نتایج جستجو

33771

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3378

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

MORIGUCHI S. | MURAGA M.

نشریه: 

HORMONE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  305-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  18319
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18319

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

MORIGUCHI S. | MURAGA M.

نشریه: 

VITAMINS AND HORMONES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  305-336
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  32978
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32978

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نشریه: 

حرکت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  پیاپی 30
 • صفحات: 

  123-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4376
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

در این تحقیق تاثیر مصرف ویتامین های E وC و ترکیب این ویتامین ها بر شاخص های بیوانرژتیک (توان هوازی و توان بی هوازی) در 36 دانشجوی مرد تربیت بدنی مورد مطالعه قرار گرفت . پس از تقسیم آزمودنی ها به چهار گروه ، هر یک از آزمودنی ها 21 روز تحت مصرف ویتامین قرار گرفتنـد. گروه اول روزانه 400 میلی گرم ویتامین E ، گروه دوم 1000 میلی گرم ویتامین C، گروه سوم 400 میلی گرم ویتامین E همراه با 1000 میلی گرم ویتامین C و گروه چهارم طی همین مدت، ماده دارونما مصرف کردند. بعد از تجزیه و تحلیل آماری بر اساس تحلیل واریانس یکطرفه(ANOVA)  و آزمون فریدمن و آزمون تعقیبی توکی در سطح احتمال P£0.05 و با ضریب اطمینان 95 درصد، نتایج این مطالعه نشان داد مصرف روزانه میلی گرم ویتامینE ،1000  میلی گرم ویتامین C و 400 میلی گرم ویتامین  Eهمراه با 1000 میلی گرم ویتامینC  به مدت سه هفته بر توان هوازی و بی هوازی دانشجویان تاثیر معنی داری دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 4376

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

HAJIBABAEI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  22127
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22127

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

KIMBERLY K.L. | WEIPING Y.U. | SANDERS B.G.

نشریه: 

JOURNAL OF NUTRITION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  134
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3458S-3462S
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  31669
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31669

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

GAY R. | MEYDANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  188-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  30245
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30245

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  111
 • صفحات: 

  534-541
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1170
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

مقدمه: شیوع روزافزون چاقی و متعاقب آن سندرم متابولیک، باعث افزایش شیوع کبد چرب غیرالکلی شده است. هنوز درمان کاملا قطعی برای کبد چرب در دسترس نیست. هدف از این مطالعه، مقایسه اثر بخشی ویتامین E همراه با اورسودزوکسی کولیک اسید (UDCA) با ویتامین E تنها به عنوان دو روش رایج درمان این بیماری بود.روش ها: این مطالعه در قالب کارآزمایی در دو شاخه ویتامین E 400 واحد روزانه به تنهایی و همراه با اورسودزوکسی کولیک اسید 250 میلی گرم در هر 8 ساعت به انجام رسید. بیمارانی که ALT غیر طبیعی و در سونوگرافی کبد چرب داشتند، به مطالعه وارد شده، در دو گروه تصادفی سازی شده برای 6 ماه تحت درمان و پی گیری قرار گرفتند. کاهش ALT به زیر 1.5 برابر حد بالای طبیعی به عنوان پاسخ درمانی در نظر گرفته شد.یافته ها: بین 16 نفر گروه درمان منفرد و 19 نفر گروه درمان ادغام یافته، تفاوتی از نظر سنی (میانگین کلی 4.2±58.5 سال) و جنسی (54 درصد جنس مرد در کل) وجود نداشت. شاخص توده بدنی بین دو گروه تفاوتی نداشت و در طی مطالعه تغییر مشخص پیدا نکرد .(28.2±1.2 kg/m2)در گروه درمان ادغام یافته 13 و در گروه منفرد 9 نفر به هدف درمانی رسیدند.(P=0.46)  میانگین تغییرات ALT و AST در طی مداخله، بین دو گروه تفاوت آماری نداشت؛ ولی ترانس آمینازها به نسبت قبل از مطالعه، در اثر مداخله درمانی به صورت معنی داری حداقل  30 IU/Lکاهش یافت.(P=0.02) نتیجه گیری: درمان منفرد یا ترکیبی حاوی ویتامین E به طور متوسط در 0.6 افراد باعث دستیابی به بهبودی در عرض 6 ماه می شود اما افزودن اورسودزوکسی کولیک اسید تاثیر درمانی قابل توجهی بر نتیجه درمان ندارد. تعداد کم نمونه باعث می شود که نتوان به راحتی در مورد اثر افزودن UDCA به ویتامین E قضاوت کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1170

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HERRERA E. | BARBAS C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  57
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  43-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  38333
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 38333

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

TRABER M.G. | ATKINSON J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  4-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  944
 • بازدید: 

  61504
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 61504

دانلود 31395 استناد 944 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  615
 • بازدید: 

  11308
 • دانلود: 

  32250
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11308

دانلود 32250 استناد 615 مرجع 0
litScript