نتایج جستجو

641149

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

64115

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  133-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1625
 • دانلود: 

  446
چکیده: 

اگرچه عوامل موثر بر تخریب منابع طبیعی کم و بیش شناسایی و معرفی شده اند، اما این عوامل از منظر اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی، کمتر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد که قبل از هر اقدامی باید تخریب منابع طبیعی متوقف شود و برنامه ای برای قطع تخریب منابع طبیعی تنظیم در سطح «قطع تخریب منابع طبیعی» شود. در این پژوهش با استفاده از شیوه های اسنادی پیمایشی و کار ستادی با استفاده از ابزارهای مشاهده، مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در استان اردبیل نتایج بدست آمده مورد بحث و نتیجه گیری قرار گرفته است. در سطح کل استان تعداد 10 منطقه نمونه با مساحتی معادل 122020 هکتار (حدود 10 درصد عرصه های منابع طبیعی استان) متشکل از 68 سکونتگاه روستایی و عشایری و 273 خانوار نمونه تعیین و انتخاب گردید. نتایج نشان داد که در مجموع 19 عامل اصلی در قالب سه گروه عوامل مربوط به دام و دامداری، عوامل مربوط به قطع و برداشت و عوامل مربوط به تغییر کاربری و طرحها در تخریب منابع طبیعی استان موثر بوده اند. از جمع بندی نظرات بهره برداران و کارشناسان مشخص شد که گروه عوامل دام و دامداری 45.9 درصد، گروه قطع و برداشت 20.6 درصد و گروه تغییر کاربریها و طرحها 33.5 درصد در تخریب عرصه های منابع طبیعی موثر بوده اند. در این بررسی تعیین سهم عوامل تخریب به تفکیک نواحی رویشی، نتایج قابل اتکایی را برای برنامه ریزان استانی منابع طبیعی ارائه داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1625

دانلود 446 استناد 0 مرجع 7
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  377-392
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1372
 • دانلود: 

  381
چکیده: 

هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه دیدگاه کارشناسان و بهره برداران در زمینه مشارکت مردم در فرایند حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از جنگلها و مراتع استان ایلام می باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق از نوع علی-ارتباطی می باشد. جامعه آماری شامل کارشناسان اداره کل منابع طبیعی استان ایلام و بهره برداران منابع طبیعی استان ایلام بوده اند. حجم نمونه جامعه بهره برداران به کمک فرمول کوکران 317 نفر و برای جامعه کارشناسان 56 نفر محاسبه شده است. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر از نوع روشهای نمونه گیری طبقه ای خوشه ای چند مرحله ای برای جامعه بهره برداران و نمونه گیری تصادفی ساده برای جامعه کارشناسان می باشد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه می باشد که از لحاظ روایی بر اساس نظرات متخصصان و از نظر پایایی نیز با اجرای آزمایش انجام شده و مقدار آلفای آن %88 محاسبه شده است و کار تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ناپارامتری کای اسکویر، من ویت نی و کروسکال والیس انجام شده است. از این رو، نتایج تحقیق نشان داد که دو گروه کارشناسان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی در حفظ و احیا منابع طبیعی با هم اختلاف نظر معنی داری داشته، اما در بعد توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی اختلاف نظرشان معنی دار نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1372

دانلود 381 استناد 1 مرجع 3
نویسندگان: 

SACHS JEFFREY D. | WARNER ANDREW M.

نشریه: 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  827-838
تعامل: 
 • استنادات: 

  1915
 • بازدید: 

  24451
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24451

دانلود 15214 استناد 1915 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Kolahi M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  362
 • دانلود: 

  279
چکیده: 

Stakeholder analysis is essential in any adaptive comanagement. In the meantime, different words are used to name and separate stakeholders. The main purpose of this article is to clarify the term of stakeholder and their types in good governance of NATURAL RESOURCES (water, issues of NATURAL habitats, and environmental problems). By applying a descriptive-analytic method, the paper identifies the semantic difference among the word of stakeholders and those such as beneficiaries and authorities. It then divides the stakeholders into two main categories and 11 groups. The findings of the study indicate that the lack of proper vocabulary, coupled with a misunderstanding or limited understanding of the term of NATURAL RESOURCES’ stakeholders, alone is sufficient to defeat plans of or to destroy NATURAL RESOURCES. It also argues that nowadays the discussions of stakeholder analysis and stakeholder engagement are important because balancing the dissimilar needs, desires, and expectations by different stakeholders is more important than ever, and of course, it has become more complex. As a result, identifying, analyzing, and engaging stakeholders is the basis of participatory management and sustainable conservation. Finally, there is a need for open policies to attract stakeholder engagement.

آمار یکساله:  

بازدید 362

دانلود 279 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  423-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1872
 • دانلود: 

  550
چکیده: 

تخریب منابع طبیعی کشور پدیده ایست که در چند دهه اخیر بیش از گذشته گسترش یافته و ذهن کارشناسان، دست اندرکاران و مسوولین را کم و بیش به خود متوجه نموده است. از جمع عواملی که از آنها به عنوان عوامل تاثیرگذار در بروز این وضعیت یاد می شود، از جمله عوامل قانونی، تشکیلاتی، اداری و حقوقی مرتبط با منابع طبیعی می باشد. این تحقیق در سطح 11 استان کشور که در مناطق مختلف آب و هوایی کشور پراکنده هستند، انجام گرفت. طی کار میدانی و جمع آوری اطلاعات 504 پرسشنامه از کارشناسان دست اندر کار منابع طبیعی تکمیل شد. در این پرسشنامه، نظرات آنها در مورد عوامل قانونی و تشکیلاتی که به نحوی در ایجاد زمینه برای تخریب منابع طبیعی تاثیر دارند، همچنین اشکال مختلف مدیریت منابع طبیعی و اثر آنها در تخریب، نقش و میزان تاثیر گروههای اجتماعی شامل شهرنشینان، روستاییان و عشایر و وضعیت اقتصادی آنها در تخریب منابع طبیعی، جمع آوری و جمع بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که عواملی چون کمبود نیرو و امکانات برای کنترل عرصه ها 21.2 درصد، کم توجهی و انگیزه پایین مامورین، مسوولین و کارشناسان 16.4 درصد و عدم وجود قوانین قاطع 16.2 درصد از عوامل قانونی و تشکیلاتی موثر در تخریب منابع طبیعی را موجب شده اند. موارد دیگری چون عدم وضوح قوانین موجود، عدم برخورد قاطع دادگستریها با متخلفین، پایین بودن میزان جریمه ها و بطور کلی، نقص قوانین و کمبود قوانین لازم به ترتیب از دیگر عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی می باشند. از نظر اشکال مدیریت، مدیریت دولتی بر منابع طبیعی با 22.8 درصد، مدیریت عمومی بهره برداران (مشاع) با 17.9 درصد و مدیریت گروهی در طرحهای مرتعداری با 15.6 درصد در تخریب منابع طبیعی موثر هستند. عواملی چون مدیریت در قالب شرکتهای تعاونی مرتعداری، مدیریت خصوصی بهره برداران غیر محلی و مدیریت خصوصی بهره برداران (چند خانوار) در مراتب بعدی از نظر تاثیرشان در تخریب منابع طبیعی قرار دارند. مدیریت فردی بهره برداران کمترین تاثیر را در این زمینه دارد. در رابطه با گروههای اجتماعی، روستاییان با 47.4 درصد بیشترین اثر را در تخریب منابع طبیعی داشته اند، در حالیکه عشایر عامل 32.3 درصد و شهرنشینان عامل 20.3 درصد تخریب منابع طبیعی بوده اند. همچنین نقش روستاییان و عشایر فقیر با 58.6 درصد در تخریب منابع طبیعی بیشتر از نقش روستاییان و عشایر غنی بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1872

دانلود 550 استناد 0 مرجع 6
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  85-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی دیدگاه اعضای سازمان های غیردولتی منابع طبیعی، پیرامون زمینه های مشارکت این سازمان ها در فعالیت های ترویج و توسعه منابع طبیعی می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی است و با استفاده از فن پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه اعضای فعال و در دسترس سازمان های غیردولتی مرتبط با منابع طبیعی می باشد که تحت پوشش شبکه سازمان های غیردولتی زیست محیطی شهر تهران هستند. تعداد 64 نفر از اعضای سازمان های غیردولتی مربوطه با استفاده از نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن با کسب نظرات پانل متخصصان به دست آمد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار با 84/0 مورد تایید قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که در زمینه توانمندسازی، ”همکاری در برگزاری کلاس های آموزشی ترویجی منابع طبیعی“ از بالاترین اولویت برخوردار است. همچنین بالاترین اولویت در زمینه جلب مشارکت های مردمی، ” فراهم آوردن زمینه های مشارکت مردم برای عضویت و همکاری با تشکل های غیردولتی“، و در زمینه توسعه فضای سبز و درختکاری، ”مشارکت در برگزاری مراسم نمادین نظیر هفته منابع طبیعی“ می باشد و در میان زمینه های مشارکت سازمان های غیردولتی در فعالیت های ترویج و توسعه منابع طبیعی، زمینه ”جلب مشارکت های مردمی“، بالاترین اولویت را به خود اختصاص داده است. پیشنهاد می گردد سازمان های دولتی، حمایت ها و تسهیلات لازم را برای حضور سازمان های غیردولتی در فعالیت های مرتبط با ترویج و توسعه منابع طبیعی فراهم نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

TORVIK R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  67
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  455-470
تعامل: 
 • استنادات: 

  728
 • بازدید: 

  10270
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10270

دانلود 12934 استناد 728 مرجع 0
نویسندگان: 

HOLDER R.

نشریه: 

EUROPEAN ECONOMIC REVIEW

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  54
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  608-621
تعامل: 
 • استنادات: 

  806
 • بازدید: 

  23348
 • دانلود: 

  18529
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 23348

دانلود 18529 استناد 806 مرجع 0
نویسندگان: 

محسنی رضا | مومنی زهرا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (13 پیاپی)
 • صفحات: 

  109-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  346
 • دانلود: 

  295
چکیده: 

ترکیب صادرات منابع و غیر منابع برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. بطوری که اگر صادرات منابع جایگزین صادرات غیرمنابع شود حجم صادرات بدون تغییر می ماند، اما تولید در بخش صادرات غیرمنابع کاهش می یابد. از طرف دیگر اگر درآمد حاصل از صادرات منابع صرف واردات شود بخشی از صادرات غیرمنابع آسیب می بیند. به دلیل اهمیت موضوع در مقاله حاضر اثرات جایگزینی صادرات منابع بر صادرات و واردات غیرمنابع برای 18 کشور دارای سوخت، فلزات و سنگ های معدنی، طی سال های 2000-2016 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد در کشورهایی که وابستگی شدیدی به صادرات منابع دارند، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع و افزایش واردات می شود. با آنکه در کشورهای دارای درآمد پایین و کشورهای توسعه نیافته و همچنین در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه یافته، صادرات منابع باعث کاهش صادرات غیرمنابع می شود؛ اما در کشورهای دارای حکمرانی خوب و توسعه یافته، این اثر کمتر بوده و صادرات منابع باعث تقویت صادرات غیرمنابع می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 346

دانلود 295 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  101-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2585
 • دانلود: 

  905
چکیده: 

حفاظت از منابع طبیعی همواره موردتوجه سیاست گذاران قرار داشته، اما برنامه های اجراشده در راستای مدیریت این منابع زیستی با توفیق چندانی همراه نبوده اند، به نحوی که تخریب منابع آب، خاک، جنگل و سکونت گاه های طبیعی در چند دهه اخیر افزایش یافته است. همین امر موجب نگرانی اندیشمندان مختلف گردیده است. برخی صاحب نظران بر این باورند که جهان در آستانه اتمام منابع طبیعی قرار دارد. در این میان، هرچند نقش مداخله گری های انسانی در افزایش تخریب منابع زیستی موردپذیرش قرارگرفته، اما سیاست گذاری های انجام شده درزمینه حفاظت منابع طبیعی همچنان بر مبنای تفکرات سنتی فایده نگر طرح ریزی می گردند که در آن، تخریب منابع به عنوان فرایندی طبیعی تلقی می شود و نقش انسان ها در شکل گیری تغییرات زیست محیطی نادیده انگاشته می شود. بنابراین، دستیابی به اهداف حفاظت پایدار منابع زیستی نیازمند بازاندیشی در این شیوه تفکر و رویکرد به اندیشه های معاصر می باشد. به منظور حفظ منابع طبیعی می بایست در نگرشی سیستمی و جامع نگر، رابطه نظام اجتماعی- بوم نظام موردتوجه قرارگرفته و بر نقش ابعاد انسانی در سازگاری با بوم نظام تاکید شود. همچنین حفاظت منابع طبیعی دارای بنیانی فرهنگی می باشد. بنابراین، تبیین رابطه فرهنگ و ارزش ها و نگرش های برآمده از آن با سیاست گذاری، تولید، نشر و به کارگیری برنامه های حفاظتی ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 2585

دانلود 905 استناد 0 مرجع 0
litScript