نتایج جستجو

2860

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

286

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  69
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  97-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  713
 • دانلود: 

  263
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 713

دانلود 263 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  92-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2209
 • دانلود: 

  356
چکیده: 

استان فارس یکی از رویشگاه های طبیعی چندین گونه گلابی وحشی در ایران می باشد، ولی اطلاعات کمی در مورد جنبه های مختلف رشد این گونه ها وجود دارد. جهت احیای جنگل ها، جنگل کاری و استفاده از گونه های گلابی وحشی به عنوان پایه برای ارقام تجاری گلابی ضرورت دارد تا تکثیر آن به وسیله بذر مورد بررسی قرار گیرد. به منظور از بین بردن رکود بذر، جوانه زنی و رشد دانه رست، ژنوتیپ های سه گونه مختلف گلابی وحشی شامل انچوچک با نام علمی Pyrus glabra، هرمو با نام علمی Pyrus syriaca و نه هرمو نه انچوچک که احتمالا دورگه طبیعی هرمو و انچوچک (Pyrus syriaca × Pyrus glabra) می باشد، این پژوهش بعمل آمد. آزمون قوه نامیه و خراش دهی شیمیایی بذر با استفاده از بذرهای ژنوتیپ 11 بذر انچوچک Pyrus glabra انجام گردید. نتایج آزمون تعیین قوه نامیه (Viability) با استفاده از تترازولیوم یک درصد نشان داد که صددرصد بذرها زنده بودند. بر اساس نتایج آزمون رویان جدا شده، درصد جوانه زنی رویان های سرمادهی مرطوب شده بیشتر از رویان های سرمادهی مرطوب نشده بود. خراش دهی بذر با اسید سولفوریک غلیظ تاثیری روی از بین بردن رکود نداشت. نتایج سرمادهی مرطوب بذرهای 11 ژنوتیپ (هر درخت به عنوان یک ژنوتیپ) گونه های مختلف گلابی وحشی در مدت زمان های 0، 15، 30، 45 و 60 روز نشان داد که تیمار 60 روز سرمادهی بهترین تیمار برای رفع رکورد بذر بود. بین بذرهای منشا گرفته از درختان مختلف سه گونه گلابی وحشی از نظر واکنش به مدت زمان سرمادهی مرطوب تفاوت معنی دار وجود داشت. زمان های مختلف سرمادهی مرطوب روی رشد دانه رست های انچوچک تاثیر داشت و 45 روز سرمادهی مرطوب در مقایسه با سایر تیمارها روی رشد زیر لپه و وزن تر شاخساره موثرتر بود. در مجموع می توان نتیجه گیری کرد که سرمادهی مرطوب به مدت 60 روز بهترین تیمار برای شکستن رکود و جوانه زنی بذر گونه های گلابی وحشی مورد بررسی در این پژوهش بود.

آمار یکساله:  

بازدید 2209

دانلود 356 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  553-562
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  512
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 512

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  4 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  499-516
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1252
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

این تحقیق با هدف شناخت خصوصیات اکولوژیک گونه گلابی وحشی در استان فارس اجرا شده است. ابتدا منطقه پراکنش گلابی وحشی بر روی نقشه توپوگرافی مشخص و با توجه به روش تحقیق، دامنه ارتفاعی (پراکنش افقی و عمودی) گلابی وحشی تعیین و با توجه به متغیرهایی مانند جهت جغرافیایی، شکل زمین و با توجه به قرار گرفتن رویشگاه مورد مطالعه در طبقه ارتفاعی بیش از 2000 متر و با احتساب 4 جهت و 4 شکل زمین، جمعا 13 قطعه نمونه 10 آری تعیین و اطلاعات مورد نیاز در هر قطعه نمونه و وضعیت زادآوری در میکروپلاتهای یک آری (10×10 متر) برداشت و در فرمهای مخصوص ثبت شد. در هر یک از قطعات نمونه نیز در حد امکان نیمرخ خاک حفر و داده های بدست آمده با استفاده از آزمون چندمتغیره خطی PCA تجزیه و تحلیل شدند. در این رویشگاه، گونه گلابی وحشی با متوسط تعداد 8 اصله در قطعه نمونه ظاهر شده که 73 درصد آنها به صورت شاخه زاد بودند. میانگین قطر برابرسینه درختان 14 سانتی متر، متوسط مساحت تاج درخت 11 مترمربع، حداقل ارتفاع کل 2 و حداکثر آن 7.8 متر و ارتفاع متوسط درخت 4.6 متر بدست آمد. از نظر تعداد پایه ها، دامنه های واقع در جهت غرب بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده اند، اما از نظر متغیرهایی مانند قطر برابرسینه، ارتفاع تنه، مساحت تاج و ارتفاع کل، بیشترین مقدار مربوط به دره های واقع در جهت شرق بود. عامل محدود کننده خاک وجود لایه سنگی و درصد سنگ و سنگریزه بود. باروری خاک در بیشتر موارد برای پشتیبانی گیاه کافی بوده و خاک آنها را در زمره خاکهای حاصل خیز جنگلی قرار داده است. در نهایت شکل زمین و حاصل خیزی خاک از عوامل موثر در تعیین گسترشگاه گونه گلابی وحشی در این رویشگاه محسوب می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1252

دانلود 266 استناد 2 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  568
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

هدف این مطالعه، طبقه بندی پوشش گیاهی و تحلیل روابط بین پراکنش تیپ های رویشی و گرادیان های محیطی در مراتع غرب تفتان بود. نمونه برداری از پوشش گیاهی به روش تصادفی- با استقرار چهار خط نمونه 150 تا 200 متری در منطقه معرف هر تیپ گیاهی صورت گرفت. اندازه قطعات نمونه با توجه به گونه های گیاهی به روش حداقل سطح بین 2 تا 25 مترمربع و تعداد قطعات نمونه نیز با توجه به تغییرات پوشش گیاهی و روش آماری در تیپ های مختلف گیاهی بین 45 تا 60 تعیین شد. نمونه برداری از خاک در هر رویشگاه، با حفر شش نیمرخ از دو عمق صفر تا 30 و 30 تا 60 سانتی متری انجام شد. خصوصیات خاک شامل سنگریزه، بافت، رطوبت اشباع، رطوبت قابل دسترس، آهک، گچ، ماده آلی، اسیدیته، هدایت الکتریکی با روش های استاندارد اندازه گیری شد. طبقه بندی پوشش گیاهی با استفاده از روش تحلیل دوطرفه گونه های شاخص، منجر به تفکیک پنچ تیپ گیاهی با نیازهای بوم شناختی متفاوت در منطقه مورد مطالعه شد. تحلیل رابطه بین وقوع تیپ های رویشی و گرادیان های محیطی با استفاده از روش تحلیل مولفه های اصلی نشان داد که مهمترین عوامل محیطی موثر در تفکیک جوامع گیاهی در مراتع غرب تفتان ارتفاع از سطح دریا، شیب زمبن، نوع سازند زمین شناسی، درصد سنگریزه، درصد آهک و بافت خاک است. شناخت این عوامل و تمرکز بیشتر روی این متغیرها در مطالعات آینده، به مدیریت مراتع در منطقه مطالعه شده این امکان را می-دهد تا با شناخت بیشتر از نیازهای بوم شناختی گونه های مختلف گیاهی و انتخاب گونه های سازگارتر با شرایط منطقه، تصمیمات مدیریتی صحیحی را جهت اصلاح و احیاء پوشش گیاهی اتخاذ نماید. این مهم علاوه بر افزیش امکان موفقیت طرح های مرتبط با پوشش گیاهی، کاهش هزینه انجام این طرح ها را نیز به دنبال خواهد داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 568

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  181-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  201
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 201

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BAHARVANDI S. | ALVANINEJAD S. | ZOLFAGHARI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  172-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25419
 • دانلود: 

  15774
چکیده: 

To examine morphological variability of leaves and fruits of WILD PEAR (Pyrus glabra) among different populations, leaf and fruit samples of 48 trees from four populations at altitude of 2150 m above sea level (Tange Sorkh), 2250 m (Vezg), 2450 m (Gorgo) and 2550 m (Mahparviz) located in Boyer Ahmad city, Iran, were collected. Then, 16 quantitative and qualitative leaf and fruit morphologic traits were recorded. Analysis of variance showed that among the studied parameters, lamina length, petiole length, lamina width at 0.1 and 0.9 of leaf lengths, maximum width of lamina, relative length of petiole, leaf shape, small and large diameter of fruit showed significant differences among the populations. Results of principal components analysis showed traits such as maximum width of lamina, lamina length, leaf dry weight, leaf tip angle, and leaf specific surface, played the most important role in grouping the genotypes and populations. In addition, leaf tip angle, leaf dry weight, and leaf surface had the highest coefficient of variation. Results of discriminate analysis showed that effective traits in isolation of the populations including leaf shape and fruit large diameter. Finally, leaf base shape, and large diameter of fruit remained unchanged resisting environmental changes (less variability) can be used as good traits to identify and separate genotypes of WILD PEAR.

آمار یکساله:  

بازدید 25419

دانلود 15774 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  172-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  839
 • دانلود: 

  307
چکیده: 

به منظور بررسی تنوع مورفولوژیکی برگ و میوه جمعیت های مختلف گلابی وحشی (Pyrus glabra)، نمونه های برگ و میوه تعداد 48 پایه از چهار جمعیت از این گونه در ارتفاع 2150 متر از سطح دریا (تنگ سرخ)، 2250 متر (وزگ)، 2450 متر (گرگو) و 2550 متر (ماه پرویز) واقع در حوزه شهرستان بویراحمد نمونه برداری شد. سپس 16 صفت کمی و کیفی مربوط به خصوصیات مورفولوژیک برگ و میوه اندازه گیری شد. از بین پارامترهای مورد مطالعه، صفات طول پهنک، طول دمبرگ، عرض پهنک در 0.1 و 0.9 طول برگ، حداکثر عرض پهنک، طول نسبی دمبرگ، شکل برگ، سطح برگ و قطر بزرگ و کوچک میوه در بین جمعیت های مختلف تفاوت معنی داری را با یکدیگر نشان دادند. تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد که صفاتی مانند حداکثر عرض پهنک، طول پهنک برگ، وزن خشک برگ، زاویه نوک برگ و سطح ویژه برگ بیشترین نقش را در گروه بندی ایفا کردند. همچنین صفات زاویه نوک برگ، وزن خشک برگ و سطح برگ دارای بیشترین ضریب تغییرات بودند. نتایج تجزیه وتحلیل تشخیصی نشان داد که صفات شکل برگ و قطر بزرگ میوه صفات تاثیرگذار در جداسازی جمعیت ها بودند. به طور کلی از صفات شکل قاعده برگ و قطر بزرگ میوه که در برابر تغییرات محیطی تغییرپذیری کمتری دارند می توان به عنوان صفات مناسبی برای شناسایی و تفکیک ژنوتیپ های گونه گلابی وحشی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 839

دانلود 307 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3 (پیاپی 51)
 • صفحات: 

  83-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  523
 • دانلود: 

  212
چکیده: 

گلابی وحشی یک پایه مهم برای ارقام مختلف گلابی محسوب می شود و با توجه به اینکه تا حدودی بردبار به خشکی بوده، کاربرد تیمارهای مختلف برای افزایش تحمل آن در مقابله با تنش خشکی امری ضروری است. نشت الکترولیت ها عامل مهم و مؤثر در پاسخ به تنش خشکی و صفات مربوط به آن می باشد. برای این منظور آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار جهت شناسایی صفات مؤثر بر نشت الکترولیتی طراحی گردید. این صفات در 12 تیمار شامل سطوح مختلف تنش خشکی و غلظت های مختلف براسینواستروئید روی گلابی وحشی در بهار و تابستان سال 1395 در شرایط گلخانه انجام شد. نتایج همبستگی سایر صفات با نشت الکترولیت نشان داد که این صفت با صفات میزان پرولین (**83/0r= )، مالون دآلدئید (**98/0r= ) و پراکسید هیدروژن (**87/0r= ) همبستگی مثبت و کاملاً معنی دار و با صفات وزن خشک ریشه، برگ و ساقه، رشد طولی، کلروفیل a، b و کاروتنوئید همبستگی منفی و کاملاً معنی دار داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که چهار صفت کلروفیل a، وزن خشک برگ، رشد طولی و پراکسید هیدروژن در مجموع 99% از تغییرات را توجیه نمودند. بر اساس نتایج تجزیه علیت، میزان پراکسید هیدروژن بیشترین تأثیر مستقیم مثبت (083/0) و صفات رشد طولی و کلروفیل a بیشترین تأثیر مستقیم و منفی را بر نشت الکترولیت ها داشتند. صفت میزان پراکسید هیدروژن بیشترین اثر غیرمستقیم و مثبت را از طریق کاهش میزان کلروفیل a بر نشت الکترولیت ها داشت. صفت رشد طولی بیشترین اثر غیرمستقیم و منفی را از طریق کلروفیل a بر نشت الکترولیت ها داشت. با استفاده از نتایج این پژوهش می توان علاوه بر اندازه گیری نشت الکترولیت ها به صورت مستقیم، تیمارهای افزایش تحمل به تنش خشکی در گلابی وحشی را با اندازه گیری میزان پراکسید هیدروژن، رشد طولی و کلروفیل a توصیه نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 523

دانلود 212 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  274-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1159
 • دانلود: 

  567
چکیده: 

بررسی تنوع مورفولوژیکی کنار، موجب افزایش شناخت نسبت به این گیاه شده و امکان انتخاب ژنوتیپ های مرغوب تر را برای توسعه کشت و کار فراهم می نماید و منجر به توجه بیشتر کشاورزان، اصلاح کنندگان گیاه و دست اندرکاران حفظ منابع گیاهی و مساله تنوع زیستی شده تا بهتر مورد استفاده بشر قرار گیرد. اندام های گیاه شامل برگ و میوه از سه منطقه رویش و محل پراکنش گیاه جمع آوری و اندازه گیری صفات کمی و کیفی در قالب طرح کاملا تصادفی با 10 تکرار انجام شد. همچنین ویژگی درختان در محل رویش آنها بررسی و اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که همه صفات اندازه گیری شده در ژنوتیپ های مورد بررسی معنی دار بودند که نشان دهنده تنوع بالا در صفات می باشد. به عنوان مثال وزن میوه از 0.5 تا 15 گرم، طول برگ از 2 تا 6.7 سانتی متر و مواد جامد محلول از10  تا 25 درصد بین ژنوتیپ ها اندازه گیری شد. نتایج همبستگی ساده صفات نشان دهنده وجود همبستگی مثبت و منفی در میان برخی از ویژگی های مهم است. ژنوتیپ های مورد بررسی خوشه بندی شد و در تجزیه و تحلیل پلات از نظر ویژگی های مورفولوژیکی و منشا آنها مورد مقایسه قرار گرفت و تقسیم بندی ژنوتیپ ها انجام شد که ژنوتیپ های جمع آوری شده از استان هرمزگان با منشا هندوستان از ژنوتیپ های ایرانی تفکیک گردید. ژنوتیپ های جمع آوری شده کنار از سه استان خوزستان، لرستان و هرمزگان تنوع بالایی را در صفات مورفولوژیکی اندازه گیری شده، نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1159

دانلود 567 استناد 0 مرجع 0
litScript