نتایج جستجو

4162

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

417

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  173
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  965-968
تعامل: 
 • استنادات: 

  465
 • بازدید: 

  16314
 • دانلود: 

  29919
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16314

دانلود 29919 استناد 465 مرجع 0
نشریه: 

مواد پرانرژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 8)
 • صفحات: 

  3-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1625
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

-1،1 دی متیل هیدرازین یا دی متیل هیدرازین نامتقارن ( (UDMHیکی از مشتقات هیدرازین است که به طور عمده به عنوان سوخت مایع در موشک استفاده می شود. علاوه بر کاربرد آن در صنایع دفاعی و فضایی، این ماده عامل رشد گیاهان بوده و در سنتز شیمیایی برخی از مواد و نیز تهیه مواد مورد استفاده در عکاسی کاربرد دارد. 1،1- دی متیل هیدرازین علی رغم اهمیت آن، ماده ای بسیار سمی است که براحتی می تواند در هنگام تولید و استفاده وارد اتمسفر شده و باعث آلودگی آب و خاک گردد. با توجه به کاربرد این ماده و اهمیت سمیت آن، اندازه گیری مقادیر کم آن در نمونه های محیطی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این مقاله یک روش جدید برای اندازه گیری اسپکتروفتومتری 1،1- دی متیل هیدرازین بر اساس واکنش با آلدئیدهای آروماتیک ارایه شده است. پس از بهینه سازی شرایط، روش برای اندازه گیری مقادیر ناچیز 1،1-دی متیل هیدرازین در گستره 0.4-6.0mg.ml-2 خطی بوده و میزان حد تشخیص  0.10mg.ml-2 و تکرارپذیری روش (RSD) برای ده اندازه گیری مکرر 45/1% بدست آمده است. این روش برای اندازه گیری 1،1-دی متیل هیدرازین در نمونه های آب به کار برده شد و نتایج رضایت بخشی بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 1625

دانلود 332 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  78-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  37266
 • دانلود: 

  25064
چکیده: 

Protein drug transporters play an important role in the absorption, distribution, metabolism and excretion of drugs. The study of protein-drug interaction is a significant issue for drug development. Drug transporters are multi-specific transmembrane proteins that facilitate the membrane passage of a large number of drugs. Drug transporters have a distinct expression pattern in the human body lining pharmacological barrier tissues, most importantly the small intestinal epithelium, the endothelial cells in the blood–brain barrier, the epithelium of the proximal tubule cells in the kidney, and hepatocytes in the liver. However, it is both expensive and time-consuming to perform physical experiments to determine whether a drug and a protein are interacting with each other, while these studies are really useful in medical sciences. Bovine milk β-lactoglobulin (b-LG) demonstrates significant resistance against both gastric and simulated duodenal digestions. Therefore, it seems a realistic protein candidate for safe delivery and protection of particularly pH sensitive drugs in stomach. Prednisolone is a synthetic adrenal corticosteroid which is used to achieve prompt suppression of inflammation in many inflammatory and allergic conditions and to treat blood cell cancers (leukemia (and lymph gland cancers (lymphomas). In this study the intermolecular interaction of prednisolone with b -LG was investigated using UV-VIS spectroscopy. Moreover, the effect of Prednisolone complexation on the secondary structures of b -LG was studied and the results showed that the secondary structure of b -LG was preserved upon interaction of this drug. Based on the achieved results, this protein might be useful for delivery of Prednisolone.

آمار یکساله:  

بازدید 37266

دانلود 25064 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

FONSECA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  467
 • بازدید: 

  22770
 • دانلود: 

  30307
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 22770

دانلود 30307 استناد 467 مرجع 0
نویسندگان: 

ILIC S.B. | KONSTANTINOVIC S.S. | TODOROVIC Z.B.

نشریه: 

MEDICINE AND BIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  44-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  468
 • بازدید: 

  24681
 • دانلود: 

  30601
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24681

دانلود 30601 استناد 468 مرجع 0
نشریه: 

علوم کشاورزی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  49-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  463
چکیده: 

  لینگنین چوب صنوبر (popolus nigra) به روش های طیف سنجی FTIR و UV-VIS مورد بررسی قرار گرفت. میزان لینگنین کلاسون و لینگنین محلول در اسید به ترتیب 19% و 3.1% تعیین گردید. لینگنین این گونه از نوع GS با حدود 75- 65 درصد واحد های گوایاسیل (G) و 35- 25 درصد واحدهای سیرینجیل (S) می باشد. میزان واحد های متو کسیل این لینگنین با توجه به نسبت واحد های سازنده آن 1.35- 1.25 واحد به ازای هر واحد فنیل پرویان تعیین گردید. نسبت گروه های هیدروکسیل فنولی به هیدروکسیل های آلیفا تیک با استفاده از طیف سنجی FTIR لیگنین استیل دار شده معادل 0.47 تعیین گردید. ضریب جذ ب لینگنین در طیف UV- VIS و در حلالDMF برای طول موج های  nm 205 و nm 280 به ترتیب معادل D205n m = 115 = 1.g.cm و D 280n m = 13.31 1.g.cm تعیین شد.

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 463 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  59-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  11061
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11061

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  611
 • بازدید: 

  81789
 • دانلود: 

  31450
چکیده: 

Ultraviolet–VISible (UV–VIS) spectroscopy was used, in the current investigation, to explore the dispersion and stability of titania nanoparticles in an aqueous media with different types of dispersants. Hydrochloric and nitric acids as well as ammonia were used to determine the stability of the suspension in the acidic region (pH=2.5) and basic area (pH=9.5), respectively. In addition, for measuring sustainability of suspension and creating steric, and electro steric repulsive forces, ethylene glycol and ethylene glycol plus ammonia were employed, respectively. UV–V is spectrometry was applied to realize the effect of nano titania concentrations and different types of dispersants of samples containing different amounts of nano titania and different types of dispersants on stability of TiO2-containing suspensions. In addition, the stability of dispersion could be evaluated in colloidal mixtures containing ethylene glycol plus ammonia. It was demonstrated that the mixtures containing ethylene glycol plus ammonia were stable over a period of 4 days. To support the UV–VIS results, other techniques such as atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy (SEM) were employed to study the degree of agglomeration of titania nanoparticles in terms of morphology and size.

آمار یکساله:  

بازدید 81789

دانلود 31450 استناد 611 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  39
 • شماره: 

  4 (98)
 • صفحات: 

  127-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  216
 • دانلود: 

  175
چکیده: 

In this research Dispersive Liquid-Liquid Microextraction (DLLME) coupled with microvolume UV– VIS spectrophotometry has been used for the sensitive determination of tetryl. The method is based on the conversion of tetryl to anionic form in the alkaline medium and its extraction into CCL4 using Aliquat 336. In this method, there is no need to use extraction solvent because Aliquots 336, in addition to the formation of counter ions for the formation of ion-pair with anionic form of tetryl also acts as a disperser agent. In this method, the calibration graph was linear over the range of 10-700 ng/mL with a limit of detection of 2. 1 ng/mL. The proposed method was successfully applied to the determination of tetryl in water and soil samples.

آمار یکساله:  

بازدید 216

دانلود 175 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  SUPPL. (1)
 • صفحات: 

  279-279
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  61618
 • دانلود: 

  27640
چکیده: 

In recent years quick development is fared in drug discovery methods due to increase the production of new drugs. The most important issue in drug delivery system is discussion about controlling of drug delivery to the body. With common methods for use, such as: oral and injectable of drug consumption, the drug will be distributed throughout the body and the body will be under its effects and side effects. Proteins can be used as drug carriers. The interactions of proteins with different ligands play an important role in many cellular processes, and also pay special attention to the interaction of the drug design to achieve a particular effect needs to consume large amounts of drugs. Bovine milk β-lactoglobulin (b-LG) demonstrates significant resistance against both gastric- and simulated duodenal digestions. Therefore, it seems a realistic protein candidate for safe delivery and protection of particularly pH sensitive drugs in stomach. Alprazolam is a short-acting anxiolytic of the benzodiazepine class of psychoactive drugs. Alprazolam, binds to specific sites on the GABA receptor. In this study the intermolecular interaction of alprazolam with b -lactoglobulin was investigated using UV-VIS spectroscopy. Moreover, the effect of Alprazolam complexation on the secondary structures of b -LG were studied and the results showed that the secondary structure of b -LG were preserved upon interaction of this drug. Based on the achieved results, this protein might be useful for delivery of Alprazolam.

آمار یکساله:  

بازدید 61618

دانلود 27640 استناد 0 مرجع 0
litScript