نتایج جستجو

44317

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4432

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

RANKIN J.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  208-213
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  33136
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 33136

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

BAHREINI ELHAM | AGHAIYPOUR KHOSROW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  94-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  81586
 • دانلود: 

  30680
چکیده: 

Background: The timing of maternal WEIGHT change in pregnancy may be an important determinant of birth WEIGHT. The objective of this study was to measure WEIGHT GAIN patterns from early pregnancy until delivery, and to examine the relationship between prenatal WEIGHT GAIN and low birth WEIGHT.Methods: A total of 500 pregnant women within 15-20 days of conception, with confirmed pregnancies and belonging to the middle and high socioeconomic families from Mysore city, India participated in the study. They were followed up for the period of one-week after delivery, and their WEIGHT was monitored monthly throughout pregnancy. Results: Pre-pregnancy body mass index (BMI) and obesity in 16.2% of pregnant women were less than 18.5% and 11.4% respectively. Mean total pregnancy WEIGHT GAIN for all women was 8.1±2.9 kg, whereas 85.2% did not meet the international recommendations regarding WEIGHT GAIN for their BMI. The rate of WEIGHT GAIN was highest during the second trimester (3.6±1.4 kg) and the total WEIGHT GAIN was associated with progressively decreasing birth WEIGHT. A significant association was found between mid-upper arm circumference and maternal WEIGHT at term, and birth WEIGHT. Conclusion: According to Institute of Medical Guidelines, low WEIGHT GAINs of the mother during pregnancy and mid upper arm circumference below 19 cm are associated with increasing risk of low birth WEIGHT.    

آمار یکساله:  

بازدید 81586

دانلود 30680 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  45
 • صفحات: 

  57-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  789
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

وزن نوزادان در هنگام تولد، نمایانگر سلامتی مادران در طی دوران بارداری و ضامن سلامت اولیه و رشد در دوران نوزادی است. در مطالعات مختلف مشخص شده که افزایش وزن مادر در دوران بارداری ، وزن مادر قبل از بارداری، سن مادر و جنس نوزاد از عوامل موثر بر وزن هنگام تولد نوزاد هستند. با توجه به اهمیت وزن هنگام تولد نوزادان، توجه به برخی عوامل موثر قابل کنترل از ارزش خاصی برخوردار است که از آن جمله، میزان وزنگیری مادر د ر دوران بارداری است. از آنجاکه بررسی خاصی در مورد عوامل تاثیر گذار بر وزن نوزادان در کشور ما در دسترس نبود، مطالعه حاضر در سال 1380-81 بر روی 206 خانم بازدار سالم که مراقبت دوران بارداری رادر سه ماهه اول بارداری شروع شروع کرده بودند انجام شد. مطالعه به صورت Cohort انجام پذیرفت. براساس تجزیه و تحلیل های آماری و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره، ارتباط معناداری بین وزن هنگام تولد نوزادان و شاخص توده بدنی مادران ( Pv=0.00)، وزن نوزاد قبلی (Pv=0.02) و وزنگیری مادر در طی بارداری (Pv=0.03) به دست آمد. همچنین مصرف سیگار به صورت پاسیو، و دختر بودن از عوامل کمتر شدن وزن هنگام تولد نوزادان بوده است. به نظر می رسد با پیشنهادهای مناسب در مشاوره های قبل از بارداری و اقدامات لازم و به موقع بتوان به وزن مناسب نوزادان در هنگام تولد دست یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 789

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1510-1519
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  40463
 • دانلود: 

  33507
چکیده: 

Background: Exposure to toxic metals remains a public health problem with lifelong impacts on childhood growth and development. We aimed to investigate metals effects on preschool children’ s anthropometric variables. Methods: The study was conducted in Tehran, Iran, from Jul 2013 to Mar 2016. We measured scalp hair metal concentrations (lead, cadmium, arsenic, zinc, manganese, and cobalt), using inductively coupled plasma mass spectrometry, in 207 preschool children’ s (36 to 72 months old). Results: A significant negative correlation between children's hair lead levels and children's WEIGHT was found (r= − 0. 178, P<0. 05). Linear regression analysis confirmed the relationship when adjusted for the confounders, including children's age, sex, height, family income, and maternal education (β = − 0. 191; t= − 3. 426, P< 0. 01). The ANOVA analysis showed a significant (P<0. 01) difference between hair lead level and children's WEIGHTfor-age percentiles. Totally and separately, in almost all WEIGHT percentiles, hair lead levels were higher in girls than boys. Conclusion: The present study on Iranian children showed the current levels of lead exposure might negatively influence on children growth, with higher risk for girls than boys.

آمار یکساله:  

بازدید 40463

دانلود 33507 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  57
 • صفحات: 

  15-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1752
 • دانلود: 

  408
چکیده: 

مقدمه: میزان افزایش وزن در دوران حاملگی متغیر بوده و بستگی به وضعیت تغذیه مادر در زمان قبل از بارداری او دارد. بر اساس منابع پزشکی بین شاخص توده بدن مادر و میزان اضافه وزن در طی حاملگی ارتباط معکوس وجود دارد.هدف: بررسی وضعیت شاخص توده بدن قبل از بارداری و افزایش وزن مادر در این دوران.مواد و روش ها: بررسی بصورت مقطعی و با استفاده از اطلاعات پرونده های زنان حامله مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان رشت در سال 1382 انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 480 پرونده از ده روستای مناطق مختلف شهرستان رشت انتخاب شدند. متغیرهای مورد بررسی شامل سن هنگام بارداری، وضعیت اشتغال، سطح تحصیلات، وزن قبل از بارداری، قد، شاخص توده بدن، افزایش وزن در دوران بارداری، رتبه حاملگی و وزن هنگام تولد نوزاد بودند. داده ها با آزمون های آماری کای دو، تست تی، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون در سطح معنی دار کمتر از 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: با توجه به شاخص توده بدن %7.9 از مادران در محدوده لاغر، %45.4 در محدوده طبیعی، %46.7 در محدوده اضافه وزن قرار داشتند. میانگین شاخص توده بدن 26.2±5.2 و میانگین اضافه وزن دوران بارداری 9.2±4.1 با حداقل 0.5 و حداکثر 21 کیلوگرم بدست آمد. درصد نوزاد کم وزن %10.8 و در آزمون همبستگی بین شاخص توده بدن مادر و اضافه وزن دوران بارداری ارتباط معکوسی (r=-0.26, P=0.01) بدست آمد.نتیجه گیری: متوسط اضافه وزن در دوران بارداری در زنان لاغر بیشتر از زنان چاق بود. اما میانگین افزایش وزن در دوران حاملگی در کل موارد کمتر از میانگین توصیه شده در منابع پزشکی و درصد نوزادان کم وزن بیش از موارد گزارش ده کشوری بود که احتمالا ناشی از نبود الگوی مناسب تغذیه ای در دوران بارداری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1752

دانلود 408 استناد 1 مرجع 6
نویسندگان: 

SWINBURN B. | EGGER G.

نشریه: 

OBESITY REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  289-301
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  17528
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17528

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AYAT ELAHI S.M.T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  98-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  79257
 • دانلود: 

  33479
کلیدواژه: 
چکیده: 

Anthropometric parameters are an important indicator of health and nutritional status comprising the whole span of mans life. However, they are not of the same degree of simplicity and sensitivity in assessing the public health status. During recent decades many studies have attempted to examine the relationships of these measurements in order to present simple alternatives for similar purposes, resulting in a simple health technology which enjoys inexpensiveness, simplicity, reliability and feasibility.Sizes at birth are a significant indicator for predicting neonatal health and future outcome. Low birth WEIGHT, as a well known risk factor associated with increased morbidity and mortality, has been studied extensively.An attempt is made to evaluate the utility of Mid Arm Circumference (MAC) to detect the Low Birth WEIGHT (LBW) during neonatal period. Measurement of MAC is a simple and valid method of screening for low birth WEIGHT babies. Birth WEIGHT is one of the most sensitive and reliable predictors of the health of any community. Detection of low birth WEIGHT immediately at birth is of  paramount to ensure infants survival.Anthropometric indicators are useful tools for screening women at nutritional risk, monitoring nutritional status and predicting unfavorable outcomes related to pregnancy.Strong correlation between Mid Upper Arm Circumference (MUAC) with WEIGHT and Body Mass Index (BMI) suggesting that MUAC can be used to estimate BMI, and detect nutritional disorders.Due to technical difficulties in measuring birth WEIGHT in developing countries, several studies have shown that different anthropometric measurements at birth can predict birth WEIGHT and can be used as valid indicators of low birth WEIGHT.An article appeared in this issue entitled: “Patterns of WEIGHT GAIN and birth WEIGHT amongst Indian women” attempts to elaborate a reliable association in family health circle. Low WEIGHT GAIN during pregnancy and MUAC are associated with the increased risk of low birth WEIGHT. MUAC can be used as an indicator and alternative to birth WEIGHT  categories for risk assessment and may serve as a simple health technology which can be comprehended by mothers of various backgrounds easily using a very cheap non stretchable strip. However, due to environmental variations, local reference values are recommended for evaluating risks realistically.    

آمار یکساله:  

بازدید 79257

دانلود 33479 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ظهور علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3 (مسلسل 11) ویژه عوامل محیطی و ناباروری
 • صفحات: 

  33-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1268
 • دانلود: 

  338
چکیده: 

وزن هنگام تولد یکی از عوامل اصلی تعیین کننده رشد جسمانی و مغزی کودک بوده و نشانه معتبری از رشد داخل رحمی می باشد. لذا شناخت عوامل موثر بر کم وزنی هنگام تولد و بر طرف کردن این عوامل از اهمیت خاصی برخوردار است. این پژوهش به صورت مقطعی در پاییز سال 1380 به منظور تعیین رابطه اضافه وزن در اولین بارداری با وزن نوزاد در هنگام تولد انجام گرفت. برای انجام این پژوهش 12 خانه بهداشت از بین خانه های بهداشت شهرستان کرمان به صورت تصادفی انتخاب و در کلیه خانه های بهداشت پرونده های مربوط به مادران واجد الشرایطی که طی 12 سال اخیر (مهر 1368 لغایت مهر 1380) اولین زایمان خود را داشته اند (n=487) برگزیده و اطلاعات مورد نیاز از آنان استخراج گردید. در حالی که سطح تحصیلات ، شغل ، وزن در شروع بارداری ، اضافه وزن در طول بارداری و جنس نوزاد با وزن نوزاد در هنگام تولد ارتباط معنی داری داشت، اما در آزمون آماری رگرسیون مرحله ای تنها وزن در شروع بارداری و سطح تحصیلات مادر به عنوان پیش گوی مناسب وزن نوزاد در هنگام تولد معنی دار بودند. با توجه به افزایش روز افزون سطح تحصیلات مادران ، امید است در آینده ای نزدیک کمتر شاهد به دنیا آمدن نوزادان کم وزن باشیم. یافته های این پژوهش اهمیت وزن مادر در شروع بارداری را به عنوان شاخصی برای تعیین در معرض خطربودن در مادران برای به دنیا آوردن نوزادان کم وزن می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1268

دانلود 338 استناد 2 مرجع 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1062
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

این مطالعه ارتباط بین روند افزایش وزن مادر و وزن نوزاد را بررسی می کند. 437 نفر زن باردار که در مدت یک سال به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی تهران مراجعه نموده بودند وارد مطالعه شدند. تغییرات مربوط به افزایش وزن مادر در پایان هر یک از سه ماهه های حاملگی و افزایش وزن کل مادر در بارداری ثبت گردید. هفت متغیر همراه نیز بعنوان متغیرهای مستقل از قبیل سن، رتبه تولد، قد، شاخص توده بدن BMI، وزن قبل از حاملگی مادر، جنس نوزاد و سن حاملگی در هنگام زایمان مورد بررسی قرار گرفتند.با استفاده از ضریب همبستگی مشاهده شد که بین سن حاملگی، وزن قبل از بارداری، رتبه تولد، سن مادر، افزایش وزن مادر در سه ماهه دوم، افزایش وزن کل مادر، قد و شاخص توده بدن مادر با وزن نوزاد ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (p<0.01). در آنالیز رگرسیون انجام گرفته مشاهده گردید که به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن کل مادر در دوره بارداری وزن جنین 76.5 گرم افزایش یافت  (p<0.01)در مقایسه میانگین وزن نوزادان به ازای افزایش وزن مادر در هر یک از سه ماهه ها؛ مشاهده شد که فقط در سه ماهه دوم به ازای افزایش در وزن گیری مادر، میانگین وزن نوزادان با اختلاف معنی داری افزایش نشان می دهد (p<0.05)این پژوهش نشان داد که الگوهای ویژه وزن گیری مادر در طی دوران بارداری به خصوص افزایش وزن مادر در سه ماهه دوم با افزایش وزن نوزادی مرتبط است.

آمار یکساله:  

بازدید 1062

دانلود 129 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-43
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  11703
 • دانلود: 

  791
چکیده: 

مقدمه: وزن هنگام تولد یکی از عوامل اصلی تعیین کننده رشد جسمانی و مغزی کودک بوده و نشانه معتبری از رشد داخل رحمی می باشد. این پژوهش به منظور تعیین ارتباط افزایش وزن مادر در بارداری با وزن هنگام تولد نوزاد، انجام شده است.مواد و روش ها: تعداد 600 زن حامله از بین مراجعین به بیمارستان هاجر شهرکرد پس از کسب رضایت انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه بود و تکمیل آن بر اساس مصاحبه با مادران، مطالعه پرونده دوران بارداری، پرونده زایمان، پرونده نوزاد و توزین مادران و نوزادان با استفاده از وزنه های یکسان بوده است. سن کم تر از 18 و بیش تر از 35 سال مادر، سن حاملگی کم تر از 37 هفته، حاملگی چند قلو، سابقه سقط و مرگ داخل رحمی جنین، استعمال سیگار و الکل و ابتلا به هر نوع بیماری زمینه ای در مادر و عدم رضایت شرکت در مطالعه معیار خروج فرد از مطالعه قرار گرفته است.نتایج: میانگین افزایش وزن مادر در دوران بارداری 3.6±11.5 کیلوگرم بود این میزان با افزایش تعداد زایمان(P=0.015)  و با افزایش میزان تحصیلات مادر (P=0.018) افزایش یافته و هم چنین در زایمان به روش سزارین بیش تر از زایمان به روش واژینال بود (P=0.006). میانگین وزن هنگام تولد نوزادان 433.1±3179.1 گرم گزارش شد که در زنان چندزا بیش تر از اول زا (P=0.003)، در نوزادان پسر بیش تر از نوزادان دختر (P=0.013) و در زنان تحصیل کرده بیش تر از زنانی بود که تحصیلات پایین تری داشتند. هم چنین میانگین وزن هنگام تولد نوزاد با افزایش وزن مادر چه در شروع بارداری و چه در طول دوران بارداری، افزایش یافته است.نتیجه گیری: نتایج این پژوهش اهمیت وزن مادر چه در شروع بارداری و چه در طول بارداری را به عنوان شاخصی برای شناسایی مادرانی قرار می دهد که در معرض خطر تولد نوزاد کم وزن می باشند. متعاقب شناسایی این مادران، می توان از آن ها مراقبت بیش تری به عمل آورد و آموزش های لازم را در زمینه های مختلف به آنان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 11703

دانلود 791 استناد 1 مرجع 0
litScript