نتایج جستجو

64318

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6432

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  391-400
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  846
 • دانلود: 

  238
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر تداخل جمعیت طبیعی علف های هرز بر شاخص های رشد ذرت آزمایشی در سال زراعی 86-  1385 بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی د انشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین با چهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل سه تراکم گیاهی عاری از علف هرز (4، 7 و 10 بوته ذرت در مترمربع) و تداخل علف های هرز تا مرحله 9 و 13 برگی در، هر کدام از تراکم های مذکور اعمال گردید، بطوری که علف های هرز روییده در هر کرت تا فرا رسیدن هر یک از مراحل رشدی مزبور باگیاه زراعی رقابت می کردند و سپس کنترل علف های هرز تا انتهای فصل رشد به شکل دستی انجام گرفت. علاوه براین یک تیمار تداخل علف های هرز در سراسر فصل رشد با تراکم گیاهی 7 بوته ذرت در مترمربع (تراکم معمول خوزستان) نیز به عنوان شاهد تداخل کامل علف های هرز در نظر گرفته شد. بر اساس نتایج بدست آمده علف های هرز کاهش معنی داری در عملکرد ماده خشک، شاخص سطح برگ،سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی ذرت ایجاد کرد، بگونه ای که بیشترین مقدار عملکرد ماده خشک، شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی به غیر از مراحل ابتدایی رشد، از تیمارهای شاهد عاری از علف هرز در سراسر فصل رشد (کشت خالص) در هر سه تراکم گیاهی بدست آمد. بیشترین شدت کاهش عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ نسبت به شاهد عاری از علف هرز، درتیمار تداخل علف های هرز در سراسر فصل رشد در تراکم گیاهی 7 بوته در مترمربع حادث شد. کمترین شدت کاهش عملکرد ماده خشک و شاخص سطح برگ در تراکم گیاهی عاری از علف هرز 10 بوته در مترمربع رخ داد. با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد که علف های هرز با کاهش شاخص سطح برگ، منجر به کاهش عملکرد ماده خشک، سرعت رشد محصول و سرعت رشد نسبی در ذرت گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 846

دانلود 238 استناد 1 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  131-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  921
 • دانلود: 

  276
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 921

دانلود 276 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  229-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  500
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

گونه Heliotropium curassavicum برای اولین بار در ایران گزارش می شود. نمونه های گونه مذکور از ابتدای جاده اهواز به شوش جمع آوری گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 500

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

حیدری احمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  109-124
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  206
 • دانلود: 

  139
چکیده: 

در این پژوهش، اثر سه روش خاک ورزی و بدون خاک ورزی در سه تناوب گیاهی بر خواص فیزیکی خاک، تراکم علف های هرز و عملکرد گندم در ایستگاه تحقیقاتی تجرک (شهرستان کبودرآهنگ) بصورت کرت های خرد شده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار طی سال های 93-1391 بررسی شد. سیستم های خاک ورزی شامل (T1-روش مرسوم (گاوآهن برگرداندار+ سیکلوتیلر مجهز به غلطک)، T2-خاک ورز مرکب ( تیغه های قلمی + غلطک)، T3-خاک ورز مرکب (تیغه های پنجه غازی + غلطک) و T4-بدون خاک ورزی) در تناوب های، R1-آیش-گندم، R2-گندم-گندم و R3-نخود-گندم به ترتیب به عنوان کرت های فرعی و اصلی مدنظر قرار گرفتند. در این آزمایش، برخی خواص فیزیکی خاک شامل جرم ویژه ظاهری خاک و شاخص مخروطی خاک و نیز تراکم علف های هرز و عملکرد و اجزای عملکردی گندم تعیین شدند. نتایج نشان داد که تناوب گیاهی و روش های خا ک ورزی بر جرم ویژه ظاهری خاک و شاخص مخروطی خاک اثر معنی داری نداشت. اثر تناوب گیاهی بر جمعیت علف های هرز معنی دار نبود درحالیکه، خاک ورزی اثر معنی داری بر جمعیت علف های هرز داشت. خاک ورزی مرسوم (1/227 کیلوگرم در هکتار) و کشت مستقیم (8/626 کیلوگرم در هکتار)، به ترتیب کمترین و بیشترین مقدار علف هرز را داشتند. در سال خشک (1391-92) عملکرد گندم در بی خاک ورزی بیشتر از روش خا ک ورزی مرسوم بود.

آمار یکساله:  

بازدید 206

دانلود 139 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  315-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4873
 • دانلود: 

  420
چکیده: 

این تحقیق به منظور بررسی اثرات مصرف علفکش و تراکم بوته روی علف های هرز باقلا به صورت آزمایش کرت های خرد شده نواری در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 54 تیمار در سه تکرار در سال های زراعی 79-1378 و 80-1379 در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول اجرا شد. فاصله بین ردیف های کاشت به عنوان عامل عمودی شامل کاشت باقلا به ترتیب با فاصله ردیف 45، 55 و 65 سانتیمتر، فاصله بوته روی ردیف به عنوان عامل افقی شامل کاشت باقلا به ترتیب با فاصله بین بوته 10، 20 و 30 سانتیمتر روی ردیف و تیمارهای علفکش به عنوان کرت فرعی شامل کاربرد علفکش های کلرتال دیمتیل به ترتیب به میزان 7.5 و 9 کیلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پیش رویشی، بنتازون + هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل به ترتیب به میزان 0.25+0.75 و 0.25+1 کیلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پس رویشی و شاهد های بدون علف هرز و با علف هرز بود. در سال 1378 سلمک برگ گزنه ای (.Chenopodium murale L)، پنیرک (.Malva sylvestris L)، خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) و مجموع علف های هرز برگ پهن به وسیله علفکش های مورد آزمایش کنترل شدند و وزن خشک علف های هرز نیز به وسیله کلیه علفکش های مورد آزمایش کاهش یافت. در سال 1379 نیز چغندر وحشی (.Beta maritime L)، پنیرک و تعداد کل علف های هرز برگ پهن به وسیله علفکش های مورد آزمایش کنترل شدند و وزن خشک علف های هرز نیز به وسیله کلیه علفکش های مورد آزمایش کاهش یافت. در سال 1378 در مقایسه با تیمار شاهد با علف هرز کاربرد تیمارهای کلرتال دیمتیل به ترتیب به میزان 192 و 156 درصد، تیمارهای بنتازون + هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل به ترتیب به میزان 453 و 457 درصد و تیمار با وجین دستی به میزان 480 درصد و در سال 1379 تیمارهای کلرتال دیمتیل به ترتیب به میزان 28 و 34 درصد، تیمارهای بنتازون + هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل به ترتیب به میزان 24 و 47 درصد و تیمار با وجین دستی به میزان 48 درصد باعث افزایش عملکرد دانه باقلا شدند. فاصله بین دریف کاشت 45 و 65 سانتیمتر به ترتیب با 3.065 و 2.292 تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد دانه باقلا را داشتند. در سال 1379 فاصله بین بوته 10 و 30 سانتیمتر به ترتیب با 2.631 و 1.989 تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد باقلا و در سال 1380 فاصله بین بوته 20 و 30 سانتیمتر به ترتیب با 3.781 و 2.466 تن در هکتار بیشترین و کمترین عملکرد باقلا را داشتند.برای مبارزه با علف های هرز و افزایش میزان محصول باقلا کاربرد علفکش های بنتازون + هالوکسی فوپ اتوکسی اتیل به میزان 0.25+0.75 و یا 0.25+1 کیلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پس رویشی و یا کلرتال دیمتیل به میزان 7.5 و یا 9 کیلوگرم ماده موثر در هکتار به صورت پیش رویشی و یا اعمال دوبار وجین دستی 5 و 11 هفته بعد از کاشت و کاشت باقلا با فاصله بین ردیف 45 سانتیمتر و فاصله بین بوته روی ردیف 10 و یا 20 سانتیمتر توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4873

دانلود 420 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  243-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1031
 • دانلود: 

  259
چکیده: 

به منظور ارزیابی اثرات تاریخ کشت و تراکم بوته بر خصوصیات رشد و عملکرد نخود و نیز جمعیت علف های هرز در شرایط دیم استان لرستان آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 85ـ1384 در شهرستان خرم آباد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل تاریخ کشت (پاییزه و زمستانه) تراکم کشت (25، 50 و 75 گیاه در مترمربع) و اثر تداخل علف های هرز (وجین و عدم وجین) بودند. بر اساس نتایج این آزمایش و معادلات برازش داده شده وزن برگ تک گیاه و وزن برگ در واحد سطح زمین در نخود پاییزه بیشتر از زمستانه بود. حداکثر وزن خشک برگ تک گیاه در تراکم 25 گیاه و حداکثر وزن خشک برگ در واحد سطح در تراکم 75 گیاه در واحد سطح مشاهده شد. میانگین عملکرد دانه نخود برای کشت پاییزه و زمستانه به ترتیب 1114 و 561 کیلوگرم در هکتار بودند. کنترل علف های هرز اثر افزایشی معنی داری بر وزن برگ تک گیاه، زیست توده نخود و عملکرد دانه نخود داشت. هر چند که تراکم علف های هرز در کشت پاییزه تقریبا سه برابر کشت زمستانه بود اما عملکرد دانه در کشت پاییزه در حدود دو برابر عملکرد دانه در کشت زمستانه بود. حداکثر زیست توده علف های هرز یک ساله به تیمار کشت پاییزه نخود با تراکم 25 گیاه در متر مربع بدون وجین و حداقل آن به تیمار کشت زمستانه نخود با تراکم 75 گیاه در مترمربع و وجین علف های هرز اختصاص داشت. میانگین غنای گونه ای در کشت پاییزه 71 درصد بیشتر ازکشت زمستانه بود. بیشترین عملکرد دانه نخود در کشت پاییزه با تراکم 50 گیاه در مترمربع و شرایط وجین علف های هرز مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1031

دانلود 259 استناد 0 مرجع 2
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  151-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  782
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مقادیر مختلف بقایای اندام های هوایی آفتابگردان بر جمعیت، تراکم، زیست توده و تنوع علف های هرز و اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیکی و دانه نخود (Cicer arietinum L.)، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 92-1391 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مصرف صفر، 625، 1250، 1875 و 2500 کیلوگرم در هکتار بقایای اندام های هوایی آفتابگردان بر اساس 2.5 تن در هکتار بودند. صفات مورد بررسی شامل تراکم، زیست توده و شاخص تنوع شانون- وینر علف های هرز در دو مرحله نمونه برداری، ارتفاع ساقه اصلی، فاصله اولین غلاف از سطح خاک، اجزای عملکرد شامل تعداد شاخه فرعی، تعداد غلاف، تعداد دانه و وزن 100 دانه و عملکرد بیولوژیکی و دانه نخود بود. نتایج نشان داد که 14 گونه علف هرز از 10خانواده طی دو مرحله نمونه برداری مشاهده شد که در این میان، گندمیان با چهار گونه غالب ترین خانواده بود. اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع شانون- وینر علف های هرز در هر دو مرحله نمونه برداری معنی دار (p£0.01) بود. با افزایش مصرف بقایای آفتابگردان تراکم و زیست توده علف های هرز در هر دو مرحله نمونه برداری کاهش یافت. پایین ترین شاخص تنوع شانون- وینر علف های هرز در مرحله اول و دوم نمونه برداری به ترتیب با 0.2 و 0.03 به تیمار 2500 کیلوگرم در هکتار بقایای آفتابگردان اختصاص داشت. همچنین خصوصیات رشد، اجزای عملکرد و عملکرد نخود به طور معنی داری تحت تاثیر مقادیر بقایای آفتابگردان قرار گرفت (p£0.01). بالاترین عملکرد بیولوژیکی و دانه نخود به ترتیب برابر با 237.9 و 97.2 کیلوگرم در هکتار برای تیمار 2500 کیلوگرم در هکتار بقایا مشاهده گردید. چنین به نظر می رسد که افزایش مصرف بقایای آفتابگردان با کاهش رشد علف های هرز و بهبود خصوصیات خاک، موجب بهبود رشد و عملکرد نخود شده است. بدین ترتیب، در راستای دستیابی به اصول کشاورزی پایدار می توان مصرف بقایای اندام های آفتابگردان را برای کنترل علف های هرز و بهبود عملکرد نخود به عنوان یکی از حبوبات مهم و ارزشمند مدنظر قرار داد.

آمار یکساله:  

بازدید 782

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1057
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

به منظور بررسی روش های مدیریت بقایای گیاهی و تقسیط کود نیتروژن بر پویایی جمعیت علف های هرز، آزمایش دو ساله ای در طی سال های 86-1385 و 87-1386 (سال اول کشت گیاه گندم و سال دوم کشت گیاه کلزا) در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی بصورت کرت های یک بار خرد شده و در سه تکرار انجام گردید. تیمار اصلی شامل روش های مدیریت بقایای گیاهی در سه سطح شامل مخلوط کردن کامل بقایا، سوزاندن بقایا و حذف کامل بقایا بود. تیمار فرعی شامل روش تقسیط کود نیتروژن از طریق ترکیب نسبت های مختلف کود پایه و سرک نیتروژن در سه سطح (بر حسب درصد) که به ترتیب تحت عنوان تقسیط اول (%50+50)، تقسیط دوم (%75+25) و تقسیط سوم (%25+50+25) اجرا شد. صفات مورد اندازه گیری شامل تعداد گونه، تراکم و وزن خشک کل علف های هرز، تراکم و وزن خشک علف های هرز باریک برگ و پهن برگ کلزا بودند. نتایج نشان داد اثر مخلوط کردن بقایای گیاهی بر کاهش پویایی علف های هرز بصورت معنی داری بهتر از دو سطح دیگر تیمار مدیریت بقایای گیاهی بود. همچنین روش تقسیط اول کود نیتروژن (%50+50) نسبت به دو روش دیگر برتری معنی داری به لحاظ تاثیر بر کاهش پویایی علف های هرز داشت. بیشترین (19.4 بوته در مترمربع) تراکم کل علف های هرز در روش های سوزاندن بقایای گیاهی و روش سوم تقسیط کود نیتروژن و کمترین (5.1 بوته در مترمربع) تراکم کل علف های هرز مخلوط کردن بقایای گیاهی و روش اول تقسیط کود نیتروژن بود. بیشترین (153.8 گرم در مترمربع) و کمترین (43.2 گرم در مترمربع) وزن خشک کل علف های هرز نیز به ترتیب مربوط به روش های سوزاندن بقایای گیاهی و روش سوم تقسیط کود نیتروژن و مخلوط کردن بقایای گیاهی و روش اول تقسیط کود نیتروژن می باشد. در مجموع روش مخلوط کردن بقایای گیاهی و روش اول تقسیط کود نیتروژن (%50+50) در کاهش پویایی جمعیت علف های هرز بهتر از سایر روش ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1057

دانلود 226 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1371
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  75-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  725
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 725

دانلود 233 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BEHZADI M. | Dayyari s. | ALIAKBARIAN H. | NEZAMABADI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  7 (TRANSACTIONS A: Basics)
 • صفحات: 

  947-953
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32419
 • دانلود: 

  29653
چکیده: 

In this paper, the design and the results of a microwave radiation system for agriculture applications is discussed. The system is fabricated and successfully tested on WEED seeds. The device, which uses a commercial 1 kW magentron, proved to be effective for preventing the germination control of popular WEEDs of Iran. Seven WEED species were tested separately by using this system and then the irradiated soil was cultivated in a greenhouse. The results show that by increasing soil temperature up to 70 oC, the germination rate of WEED seeds is less than 20 percent (in some cases zero percent). It should be mentioned that the safety of the system is also studied according to ICNIRP standard.

آمار یکساله:  

بازدید 32419

دانلود 29653 استناد 0 مرجع 0
litScript