نتایج جستجو

9401

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

941

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

YANG Y. | DU Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  783-790
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  29196
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29196

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1 (پیاپی 50)
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1652
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

زمینه و هدف: با وجود انجام مطالعات اپیدمیولوژیک هپاتیت D در کشورمان، عوامل خطرساز آن به خوبی مشخص نشده اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی هپاتیت D، عوامل خطرساز آن و ارتباط آن با شدت آسیب کبدی در مبتلایان به هپاتیت B انجام شد.روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت مقطعی انجام شد. طی آن 280 بیمار مبتلا به هپاتیت B (شامل 102 نفر ناقل غیرفعال، 155 نفر مبتلا به هپاتیت مزمن فعال و 23 نفر مبتلا به سیروز) از نظر Anti HBV Ab، عوامل خطرساز بیماریهای منتقل شونده از راه خون (شامل سابقه تزریق خون، سابقه جراحی، خالکوبی، جراحت جنگی، مداخلات دندانپزشکی و آندوسکوپی) و همچنین شدت آسیب کبدی (شامل AST، ALT، PT، پلاکت، درجه (grade)، امتیاز (score) و مرحله (stage) پاتولوژی) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: 16 نفر (5.7%) از کل بیماران به هپاتیت D مبتلا بودند. از این میان 2 نفر از ناقلین غیرفعال (2%)، 12 نفر از مبتلایان به هپاتیت مزمن (7.7%) و 2 نفر از مبتلایان به سیروز (8.7%) به هپاتیت D مبتلا بودند (P>0.05) سابقه خالکوبی (p=0.054)، جراحت جنگی (p=0.025)، مداخلات دندانپزشکی (p=0.064) و آندوسکوپی (p=0.028) در افراد Anti HDV Ab مثبت بیشتر از افراد Anti HDV Ab منفی بود. در مبتلایان به هپاتیت مزمن، ابتلا به هپاتیت D با امتیاز (p=0.017) و درجه (p=0.012) پاتولوژی بالاتر و تعداد پلاکت (p=0.083) کمتر همراه بود.نتیجه گیری: مطالعه حاضر سابقه خالکوبی، جراحت جنگی، مداخلات دندانپزشکی و آندوسکوپی را به عنوان عوامل خطرزای هپاتیت D گزارش می کند. همچنین این مطالعه رابطه ای را بین ابتلای به هپاتیت D و آسیب شدیدتر کبد نشان می دهد. بر این اساس، نه تنها غربالگری بیماران پر خطر مبتلا به هپاتیت D توصیه می شود، بلکه مراکز دندانپزشکی و آندوسکوپی نیز نیازمند آموزش بیشتر در زمینه روشهای کاهش انتقال این بیماری می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 1652

دانلود 391 استناد 3 مرجع 5
نویسندگان: 

Zacharakis Georgios | Alzahrani Jaman

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  33644
 • دانلود: 

  30280
چکیده: 

Introduction: The recent use of new direct-acting drugs (DAAs) in the treatment of chronic HEPATITIS C needs to be evaluated in HBV/HCV coinfected patients. Case Presentation: Here, we report the case of a 47-year-old female patient with HBV/HCV coinfection who experienced HBV reactivation during treatment with daclatasvir (DCV) and sofosbuvir (SOF). In addition to the DAAs, Entecavir (ETV) was added to the combined regimen with improvement in ALT levels. Conclusions: Both HBV and HCV treatment could be implemented effectively in case of reactivation of HBV during anti-HCV treatment with DAAs. Close monitoring of HBV DNA and ALT levels are highly recommended during DAAs drug therapy for HCV in patients with HBV/HCV dual infection.

آمار یکساله:  

بازدید 33644

دانلود 30280 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  39-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3085
 • دانلود: 

  842
چکیده: 

سابقه و هدف: عفونت جدید با ویروس هپاتیت A در بیماران مبتلا به هپاتیت B و C، می تواند سیر بیماری هپاتیت B و C را دستخوش تغییر نماید. هدف از مطالعه حاضر این است که میزان فراوانی آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت A را در بیماران مبتلا به هپاتیت B و C اندازه گیری و از لحاظ برخی عوامل مرتبط با هم مقایسه نماییم.روش بررسی: در مجموع 115 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن B و 56 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن C که در طی سال های 1383 تا 1384 به انجمن هپاتیت استان همدان مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. بیماران پس از ورود به تحقیق، پرسش نامه ای شامل متغیرهای دموگرافیک و سوابق بیماری برایشان تکمیل می شد. سپس آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت (A IgM و IgG) به روش ELISA، تعداد گلبولهای سفید (WBC)، میزان هماتوکریت، پلاکت سرم و آزمون های کارکرد کبدی (AST،ALT، Bil،ALP) مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: از 32 بیمار مبتلا به هپاتیت مزمن B، به دلیل عدم همکاری یا مراجعه، آزمایش HAV Ab انجام نشد. تعداد 71 مورد (5/85%) HAV Ab از نوع IgG مثبت گزارش شد. تنها یک مورد از بیماران، مبتلا به هپاتیت حاد (A (IgM anti HAV مثبت بود. در بیماران هپاتیت مزمن C، امکان اندازه گیری IgG anti HAV در 17 بیمار فراهم نگردید و در 39 بیمار آزمایش شده، 36 بیمار (3/92%) از لحاظ IgG anti HAV مثبت بودند.نتیجه گیری: تصمیم گیری برای انجام واکسیناسیون ضد هپاتیت A و یا انجام آزمایش اندازه گیری تیتر آنتی بادی ضد ویروس HAV در بیماران مزمن کبدی منوط به شیوع آن در منطقه و در بیماران هپاتیت مزمن می باشد. به نظر می رسد در مطالعه فعلی، فراوانی بالای این آنتی بادی در بیماران هپاتیت مزمن B و C بیانگر آن است که انجام تست آنتی بادی در این بیماران در مرحله اول سودمندتر از واکسیناسیون تمامی این افراد برعلیه هپاتیت A باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 3085

دانلود 842 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

TALAIE HALEH | Mousavizadeh Atieh | BARARI BEHJAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16432
 • دانلود: 

  7039
کلیدواژه: 
چکیده: 

To the Editor The incidence of HEPATITIS C VIRUS (HCV) and Human Immunodeficiency VIRUS (HIV) coinfection in People Who Inject Drugs (PWIDs) is a public health issue; it presents various contentions to the healthcare providers. Although antiretroviral therapy improved the life expectancy of HIV-infected people, HCV-related mortality turned into a greater concern among these individuals. According to Yen et al. 0. 4% of PWIDs were positive for HIV, 78% for HCV, and 13. 1% for HIV/ HCV coinfections. Furthermore, they mentioned, “ injecting drug users in the Taipei methadone maintenance treatment program had a very high prevalence of HIV/ HBV coinfection and HCV mono-infection” . Besides, a systematic review and meta-analysis results suggested a high frequency of HIV/HBV coinfection (>80%) in Intravenous (IV) drug users. Although the incidence of HIV among IV drug users has been decreased, HCV is still endemic in this population...

آمار یکساله:  

بازدید 16432

دانلود 7039 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  456
 • بازدید: 

  18058
 • دانلود: 

  28312
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18058

دانلود 28312 استناد 456 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  103-109
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3282
 • دانلود: 

  3117
چکیده: 

Objective(s): This study was designed to investigate whether HBx-induced podocyte injury is related to the nucleotide-binding oligomerization domain-like receptor protein 3 (NLRP3) inflammasome and the specific mechanism of the oxidative stress pathway in HEPATITIS B VIRUS-associated glomerulonephritis (HBV-GN). Materials and Methods: The HBx gene was overexpressed in renal podocytes to mimic HBV-GN. Podocyte morphology was observed under a scanning electron microscope. Reactive oxygen species (ROS) generation was detected by dichlorodihydrofluorescein diacetate (DCFH-DA) assay. The podocytes in each group were treated with Hoechst 33342 and subjected to immunofluorescence staining. Caspase-1 activity and LDH levels were assessed with a Caspase-1 Activity Assay Kit and an LDH ELISA Kit, respectively. The expression of all pyroptosis-related proteins was examined by Western blot analysis. Results: Pyroptosis-related proteins, including NLRP3, apoptosis-associated speck-like protein containing card (ASC), caspase-1, IL-1β , and IL-18 (P<0. 05), were up-regulated upon HBx overexpression, and caspase-1 enzyme activity and LDH and Desmin expression were also enhanced (P<0. 05). NLRP3 knockdown attenuated the increased expression of pyroptosis-related proteins upon HBx overexpression (P<0. 05), which was also achieved by the addition of an ROS inhibitor (P<0. 05). Conclusion: HBx regulates podocyte pyroptosis in HBV-GN by targeting the NLRP3 inflammasome, and mitochondrial oxidative stress plays an important role in this process.

آمار یکساله:  

بازدید 3282

دانلود 3117 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  17-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  449
 • بازدید: 

  66381
 • دانلود: 

  45451
چکیده: 

Background: HEPATITIS B VIRUS (HBV), HEPATITIS C VIRUS (HCV), and human immunodeficiency VIRUS (HIV) are the three prevalent viral and bloodborne infections worldwide. Considering the similar route of transmission in these infections, their co-infections would be more challenging for health care professionals. Therefore, we investigated the rate of HIV/HBV/HCV co-infection among injection drug users (IDUs) referred to Drop in centers (DICs).Materials and Methods: In this cross-sectional study (2008-2009), IDUs referred to DICs in Isfahan province were evaluated. Venous blood samples were obtained and HBsAg, HBcAb, HCVAb, and HIVAb measured by using enzyme linked immunosorbent assay method. Demographic data and risk factors in patients with HBV/HCV, HIV/HCV, and HIV/HBV co-infections were obtained by a trained social worker using a structured checklist. Data were analyzed using Chi-square test, t-test, and multiple logistic regressions.Results: Totally, 539 IDUs with mean (standard deviation [SD]) age of 35.3 (7.9) were studied. HBV/HCV, HCV/HIV, and HBV/HIV co-infections were presented in 65 (12.1%), 6 (1.1%), and 0 (0%) of IDUs, respectively. All HIV infected IDUs were infected with HCV as well. There was a significant association between HBV/HCV co-infection and behaviors related to sharing needle (odds ratio [OR]=2.06, 95% confi dence interval [CI]; 1.23-3.45) and imprisonment (OR=1.01, 95% CI; 1.04-1.06).Conclusion: According to the results of this study, history of imprisonment and needle sharing were the only adjusted risk factors for HCV/HBV co-infection in IDUs. This might be a warning for national health system and needs to urgent paying attention. It seems that expanded harm reduction strategies can be useful to reduce this co-infection and its mortality and morbidity rate among IDUs.

آمار یکساله:  

بازدید 66381

دانلود 45451 استناد 449 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  64-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  65963
 • دانلود: 

  33188
چکیده: 

Background: Detection of HEPATITIS B VIRUS (HBV) genomes without detectable HEPATITIS B surface antigen (HBs-Ag) is termed occult HBV infection (OHBV) that may be transmitted by blood transfusion or organ transplantation and has acute reactivation when an immunosuppressive status like human immunodeficiency VIRUS (HIV) infection occurs. We aimed to evaluate OHBV in HIV-infected patients with isolated antibodies to HEPATITIS B core antigen (anti-HBc) in Isfahan, Iran.Materials and Methods: In a cross-sectional study during August-September 2011, serum samples from HIV-infected patients who attended Isfahan Consultation Center for Behavioral Diseases were tested for HBs-Ag and anti-HBc using ELISA method. HBV-deoxyribonucleic acid (DNA) was detected and quantified in plasma of HBs-Ag negative/anti-HBc positive subjects by real-time polymerase chain reaction.Results: From 64 HIV-positive individuals, 12 (18%) patients were HBs-Ag negative/anti-HBc positive, and from those 3 (25%) had detectable HBV-DNA in their plasma.Conclusion: It seems that occult HBV might be assessed and be treated in HIV-infected patients.

آمار یکساله:  

بازدید 65963

دانلود 33188 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHATTAB M.A. | ESLAM M. | ALAVIAN S.M.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (29)
 • صفحات: 

  258-269
تعامل: 
 • استنادات: 

  599
 • بازدید: 

  87306
 • دانلود: 

  90363
کلیدواژه: 
چکیده: 

HEPATITIS C VIRUS infection is an emerging disease and a public health problem in the world. There are accumulating data regarding extra hepatic manifestation of HCV, such as rheumatologic manifestations, endocrine, hematologic, dermatologic, renal, neurologic, and systemic manifestations. The therapy of them needs more attention to some exacerbations of extra hepatic manifestation and in some situation it needs different approaches. In this review we tried to provide latest evidence for extra hepatic manifestation and management of them.

آمار یکساله:  

بازدید 87306

دانلود 90363 استناد 599 مرجع 0
litScript