نتایج جستجو

11647

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1165

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  357-365
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  193
 • دانلود: 

  154
چکیده: 

زمینه مطالعه: توراکوسکوپی روشی کم تهاجم با کاربردهای تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی در گونه های مختلف است، اما مطالعاتی که به استفاده از این روش در گونه های کوچک تر حیوانات پرداخته باشند کمتر به چشم می خورند. این مسئله می تواند به دلیل چالش ها و سختی های انجام موفقیت آمیز این روش در گونه های کوچک باشد. هدف: این مطالعه به منظور بررسی عملی بودن و معرفی بهترین رهیافت برای انجام توراکوسکوپی در خرگوش با هدف بافت قلب و همچنین تأثیر پروتکل تنفسی بر میزان تلفات پس از جراحی صورت گرفت. روش کار: در این مطالعه از تعداد 20 سر خرگوش سفید نژاد نیوزیلندی استفاده شد. رهیافت هایی که برای تروکار دوربین مورد ارزیابی قرار گرفتند رهیافت پارازایفوئیدال و اینترکاستال بودند. همچنین امکان ورود تروکار دوم و بهترین مکان برای ورود آن نسبت به دوربین بررسی شد. شدت آسیب به ریه و میزان تلفات تحت دو مد تنفسی Volume-Controlled و Pressure-Controlled-بررسی شد. نتایج: دید حاصل از رهیافت پارازایفوئید نسبت به رهیافت اینترکاستال فضایی تر است و همچنین برای ورود تروکار دوم تسلط بیشتری در اختیار جراح قرار می دهد. برای تروکار دوم فضای بین دنده ای 5 و 6 امکان مانور بیشتری برای کار روی قلب در اختیار جراح قرار می دهد. در استفاده از مد تنفسی PCV ریه ها تا انتهای جراحی سالم و بدون علائم کبدی شدن باقی مانده و استفاده از این مد با تلفات کمتر همراه است. نتیجه گیری نهایی: استفاده از رهیافت پارازایفوئیدال و پروتکل تنفسی صحیح امکان کار در قفسه صدری را تحت دیدی واضح مهیا ساخته است و توراکوسکوپی در خرگوش را به مدلی عملی تبدیل می کند که می تواند در بسیاری از مطالعات تحقیقاتی قلب به کار رود.

آمار یکساله:  

بازدید 193

دانلود 154 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HETLAND B.

نشریه: 

HEART LUNG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  416-425
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  14147
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14147

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

ARABI AKRAM | TAVAKOL KH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42369
 • دانلود: 

  16204
چکیده: 

BACKGROUND: Endotracheal or tracheostomy tube in mechanically ventilated patients disturb verbal communication with others. Therefore, patients are frustrated of requesting for their needs or problems related to artificial breathing. Therefore investigating self-experiences of these patients can be applied in providing them with a better care by clinical personnel.METHODS: This is a qualitative phenomenological survey. The study population was patients who were mechanically ventilated at least for one time and were more than 12 years old. Data were collected during five months by deep interview and then were analyzed by Collizi's seven–stage method.RESULTS: The findings of this research were classified in 139 codes and 3 categories as: 1) Interpersonal experiences, 2) Extra personal experiences and 3) Intrapersonal experiences.CONCLUSION: mechanically ventilated patients tolerate many stressors, which many of them are externally sustained. Better care will reduce these stressors, and make it easier for the patients to get along with the artificial breathing. Meanwhile some pleasure experiences had been mentioned by patients in this study.

آمار یکساله:  

بازدید 42369

دانلود 16204 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAZI EBRAHIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  52769
 • دانلود: 

  25683
کلیدواژه: 
چکیده: 

Traumatic chest injury is one the most important factors for total morbidity and mortality in traumatized emergency patients (1). Chest trauma is the cause of 20% to 25% of the trauma-related deaths per year in the United States and is the leading cause of death in the first four decades of life (2). Traumatic chest injuries often occur in combination with other severe injuries, such as head, brain, extremity and abdominal injuries (3). Traumatic chest trauma can occur after car and motor accident, assaults, falls and explosive blasts via a variety of different mechanisms. Overall, car and motor accidents account for 70% to 80% of all thoracic injuries (4).

آمار یکساله:  

بازدید 52769

دانلود 25683 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAKHR MOVAHEDI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  899-907
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  19790
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19790

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47541
 • دانلود: 

  27996
چکیده: 

Objective: Air leak syndromes including pneumothorax, pneumomediastinum and pulmonary interstitial emphysema are frequent in neonatal period. mechanical Ventilation with positive pressure is one of the most common causes of these syndromes. The aim of this study was to evaluate predisposing factors and incidence of pneumothorax in newborns under mechanical Ventilation.Methods: This descriptive cross sectional study was performed in 400 newborns under mechanical Ventilation in intensive care unit of a teaching hospital in Iran from April 2004 to December 2008. Predisposing factors leading to Ventilation and incidence of air leak syndromes were studied. Sex, gestational age, birth weight, type of delivery, history of surfactant replacement therapy, ventilator settings and mortality rate were recorded. Statistical analysis was done using SPSS software. Univariate analysis and regression analysis were considered.Findings: Among 400 patients under mechanical Ventilation, 102 neonates developed pneumothorax (26%). Fifty six (54.9%) of them were boys and 46 (45.1%) girls.54.9% of newborns with pneumothorax were preterm and 45.1% term. Birth weight less than 2500g was recorded in 59.8%. Fifty two percent of these neonates were born by cesarean section vs.32% of newborns without pneumothorax. The most common type (62.7%) of Ventilation leading to pneumothorax was Inspiratory Positive Pressure Ventilation (IPPV). Surfactant replacement therapy was recorded in 32.4% of cases with pneumothorax compared to 60.4% of neonates under Ventilation without pneumothorax, which was significantly different (P=0.017).Conclusion: In newborns surfactant replacement therapy can reduce the risk of pneumothorax caused by mechanical Ventilation.

آمار یکساله:  

بازدید 47541

دانلود 27996 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MAYO CLINIC PROCEEDINGS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  92
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1382-1400
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  7706
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7706

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

AFZALI NARGES | MALEK A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1 (26TH IRANIAN CONGRESS OF RADIOLOGY)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39881
 • دانلود: 

  18258
چکیده: 

Background/Objective: Air leak syndromes are frequent in neonatal period. mechanical Ventilation with positive pressure is one of the most common causes of these syndromes. The aim of this study was to detect the incidence of pneumothorax in newborns under mechanical Ventilation.Patients and Methods: This descriptive cross sectional study was performed on 400 newborns admitted in the intensive care unit of 22 Bahman Hospital of Mashhad during 1383-1387. All patients were under mechanical Ventilation. Sex, gestational age, birth weight, type of delivery, history of surfactant therapy and mortality rate after pneumothorax were recorded in questionnaires. Statistical analysis was done on the obtained data using SPSS software.Results: Among 400 patients under Ventilation, 102 neonates developed pneumothorax (26%). 55% of these cases were boys and 45% were girls. Pneumothorax was on the right side in 66.7%, on the left side in 12.8% and bilateral in 19.6%. In newborns with pneumothorax 54.9% were preterm and 45.1% were term. Birth weight less than 2500g was seen in 59.8% of the cases. Among these neonates 19.6% were very low birth weight (under 1500g). In newborns with pneumothorax, 52% were born with cesarean section and 48% with normal vaginal delivery which was significantly different (P= 0.015). Surfactant therapy was recorded in 32.4% of cases with pneumothorax. The most common type of Ventilation leading to pneumothorax was Synchronized Intermittent Mandatory Ventilation (SIMV) in 51%, Conventional Ventilation and Continious Positive Airway Pressure (CPAP) were seen in 35% and 12.3% of pneumothoraces, respectively. Conclusion: Male sex, prematurity, birth weight below 2500g, cesarean section, negative history of surfactant therapy were risk factors of neonatal pneumothorax. CPAP was the least common kind of Ventilation in pneumothorax cases.

آمار یکساله:  

بازدید 39881

دانلود 18258 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

ARCHIVES OF NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  893-898
تعامل: 
 • استنادات: 

  363
 • بازدید: 

  8318
 • دانلود: 

  12816
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8318

دانلود 12816 استناد 363 مرجع 0
نویسندگان: 

KOLAK J. | VAN SAENE H.K.

نشریه: 

CROATION MEDICAL JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  183-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  391
 • بازدید: 

  14281
 • دانلود: 

  16455
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14281

دانلود 16455 استناد 391 مرجع 0
litScript