نتایج جستجو

6843

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

685

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (مسلسل 40)
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  177
چکیده: 

بیان مساله: در درمان ریشه، تمیز کردن و شکل دادن کانال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جهت موفقیت در آن رعایت اصول Shilder الزامی است. از سوی دیگر رعایت این اصول توسط فایل های Stainless Steel و به روش دستی مشکل و وقت گیر است، در فناوری نوین برای رفع این مشکلات تسهیلات جدیدی از جمله فایل های Nickel-Titanium (NiTi) و وسایل موتوری عرضه شده است.هدف: مطالعه حاضر با مقایسه میزان پاکسازی کانال ریشه بین سه وسیله ماشینی Rotary، Reciprocal و VERTICAL در شرایط In-vitro انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی، از 60 ریشه مزیال دندانهای مولر اول و دوم فک پایین انسان استفاده شد. نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. در هر نمونه یک کانال به عنوان شاهد و دیگری به عنوان نمونه مورد آزمایش منظور گردید. در گروههای Reciprocal و VERTICAL از فایل های NiTi دستی و در گروه Rotary از فایل های NiTi چرخشی استفاده شد. پس از اتمام پاکسازی کانال، مقاطع با فواصل 3 و 5 میلیمتری از آپکس آناتومیک تهیه شد؛ سپس مقاطع توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. معیار ارزیابی بر اساس مقدار دبری باقیمانده در کانال کار شده، پره دنتین باقیمانده و میزان صاف شدن دیواره های کانال کارشده نسبت به کانال شاهد بود. اطلاعات به دست آمده با استفده از آزمون غیرپارامتری Kruskal-Wallis تحلیل گردید.یافته ها: بین میزان پاکسازی در مقاطع 3 و 5 میلیمتری تمام گروهها، اختلاف معنی داری وجود نداشت، اما تفاوت سرعت کارکرد، بین تمام گروهها معنی دار و برتری به ترتیب مربوط به Rotary، Reciprocd و سپس VERTICAL بود.نتیجه گیری: Rotary، Reciprocd و VERTICAL از نظر توانایی پاکسازی با یکدیگر تفاوتی ندارند اما سرعت Rotary از Reciprocal و VERTICAL و Reciprocal از VERTICAL به طور قابل توجهی بیشتر است. بر همین اساس می توان چنین نتیجه گیری کرد که Rotary نسبت به دو وسیله دیگر، در درمانهای معمول کانال ریشه برتر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 177 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

مسعودی نژاد سپیده

نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  27-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  365
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 365 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  3-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3027
 • دانلود: 

  1381
چکیده: 

نخستین هدف این مقاله بررسی محتوا و پیشینه رویکرد طراحی شهری عمودی به عنوان نظریه جدید طراحی شهری است که در راستای حل مشکلات شهری ناشی از کمبود زمین بوجود آمد. علاوه بر این بررسی شرایط شهر تهران به عنوان کلان شهری در حوزه جنوب غرب آسیا، برای تحقق اهداف رویکرد فوق و تحلیل محتوای متون تخصصی و بررسی تحلیلی – ارزیابانه رویکردها و جنبش های مطرح در توسعه شهری عمودی، به منظور استخراج پیشینه طرح این رویکرد از دیگر اهداف این نوشتار است. بر طبق یافته های این نوشتار، رویکردهایی همچون منظر عمودی، آسمان خراش های پایدار، شهرسازی اکولوژیک و طراحی اکولوژیک، ریشه های شکل گیری رویکرد طراحی شهری عمودی است. همچنین دو مقوله پایداری اکولوژیک و توسعه عمودی برای استفاده از حداکثر فضای آسمان از موضوعات اصلی و محوری این رویکرد است.در ادامه، ویژگی های کلان شهر تهران به لحاظ شرایط زمین و رشد عمودی با استناد به پیشنهادات طرح جامع مورد مداقه قرار گرفته و در انتها با رویکرد مشکل محور و نظریه زمینه ای در پژوهش های کیفی، الگویی برای چگونگی مواجهه با این موضوع در قالب ارایه پیشنهاداتی در باب نحوه بکارگیری پهنه های کلان شهر تهران مطرح شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3027

دانلود 1381 استناد 0 مرجع 5
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BOTEQUILHA LEITAO A. | AHERN J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  59
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  796
 • بازدید: 

  18879
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18879

دانلود 17659 استناد 796 مرجع 0
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  133-144
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1770
 • دانلود: 

  600
چکیده: 

تغییر پوشش/ کاربری سرزمین ناشی از فعالیت انسان به دلیل عدم توجه به محدودیت های محیط زیستی بر سیمای محیط بسیار تاثیرگذار بوده و روند در حال توسعه تغییر کاربری در نتیجه فعال و انفعالات پیچیده فاکتورهای ساختاری و عملکردی، اثرات محیط زیستی شدیدی بر اکوسیستم های طبیعی داشته است. بنابراین با توجه به آثار منفی ناشی از استفاده نامناسب از سرزمین و تغییر کاربری اراضی، آگاهی و شناخت روند تغییرپذیری، در ارزیابی آثار محیط زیستی ناشی از توسعه به منظور طرح ریزی و مدیریت پایدار سرزمین ضروری است. این مطالعه به منظور بررسی روند تغییرات سیمای سرزمین در حوزه آبخیز نکا انجام شد. به منظور تهیه نقشه های پوشش سرزمین و تحلیل تغییرات، به ترتیب از تصاویر ماهواره ای لندست 4، 2 و 7 سنجنده های (1972) MSS، (1992) TM و (2001) ETM+ و متریک های مساحت طبقه شاخص بزرگترین لکه، تعداد و میانگین اندازه لکه استفاده شد. تجزیه و تحلیل متریک های سیمای سرزمین بیانگر جایگزینی گسترده زمین های جنگلی و کشاورزی در منطقه با پوشش مرتعی بوده است. نتایج بدست آمده همچنین نشان داد، که افزایش تعداد لکه ها و کاهش میانگین مساحت دو شاخص مهم تجزیه بوده و روند تخریب و تجزیه سیمای سرزمین به صورت افزایشی بوده است. نتایج بدست آمده بیانگر لزوم توجه به وضعیت کاربری و پوشش سرزمین در منطقه، به منظور بهره برداری مناسب و منطقی از منابع طبیعی و کاهش تخریب منابع است.

آمار یکساله:  

بازدید 1770

دانلود 600 استناد 8 مرجع 0
نشریه: 

باغ نظر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  4867
 • دانلود: 

  2672
چکیده: 

وجود مشکلات ناشی از رشد شهرنشینی سریع، بی توجهی به فضاهای باز، حومه های شهری و مسایلی نظیرآن بالاخص در شهرهای اروپایی و آمریکای شمالی موجبات بروز رویکردی جدید تحت عنوان شهرسازی منظر را فراهم آورد. از طرفی به دلیل تعامل و هم پوشانی های زیاد میان رشته های معماری منظر و طراحی شهری در دهه های اخیر و بی توجهی آنها به مساله منظر و فضای باز به عنوان زیر ساخت اصلی شهر در مقابل رویکرد سنتی به معماری به مثابه عنصر اصلی ساخت شهر، بر رشد و تقویت ایده شهرسازی منظر در جوامع آکادمیک و حرفه ای جهان افزوده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت ماهیت، پیشینه و برخی از مهم ترین تجارب صورت گرفته در این حوزه ضرورت پرداخت به این رویکرد را بالاخص در شرایط ایران متذکر می شود. در این راستا یافته های این نوشتار بر این نکته تاکید دارد که شهرسازی منظر به عنوان گرایشی جدید، مبانی نظری، اهداف و موضوعات خود را بیش از همه وامدار رشته های معماری منظر و طراحی شهری بوده و واجد ماهیتی میان رشته ای می باشد. منظر و فضای باز به عنوان عناصر اصلی ساخت شهر، تاکید مرکزی این رویکرد به شمار می روند. بررسی شرایط آکادمیک نیز نشان می دهد که دانشگاه های اندکی به برگزاری دوره های مستقل شهرسازی منظر می پردازند و عمدتا واحدهای درسی تحت این عنوان در برنامه های درسی رشته های مرتبط به چشم می خورد.

آمار یکساله:  

بازدید 4867

دانلود 2672 استناد 4 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

MANSOURI SEYED AMIR

نشریه: 

MANZAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4073
 • دانلود: 

  11838
کلیدواژه: 
چکیده: 

The ‘ water stream’ is a symbol of life in the Persian cities. The ‘ water distribution system’ in the traditional cities of Iran is the main infrastructure that is required for surviving and constructing residential houses in an urban organization. In cities with no flowing river, the initiating point of the city is dependent on water, which either boils in form of a natural spring or representing a man-made aqueduct. If consistent with an urban topography, this point will establish the urban center and the city will subsequently develop along with the path of water streams that are expanding from this point. In each of these conditions, the urban spaces were being formed along the waterways and the residential houses were built on either side of them. The water streams in addition to supplying water for the gardens and agriculture fields located inside and around the city was constituting the system of water supply for the inhabitants, that was providing the traditional water reservoirs (Ab-Anbar) for the house buildings. The water dividing and diffusing points were being considered as the focal points of the neighborhoods, which traditionally were built along an ancient tree, a mosque, and a tomb, creating together the major points of a traditional LANDSCAPE in the Iranian city. The water stream was also a place for children`s playing. A safe, dynamic, natural, fresh, and appropriate LANDSCAPE of human nature; it was of the best attraction place for children and a community for elderlies to make their social life. Water, as an active element and the source of biological life, was used to be a symbol of passion and community [in Persian land], due to its important role in people› s lives. The water streams of Tehran city are being considered as the capillaries of the urban historical-natural LANDSCAPE, which were alive in the past, with more than five hundred aqueducts, of which only about ten percent have remained today. The urban gradient of Tehran, which is positioned in the slopes of the Alborz Mount., making the abundant supply of the plain undergrounds aquifers flow, arising from Alborz, in numerous water streams, which gives the city of Tehran an exemplary and unique position compared to other cities in the world. The steep slope of ‘ Tehran Plain’ increases the speed of the water flow, generates the sound of water, and the water foam in the margins of its sidewalls that enhance the capacity of people’ s memory and their perception of the city. Artist ‘ Khosrow Khorshidi’ , a prominent Iranian designer, has painted a picture of Valiasr Street in his memoirs of old Tehran city in 1320 SH (1941), in which children, similar to miniature pond fishes, were playing in the water stream under the rows of plane trees. Today, this urban environment has turned into a concrete and solid paved path, due to the inadvertence of the urban management, which is an inappropriate place dedicated for the urban rats and for trashes thrown away by passers-by. One of the most important constituting factors preserve the historical and natural LANDSCAPE is the continuation of their position on their People`s mind, which, if lost, their objective and physical remaining will be consequently destroyed as well; This is the disaster that awaits the trees of Valiasr Street; If now the trees are getting dried, the first reason is due to the removal of water flow and cutting off the natural watering of the trees, and the second is due to the construction of tall buildings that prevent wind blowing to the crowns of the available trees. To save (the trees of) Valiasr Street its global registration would not be helpful; rather, the ‘ Salvation’ will be achieved by reviving its LANDSCAPE.

آمار یکساله:  

بازدید 4073

دانلود 11838 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DORA V.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  334-354
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  15810
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15810

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
نشریه: 

صفه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  63
 • صفحات: 

  47-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  953
 • دانلود: 

  360
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 953

دانلود 360 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

باصولی مهدی

نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  52
 • صفحات: 

  18-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  103
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

حضور معلولین در بازار گردشگری، یک فرصت مهم برای شهرهای مقصد گردشگری است تا بتوانند از این پتانسیل مهم استفاده کنند. شهر دوستدار معلول شهری است که بتواند طراحی فضای شهری را به گونه ای انجام دهد که مناسب معلولین باشد. این مقاله با رویکرد منظرین به تحلیل چندجانبه شهر دوستدار معلول پرداخته و به دنبال آن است تا راهبردهایی که می توانند در مدل مفهومی طراحی فضای شهری مطلوب گردشگری معلولین مدنظر قرار گیرند، معرفی کند. روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده است. با بررسی و تحلیل داده های مستخرج از مقالات معتبر، استنتاج تحلیلی جهت بررسی منظر شهری دوستدار معلول انجام پذیرفته است. بررسی های انجام شده در این تحقیق حکایت از آن دارد که منظر شهری دوستدار معلول، به عنوان یک مقصد گردشگری، می تواند با راهبردهای مناسب سازی، دسترسی، توانبخشی، برابری فرصت ها، کیفیت، جلوگیری از طرد اجتماعی و ایجاد جاذبه های خاص معلولین شکل گیرد. این راهبردها سبب می شود مشارکت معلولین در گردشگری بیشتر شده و انتخاب شهر به عنوان مقصد گردشگری در اولویت قرار گیرد. هریک از این راهبردها شامل سیاست ها و اقداماتی است که باعث می شود شهر بستر مناسبی برای گردشگر معلول قلمداد شود.

آمار یکساله:  

بازدید 103

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
litScript