامل موثر بر بیگانگی از کار در بین مدرسین دانشکده و آموزشکده های فنی حرفه ای است که، به کاهش شکاف مطالعاتی ایجاد شده کمک کند. در این پژوهش نوع روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی از نوع علی است. به دلیل فقدان یک ساختار جامع برای درک بیگانگی از کار، عوامل متعددی همچون ویژگی های ساختاری تمرکز و رسمیت، ویژگی های کاری استقلال، تنوع شغلی، جو چالش و خلاقیت، معنادار بودن کار، خود بیانگری یا اظهار وجود، کیفیت روابط کاری و درک عدالت با ابعاد رویه ای و توزیعی به عنوان عوامل تبیین کننده بیگانگی از کار با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری مورد پژوهش قرار گرفته اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مدرسین دانشکده و آموزشکده های فنی حرفه ای استان گیلان با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا 492 نفر است که 436 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها جهت آزمون فرضیات، از پرسشنامه ای استفاده شده که توسط نیر و وهرا (2010)، برای سنجش این متغیرها تدوین شده است. برای تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیگانگی از کار در بین این نمونه وجود دارد، اما میانگین میزان بیگانگی از کار، کمتر از میانگین مورد انتظار است و مهم ترین و موثرترین عوامل پیش بینی کننده بیگانگی از کار در این نمونه به ترتیب عدم درک معنای کار و پس از آن عدم قابلیت کار برای خود بیانگری یا اظهار وجود، مناسب نبودن جو چالش و خلاقیت در محیط کار، کیفیت پایین روابط کاری و ویژگی ساختاری تمرکز در سازمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 1492

دانلود 547 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  397-414
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1326
 • دانلود: 

  649
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1326

دانلود 649 استناد 0 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  2 (مسلسل 114)
 • صفحات: 

  89-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1097
 • دانلود: 

  510
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط بین رهبری تحول آفرین و بیگانگی از کار انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش 255 نفر از کارکنان و مدیران یک شرکت بیمه در شهر تهران بود. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسش نامه محقق ساخته جهت سنجش بیگانگی از کار و رهبری تحول آفرین استفاده گردید. روایی و پایایی ابزارهای گردآوری داده ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از ساز و کار مدل معادلات ساختاری استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، رهبری تحول آفرین، بیگانگی از کار را تقلیل می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 1097

دانلود 510 استناد 0 مرجع 4
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 7)
 • صفحات: 

  209-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  2689
 • دانلود: 

  711
چکیده: 

وقتی تناسب خوبی میان فرد و محیط کارش وجود داشته باشد، سطوح بالاتری از رضایت و رفاه روانی و جسمی حاصل می شود. تناسب فرد با سازمان بر پیامدهای کاری از قبیل قابلیت جذب سازمانی، انتخاب شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، و ترک خدمت تاثیر مهمی دارد. از آنجا که تناسب سازمانی منجر به نگرش های مثبت به کار می شود، اگر تناسب خوبی میان فرد و سازمان وجود داشته باشد، کارکنان به سازمان متعهد است و تمایل دارند که در سازمان باقی بمانند، اما اگر تناسب ضعیفی وجود داشته باشد، کارکنان مترصد فرصت اند تا موقعیت خود را تغییر دهند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه تناسب فرد - سازمان با بیگانگی کاری و پیوند کاری انجام گرفته است. یافته های تحقیق نشان داد که هرچه تناسب فرد - سازمان بیشتر باشد، پیوند کاری بیشتر و بیگانگی کاری کمتر خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2689

دانلود 711 استناد 3 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  125-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1579
 • دانلود: 

  642
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکرد های کیفیت زندگی کاری برای بهره وری کارکنان از طریق تاثیری که بر بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی کارکنان دارد، انجام شده است. نوع پژوهش همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان زن و مرد شرکت سرایش اصفهان بودند که از میان آنها 200 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش، پرسشنامه های کیفیت زندگی کاری (والتون،1973)، بیگانگی شغلی (بوئر، 2001) و فرسودگی عاطفی (مسلش و جکسون، 1981) مورد استفاده قرار گرفتند. داده های پژوهش با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند که بین ابعاد ازخودبیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی رابطه مثبت و معنادار (p£0.01) و بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و ابعاد ازخودبیگانگی شغلی و بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و فرسودگی عاطفی رابطه منفی و معناداری (p£0.01) وجود دارد. علاوه بر این نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی دو گام ابعاد قانونگرایی در سازمان و پرداخت منصفانه از ابعاد کیفیت زندگی کاری توانسته است تا 17 درصد از واریانس از خود بیگانگی و طی سه گام ابعاد قانونگرایی در سازمان، تامین فرصت رشد وامنیت و وابستگی اجتماعی توانسته است تا 30 درصد از واریانس فرسودگی عاطفی را پیش بینی کند. در نتیجه از طریق افزایش سطح ابعاد کیفیت زندگی کاری، می توان بیگانگی شغلی و فرسودگی عاطفی را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1579

دانلود 642 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  103-125
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1015
 • دانلود: 

  521
چکیده: 

بیگانگی کاری، علل و پیامدهای آن از موضوعات مورد توجه علوم سازمان و مدیریت می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر ویژگی های شغل و حمایت سازمانی ادراک شده بر بیگانگی کاری انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه ستادی یکی از شرکت های دولتی صنعت برق در شهر شیراز می باشند که 131 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب شدند و به پرسشنامه استاندارد تحقیق پاسخ دادند. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است و تحلیل داده ها از طریق تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS 2.0 انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد حمایت سازمانی ادراک شده و ویژگی های شغل بر بیگانگی کاری تاثیر منفی معنادار دارند که متغیر ویژگی های شغل به میزان بیشتری تغییرات متغیر بیگانگی کاری را تبیین می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 1015

دانلود 521 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  9-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1323
 • دانلود: 

  571
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه مولفه های سلامت روان شناختی محیط کار (شامل: فرصت کنترل، فرصت استفاده از مهارت ها، اهداف بیرونی ایجاد شده، گوناگونی محیطی، وضوح محیط، دسترسی به پول، امنیت جسمانی، فرصت تماس با دیگران، مقام و جایگاه اجتماعی ارزشمند) با ابعاد بیگانگی شغلی) شامل: بیهودگی، بیزاری فرهنگی، ناتوانی، بی هنجاری، بیزاری از کار و انزوای اجتماعی) انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی، از نوع همبستگی کانونی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان اداری یکی از دانشگاه های دولتی در شهر تهران تشکیل داده اند که از میان آنان 151 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس طبقه ای انتخاب شدند.ابزارهای پژوهش شامل، پرسش نامه سلامت روان شناختی محیط کار مهداد و همکاران، (1390) و پرسش نامه بیگانگی شغلی (بوئر، 2001) بوده است. تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کانونی نشان داد که که یک همبستگی کانونی بالایی (0.975) بین متغیرهای مرتبط با مولفه های سلامت روان شناختی محیط کار و ابعاد بیگانگی شغلی وجود دارد. جفت کانونی نشان داد که به استثنای بیهودگی، تمامی متغیرهای بیزاری فرهنگی، ناتوانی، بی هنجاری، بیزاری از کار و انزوای اجتماعی به وسیله عمدتا متغیر وضوح محیط قابل تبیین است. هم چنین، قوی ترین رابطه بین وضوح محیط (با ضریب کانونی استاندارد 0.995) از متغیرهای مجموعه اول (مستقل) و بی هنجاری (با ضریب کانونی استاندارد 0.99751-) از متغیرهای مجموعه دوم (وابسته) وجود دارد. در نتیجه می توان از طریق افزایش شاخص های سلامت روان شناختی محیط کار، بیگانگی شغلی کارکنان را کاهش داد و در نهایت از بین برد.

آمار یکساله:  

بازدید 1323

دانلود 571 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BANAI M. | REISEL W.D. | PROBST T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  375-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  18195
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18195

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  7-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  926
 • دانلود: 

  401
چکیده: 

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و بیگانگی اجتماعی دبیران دبیرستان های شهر تبریز می باشد و روش تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری دبیران زن و مرد دبیرستان های شهر تبریز در سال تحصیلی 91- 1390 به تعداد 13247 می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 373 نفر برآورد گردیده و نمونه ها به شیوه طبقه ای متناسب با حجم نمونه انتخاب گردیدند. گردآوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه محقق ساخته کیفیت زندگی کاری برگرفته از کیفیت زندگی کاری والتون و پرسشنامه استاندارد بیگانگی اجتماعی ملوین سیمن که ضریب پایایی آن ها به کمک آلفای کرونباخ که قابل قبول به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج نشان داده که کیفیت زندگی برابر 12.10±44.87 و بیگانگی اجتماعی برابر 16.42±46.62 به دست آمده که هر دو در حد متوسط بوده است. بین کیفیت زندگی کاری و بیگانگی اجتماعی همبستگی معنی دار به دست آمد. هم چنین کیفیت زندگی کاری با هر یک از ابعاد بیگانگی اجتماعی به جز انزوای اجتماعی معنی دار و معکوس بود. یعنی کیفیت زندگی کاری پایین موجب بالا رفتن ابعاد بیگانگی اجتماعی در دبیران می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 926

دانلود 401 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

معیدفر سعید

نشریه: 

رفاه اجتماعی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  23
 • صفحات: 

  321-341
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  6133
 • دانلود: 

  1235
چکیده: 

طرح مساله: در این پژوهش میزان اخلاق کار گروه های مختلف تحصیلی و افراد با درجه متفاوت شهروندی و کارکنان دولت که از نظر سطح تحصیلات و میزان شهروندی وضعیت بالاتری دارند بررسی شده است.روش: این مقاله حاصل یک مطالعه پیمایشی است. جامعه آماری در این طرح عبارت از کلیه کارکنان واحدهای دولتی استان تهران است. برای نمونه گیری، در مرحله اول تعداد 60 اداره و در مرحله دوم به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک تعداد ده نفر از ادارات منتخب، انتخاب شده اند.یافته ها: میزان اخلاق کار در سازمان های دولتی از حد متوسط بالاتر است و در سطح رضایت بخشی قرار دارد. اما نکته تامل بر انگیز، رابطه معکوس اخلاق کار با میزان شهروندی و پایگاه اجتماعی و اقتصادی و مهم تر از همه با سطح تحصیلات اعضای نمونه است.نتایج: عواملی همچون بیگانگی اجتماعی و سیاسی، انتظارات برآورده نشده انزوای فردی و کناره گیری از محیط اجتماعی و ارزش های جمعی، احساس بی عدالتی اجتماعی و سازمانی و در نهایت عدم مشارکت سازمانی و اجتماعی، پارامترهایی هستند که اعضای سازمان های دولتی را به میزانی که باسوادتر، شهروندتر و از نظر پایگاه اجتماعی بالاتر قرار می گیرند، تهدید می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 6133

دانلود 1235 استناد 12 مرجع 0
litScript