نتایج جستجو

61946

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6195

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  514
چکیده: 

در این تحقیق، قیمت گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب های زیرزمینی در منطقه دشتستان مطالعه شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش رو دشتستان جمع آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 84.93 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی بازه ای، قیمت سایه ای - یعنی بهره وری نهایی هر متر مکعب آب - در فصل بهار در بازه [2328، 178]، تابستان در بازه [549، 364] و پاییز و زمستان در بازه [1802، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه ای آن) را در قالب هزینه های استحصال می پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می دهند. با توجه به یافته های تحقیق، سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 514 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  284-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2196
 • دانلود: 

  512
چکیده: 

مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاددانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.

آمار یکساله:  

بازدید 2196

دانلود 512 استناد 5 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  477-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  546
 • بازدید: 

  1503
 • دانلود: 

  216
کلیدواژه: 
چکیده: 

بکارگیری مدیریت بر مبنای تقاضای آب در تعیین ارزش اقتصادی آب یکی از موضوعات مهم مدیریت منابع آب می باشد، که در این راستا مطالعه حاضر به تخصیص بهینه آب کشاورزی، تعیین ارزش اقتصادی آب و تعیین الگوی کشت بهینه اراضی پایاب سد بارزو شیروان در استان خراسان شمالی می پردازد. در این مطالعه با استفاده از روش برنامه ریزی خطی معمولی (LP) و برنامه ریزی خطی چندهدفه (MGLP) به حداکثرسازی سود کشاورزان منطقه پرداخته شده است. اهداف مختلف در روش برنامه ریزی خطی چندهدفه شامل اهداف توسعه ای، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی می باشند که بترتیب دارای بالاترین اولویت برای کشاورزان منطقه می باشند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اجرای الگوی کشت بهینه و تخصیص بهینه آب کشاورزی اثرات قابل توجهی در سود کشاورزان منطقه داشته و میزان آب مصرفی را 19 درصد کاهش داده است. ارزش اقتصادی هر واحد منبع آب کشاورزی نیز بین 107 الی 1296 ریال برآورد گردیده است. بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که از مدلهای بهینه برای تخصیص آب بین مناطق مختلف استفاده نموده و در راستای افزایش انگیزه کشاورزان جهت کاهش مصرف آب نیز قیمت گذاری آب در سطح ارزش اقتصادی آن صورت گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1503

دانلود 216 استناد 546 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (مسلسل 17)
 • صفحات: 

  74-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  968
 • دانلود: 

  224
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 968

دانلود 224 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

قربانی محمد | هزاره رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  821-836
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  624
 • دانلود: 

  290
چکیده: 

کم یابی و مصرف بی رویه آب در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان و سیاست گزاران محسوب می شود. به طوری که مدیریت تقاضای آب به عنوان رویکردی جدید جلوه نموده و در نتیجه قیمت گذاری آب به عنوان یکی از ابزارهای مهم مورد توجه می باشد. استفاده از سیاست های قیمتی برای مدیریت منابع آب، نه تنها بر روی تقاضای آب تاثیر گذار است، بلکه اثرات اقتصادی، اجتماعی و حفاظتی نیز خواهد داشت که باید مورد توجه قرار گیرند. این مقاله تلاش دارد آثار اقتصادی، اجتماعی و حفاظتی (تهدیدها و فرصت ها) سیاست های اصلاحی قیمت آب را در اراضی محدوده مشهد-چناران مورد بررسی قرار دهد. برای دست یابی به این هدف، در ابتدا سناریوهای قیمتی با توجه به هزینه تمام شده و ارزش اقتصادی آب محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت و رهیافت حداکثر آنتروپی اثرات اقتصادی، اجتماعی و حفاظتی ناشی از اعمال سناریوهای طراحی شده در دو گروه از کشاورزان کم مصرف و پرمصرف آب بررسی شد. نتایج این مطالعه نشان داد، قیمت فعلی بسیار پایین تر از هزینه تمام شده و ارزش اقتصادی آب است. از سوی دیگر دست یابی به قیمت های پوشش دهنده هزینه تمام شده و ارزش اقتصادی آب، پیامدهای منفی بر درآمد و سود کشاورزان و کاهش اشتغال در منطقه خواهد داشت، هرچند که این سیاست ها توانسته اند بر مدیریت مصرف آب بخصوص در قیمت های بالاتر اثرگذار باشند. همچنین نتایج نشان داد، قیمت فعلی آب عملا کمکی به رفع بیلان منفی آب نمی کند درحالی که با اعمال قیمت آب معادل با هزینه تمام شده و ارزش اقتصادی آب، این مشکل به ترتیب بعد از 6 و 3 سال برطرف می شود با توجه به یافته ها، به منظور کاهش اثرات سیاست های قیمت گذاری آب اجرای سیاست های مکمل جهت حمایت از کشاورزان پیشنهاد شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 624

دانلود 290 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  77-85
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

آب و انرژی دو منبع مهم مورد نیاز صنایع فرایندی هستند. نتیجه های تحقیقات نشان می دهد در صنایعی که مصرف قابل توجه و توام آب و انرژی را دارند، کمینه سازی تک بعدی و جداگانه این دو، منجر به بهینگی کلی سیستم نمی شود. در زمینه تحلیل هم زمان مصرف آب و انرژی دو کار مهم یکی با بهره گیری از روش های مفهومی و ابزار ترسیمی و دیگری با استفاده از برنامه ریزی ریاضی صورت گرفته است. در این مقاله ابتدا با بررسی نقاط ضعف و قوت این دو روش و با طرح مباحث جدید در تحلیل سیستم های آب و انرژی نشان داده می شود که رویه به کار گرفته شده در دو روش مذکور همیشه به هدف گذاری بهینه منجر نمی شود. سپس یک روند درست برای تحقق این هدف پیشنهاد شده و بالاخره چند مدل برنامه ریزی ریاضی که بر پایه روش های مفهومی بسط یافته اند برای هدف گذاری و طراحی شبکه سیستم های آب و انرژی ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 273 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  133-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1633
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

در دهه های اخیر به دلیل بروز بحران آب، بیشتر کشورها به مدیریت منابع آبی و بهره برداری بهینه هر چه بهتر آب گرایش پیدا کرده اند. آب این ماده حیاتی مهم ترین عامل محدودکننده توسعه اقتصادی و نیز مهم ترین نهاده کشاورزی در ایران است. هدف از این پژوهش، برآورد ارزش اقتصادی آب با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت در میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان است. داده های مورد استفاده در این پژوهش با استفاده از به کارگیری روش نمونه گیری ساده تصادفی و تکمیل 118 پرسشنامه از میان بهره برداران زراعی شهرستان قوچان فراهم شد. سپس با به کارگیری روش تجزیه واریانس بهره برداران نمونه در گروه بهره برداران (کمتر از 5 هکتار ) و (بیشتر از 5 هکتار) تقسیم شدند که واکنش هر گروه از بهره برداران نماینده تحت تاثیر سه سناریوی کاهش در منابع آب (کاهش 30، 40 و 70 درصدی برای بهره بردارن گروه 1 و کاهش 10، 25 و 75 درصدی برای بهره برداران گروه 2) و افزایش در قیمت آب ( افزایش 70، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 1 و افزایش 75، 80 و 100 درصدی برای بهره برداران گروه 2) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که در سناریوی کاهش در منابع آب ارزش اقتصادی آب به ترتیب 1100، 1340 و 3120 ریال برای بهره برداران گروه 1 و در بهره برداران گروه 2 ارزش اقتصادی آب به ترتیب برابر 100، 1260 و 4730 ریال به دست آمده است. همچنین سطح زیرکشت محصولاتی مانند گندم، جو، سیب زمینی و گوجه فرنگی نسبت به سناریوهای موجود دچار تغییرات کمتری شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1633

دانلود 305 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  55-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26416
 • دانلود: 

  14670
چکیده: 

With the widening of the gap in WATER supply and demand in recent years and the schemes of the Ministry of Energy to restore and balance underground tables, the agricultural sector is projected to be under increasing pressure due to the rationing programs and the allocation of WATER resources to other sectors with higher economic efficiency in WATER use. We explored the economic impacts of non-PRICING policy of limiting WATER supply and the policies of WATER PRICING, taxing, and subsidization as per each m3 WATER use over or below the average gross requirement of the planting pattern on the components of the agricultural sector in Qazvin Province using the data and statistics for the 2013-2014 growing season and the expansion of positive MATHEMATICAL PROGRAMMING model with the maximum entropy approach. The results showed that the non-PRICING policy of 50% limitation of WATER supply would have the highest economic return per m3 WATER use. It is estimated to be $0. 23. The highest reduction of chemical fertilizer use would be accomplished in the scenario of 50% limitation of WATER availability and the integrated scenario of 30% WATER availability limitation + 50% higher price for WATER. According to the comparison of employment per unit area vis-à-vis the reference year under different scenarios, the scenario of 50% limitation of WATER supply (20% increase per ha versus the reference year) would be the best for employment creation followed by the integrated scenario of 30% limitation of WATER availability. Since the non-PRICING policy of limiting WATER availability would be more effective than the PRICING policies in improving WATER use status and changing planting pattern, it is recommended to apply a combination of these policies in the studied region.

آمار یکساله:  

بازدید 26416

دانلود 14670 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  2-42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1167
 • دانلود: 

  312
چکیده: 

در این مطالعه از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP)‎ جهت تعیین الگوی کشت بهینه و معادله تقاضای آب مناطق مختلف اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد که شامل شش منطقه می باشد،‏ استفاده گردیده و پس از تدوین الگوی کشت بهینه میزان پرداخت مورد انتظار کشاورزان هر منطقه برای نهاده آب برآورد گردیده است. میزان عرضه آب نیز با توجه به شرایط مختلف آب و هوایی در سناریوهای مختلف ترسالی،‏ نرمال و خشکسالی از مجموع منابع مختلف آب نظیر سد،‏ چاه و رودخانه محاسبه شده است. سپس از تلاقی عرضه و معادله تقاضای کل آب،‏ قیمت تعادلی نهاده آب بدست امده و نوع مشارکت کشاورزان در بازار فرضی آب نیز از مقایسه میزان پرداخت مورد انتظار و قیمت تعادلی بازار برحسب خریدار و فروشنده آب مشخص شده و حجم مبادلات و ارزش مبادلات مورد انتظار در قیمت تعادلی بازار آب نیز محاسبه گردیده است. همچنین در این مطالعه به بررسی تاثیر افزایش قیمت آب بر درآمد کشاورزان،‏ تقاضای نیروی کار،‏ مصرف کود و سموم شیمیایی و درآمد دولت نیز پرداخته شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ارزش اقتصادی نهاده آب در سناریوهای مختلف نرمال و خشکسالی بترتیب معادل 416 و 571 ریال می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق حاضر نیز از بسته نرم افزاری GAMS بر اساس اطلاعات پرسشنامه ای سال زراعی 87-1386 استفاده گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1167

دانلود 312 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  301-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

در این مقاله فرم کلی مساله برنامه ریزی خطی تمام بازه ای(FILP) در نظر گرفته می شود که در آن تمام پارامترها و متغیرها به صورت اعداد بازه ای در نظر گرفته می شوند. علاوه بر این، در این مطالعه شرایط عمومی تری برای متغیرها در نظر گرفته شده است، و متغیرهای تصمیم از نظر علامت آزاد در نظر گرفته شده اند. چرا که این نوع مسایل در دنیای واقعی وجود دارند ولی محققان به آن نپرداخته اند. در این مقاله روش جدیدی برای حل FILP ارایه شده است.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 45 استناد 0 مرجع 0
litScript