نتایج جستجو

64375

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6438

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
عنوان: 
نویسندگان: 

HARTZLER B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  427
 • بازدید: 

  28574
 • دانلود: 

  22819
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28574

دانلود 22819 استناد 427 مرجع 0
نویسندگان: 

FRECKLETON R.P.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  225-232
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  26063
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 26063

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

NGOUAJIO M. | MCGIFFEN M.E.

نشریه: 

HORTICULTURE TECHNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  155-159
تعامل: 
 • استنادات: 

  474
 • بازدید: 

  18017
 • دانلود: 

  31795
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18017

دانلود 31795 استناد 474 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نجفی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  87-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  662
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

به منظور بررسی اثر تناوب زراعی و شیوه مدیریت علف های هرز بر جمعیت گونه های هرز، از سال 1384 و به مدت 5 سال آزمایشی در مزرعه موسسه تحقیقات گیاه پزشکی (کرج، ایران) به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایش شامل تناوب زراعی (کاشت چغندرقند- چغندرقند و کاشت چغندرقند-گندم) و شیوه مدیریت علف های هرز (کنترل شیمیایی، کنترل شیمیایی+مکانیکی و وجین دستی) بودند که در قالب آزمایش های فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار به اجرا درآمد. بررسی های انجام شده در پایان دوره تناوب حاکی از افزایش جمعیت علف های هرز یک ساله (تاج خروس، هفت بند و سلمه تره) و چند ساله (قیاق و پیچک) در تیمار تک کشتی چغندرقند بود. این در حالی بود که جمعیت علف های هرز فوق در تیمار چغندرقند- گندم رو به کاهش گذاشت. مدیریت تلفیقی علف های هرز موجب کاهش جمعیت علف های هرز یک ساله شد اما روی گونه های چند ساله اثر مطلوبی نداشت. بر اساس نتایج این آزمایش، ساختار و ترکیب بذر علف های هرز در سیستم تناوبی چغندرقند- گندم در مقایسه با کشت ممتد چغندرقند متفاوت بود، به طوری که در پایان دوره 5 ساله آزمایش، در تیمار کاشت متناوب و در مقایسه با کاشت ممتد چغندرقند، درصد پایین تری از بذر علف های هرز پیچک و قیاق (در مقایسه با هفت بند و تاج خروس) در خاک مشاهده شد و علاوه بر این، استقرار بذور موجود در لایه های سطحی خاک (10-0 سانتی متری خاک) کمتر بود.

آمار یکساله:  

بازدید 662

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  683
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر مدیریت تلفیقی تراکم، اعمال کولتیواتور و دزهای کاهش یافته کنترل شیمایی علفهای هرز بر جمعیت و تراکم علف های هرز و عملکرد ذرت علوفه ای، این تحقیق به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 92-1391 در شهرستان خوسف بخش ماژان انجام شد. آزمایش دو سطح کولتیواتور به عنوان عامل کرت اصلی شامل با و بدون کاربرد و دو سطح تراکم 100 و 150 هزار بوته در هکتار و دزهای کاهش یافته علف کش لوماکس در چهار سطح شامل 0، 1/5، 3 و 4/5 لیتر در هکتار (دز توصیه شده) به عنوان عامل کرت های فرعی مدنظر قرار گرفت. نتایج نشان داد افزایش تراکم از 100 به 150 هزار بوته در هکتار باعث افزایش 8/7 درصد وزن خشک کل علوفه ذرت شد. کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس نسبت به تیمار کاربرد کولتیواتور و عدم مصرف علف کش باعث افزایش 66/2 و 65/8 درصدی به ترتیب عملکرد خشک کل و عملکرد ترکل علوفه ذرت گردید. با کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس عملکرد خشک کل به مقدار 23020 کیلوگرم در هکتار و عملکرد تر کل علوفه ذرت به مقدار 103750 کیلوگرم در هکتار تولید گردید. کاربرد کولتیواتور و مقدار 1/5 لیتر در هکتار علف کش لوماکس باعث کاهش 98 درصدی زیست توده کل علف های هرز و کاهش 92 درصدی تعداد کل علف های هرز نسبت به تیمار عدم کنترل گردید. از اینرو در راستای کشاورزی پایدار از طریق کاهش مصرف مواد شیمیایی درسیستم های زراعی می توان با مدیریت تلفیقی علف های هرز دز مصرفی علف کش جدید لوماکس را تا حدودی کاهش داد که این امر کاهش بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف علف کش های شیمیایی بر محیط زیست و افت مقاومت علف های هرز را به دنبال دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 683

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  2 (پیاپی 80)
 • صفحات: 

  75-91
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1425
 • دانلود: 

  304
چکیده: 

پویایی بانک بذر شامل تغییرات کمی و کیفی بانک در طول زمان می باشد. در این بررسی پویایی بانک بذر و روابط بانک بذر و فلور علف های هرز در طول فصل کشت، در سه مزرعه ذرت مورد مطالعه قرار گرفت. در هر سه مزرعه مورد مطالعه روند تغییرات تراکم بانک بذر از ابتدا تا انتهای فصل سیر نزولی را طی نمود و در اواسط فصل، به دلیل جوانه زنی تعداد زیادی از بذرها، به حداقل مقدار خود رسید. کنترل شیمیایی در این مرحله، بذردهی عده فراوانی از علف های هرز جوانه زده را مختل کرده و از بازگشت مجدد بذرهای به بانک بذر جلوگیری نمود و تا حد زیادی باعث کاهش جمعیت علف های هرز و تخلیه بانک بذر گردید. شخم با گاوآهن برگردان دار پس از برداشت محصول و برای کشت سال بعد، ضمن اینکه با دفن بذرهای موجود در سطح خاک، سبب کاهش تراکم بذر در بانک بذر لایه های سطحی خاک گردید، فرصتی برای بروز گونه هایی را فراهم کرد که به دلیل قرار گرفتن در عمق خاک، مجالی برای ظهور نیافته بودند. شاخص تشابه 92 درصد و ضریب همبستگی معنی دار بین بانک بذر ابتدای فصل و فلور علف های هرز در طول فصل زراعی بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این دو بود. گونه های موجود در فلور مزرعه نیز از ترکیب گونه ای بانک بذر تبعیت کردند. نتایج نشان داد که با افزایش تعداد بذر در واحد سطح، جمعیت گیاهچه های علف هرز نیز در واحد سطح افزایش می یابد. علاوه بر آن، با مطالعه روند تغییرات بانک بذر و فلور علف های هرز در طول فصل و روابط بین آن ها می توان به الگوی مناسبی در جهت پیش بینی ترکیب و تراکم گونه ای علف های هرز در مزرعه دست یافت و بهترین زمان و مناسب ترین روش را جهت اعمال مدیریت صحیح به سمت کاهش تراکم بذرهای موجود در بانک بذر علف های هرز برگزید.

آمار یکساله:  

بازدید 1425

دانلود 304 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  191-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  795
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

پیش زمینه و هدف: ساخت داروهای ضدافسردگی جدید به دلیل رایج شدن استفاده آن ها از مهم ترین موارد تحقیقاتی در دنیا است. بوپروپیون دارویی است که در ابتدا برای درمان افسردگی ارایه شده ولی به دلیل اثرات موثر آن روی کاهش وابستگی و مصرف سیگار عملا به عنوان داروی کاهنده وابستگی به سیگار استفاده می شود. مطالعه اثرات سیناپسی این دارو برای یافتن مکانیسم اثر آن به عنوان عامل کاهنده وابستگی اهمیت خاصی دارد. این مطالعه اثرات پرفیوژن بوپروپیون روی پاسخ های برانگیخته سیناپس های هیپوکامپ را بررسی کرده است.مواد و روش کار: 16 اسلایس زنده از هیپوکامپ نوزادان 18 تا 25 روزه موش های سفید آزمایشگاهی تهیه و در طی روند استاندارد، پاسخ های برانگیخته سیناپس های ناحیه Stratum Radiatum در حضور و عدم حضور بوپروپیون بررسی گردید. بوپروپیون با غلظت دو میلی مول در ACSF و به مدت 30 دقیقه پرفیوژ شده و مقادیر دامنه (PS) بعد از پرفیوژن نسبت به قبل از آن (به عنوان 100 درصد)، مقایسه گردیدند.یافته ها: بوپروپیون توانست در همه اسلایس ها PS را ناپدید کند. در 37.5 درصد تا یک ساعت، در 25 درصد تا 1.5 ساعت، در 12.5 درصد تا دو ساعت و در 25 درصد تا چهار ساعت یا بیشتر PS ناپدید گردید. بوپروپیون در زمان کم تر از 5 الی 15 دقیقه باعث حذف PS در اسلایس ها گردید.بحث و نتیجه گیری: بوپروپیون می تواند میزان PS که شاخصی از بروز LTP است را کاهش و یا آن را حذف نماید. به نظر می رسد این دارو می تواند برای بررسی دقیق تر مکانیسم های القا و بقا LTP استفاده شده و فرآیندهای وابسته کننده داروها و ترکیبات بهتر شناخته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 795

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLST N.

نشریه: 

WEED RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  403
 • بازدید: 

  11865
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11865

دانلود 18529 استناد 403 مرجع 0
نویسندگان: 

توانگر حسین | فقیهی ماریا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  179-190
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  762
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

بررسی جمعیت علف های هرز موجود در تیمارهای لوبیا، چغندرقند، ذرت و آیش بعد از یک دوره تناوب سه ساله موجود در زمین مذکور (آیش – ذرت - جو) در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار طی سال زراعی 1381 مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای مورد بررسی چهار تناوب آیش – ذرت – جو - لوبیا، آیش – ذرت – جو - ذرت، آیش- ذرت - جو - چغندرقند و آیش - ذرت - جو - آیش بودند. تراکم و تنوع گونه ای گیاهچه های علف های هرز موجود در کوآدراتهای ثابت نصب شده در کرتها در طول فصل زراعی در چهار نوبت برای هر تیمار تناوب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که حضور گیاه زراعی و نوع آن در تیمارهای زراعی بطور معنی داری با تیمار آیش اختلاف داشت. بررسی تاثیر گیاه زراعی بر جوانه زنی گیاهچه های علف های هرز حاصل از بانک بذر نشان داد، اجرای تناوب آیش – ذرت - جو، با گیاهان زراعی باعث کاهش حضور گیاهچه علف های هرز در طول فصل زراعی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 762

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علیزاده امید | نیری زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  154-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  527
 • دانلود: 

  205
چکیده: 

به منظور بررسی روشهای مختلف خاک ورزی بر پویایی جمعیت علفهای هرز در سه رقم گندم این آزمایش در سال زراعی 93-92 در منطقه خان خمیس دشت سیاخ شهرستان شیراز استان فارس به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. فاکتورهای آزمایش عبارت بودند از سامانه های خاک ورزی شامل خاک ورزی متداول(شخم، دیسک، لولر)، کم خاک ورزی(استفاده از دستگاه خاک ورز مرکب) و بی خاک ورزی(استفاده از دستگاه کشت مستقیم بذر) به عنوان کرت اصلی و سه رقم گندم شامل رقم های پیشتاز، چمران، شیرودی به عنوان کرت های فرعی بودند. نتایج آزمایش نشان دادند اثر سامانه های خاک ورزی و برهمکنش سامانه خاک ورزی و نوع رقم بر تراکم علفهای هرز باریک برگ و پهن برگ در مراحل مختلف در مزرعه گندم معنی دار بود در حالی که اثر رقم بر تراکم علفهای هرز باریک برگ در تمام مراحل و علفهای هرز پهن برگ در مرحله پنجه زنی معنی دارنبود و همچنین اثر سامانه های خاک ورزی بر وزن خشک علفهای هرز پهن برگ و باریک برگ معنی دار بود و به طور کلی بیش ترین وزن خشک علفهای هرز را علفهای هرز پهن برگ در سامانه بی خاک ورزی تشکیل داده بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 527

دانلود 205 استناد 0 مرجع 0
litScript