نتایج جستجو

63075

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6308

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

HARTZLER B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  392
 • بازدید: 

  21435
 • دانلود: 

  16627
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 21435

دانلود 16627 استناد 392 مرجع 0
نویسندگان: 

NGOUAJIO M. | MCGIFFEN M.E.

نشریه: 

HORTICULTURE TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  155-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  377
 • بازدید: 

  8819
 • دانلود: 

  14482
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8819

دانلود 14482 استناد 377 مرجع 0
نویسندگان: 

FRECKLETON R.P.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  379
 • بازدید: 

  10086
 • دانلود: 

  14726
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10086

دانلود 14726 استناد 379 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نجفی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  315
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تناوب زراعی و شیوه مدیریت علف های هرز بر جمعیت گونه های هرز، از سال 1384 و به مدت 5 سال آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (کرج، ایران) به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تناوب زراعی (کاشت چغندرقند- چغندرقند و کاشت چغندرقند-گندم) و شیوه مدیریت علف های هرز (کنترل شیمیایی، کنترل شیمیایی+مکانیکی و وجین دستی) بودند که در قالب آزمایش های فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. بررسی های انجام شده در پایان دوره تناوب حاکی از افزایش جمعیت علف های هرز یک ساله (تاج خروس، هفت بند و سلمه تره) و چند ساله (قیاق و پیچک) در تیمار تک کشتی چغندرقند بود. این در حالی بود که جمعیت علف های هرز فوق در تیمار چغندرقند- گندم رو به کاهش گذاشت. مدیریت تلفیقی علف های هرز موجب کاهش جمعیت علف های هرز یک ساله شد اما روی گونه های چند ساله اثر مطلوبی نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش، ساختار و ترکیب بذر علف های هرز در سیستم تناوبی چغندرقند- گندم در مقایسه با کشت ممتد چغندرقند متفاوت بود، به طوری که در پایان دوره 5 ساله آزمایش، در تیمار کاشت متناوب و در مقایسه با کاشت ممتد چغندرقند، درصد پایین تری از بذر علف های هرز پیچک و قیاق (در مقایسه با هفت بند و تاج خروس) در خاک مشاهده شد و علاوه بر این، استقرار بذور موجود در لایه های سطحی خاک (10-0 سانتی متری خاک) کمتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 315 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  659
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی تراکم، اعمال کولتیواتور و دزهای کاهش یافته کنترل شیمایی علفهای هرز بر جمعیت و تراکم علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای، این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در شهرستان خوسف بخش ماژان انجام شد. آزمایش دو سطح کولتیواتور به عنوان عامل کرت اصلی شامل با و بدون کاربرد و دو سطح تراکم 100 و 150 هزار بوته در هکتار و دزهای کاهش یافته علف کش لوماکس در چهار سطح شامل 0، 1/5، 3 و 4/5 لیتر در هکتار (دز توصیه شده) به عنوان عامل کرت های فرعی مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش تراکم از 100 به 150 هزار بوته در هکتار باعث افزایش 8/7 درصد وزن خشک کل علوفه ذرت شد. کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس نسبت به تیمار کاربرد کولتیواتور و عدم مصرف علف کش باعث افزایش 66/2 و 65/8 درصدی به ترتیب عملکرد خشک کل و عملکرد ترکل علوفه ذرت گردید. با کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس عملکرد خشک کل به مقدار 23020 کیلوگرم در هکتار و عملکرد تر کل علوفه ذرت به مقدار 103750 کیلوگرم در هکتار تولید گردید. کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس باعث کاهش 98 درصدی زیست توده کل علف های هرز و کاهش 92 درصدی تعداد کل علف های هرز نسبت به تیمار عدم کنترل گردید. از اینرو در راستای کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف مواد شیمیایی درسیستم های زراعی می توان با مدیریت تلفیقی علف های هرز دز مصرفی علف کش جدید لوماکس را تا حدودی کاهش داد که این امر کاهش بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف علف کش های شیمیایی بر محیط زیست و افت مقاومت علف های هرز را به دنبال دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 659

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  2 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1387
 • دانلود: 

  292
چکیده: 

پویایی بانک بذر شامل تغییرات کمی و کیفی بانک در طول زمان می باشد. در این بررسی پویایی بانک بذر و روابط بانک بذر و فلور علف های هرز در طول فصل کشت، در سه مزرعه ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. در هر سه مزرعه مورد مطالعه روند تغییرات تراکم بانک بذر از ابتدا تا انتهای فصل سیر نزولی را طی نمود و در اواسط فصل، به دلیل جوانه زنی تعداد زیادی از بذرها، به حداقل مقدار خود رسید. کنترل شیمیایی در این مرحله، بذردهی عده فراوانی از علف های هرز جوانه زده را مختل کرده و از بازگشت مجدد بذرهای به بانک بذر جلوگیری نمود و تا حد زیادی باعث کاهش جمعیت علف های هرز و تخلیه بانک بذر گردید. شخم با گاوآهن برگردان دار پس از برداشت محصول و برای کشت سال بعد، ضمن اینکه با دفن بذرهای موجود در سطح خاک، سبب کاهش تراکم بذر در بانک بذر لایه های سطحی خاک گردید، فرصتی برای بروز گونه هایی را فراهم کرد که به دلیل قرار گرفتن در عمق خاک، مجالی برای ظهور نیافته بودند. شاخص تشابه 92 درصد و ضریب همبستگی معنی دار بین بانک بذر ابتدای فصل و فلور علف های هرز در طول فصل زراعی بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این دو بود. گونه های موجود در فلور مزرعه نیز از ترکیب گونه ای بانک بذر تبعیت کردند. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد بذر در واحد سطح، جمعیت گیاهچه های علف هرز نیز در واحد سطح افزایش می یابد. علاوه بر آن، با مطالعه روند تغییرات بانک بذر و فلور علف های هرز در طول فصل و روابط بین آن ها می توان به الگوی مناسبی در جهت پیش بینی ترکیب و تراکم گونه ای علف های هرز در مزرعه دست یافت و بهترین زمان و مناسب ترین روش را جهت اعمال مدیریت صحیح به سمت کاهش تراکم بذرهای موجود در بانک بذر علف های هرز برگزید.

آمار یکساله:  

بازدید 1387

دانلود 292 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  757
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: ساخت داروهای ضدافسردگی جدید به دلیل رایج شدن استفاده آن ها از مهم ترین موارد تحقیقاتی در دنیا است. بوپروپیون دارویی است که در ابتدا برای درمان افسردگی ارایه شده ولی به دلیل اثرات موثر آن روی کاهش وابستگی و مصرف سیگار عملا به عنوان داروی کاهنده وابستگی به سیگار استفاده می شود. مطالعه اثرات سیناپسی این دارو برای یافتن مکانیسم اثر آن به عنوان عامل کاهنده وابستگی اهمیت خاصی دارد. این مطالعه اثرات پرفیوژن بوپروپیون روی پاسخ های برانگیخته سیناپس های هیپوکامپ را بررسی کرده است.مواد و روش کار: 16 اسلایس زنده از هیپوکامپ نوزادان 18 تا 25 روزه موش های سفید آزمایشگاهی تهیه و در طی روند استاندارد، پاسخ های برانگیخته سیناپس های ناحیه Stratum Radiatum در حضور و عدم حضور بوپروپیون بررسی گردید. بوپروپیون با غلظت دو میلی مول در ACSF و به مدت 30 دقیقه پرفیوژ شده و مقادیر دامنه (PS) بعد از پرفیوژن نسبت به قبل از آن (به عنوان 100 درصد)، مقایسه گردیدند.یافته ها: بوپروپیون توانست در همه اسلایس ها PS را ناپدید کند. در 37.5 درصد تا یک ساعت، در 25 درصد تا 1.5 ساعت، در 12.5 درصد تا دو ساعت و در 25 درصد تا چهار ساعت یا بیشتر PS ناپدید گردید. بوپروپیون در زمان کم تر از 5 الی 15 دقیقه باعث حذف PS در اسلایس ها گردید.بحث و نتیجه گیری: بوپروپیون می تواند میزان PS که شاخصی از بروز LTP است را کاهش و یا آن را حذف نماید. به نظر می رسد این دارو می تواند برای بررسی دقیق تر مکانیسم های القا و بقا LTP استفاده شده و فرآیندهای وابسته کننده داروها و ترکیبات بهتر شناخته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 757

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLST N.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  11865
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11865

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

توانگر حسین | فقیهی ماریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

بررسی جمعیت علف های هرز موجود در تیمارهای لوبیا، چغندرقند، ذرت و آیش بعد از یک دوره تناوب سه ساله موجود در زمین مذکور (آیش – ذرت - جو) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار طی سال زراعی 1381 مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی چهار تناوب آیش – ذرت – جو - لوبیا، آیش – ذرت – جو - ذرت، آیش- ذرت - جو - چغندرقند و آیش - ذرت - جو - آیش بودند. تراکم و تنوع گونه ای گیاهچه های علف های هرز موجود در کوآدراتهای ثابت نصب شده در کرتها در طول فصل زراعی در چهار نوبت برای هر تیمار تناوب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که حضور گیاه زراعی و نوع آن در تیمارهای زراعی بطور معنی داری با تیمار آیش اختلاف داشت. بررسی تاثیر گیاه زراعی بر جوانه زنی گیاهچه های علف های هرز حاصل از بانک بذر نشان داد، اجرای تناوب آیش – ذرت - جو، با گیاهان زراعی باعث کاهش حضور گیاهچه علف های هرز در طول فصل زراعی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  40 (الف)
 • صفحات: 

  167-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1171
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

آزمایش ارزیابی تاثیر تاریخ کاشت و رقم نخود دیم بر تداخل علف های هرز طی دو سال زراعی 82-1381 و 83-1382 در ایستگاه تحقیقات دیم کوهدشت (منطقه ای نیمه گرمسیری در جنوب غربی استان لرستان) اجرا شد. طرح آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار بود. آزمایش شامل سه فاکتور شامل 1) وضعیت علف های هرز، در دو سطح کنترل و تداخل تمام فصل؛ 2) تاریخ کاشت، در سه سطح پاییزه، زمستانه و بهاره و 3) رقم نخود، در سه سطح ILC482، رقم هاشم و توده محلی گریت بود. میانگین تراکم علف های هرز در کاشت پاییزه بیش از سه برابر میانگین تراکم علف های هرز در کاشت زمستانه و تقریبا بیش از 7 برابر میانگین تراکم علف های هرز در کاشت بهاره بود. زیست توده علف های هرز نیز در کشت پاییزه بیش از 2.5 برابر آن در کشت های زمستانه و بهاره بود. گلرنگ وحشی و جو خودرو از جمله علف های هرز دارای بیشترین فراوانی در سطح کرت های آزمایشی بودند. جو خودرو عمدتا در کشت های پاییزه و زمستانه مشکل ساز بود. گلرنگ وحشی از جمله علف های هرزی بود که عملیات برداشت نخود را با مشکل مواجه ساخت. بر مبنای معادله هذلولی برازش داده شده حداکثر کاهش زیست توده گیاه نخود در حضور تراکم های بالای علف هرز برابر 91.8 درصد برآورد شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1171

دانلود 296 استناد 4 مرجع 2
litScript