نتایج جستجو

9450

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

945

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  109900
 • دانلود: 

  46031
چکیده: 

Vitiligo is a common skin disorder, characterized by depigmented patches due to selective destruction of melanocytes. The etiology of this disease is unknown. A number of hypotheses including viral theory have been proposed to explain the etiology. To determine the prevalence of antibody to HEPATITIS C VIRUS infection in vitiligo patients, the present study was performed. Third generation ELISA test was used for detection of antibodies to HCV in human sera. All normal controls were anti-HCV negative whereas only one patient was positive for anti-HCV and there was no significant difference in the prevalence of anti-HCV between patients and controls. These results indicate that HEPATITIS C VIRUS has not a direct causal role in the pathogenesis of vitiligo, however, this does not rul out a "hit and run" VIRUS induced disease.

آمار یکساله:  

بازدید 109900

دانلود 46031 استناد 0 مرجع 8288
نویسندگان: 

NIZAR N.Z.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  223-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  1395
 • بازدید: 

  40462
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 40462

دانلود 30016 استناد 1395 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM C.W. | CHANG K.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  17-25
تعامل: 
 • استنادات: 

  471
 • بازدید: 

  24115
 • دانلود: 

  31095
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24115

دانلود 31095 استناد 471 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

ROSSI L.M.

نشریه: 

VIRUSES

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1153-1188
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  13801
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13801

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نویسندگان: 

POISSON V. | MENARD D.B. | FROST E. | PERREAULT J.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  36-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  473
 • بازدید: 

  32314
 • دانلود: 

  31595
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 32314

دانلود 31595 استناد 473 مرجع 0
نشریه: 

گوارش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  (پیاپی 41)
 • صفحات: 

  159-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2007
 • دانلود: 

  133
چکیده: 

فیبروز کبدی و سیروز، پیامد بسیاری از انواع بیماری های مزمن کبدی هستند و تشکیل ندول و بافت جوشگاه در کبد که مراحل انتهایی فیبروز تلقی می شوند، عموما برگشت ناپذیر تلقی می شده اند. در این مطالعه 3 بیمار مبتلا به هپاتیت B مزمن با شواهد بالینی، بیوشیمیایی و بافت شناختی سیروز معرفی شده اند. این بیماران تحت درمان با اینترفرون – آلفا یا لامیوودین قرار گرفتند و در زمانی که در بهبود بالینی، بیوشیمیایی و ویروس شناختی بودند از آنان بیوپسی کبد انجام شد. نمونه های بیوپسی به طور تصادفی و جفت نشده بر اساس بیمار کدبندی شدند و دو پاتولوژیست مستقل بر مبنای شاخص فعالیت هپاتیت (HAI) با حداکثر درجه فیبروز (stage) 6 آنان را امتیازدهی کردند. میانگین فاصله بین بیوپسی ها 5.5 سال بود. میانگین سطح آلانین آمینوترانسفراز از 113.7 U/L به 28.3 U/L کاهش یافت. همچنین، میانگین سطح بیلی روبین از 2.4 mg/dL به 0.9 mg/dL و میانگین زمان پروترومبین از 16.3 ثانیه به 12.3 ثانیه تقلیل یافت. میانگین امتیاز Child-Pough از 8 به 5 رسید. میانگین درجه فیبروز از 5.8 به 0.5 (p=0.004)، و میانگین امتیاز نکروانفلاماسیون (grade) از 10.8 به 3.2 (p=0.017) کاهش یافت. این مطالعه نشان می دهد که سیروز ناشی از هپاتیت B مزمن می تواند در برخی از بیمارانی که به درمان ضد ویروسی پاسخ می دهند برگشت پذیر باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2007

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  169-173
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70263
 • دانلود: 

  43287
چکیده: 

Over 170 million patients worldwide are chronically infected with HEPATITIS C VIRUS (HCV); making it a globally important infection. Dentists constantly handle sharp instruments infected with biological fluids and are therefore considered at high-risk of contracting HCV infection. Needle-stick injuries seem to be the most common route of exposure to blood-borne pathogens in dental practice. Moreover, endodontist’s constant use of sharp instruments such as endodontic files with limited operative vision in a small working field (i.e. root canal system) increases their risk of exposure to infection. The aim of this study was to review the epidemiology of HCV infection in dental healthcare staff and the tests required for its diagnosis. We also look at the protocols for dental treatment in infected individuals and screening and dental examination tailored for HCV patients.

آمار یکساله:  

بازدید 70263

دانلود 43287 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  326-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50665
 • دانلود: 

  30965
چکیده: 

Background: HEPATITIS C VIRUS (HCV) is a blood-borne VIRUS. It is a major global public health problem and can cause both acute and chronic HEPATITIS. The aim of this study was to report the epidemiological features of HCV infection and risk factors based on the data from Azar Cohort, East Azerbaijan province, Iran. Methods: The population of this study comprised the people in the age range of 35-70 years from Azar Cohort, East Azerbaijan province, Iran. The study was conducted between 2015 and 2016. Based on cluster sampling, 4, 949 people were selected and invited to complete the questionnaire and perform the tests. Blood samples collected in this study were analyzed to detect the presence of antibodies against HCV using enzyme immunoassay (ELISA) Kit. The positive samples were re-tested by qualitative HCV-RNA polymerase chain reaction. All data were analyzed using SPSS version 19. 0 software. Results: The mean age of the participants was 49. 15± 9. 02 years. Of these participants, 54. 3% (n=2686) were females. Seven people (0. 14%) were detected as HCV positive and the highest frequency was seen in the age range of 40-50 (0. 16%). There was a statistical significant relationship between history of hospitalization (P=0. 02) and history of abnormal urine (P=0. 01) with the frequency of HCV infection. Conclusion: The findings of this study indicated that the frequency of HEPATITIS C VIRUS infection is 0. 14% in the general population of Azar Cohort.

آمار یکساله:  

بازدید 50665

دانلود 30965 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  492-496
تعامل: 
 • استنادات: 

  125
 • بازدید: 

  80
 • دانلود: 

  20554
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 80

دانلود 20554 استناد 125 مرجع 0
نویسندگان: 

YANG Y. | DU Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  75
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  783-790
تعامل: 
 • استنادات: 

  464
 • بازدید: 

  29196
 • دانلود: 

  29822
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29196

دانلود 29822 استناد 464 مرجع 0
litScript