نتایج جستجو

64397

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6440

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  182-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  905
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

سابقه و هدف: افزایش تولید محصولات با تنوع بیشتر از طریق کشت مخلوط می تواند در بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی موثر باشد. یکی از مهم ترین کارکردهای نظام (سیستم) های کشت مخلوط کنترل علف های هرز و در نتیجه افزایش عملکرد گیاهان زراعی می باشد. این بررسی با هدف ارزیابی الگوهای مختلف کشت مخلوط بر میزان تولید گیاهان ذرت، سویا و ختمی، نسبت برابری زمین و قابلیت (پتانسیل) کنترل علف های هرز در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 به اجرا در آمد. مواد و روش ها: این بررسی به صورت بلوک نواری بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 93-1392 به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی (14 تیمار) شامل وجین و بدون وجین علف های هرز و همچنین الگوهای مختلف کشت مخلوط دوگانه (ذرت+ سویا، ذرت+ ختمی و سویا+ ختمی) و سه گانه (ذرت+ سویا+ ختمی) به همراه کشت خالص آنها در سه تکرار بود. تیمارهای آزمایشی شامل الگوهای مختلف کشت مخلوط سه گونه ذرت، سویا و ختمی بر پایه ترکیب (سری) های جایگزینی در 7 سطح بود. صفات مورد بررسی شامل عملکرد، نسبت برابری زمین و تراکم و وزن خشک علف های هرز بود.نتایج و بحث: بیشترین تراکم علف های هرز در بین الگوهای مختلف کشت مربوط به کشت خالص سویا با 46.7 بوته در متر مربع و کمترین شمار علف های هرز در کشت مخلوط سه گانه ذرت+سویا+ختمی با 37.6 بوته در متر مربع بود بیشترین کاهش عملکرد دانه ذرت در شرایط حضور علف های هرز نسبت به نیمه وجین در کشت خالص ذرت (22.7% کاهش عملکرد) مشاهده شد و کمترین درصد کاهش عملکرد دانه ذرت نیز در کشت مخلوط سه گانه ذرت+سویا+ختمی با درصد کاهش 15.6% به دست آمد. بیشترین و کمترین کاهش عملکرد دانه سویا در شرایط حضور علف های هرز نسبت به شرایط وجین علف های هرز به ترتیب مربوط به کشت خالص سویا با 32.3% و کشت مخلوط سه گانه سویا+ ذرت+ ختمی با درصد کاهش عملکردی معادل 19.1% بود. در زمینه گیاه ختمی نیز نتایج همسانی به دست آمد و بیشترین و کمترین درصد کاهش عملکرد به ترتیب در کشت خالص ختمی 36.4)%) و کشت مخلوط سه گانه (23.6%) مشاهده شد. ارزیابی نسبت برابری زمین نشان داد که نظام های مختلف کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی بر کشت خالص آنها برتری دارد. در شرایط کنترل علف های هرز کشت مخلوط ذرت+ سویا بیشترین میزان نسبت برابری زمین را نسبت به دیگر کشت های مخلوط داشت، به طوری که میزان نسبت برابری زمین در این نظام کشت 1.083 به دست آمد. در شرایط حضور علف های هرز، کشت مخلوط سه گانه ذرت+ سویا+ ختمی بالاترین میزان نسبت برابری زمین (1.246) در بین الگوهای مختلف کشت مخلوط را داشت و کمترین میزان نیز مربوط به کشت مخلوط سویا+ ختمی (1.093) بود. نسبت برابری زمین در شرایط حضور علف های هرز در مقایسه با شرایط کنترل علف های هرز در همه ی الگوهای مختلف کشت مخلوط دارای میزان بالاتری بود. بالاتر بودن میزان نسبت برابری زمین در حضور علف های هرز در مقایسه با شرایط وجین علف های هرز نشان دهنده تاثیر مثبت کشت های مخلوط در کنترل علف های هرز و در نتیجه بهبود عملکرد گیاهان در کشت مخلوط نسبت به کشت خالص می باشد. نتیجه گیری: نتایج آزمایش گویای این بود که نسبت برابری زمین در همه ی الگوهای مختلف کشت مخلوط بیشتر از یک بود که بیانگر سودمندی کشت های مخلوط نسبت به کشت خالص هر سه گونه از لحاظ تولید عملکرد اقتصادی بود. به طورکلی نتایج این آزمایش نشان داد که نظام چند کشتی نسبت به کشت خالص سه گونه یادشده ظرفیت و قابلیت بالاتری در افزایش تولید دارد که این افزایش عملکرد می تواند مرهون خدماتی مانند کنترل بهتر علف های هرز در نظام های چند کشتی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 905

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  59-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  333
چکیده: 

یکی از راه های مطالعه رقابت درون و برون گونه ای بررسی رفتار تک بوته تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی می باشد. به منظور بررسی تاثیر نوع هیبرید، تراکم بوته و میزان رقابت علف های هرز بر ویژگی های تک بوته ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل استریپ بلوک در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد استان خوزستان در تابستان 1389 اجرا شد. هیبرید ذرت در دو سطح v1 و v2 در نظر گرفته شدند. این دو هیبرید از هیبریدهای تحت بررسی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد هستند که در آینده معرفی خواهند شد. تراکم بوته در سه سطح 6، 7.5 و 9 بوته در مترمربع و سطوح حذف علف های هرز به میزان 0، 50 و 100 درصد انجام شد. نتایج نشان داد که هیبرید بر وزن تک بوته، وزن بلال در بوته، وزن دانه در بلال، تعداد دانه در بوته، وزن چوب بلال در بوته و نسبت وزن دانه به وزن بلال تاثیرات بسیار معنی داری داشت. هیبرید v2 نسبت به هیبرید v1 برای تمام صفات به ویژه وزن دانه در بوته (43 درصد) برتری داشت. تراکم بوته بر هیچکدام از صفات تک بوته تاثیر معنی داری نداشت. از آنجایی که با افزایش تراکم بوته از 6 به 9 بوته در مترمربع روند کاهشی در صفات تک بوته مشاهده نشد. این احتمال وجود دارد که رقابت بین تک بوته های ذرت (رقابت درون گونه ای) برای هیبریدهای موجود در تراکم های بالاتر رخ دهد. به عبارت دیگر تحت شرایط آزمایش، تراکم مطلوب بیشتر از 9 بوته در مترمربع باشد. میزان حذف علف های هرز بر تمامی صفات بجز نسبت وزن دانه به وزن بلال تاثیرات بسیار معنی داری داشت. بیشترین مقادیر صفات مورد نظر در سطح صددرصد حذف علف های هرز به دست آمد. اثرات متقابل تراکم بوته و حذف علف های هرز بر وزن تک بوته، وزن بلال در بوته، وزن دانه در بوته و تعداد دانه در بوته تاثیرات بسیار معنی داری داشت. از بررسی اثرات متقابل نشان داد که احتمالا در شرایط آب و هوایی صفی آباد، شاید افزایش تراکم بوته در عدم حضور علف های هرز باعث سایه اندازی بیشتر بر سطح زمین شده و به علت کاهش تبخیر و نیز کاهش دمای کانوپی، شرایط برای افزایش وزن تک بوته و وزن دانه در بوته مساعد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 333 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  440
 • دانلود: 

  196
چکیده: 

به منظور بررسی ساختار جمعیت و تنوع گونه ای علف های هرز بوم نظام های گندم استان قزوین، مطالعه ای طی سال زراعی 1395-1394 اجرا گردید. نمونه برداری به روش شبکه بندی از حدود 330 کوادرات 5/0 متر × 5/0 متر در 9 مزرعه سه هکتاری، در بوم نظام گندم تحت مدیریت های دیم (کم نهاده)، بی خاک ورزی (کم نهاده) و آبی (پر نهاده) در دو مرحله پنجه زنی و انتهای ساقه دهی انجام شد. به طورکلی بیش ترین جمعیت و تنوع گونه ای علف های هرز در نظام های زراعی دیم (کم نهاده) با 27 گونه علف هرز و کم ترین تنوع گونه ای با 10 گونه در سیستم کشت آبی (پرنهاده) مشاهده شد. همچنین نتایج نشان داد فراوانی جمعیت علف های هرز در مزارع بدون شخم کم ترین بود. بررسی عملکرد گندم نیز نشان داد بالاترین عملکرد دانه و ماده خشک کل گندم به ترتیب با 6231 و 18580 کیلوگرم در هکتار در سیستم کشت آبی و کم ترین آن نیز به ترتیب با 2078 و 60180 در سیستم کشت دیم می باشد. نتایج عملکرد گندم در سیستم کشت بی خاک ورزی نیز با عملکرد دانه 5830 عملکرد قابل قبولی را نشان داد. با توجه به جمعیت علف های هرز و عملکرد دانه گندم، سیستم های بی خاک ورزی می تواند راهکار مناسبی در جهت کاهش هزینه، کنترل علف هرز باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 440

دانلود 196 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Amini Ekhlas | Taab alireza | Radicetti Emanuele

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-215
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  892
چکیده: 

Background and Objective: Environmental problems due to overuse of herbicides and resistance of WEEDs to them have made the need to develop agricultural strategies as a secure and less costly method for WEED management one of the sustainable agricultural priorities. This study was carried out to study the effect of intercropping of Persian clover (Trifolium resupinatum L. ) or vetch (Vicia villosa Roth. ) as cover crop with wheat under different soil disturbance regimes on POPULATION dynamics of WEEDs to use as ecological WEED management systems. Materials and Methods: The experiment was conducted as split plots in the form of a randomized complete block design with three replications in the research farm of Ilam University during the two cropping years of 2018/19 and 2019/20. Tillage regimes as the main factor in three levels (conventional tillage, minimal tillage and no cultivation) and different intercropping patterns including monocultureswheat, monoculture clover, monoculture vetch, additive intercropping of 100% wheat + 50% clover, additive intercropping of 100% wheat + 50% vetch and WEEDy (without crops) were considered as sub-factors. Results: The results showed that no-tillage conditions and educed tillage systems had the highest and lowest WEED density, respectively. The results also reveal that intercropping of winter wheat with legume cover crops reduce WEED density substantially. The WEED density was reduced up to 80. 7% in intercropping of wheat+vetch and to 66% in intercropping of wheat+clover under no tillage system. The respected values were, respectively, 91. 6 and 77. 7% under reduced tillage and 80 and 70. 8% under conventional tillage systems. The Shannon and Wiener Brillouin, Evenness, and Margalef indexes were lowest and Simpson dominance index was highest under no tillage system. Conclusion: Intercropping of wheat and cover crops can be applied to reduce efficiently WEED density and also to affect WEED diversity. This also can be an important step toward sustainable agriculture.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 892 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  924
 • دانلود: 

  220
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته بر دوره بحرانی کنترل علف های هرز کلزا (Brassica napus) رقم هایولا 401، آزمایشی در سال زراعی 88-1387 در موسسه تحقیقات برنج رشت، به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل تراکم بوته (80 و 57 بوته در متر مربع) و دوره های مدیریت علف های هرز بر مبنای مراحل رشدی کلزا (5 سطح کنترل و 5 سطح تداخل علف های هرز تا مراحل سبز شدن، 2 برگی، 4 برگی، 8 برگی و ظهور جوانه گل و دو تیمار کنترل و تداخل تمام فصل به عنوان شاهد) بودند. دوره بحرانی کنترل علف های هرز بر مبنای مقادیر 5 و 10 درصد افت مجاز عملکرد و از طریق برازش توابع غیر خطی رگرسیونی گامپرتز و لجستیک به داده های مربوط به عملکرد نسبی، به ترتیب در تیمارهای عاری و آلوده به علف های هرز تعیین شد. نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان داد که دوره بحرانی کنترل علف های هرز در تراکم 80 بوته در متر مربع با احتساب 10 و 5 درصد افت مجاز عملکرد، به ترتیب بین مراحل سبز شدن تا ظهور جوانه گل (31.5-108.4 روز پس از کاشت) و کاشت تا گلدهی (13.5-139.4 روز پس از کاشت) بود. در تراکم 57 بوته در متر مربع نیز این دوره با در نظر گرفتن مقادیر 10 و 5 درصد کاهش قابل قبول عملکرد، به ترتیب بین مراحل سبز شدن تا گلدهی (25.5-115 روز پس از کاشت) و کاشت تا گلدهی (4-143 روز پس از کاشت) تعیین شد. بنابراین، دوره بحرانی کنترل علف های هرز در تراکم 57 بوته در متر مربع نسبت به تراکم 80 بوته، زودتر شروع شده و دامنه آن نیز طولانی تر بود. در این آزمایش، علف های هرز پاییزه به ترتیب اهمیت (از نظر تعداد) شامل علف چمنی(Poa trivialis) ، خونی واش (Phalaris minor)، آلاله پیازی (Ranunculus bulbosus) و ترشک (Rumex crispus) بوده و علف های هرز بهاره نیز شامل پیر بهار کانادایی (Erigeron Canadensis) و توری (Lythrum salicaria) بودند. تعداد و وزن خشک علف های هرز به عوامل مورد بررسی و بر همکنش آن ها واکنش معنی داری نشان داده و بیشترین تعداد و وزن خشک علف های هرز مربوط به تراکم 57 بوته در تیمار تداخل تا مرحله 8 برگی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 924

دانلود 220 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مجله چغندرقند

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  171-187
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

به منظور بررسی رابطه مکانی بین بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه چغندرقند، پژوهشی در سال 1388 در ایستگاه تحقیقاتی مهندس مطهری واقع در کمالشهر کرج انجام گرفت. نمونه برداری از بانک بذر قبل از کاشت چغندرقند و از گیاهچه های علف هرز طی سه مرحله در دوره رشد با دو نوع چارچوب مربع (50 در 50 سانتی متر) و مستطیل (100 در 25 سانتی متر) صورت گرفت. در هر دو چارچوب فراوانی بذر علف هرز و تراکم بوته به تفکیک گونه شناسایی و ثبت شد. به منظور بررسی ساختار مکانی علف های هرز و پویایی لکه ها از تکنیک ژئواستاتیستیک استفاده شد. تاج خروس، سلمه تره و علف های هرز باریک برگ، گونه های متداول علف هرز در مزرعه بودند. تجزیه و تحلیل سمی واریوگرام گونه های متداول، دامنه تاثیری از 0.24 تا 141.9 متر را نشان داد که بسته به گونه علف هرز و مرحله نمونه برداری متغیر بود. تاج خروس دارای دامنه تاثیر زیاد به ویژه در نمونه برداری دوم گیاهچه ها بود. دامنه سلمه تره در طول فصل رشد از گونه های دیگر کمتر بود. بیشترین اثر قطعه ای به میزان 1.671 و 1.308 به ترتیب مربوط به تاج خروس (در نوبت دوم نمونه برداری از گیاهچه ها) و گونه های باریک برگ (در نوبت اول نمونه برداری از گیاهچه ها) بود، که در هر دو موجب همبستگی مکانی خیلی ضعیف گردید. همبستگی مکانی قوی برای بذور و گیاهچه های سلمه تره در تمامی مراحل نمونه برداری به ثبت رسید. نقشه های توزیع مکانی، توزیع لکه ای علف هرز را تایید کرد. ساختار لکه ها در طی فصل رشد تغییر کرد. نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع مکانی سبب بهبود تصمیم گیری ‪های مدیریتی و افزایش درک ما از دینامیک جمعیت علف های هرز خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  154-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  576
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

سابقه و هدف: برای طراحی راهکارهای مدیریتی موثر بر جمعیت علفهای هرز، شناسایی، دسته بندی و کمی سازی گونه های مختلف علف هرز برای هر منطقه، از جمله مهم ترین گامها و پایه مدیریت این گیاهان میباشد. جمعیت علف هرز و بانک بذر آنها در خاک، بسیار پویا است. پویایی جمعیت این گیاهان نیز به شرایط اقلیمی، خاکی، عامل های زیستی و مدیریتی وابسته است. بنابراین هدف از این تحقیق تعیین ترکیب و تراکم علفهای هرز و بانک بذر آن ها و تاثیر ویژگی های زراعی و خاکی بر جمعیت این گیاهان در کشتزارهای سویا در شهرستان کلاله بود.مواد و روش ها: این مطالعه باهدف ارزیابی تاثیر عامل های مدیریتی و ویژگی های خاک بر ترکیب، تراکم گیاهچه و بانک بذر علف های هرز در کشتزارهای سویا (Glycin max L.) شهرستان کلاله در سال 1393 اجرا شد. برای این منظور اطلاعات زراعی (تناوب زراعی، کاربرد کود دامی و شیمیایی، مساحت مزرعه، نوع علفکش، نوع بذر) و ویژگی های خاک (اسیدیته، هدایت الکتریکی و ماده آلی) 200 کشتزار سویا در تابستان سال 1393 گرد آوری شد. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز و بانک بذر آنها در آغاز رشد سویا (پیش از انجام عملیات کنترل) انجام شد. برای بررسی تاثیر عامل های مدیریتی و خاکی بر حضور گونه های غالب (گیاهچه و بذرهای موجود در بانک بذر) از تجزیه چند متغیره استفاده شد.نتایج و بحث: نتایج نشان داد که کشتزارهای سویای شهرستان کلاله به 16 گونه علفهرز (متعلق به13 خانواده) آلودگی دارند و مهم ترین آنها بر پایه شاخص غالبیت، اویارسلام (70.60 درصد)، قیاق (45.42 درصد)، نیلوفرپیچ ( 37.19درصد)، خربزه وحشی (30.33 درصد) و کنجد شیطانی (2729 درصد) بودند. یکی از نکات شایان توجه این است که سه گونه نیلوفرپیچ، خربزه وحشی و کنجد شیطانی جزء گونه های مهاجم استان گلستان بوده و برابر گزارش های ارائه شده هم اکنون تراکم بسیار بالایی از این گونه ها به ویژه در کشتزارهای شرق استان گلستان قابل رویت است. در اعماق 10-0 و 20-10 سانتی متر نیز به ترتیب بذر 19 و 20 گونه شناسایی شد و گونه های تاج خروس، خرفه و کنجد شیطانی مهم ترین گونه های مشاهده شده در هر دو عمق بودند. بین فراوانی بانک بذر علف های هرز و فراوایی گیاهچه آنها رابطه نمایی منفی وجود داشت. به این معنی که با افزایش تراکم گیاچه حضور یافته بر سطح خاک، از تراکم بانک بذر این گیاهان صورت غیرخطی کاسته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه چند متغیره عامل های مدیریتی و خاکی بر گونه های غالب در دو بخش فلور و بانک بذر نشان داد که عامل های مدیریتی و خاکی اثرگذاری های متفاوتی بر جمعیت گیاهچه و بانک بذر این گونه ها داشته و تاثیر عامل های مدیریتی در مقایسه با عامل های خاکی به مراتب بیشتر بود. به نحوی که کاربرد علفکش (بر فلور و بانک بذر) ، کود دامی (بر فلور و بانک بذر) و اسیدیته (بر فلور) موثرترین عامل های شناسایی شده بر گونه های مشاهده شده در فلور و بانک بذر بودند.نتیجه گیری: با توجه به غالبیت پنج گونه اویارسلام، قیاق، نیلوفرپیچ، خریزه وحشی و کنجدشیطانی در فلور و بذر سه گونه تاج خروس، خرفه و کنجد شیطانی در بانک بذر خاک، میتوان گفت که گونه های اشاره شده سهم شایان توجهی در کاهش عملکرد محصول سویا در منطقه داشته و خواهند داشت. نتایج نشان داد که عامل های مدیریتی در مقایسه با عامل های خاکی تاثیر بیشتری بر جمعیت علف های هرز اشاره شده و بانک بذر آنها دارند. بنابراین با اصلاح برنامه های مدیریتی تا حد زیادی میتوان بر مشکل علفهای هرز چیره آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 576

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Hesami Einollah | JAHAN MOHSEN | EBRAHIMPOUR FARSHAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  88-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  272
 • دانلود: 

  152
چکیده: 

Biodiversity WEEDs marginal lands as a contributing factor in the distribution and spatial distribution of pests and also can be used as trap plants or habitat for beneficial insects and original product to protect against pests. The purpose of this study was to investigate the biodiversity changes of WEEDs in the margins of the wheat crop system that were affected by the use of herbicides. So this experiment in a randomized complete block design with four replications was performed College of Agriculture Branch. Treatments include: Axial 450 ml per hectare, Axial + Logar Extra respectively 450 ml and 200 grams per hectare, Axial 650 ml per hectare, Axial + Logar Extra respectively 650 ml and 200 grams per hectare, Thread + Granstar respectively 1 liter and 25 grams per hectare, Axial + Granstar at 450 ml and 25g/ha, respectively Axial + Granstar respectively 450 ml and 25 g per hectare, Treatments with the WEEDing and WEED control. The results showed that, Marginal biodiversity with the lowest density and dry weight of one-year yellow alfalfa (Melilotus officinalis L) WEED in treatment with application of herbicides Axial 450 ml + Logran Extra 200 g/ha and the lowest Density and dry weight of wild mustard (Sinapis arvensis L) in the treatment with application of herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha and the lowest density and dry weight of wild oat WEED (Avena ludoviciana L) in Treatment with herbicides Axial 650 ml + Logran Extra 200 g / ha was observed. Therefore, by using and increasing the effectiveness of herbicides Axial + Logran Extra, it reduced the biodiversity of WEEDs in the margins of the herd system compared to other herbicides. The highest value of Shannon-Wiener diversity index based on WEED density (in 0. 25 m2) was observed in WEEDing treatment with 0. 643 and the lowest in Axial treatment of 650+ Logran 200 with 0. 397. Therefore, due to the decrease in Shannon-Wiener diversity index and WEED density and dry weight, we will have special concerns in reducing plant biodiversity along the ecosystem of irrigated systems due to the use of chemical herbicides.

آمار یکساله:  

بازدید 272

دانلود 152 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  473-482
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

به منظور بررسی رابطه بین خصوصیات جمعیتی علف های هرز و به کارگیری نیتروژن در گندم (.Triticum aestivum L) تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود در تراکم های مختلف علف هرز آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، در سال زراعی 91-1390 انجام شد. تیمار اصلی شامل پنج روش مدیریت تلفیقی کود (شامل 25، 50، 75 درصد کود شیمیایی و هم چنین 100 درصد کود شیمیایی و فقط کود بیولوژیکی) و تیمار فرعی شامل سه تراکم علف هرز خردل وحشی (شامل 7، 14، 21 بوته در مترمربع) بود. نتایج آزمایش نشان داد که روش 75 درصد کود شیمیایی به همراه مجموع کودهای بیولوژیکی در تراکم کم علف هرز بیش ترین وزن خشک و تراکم علف هرز را دارا بود. در روش 100 درصد کود شیمیایی علف های هرز باریک برگ، وزن خشک و تراکم بیش تری در مقایسه با گونه های پهن برگ دارا بودند. در مقابل در روش فقط بیولوژیکی علف های هرز پهن برگ گونه غالب بودند. با کاهش درصد کود نیتروژن شیمیایی تنوع گونه غالب علف های هرز باریک برگ و پهن برگ کاهش یافت، لذا بیش ترین تنوع درگونه غالب علف هرز مربوط به تیمار فقط کود بیولوژیکی بود. با کاهش میزان نیتروژن کودی، شاخص کارایی استفاده از نیتروژن کودی افزایش یافت. به طور کلی شاخص های کارایی استفاده از کود بیش تر تحت تاثیر مقدار کود نیتروژن قرار گرفتند تا تراکم علف هرز. در مجموع نتایج این آزمایش نشان داد که افزایش وابستگی به کودهای بیولوژیکی توان رقابتی گندم را در ابتدای دوره رشد کاهش داده، لذا باعث افزایش کمیت و تنوع علف های هرز در انتهای دوره رشد خواهد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2000
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

علیرغم تاثیر منفی علفهای هرز بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی در مورد وضعیت علفهای هرز نخود در شرایط شمال خراسان اطلاعاتی در دسترس نیست. به این منظور آزمایشی در سال 1374 با هدف بررسی تاثیر وجین علف های هرز و تراکم گیاه نخود بر دینامیک علفهای هرز آن در شرایط آبی و دیم شمال خراسان به مرحله اجرا در آمد. در این تحقیق 5 تیمار وجین علفهای هرز (عدم وجین علفهای هرز، یکبار وجین علفهای هرز سه، پنج و هشت هفته پس از سبز شدن نخود و وجین علفهای هرز در تمام دوره رشد گیاه نخود) و سه تراکم 30، 40 و 60 بوته نخود در متر مربع در شرایط آبی و 20 و 30 و 40 بوته نخود در متر مربع در شرایط دیم در دو آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. در آزمایش آبی فراوانی علفهای هرز سلمه، تاج ریزی و تاج خروس بیش از سایر علفهای هرز بود و در آزمایش دیم گرنوک و جغجغه فراوانی بیشتری داشتند. در بین تیمارهای وجین علفهای هرز، تیمار وجین هشت هفته پس از سبز شدن نخود در هر دو آزمایش آبی و دیم بیشترین وزن خشک علفهای هرز را در زمان وجین به خود اختصاص دادند. در آزمایش آبی در تراکم 40 بوته در متر مربع بیشترین وزن خشک علفهای هرز مشاهده شد. در حالیکه در آزمایش دیم وزن خشک علفهای هرز در تراکم 30 بوته در متر مربع بیش از دو تراکم دیگر بود. بررسی اثر متقابل وجین و تراکم در آزمایش آبی نشان داد که بیشترین وزن خشک کل علفهای هرز در تیمار عدم وجین در تراکم 40 بوته در متر مربع وجود داشت (236.1 گرم در متر مربع) و کمترین مقدار در تیمار وجین کامل علفهای هرز در تراکم 60 بوته در متر مربع حاصل شد (8.5 گرم در متر مربع). در آزمایش دیم تیمار عدم وجین در تراکم 30 بوته در متر مربع بیشترین وزن خشک علفهای هرز را داشت (25.28 گرم در متر مربع). در حالیکه وزن خشک علفهای هرز در تیمار وجین در تمام دوره رشد گیاه نخود در تراکم 20 بوته در متر مربع به 10 درصد تیمار قبلی رسید (2.84 گرم در متر مربع). بطور کلی در هر دو آزمایش آبی و دیم مشاهده شد که تاخیر در وجین علفهای هرز منجر به افزایش وزن خشک علفهای هرز شد. به نظر می رسد که در شرایط آزمایش آبی یکبار وجین علفهای هرز در هفته پنجم بعد از سبز شدن نخود و در آزمایش دیم یکبار وجین علفهای هرز در هفته سوم بعد از سبز شدن گیاه نخود ارجحیت نسبتا مناسبی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2000

دانلود 323 استناد 2 مرجع 1
litScript