نتایج جستجو

1953

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

196

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

یافته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 23)
 • صفحات: 

  35-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1342
 • دانلود: 

  301
چکیده: 

مقدمه: لیشمانیوز احشایی بیماری مزمنی است که به صورت خاص کودکان زیر 5 سال از نوع L.Infantum و کودکان بزرگتر و بالغین جوان را در ناحیه آفریقا و آسیا نوع (L.Donovani) مبتلا می کند. هدف از این مطالعه بررسی یافته های اپیدمیولوژی کلینیکوپاتولوژی، پاسخ درمانی بیماران مبتلا به لیشمانیوزیس و مقایسه آن با سایر مناطق آندمیک دنیا بود.مواد و روشها: این بررسی به صورت توصیفی صورت گرفت 40 نفر از بیماران که با تشخیص لیشمانیوز احشایی در فاصله سالهای 1381-1379 در بیمارستان کودکان بستری شده بودند در این مطالعه وارد شدند. تشخیص بیماری به کمک بررسی مغز استخوان و تست الگوتیناسیون سیستم(DAT)  مثبت صوت گرفته بود. افراد نمونه از نظر علایم بالینی تنها و یافته های آزمایشگاهی و روشهای درمانی مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: در طی مدت 3 سال بررسی، از شهریور 79 لغایت شهریور 81 تعداد 40 بیمار مبتلا به لیشمانیوز احشایی در این مرکز بستری شده بودند. متوسط شیوع سنی 22.5 ماهگی بود. تب واسپلنومگالی در تمامی موارد، هپاتومگالی در 29 مورد (72.5%) وایکتر در 8 مورد (20%) وجود داشت. 90% بیماران هموگلوبولین کمتر از 10 داشتند و ترومبوسیتوپنی در 75% موارد مشاهده شد و بررسی مغز استخوان در تمام بیماران انجام شد که در 92.5% موارد مثبت بود و تست DAT در 72% موارد مثبت گزارش شد. 3 بیماربا علایم هیپرتانسیون پورت به صورت ایکتروهپاتواسپلنومگالی مراجعه نموده بودند. تمامی بیماران تحت درمان با مگلومین آنتی مونات (گلوکانتیم) قرار گرفتند. فقط یک مورد فوت به علت عدم پاسخ به درمانهای مختلف و عود مکرر وجود داشت.نتیجه گیری: بیماری لیشمانیوز احشایی در سنین شیرخوارگی می تواند به صورت علایم درگیری کبدی خود را نشان دهد. این بیماری در منطقه آذربایجان به درمان با آنتی موان پاسخ می دهد. داروهای گران قیمتی چون آمفوتریسین B باید برای موارد عود یا مقاوم به درمان در نظر گرفته شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 1342

دانلود 301 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

SUNDAR S. | RAI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  951-958
تعامل: 
 • استنادات: 

  447
 • بازدید: 

  9909
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9909

دانلود 26465 استناد 447 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  260
 • بازدید: 

  3029
 • دانلود: 

  27259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3029

دانلود 27259 استناد 260 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  611
 • بازدید: 

  121047
 • دانلود: 

  79523
کلیدواژه: 
چکیده: 

VISCERAL LEISHMANIASIS (VL) or Kala-azar, a life-threatening parasitic infection, is often caused by various strains of Leishmania donovani, L. infantum, and L. chagasi and is endemic in Middle East and Mediterranean regions. Northwest and southern Iran are the primary foci for VL, which mainly affect children, therefore, L. infantum is expected to be dominant Leishmania strain in Iran (1-3)....

آمار یکساله:  

بازدید 121047

دانلود 79523 استناد 611 مرجع 0
نویسندگان: 

MARDANI MASOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  195-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98131
 • دانلود: 

  33344
کلیدواژه: 
چکیده: 

Treatment of leishmaniases remains difficult, due to the multiplicity of the existing Leishmania species, and their often variable susceptibility to available drugs, which are old, toxic and expensive products. Resistance to the existing products is developing in some foci, such as India.

آمار یکساله:  

بازدید 98131

دانلود 33344 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Infect Dis Ther

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  12
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2336
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2336 استناد 12 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  214-221
تعامل: 
 • استنادات: 

  466
 • بازدید: 

  11480
 • دانلود: 

  30210
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11480

دانلود 30210 استناد 466 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  936-939
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  323
چکیده: 

زمینه و هدف: لیشمانیادونووانی یک انگل اجباری داخل سلولی است و در داخل سلول های سیستم رتیکولواندوتلیال به صورت جسم لیشمن یا آماسیتگوت Leishman body (Amastigote) بدون تاژک و فرم تاژک دار آن پروماستیگوت با لبتوموناد Promastigot (lebtomonad) در بدن پشه خاکی و محیط کشت دیده می شود. کالاآزار در استان های فارس و آذربایجان غربی به صورت اندمیک و در سایر نقاط به صورت اسپورادیک و در روستا دیده می شود. عامل کالاآزار در ایران لیشمانیا اینفانتوم و ناقل آن پشه خاکی (فلبتوموس) می باشد.معرفی بیمار: دختر بچه چهار ساله ای مبتلا به لیشمانیوز احشایی همراه با پریتونیت سلی گزارش می شود که در زمان بستری درد و بزرگی شکم، کاهش وزن و تب، IFA با تیتر 1.1280 و جسم لیشمن در مغز استخوان و مایع آسیت اگزوداتیو با اکثریت لنفوسیت داشت. با شروع درمان ضد TB، بیمار به درمان باگلوکانتیم پاسخ داد.نتیجه گیری: در کالاآزار لمفوسیت های T حفاظتی (Tht) با پاسخ ضعیف یا عدم پاسخ ایمنی سلولی اختصاصی داریم در نتیجه تست مانتو تا موقع بهبودی ساپرس می شود. بیمار ما هم به علت کاهش سیستم ایمنی سلولی و سوء تغذیه و طولانی شدن بیماری با فعال شدن سل شکمی مانع پاسخ به درمان کلاسیک کالاآزار شده و تا شروع درمان آنتی TB بیمار به درمان با گلوکانتیم پاسخ ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 323 استناد 0 مرجع 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  610
 • بازدید: 

  185127
 • دانلود: 

  66280
چکیده: 

Background: VISCERAL LEISHMANIASIS (VL) has strong links with poverty, substantial medical and veterinary impacts. This review aimed to focus in studies published during 1994-2016 on VL in southeastern Iran. Methods: The present review is based on expert knowledge and historical studies published during the past 23 yr (1994-2016) on VL in southeastern Iran. In addition, related literature found in PubMed by using the keywords such as VISCERAL LEISHMANIASIS, kala-azar, and Leishmania infantum are included. Results: Overall, 118 children aged 4. 2 yr were detected as infected with human VL (HVL). The majority of the cases were from Orzoieh district (37. 1%) in southwest of Kerman Province, followed by Sirjan (15. 7%), Jiroft (14. 8%), Kahnuj (9. 3%) and to lesser extent from other areas. The male to female ratio was 1. 7. The three most frequent clinical features were represented by fever (100. 0%), anemia (95. 0%) and splenomegaly (91. 5%). Altogether, 42. 0% of the VL cases developed secondary bacterial infections, the overall case-fatality rate was 3. 4%, and majorities (88. 0%) of the VL patients were undernourished. Overall, 733 dogs and wild canines were examined by different techniques with various seroprevalence ranges. Conclusion: In southeastern Iran, VL is endemic in Orzoieh district in Kerman Province. While the dogs are implicated as the main domestic reservoir of VL, wide range of wild canines can serve as a secondary potential reservoir host.

آمار یکساله:  

بازدید 185127

دانلود 66280 استناد 610 مرجع 0
نویسندگان: 

MOKHTARI MARAL | VIJAYANANDA KUMAR PERIKALA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  471-473
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102618
 • دانلود: 

  67680
چکیده: 

BACKGROUND: Kala-azar is a multisystem infection of the reticuloendothelial system. Various hematologic abnormalities have been described in kala-azar including hemophagocytic syndrome (HPS).METHODS: We reviewed bone marrow aspirate smears from 18 documented cases of kala-azar complicated by HPS.RESULTS: The bone marrow smears were hypercellular with erythroid hyperplasia. Megaloblastic changes, foamy macrophages, activated macrophages with cytoplasmic vacuoles and elongated cytoplasmic process, intra- and extracellular amastigotes, cytoplasmic fragments (blue bodies), plasma cells with inclusions and hemophagocytic cells were seen. Leishman bodies (amastigotes) were also found in some hemophagocytic cells.CONCLUSION: Kala-azar should be considered as an etiology of HPS, particularly in endemic areas.

آمار یکساله:  

بازدید 102618

دانلود 67680 استناد 0 مرجع 0
litScript