نتایج جستجو

48926

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4893

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

جغرافیا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  171-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2224
 • دانلود: 

  992
چکیده: 

گسترش فضایی-کالبدی شهرهای کوچک و بزرگ، بدلیل افزایش روز افزون جمعیت شهرنشین، یکی از مهمترین ویژگیهای شهرهای عصر حاضر است. که این مساله؛ باعث عدم تعادل درساختار شهری، عدم توازن در دستیابی به خدمات و امکانات شهری و عدم تناسب در مکان گزینی جمعیت و فعالیت شده است. از این رو، آگاهی داشتن از فرم کالبدی هر شهر، نیاز ضروری برنامه ریزان شهری در جهت ساماندهی و بهره برداری مناسب از زمینهای شهری است. شهر بروجرد از جمله شهرهای کلان منطقه زاگرس است که از این گسترش اجباری در امان نبوده است و با افزایش جمعیت در سال های مختلف شاهد گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه ریزی بوده است. تحقیق حاضر بر آنست که مساله تمرکز و توزیع جمعیت و فعالیت را بر پهنه شهر بروجرد که الگوی شکل شهر را دگرگون می سازد تحلیل و مورد مداقه قرار دهد. تحقیق حاضر، که از جمله تحقیقات شناختی است و به لحاظ هدف از جمله تحقیقات بنیادی تجربی است و الگوی حاکم بر آن تو صیفی تحلیلی است، با استفاده از مدلهای هرفیندال، هندرسون، آنتروپی شانون (مطلق و نسبی) و مدل موران به تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر بروجرد پرداخته شده است. داده های تحقیق از طرحهای توسعه شهری و سرشماریها و بلوکهای آماری طی دو دهه 1375-85 استخراج شده؛ بنابراین، شیوه گردآوری داده های تحقیق اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها نشان می دهند که شهر بروجرد دارای پراکندرویی و گسیختگی کالبدی است و الگوی غالب پخشایش فضایی شهر از نوع الگوی تصادفی و چندقطبی است.

آمار یکساله:  

بازدید 2224

دانلود 992 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AUDIRAC I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  212-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  17822
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 17822

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  80
 • صفحات: 

  155-176
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  1769
 • دانلود: 

  632
چکیده: 

در پی افزایش جمعیت شهرنشین و بروز بحران های محیط زیست و ناپایداری های محیطی در شهرها، یکی از موارد اساسی در راستای نیل به توسعه شهری پایدار، شناخت الگوی کالبدی شهر و تلاش برای دستیابی به فرم شهری پایدار است. از میان ایده های متعدد، شهر فشرده توانست طرفداران بیشتری را به خود اختصاص دهد. هدف این پژوهش مرور انواع فرم های شهری و رابطه آنها با مفاهیم پایداری است تا بتواند ضرورت توجه به ایده شهر فشرده را در گفتمان های توسعه شهری پایدار تبیین کند. همچنین با هدف ساماندهی الگوی توسعه، فرم شهری آمل مورد سنجش قرار گرفته و الگوی گسترش شهر مشخص شده است. داده های مورد نیاز پژوهش از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال های (1385 – 1345) و گزارش های مربوط به واحد صدور پروانه های ساختمانی شهرداری آمل کسب شده است. روش اصلی مورد استفاده در این پژوهش، روش تحلیلی توصیفی است. برای سنجش فرم از روش ها و مدل های کمی و برای شناخت الگوی رشد کالبدی شهر و تهیه نقشه ها از روش خود همبستگی فضایی در Arc Gis استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شهر آمل با این که در طول 40 سال گذشته از فرم پراکنده ای برخوردار بوده است، اما در دهه اخیر از میزان پراکنش آن کاسته شده و روند تمرکزگرایانه ای را در پیش گرفته است، که این امر شکل گیری بافت های متراکم و فشرده ای را در نواحی داخلی شهر موجب شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1769

دانلود 632 استناد 5 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

GILLILAND J.

نشریه: 

URBAN MORPHOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  51-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  20475
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 20475

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1711
 • دانلود: 

  1107
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1711

دانلود 1107 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

حبیب فرح

نشریه: 

هنرهای زیبا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  25
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  3769
 • دانلود: 

  1617
چکیده: 

در محیط پژوهشی، حرفه ای شهرسازی کشور ما، شکل شناسی شهری با سه مساله اساسی مواجه است:1- عدم توجه به جنبه های کیفی شکل شهر در حمایت از توقعات روانی انسان از فضا در کنار انتظارات کارکردی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی، ترافیکی و سیاسی شهروندان.2- بی توجهی به ویژگی های شکلی شهرسازی سنتی در ایران.3- نبود رویکرد جامع نسبت به شکل شهرهای جدید و ساخت و سازهای جدید و گسترش های سریع و روزافزون.این مقاله ماحصل پژوهشی تحت عنوان "تحلیل شکل شهر، معنا و معیار" می باشد. در این مقاله مفاهیم؛ معنا، فرایند خلق معنا، سلسله مراتب معنا، شکل شهر، منظر شهر، تصویر ذهنی شهر و شکل شهر واجد معنا، طرح و بررسی گردیده است. در پژوهش مذکور 6 فرضیه در عرصه شکل شناسی شهری و در مورد معنای شکل شهر مورد بررسی قرار گرفت در این مقاله خلاصه ای از یافته های نظری پژوهش مذکور ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 3769

دانلود 1617 استناد 9 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  964
 • دانلود: 

  722
چکیده: 

در سده بیست ویکم مسأله فرم و شکل، یا چگونگی رشد و توسعه شهر در فضا، که همسو با آموزه های پایداری شهرها باشد، یکی از دغدغه های اساسی متخصصان و دانشمندان شهری به شمار می رود. این دغدغه در قالب رشد پراکنده شهری در بسیاری از شهرها به عنوان یک مشکل اساسی بروز و نمود یافته است و شهر تهران نیز از این مشکل در امان نمانده است. از آنجایی که شناخت ماهیت، علل و پیامدهای هر پدیده، محقق را در مسیر صحیحی از شناخت و حل مسأله یاری می دهد، پژوهش حاضر، بر آن شد تا با بررسی الگوی رشد منطقه 22 شهر تهران، به اولویت بندی نیروهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر در دوره ده ساله بپردازد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، اهداف و سوألات تحقیق، به صورت کتابخانه ای و پیمایشی، با استفاده از ابزارهای مشاهده، پرسشنامه است. شناسایی الگوی رشد منطقه با استفاده از مدل آنتروپی شانون و هلدرن انجام شده؛ داده های اولویت بندی و شناسایی نیروهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر نیز با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای و مدل تحلیل ساختاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بر مبنای نتایج به دست آمده مدل آنتروپی شانون، منطقه 22، طی 10 سال، الگوی رشد پراکنده داشته و بر اساس مدل هلدرن، تأثیر توسعه فیزیکی رشد منطقه بیش از افزایش جمعیت آن بوده است. همچنین نتایج نهایی برتری اولویت ها نشان می دهد، به ترتیب «افزایش قیمت زمین» و «استقلال در تصمیم گیری (دولتی/ خصوصی)» و «بورس بازی و سوداگری زمین» از اهمیت بیشتری نسبت به سایر پارامترها برخوردار بوده است. در همین راستا عوامل تأثیرپذیر از رشد پراکنده منطقه 22 تهران عبارت از «کاهش فعالیت بدنی»، «تخریب خاک»، « افزایش مصرف سوخت و انرژی»، «آلودگی هوا»، «از بین رفتن زمین های کشاورزی»، «از بین رفتن اکوسیستم و حیات وحش»، «افزایش دما» است.

آمار یکساله:  

بازدید 964

دانلود 722 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان دارویی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  5404
 • دانلود: 

  934
چکیده: 

گیاه آب بشقابی با نام علمی .Centella asiatica (L.) URBAN از خانواده چتریان (Apiaceae) می باشد. از هزاران سال پیش در کشورهای آسیای شرقی، هندوستان، چین، اندونزی، سری لانکا و جنوب آفریقا به طور سنتی به کار می رود. این گیاه بومی نواحی گرمسیری دو نیمکره به خصوص سری لانکا و جنوب آفریقا، جنوب شرقی آسیا، هند و قسمت هایی از چین و جنوب غربی دریای ایسلند، ماداگاسکار، جنوب و جنوب شرقی آمریکا، مکزیک، ونزوئلا و کلمبیا است. در نواحی مرطوب هندوستان، پاکستان، سری لانکا تا ارتفاع 700 متری و در ایران این گیاه نم روی و آسیب پذیر تنها در محدوده تالاب انزلی می روید. ترکیبات اصلی این گیاه اسید آسیاتیک، اسید مادکاسسیک و سایر مشتقات گلیکوزیدهای استری تری ترپنی، آسیاتیاکوزید و مادکاسوزید می باشد. این گیاه دارویی در انسان برای درمان بیماری های پوستی، نارسایی دریچه های وریدی اندام ها و عدم تخلیه مناسب خون، عفونت های مایکوباکتریایی و سلولیت به کار می رود. این مقاله سعی دارد تا اطلاعات جامعی در مورد این گیاه دارویی منحصربه فرد و فراموش شده در اختیار علاقه مندان قرار دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 5404

دانلود 934 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

LONGLEY P.A. | MESEV V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  473-488
تعامل: 
 • استنادات: 

  404
 • بازدید: 

  19003
 • دانلود: 

  18705
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 19003

دانلود 18705 استناد 404 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (مسلسل 32)
 • صفحات: 

  1-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2517
 • دانلود: 

  1165
چکیده: 

امروزه یکی از بزرگترین مشکلات آلودگی هوا در کلان شهرهایی نظیر تهران بزرگ، ذرات معلق ناشی از تردد خودروها، ترافیک سنگین جاده ای و همچنین فعالیت های صنعتی مختلف می باشد. ذرات معلق می تواند طی فرآیندهای مختلف تولید شده و گروه های مخلوط از آلاینده های هوا را بوجود آورند. فرآیند تشکیل ذرات معلق در ابعاد و ترکیب های ساختاری متفاوت به دو پارامتر مکان و زمان انتشار در منبع تولید آلاینده بستگی دارد. با استفاده از مدل سازی ریاضی به منظور پیش بینی نحوه انتشار آلاینده ها می توان اطلاعات مفیدی را برای اجرای آتی استراتژی های کنترل آلودگی و کاهش هزینه های آن فراهم نمود.در این تحقیق مدل ADMS-URBAN پس از بررسی 30 مدل به عنوان مدلی با قابلیت های منحصر به فرد انتخاب گردیده است. این مدل برای نخستین بار در رابطه با مدلسازی نحوه انتشار ذرات در شهر تهران با شرایط پیچیده توپوگرافی مورد استفاده قرار گرفته است. توسط این مدل پیشرفته می توان غلظت آلاینده های منتشره از منابع آلاینده به صورت نقطه ای، خطی، حجمی، سطحی را محاسبه و نتایج را در محیط GIS ارایه نمود.با توجه به اندازه گیری های میدانی انجام شده در رابطه با انتشار ذرات در منطقه 22 شهرداری تهران بعنوان مطالعه موردی، برای مدت یکسال، هر ماه به مدت یک هفته، هر روز در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در 13 ایستگاه اندازه گیری سیار، مقادیر غلظت ذرات معلق و پارامترهای هواشناسی منطقه نظیر سرعت و جهت باد، دما، پوشش ابر ... به عنوان داده های ورودی به مدل ADMS-URBAN مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصل از اجرای مدل در محیط GIS منطقه 22 ارایه گردیده است. مقایسه نتایج حاصل از اجرای این مدل ریاضی با مدل اینونتوری (بانک اطلاعاتی) آلاینده های هوای منطقه 22 نشانگر همخوانی بسیار مناسب حاصل از مدلسازی ریاضی با داده های واقعی اندازه گیری شده می باشد. نتایج نشان می دهد به علت حجم بالای وسایل نقلیه عبوری و ترافیک جاده ای اتوبان تهران- کرج و ورودی شرقی منطقه 22 بیشترین غلظت ذرات معلق را دارا می باشند. توسط این مدل می توان نحوه توزیع انتشار ذرات را در مناطق شهری (که از ناهمواری های پیچیده ای برخوردارند) با لحاظ نمودن کلیه اثرات در رابطه با مشخصات زبری سطح، موانع و ساختمانها و ناهمواری های کوهستانی بخوبی پیش بینی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2517

دانلود 1165 استناد 1 مرجع 0
litScript