نتایج جستجو

14346

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1435

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  68
 • صفحات: 

  22-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  897
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقدمه: علت عمده مرگ و ناتوانی در بیماران (End Stage Renal Disease) ESRD که از دستیابی عروقی جهت دیالیز استفاده می کنند ناتوانی در ایجاد دستیابی مناسب یا عوارض ناشی از آن می باشد.هدف: تعیین فراوانی نسبی موفقیت دیالیز و عوارض دستیابی عروقی آن در بیماران تحت پوشش بیمارستان رازی رشت در سال 1385.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی - مقطعی بر بیمارستان رازی، اطلاعات پایه با مصاحبه و معاینه بالینی جمع آوری شد. چون احتمال از دست دادن دستیابی عروق در هر یک از افراد و در نتیجه ایجاد دستیابی دیگر وجود داشت، ممکن بود تعداد دستیابی عروقی بیش از تعداد افراد مورد مطالعه باشد.نتایج: در مجموع 151 بیمار و 238 مورد دستیابی عروقی وجود داشت. 59.6 درصد بیماران مرد و 40.4 درصد زن بودند. متوسط سن این بیماران 54.22±14.39 سال و موفقیت دیالیز 86.1 درصد بود. 82.9 درصد از دستیابی عروقی در مدت کمتر از 2 ماه از ایجاد، استفاده شدند. 32 مورد عارضه ثبت شد (15.6%) شامل 9 مورد آنوریسم کاذب، 9 مورد پرفشاری ورید، 5 مورد عفونت، 4 مورد سندرم خونربایی، 3 مورد آنوریسم حقیقی و 2 مورد ترومبوز. بیشترین عوارض درAVF (Arteriovenous Fistula)  چین آرنج وجود داشت.نتیجه گیری: میزان موفقیت انجام دیالیز در این مطالعه مشابه سایر مطالعات است. به علت ارجاع نشدن بموقع بیماران، بسیاری از دستیابی های عروقی در مدت کمتر از 2 ماه پس از ایجاد استفاده شدند که سبب افزایش عوارض یا کاهش بقای آن می شود. از طرفی برای کاهش هزینه ها از گرافت مصنوعی کمتر از AVF اولیه استفاده می شود که می تواند دلیل افزایش بروز عوارض در AVF اولیه باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 897

دانلود 223 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  960-966
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  625
 • دانلود: 

  362
کلیدواژه: 
چکیده: 

مقدمه: برای شروع همودیالیز در بیماران (ESRD) end -stage ranal disease نیاز به (VA) VASCULAR ACCESS  می باشد. شیوع و طول عمر انواع VA در جوامع مختلف، متفاوت است. ما این مطالعه رابرای رسیدن به این اطلاعات انجام دادیم. مواد و روش ها: مطالعه توصیفی، retrospective  در مرداد و شهریور1382 در4 مرکز همودیالیز شهر اصفهان انجام شد. کلیه بیمارانی که حداقل یک ماه تحت همودیالیز بودند از نظر تعداد و انواع VA و بعضی متغیرهای دموگرافیک مورد مطالعه قرار گرفتند، پرسشنامه بر بالین بیماران تکمیل گردید. یافته ها: کل تعداد بیماران 320 نفر بود که از این تعداد 199 نفر مرد و 121 نفر زن بودند. میانگین سن بیماران 16.99 ±50.64 سال بدست آمد. تعداد کلVA دائمی گذاشته شده 412عدد بود که تنها 4 مورد گرافت و 7 عددpermcath  بودند و سایر موارد همگی (AVF) arterio venous fistula  بوده اند. میانگین تعداد VA دائمی ایجاد شده در زنان بیشتر از مردان بود. با افزایش مدت همودیالیز میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده افزایش می یابد. هر چه فاصله زمانی بین گذاشتن اولین VA دائمی تا شروع همودیالیز کمتر باشد، میانگین تعدادVA دائمی ایجاد شده بیشتر است ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نیست 1Survival ساله، 2ساله و 3ساله و 5 ساله AVF به ترتیب 80%، 78%، 73% و 69% بود. میزان primary failure در AVF 13% بود. نتیجه گیری و توصیه ها: با توجه به آمار سایر نقاط جهان طول عمر AVF در اصفهان کمتر است. میزان گرافت و permcath کمتر می باشد و اکثر بیماران از AVF به عنوان VA دائمی استفاده می کنند. هر چه زودتر بیمار به ایجاد VA دائمی قبل از شروع همودیالیز تشویق گردد، AVF survival  بیشتر است.

آمار یکساله:  

بازدید 625

دانلود 362 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

PAULSON W.D. | RAM S.J. | ZIBARI G.

نشریه: 

SEMINAR IN NEPHROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  183-194
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  23309
 • دانلود: 

  30016
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23309

دانلود 30016 استناد 465 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

KIDNEY INTERNATIONAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  95
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  29
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  5590
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 5590 استناد 29 مرجع 0
نویسندگان: 

TORDOIR J.H. | VAN DR SANDE F.M. | DE HAAN M.W.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  56
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  894
 • بازدید: 

  36886
 • دانلود: 

  26465
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 36886

دانلود 26465 استناد 894 مرجع 0
نویسندگان: 

D CUNHA P.T. | BESARAB A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  623-629
تعامل: 
 • استنادات: 

  463
 • بازدید: 

  20837
 • دانلود: 

  29629
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20837

دانلود 29629 استناد 463 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  20
 • بازدید: 

  27
 • دانلود: 

  3817
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 27

دانلود 3817 استناد 20 مرجع 0
نویسندگان: 

ROBBIN M. | GALLICHIO M. | DEIERHOI M. | YOUNG C. | WEBER T. | ALLON M.

نشریه: 

RADIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  217
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  83-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  30719
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 30719

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
نویسندگان: 

GOWDA ANOOP | PAVAN MALLESHAPPA | BABU KISHORE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  218-224
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90241
 • دانلود: 

  71695
چکیده: 

Introduction. The aims of this study was to evaluate maintenance hemodialysis population in a tertiary care hospital based dialysis unit for VASCULAR ACCESS (VA) types, to compare native arteriovenous fistula (AVF) and arteriovenous graft (AVG) survival, and to assess risk factors for ACCESS failure.Materials and Methods. A total of 182 patients on maintenance hemodialysis were evaluated and followed up in terms of VA type and VA outcomes.Results. Among 103 prevalent patients, 15.5% initiated dialysis with AVF. At the time of the study, 67.9% of the prevalent patients had an AVF and 29.1% had AVG. Of 79 incident patients, 64% were followed up for more than 3 months by nephrologists before initiation of dialysis. Among these patients, 13.6% were initiated with AVF. There were 25 primary failures and 50 secondary failure episodes. Of the 50 secondary failures, 15 were AVF failures and 31 AVG failures. VASCULAR ACCESS survival was significantly superior with AVF as compared with AVG (P= .03). With longer dialysis periods, failure rates were higher. Follow-up with nephrologists prior to initiation of dialysis had a major influence on VA.Conclusions. Arteriovenous fistula is the best VA for maintenance hemodialysis. However, when the vasculature is not ideal for AVF, AVG should be constructed. A small percentage of our patients had fistula at initiation of dialysis. This is mainly due to late nephrology referrals and also due to reluctance of patients to undergo surgical ACCESS placement when they are relatively asymptomatic.

آمار یکساله:  

بازدید 90241

دانلود 71695 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  43
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  8146
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 8146 استناد 43 مرجع 0
litScript