نتایج جستجو

2324

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

233

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

SERVAIS C. | RANC H. | ROBERTS I.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  467-497
تعامل: 
 • استنادات: 

  461
 • بازدید: 

  22546
 • دانلود: 

  29245
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22546

دانلود 29245 استناد 461 مرجع 0
نویسندگان: 

SORA M.C.

نشریه: 

MATERIALE PLASTICE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  593-595
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  46867
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 46867

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
نویسندگان: 

یعقوب فر اکبر

نشریه: 

پژوهش کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1975
 • دانلود: 

  473
چکیده: 

در این مطالعه ویسکوزیته کاربردی بالقوه تعداد 25 نمونه مواد خام خوراکی اندازه گیری شد که نسبت به هم تفاوت داشتند. کمترین مقادیر ویسکوزیته کاربردی بالقوه در مورد ذرت خوشه ای، نخود فرنگی و ذرت بود و بیشرین مقدار برای جو و چاودار مشاهد گردید. درجه حرارت صفحه پلت کننده  با قطر 2.5 میلی متر روی مقدار ویسکوزیته کاربردی واقعی  تاثیر داشت، که مقادیر زیاد آن فقط موقعی دیده می شود که ویسکوزیته کاربردی بالقوه بالا و درجه حرارت هم بیشتر از 90 oC باشد. اندازه ذره های آردی شکل (بلغور) استخراج شده به میزان زیادی مقادیر ویسکوزیته کاربردی واقعی را تغییر می دهد و ریز کردن ذرات درشت نیز باعث تغییرات کمتر ویسکوزیته کاربردی واقعی  می شود. اندازه ذرات در فعالیت آنزیمی تاثیری ندارد و دفع فضولات و مصرف آب مربوط به مقدار جذب مواد غذای در جوجه بوقلمون های گوشتی در سن 5 هفتگی با استفاده از 25 ماده خام خوراکی اندازه گیری شد. رگرسیون خطی محاسبه شده با داده های مربوط به پرندگان (برای هر ماده خوراک) به صورت متغییر وابسته محاسبه گردید و نیز پارامترهای غذایی به صورت متغییرهای مستقل غیر وابسته اند. موثرترین معادلات ویسکوزیته کاربردی واقعی  و پتاسیم بر مبنای ویسکوزیته کاربردی بالقوه، درجه حرارت پلت زدن و پتاسیم می باشد با ضریب همبستگی 0.75 که متغیرهای وابسته افزایش نخواهد یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 1975

دانلود 473 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JAMSHIDI N. | FARHADI M. | GANJI D.D. | SEDIGHI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (TRANSACTIONS B: APPLICATIONS)
 • صفحات: 

  201-209
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  185999
 • دانلود: 

  147678
چکیده: 

In this study, the effect off adding SiO2 nanoparticles on the Viscosity of base fluid is investigated experimentally. Base fluids are chosen among common heat transfer fluids such as ethylene glycol, transformer oil and water. In addition different volume percentages of ethylene glycol in water are used as ethylene glycol-water solution. In every base fluid different volume fractions of SiO2 nanoparticles is added. It is shown that the Viscosity of solution enhance by adding nanoparticles. The effect of cooling and heating process on the Viscosity of nanofluid is also discussed. The presented data show that as the temperature increases the Viscosity of base fluid and nanofluid decrease. It is also revealed that there are very little differences between the Viscosity of nanofluid in a specific temperature at cooling and heating cycles. According to the experimental results new correlations for predicting the Viscosity of nanofluids is presented. These correlations relate the Viscosity of nanofluid to the particle volume fraction and temperature.

آمار یکساله:  

بازدید 185999

دانلود 147678 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  518-524
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  309
چکیده: 

در این تحقیق لزجت دینامیکی نانوسیال هیبریدی روغن روانکار موتور (روغن 5w-50)- نانولوله کربنی چند جداره- اکسیدمس در کسر حجمی های 0.05، 0.1، 0.25، 0.5، 0.75 و 1 درصد از نانوذرات و در دما های 5، 15، 25، 35، 45 و 55 درجه سلسیوس اندازه گیری شده است. این نانوسیال هیبریدی با روش دو مرحله ای ساخت شده و برای اندازه گیری های لزجت از دستگاه ویسکومتر بروکفیلد ساخت کشور امریکا استفاده شده است. مقادیر آزمایشگاهی به دست آمده نشان می دهد که با افزایش کسر حجمی نانوذرات لزجت افزایش یافته و همچنین با زیاد شدن دما لزجت کاهش می یابد. بر اساس داده های آزمایشگاهی بیشترین و کمترین افزایش در لزجت نانوسیال در یک دمای ثابت با افزایش کسرحجمی نانوذرات از 0.05 تا 1 به ترتیب 35.52 و 12.92 درصد است که به ترتیب در دماهای 55 و 15 درجه سلسیوس رخ می دهد. با توجه به اهمیت وجود لزجت بالاتر روغن موتور در دماهای بالاتر این نتیجه بسیار مهم است. مقادیر اندازه گیری شده لزجت این نانوسیال درنرخ برش ها و دماهای مختلف، نشان می دهد که رفتار آن نیوتنی است. با استفاده از نتایج به دستامده و به منظور محاسبه و تخمین لزجت نانوسیال در شبیه سازی ها یک رابطه کاربردی وابسته به دما و کسر حجمی توسعه داده شده است، که تطبیق بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 309 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  60-77
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62999
 • دانلود: 

  123765
چکیده: 

Dilution is one of the various existing methods in reducing heavy crude oil Viscosity. In this method, heavy crude oil is mixed with a solvent or lighter oil in order to achieve a certain Viscosity. Thus, precise mixing rules are needed to estimate the Viscosity of blend. In this work, new empirical models are developed for the calculation of the kinematic Viscosity of crude oil and diluent blends. Genetic algorithm (GA) is utilized to determine the parameters of the proposed models. 850 data points on the Viscosity of blends (i. e. 717 weight fraction-based data and 133 volume fraction-based data) were obtained from the literature. The prediction result for the volume fraction-based model in terms of the absolute average relative deviation (AARD (%)) was 8. 73. The AARD values of the binary and ternary blends of the weight fraction-based model (AARD %) were 7. 30 and 10. 15 respectively. The proposed correlations were compared with other available correlations in the literature such as Koval, Chevron, Parkash, Maxwell, Wallace and Henry, and Cragoe. The comparison results confirm the better prediction accuracy of the newly proposed correlations.

آمار یکساله:  

بازدید 62999

دانلود 123765 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ILIE N. | STARK K.

نشریه: 

JOURNAL OF DENTISTRY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  454
 • بازدید: 

  13403
 • دانلود: 

  27661
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13403

دانلود 27661 استناد 454 مرجع 0
نویسندگان: 

THAKOR P.B. | SONVANE Y.A. | JANI A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1349
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  937-938
تعامل: 
 • استنادات: 

  457
 • بازدید: 

  17062
 • دانلود: 

  28498
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17062

دانلود 28498 استناد 457 مرجع 0
نویسندگان: 

MODARES H. | MOHSEN NIA M. | AKHAVAN MAHDAVI M.

نشریه: 

AMIRKABIR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  58-C
 • صفحات: 

  120-131
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  58831
 • دانلود: 

  30405
چکیده: 

In this work, the activation energy in the Viscosity equation derived on the basis of Eyring's absolute irate theory is expressed in terms of a simple two-parameter linear function of temperature. The Viscosity data of 111 pure components are used to evaluate the parameters of activation energy and, then they are correlated in terms of each component characteristics, such as reduced boiling point and acentric factor. The results of Viscosity calculations are compared with those of the other models and are how a higher accuracy of the results obtained by the Viscosity equation used in this work.    

آمار یکساله:  

بازدید 58831

دانلود 30405 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MODARES H. | MOHSEN NIA M. | MOSTAFA R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2 (56)
 • صفحات: 

  181-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  72977
 • دانلود: 

  36487
چکیده: 

AHaake viscometer was used for Viscosity measurements of aqueous polyvinyl alcohol mixtures at temperatures of 288, 298, and 308 K. It was observed that at low concentration of polyvinyl alcohol, variations of the measured shear stress (τ) versus shear rate (γ) were linear and therefore, the Newtonian behaviour of the studied mixtures is considered. The modified Eyring Viscosity model previously proposed by the authors was used to test the measured data for aqueous polyvinyl alcohol mixtures. It was shown that the model is well capable to fit the data and the parameters, of the modle are evaluated.

آمار یکساله:  

بازدید 72977

دانلود 36487 استناد 0 مرجع 0
litScript