نتایج جستجو

63402

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6341

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  121-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  514
چکیده: 

در این تحقیق، قیمت گذاری آب آبیاری به عنوان ابزاری برای مدیریت تقاضای آب های زیرزمینی در منطقه دشتستان مطالعه شد. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه با کشاورزان پیش رو دشتستان جمع آوری شد. با استفاده از روش ارزش کنونی قیمت تمام شده هر متر مکعب آب برای کشاورزان، برابر با 84.93 ریال به دست آمد. از سوی دیگر، با استفاده از برنامه ریزی ریاضی بازه ای، قیمت سایه ای - یعنی بهره وری نهایی هر متر مکعب آب - در فصل بهار در بازه [2328، 178]، تابستان در بازه [549، 364] و پاییز و زمستان در بازه [1802، 210] ریال به دست آمد. برای بررسی اثربخشی قیمت گذاری، تابع تقاضای معیاری آب برای فصول مختلف و کل سال برآورد شد. نتایج نشان داد که کشاورزان درصد ناچیزی از ارزش اقتصادی آب (قیمت سایه ای آن) را در قالب هزینه های استحصال می پردازند. نتایج حاصل از برآورد تابع تقاضا نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در فصول مختلف نسبت به تغییر قیمت آب در آن فصول کم کشش و تقاضای آب کل سال نسبت به تغییر قیمت آب در هر یک از فصول بسیار کم کشش است. در واقع، کشاورزان در مقابل افزایش قیمت آب نه تنها به صورت کاهش مصرف در آن فصل، بلکه به صورت تخصیص مجدد آب در کل سال واکنش نشان می دهند. با توجه به یافته های تحقیق، سیاست قیمت گذاری آب آبیاری، بر کاهش مصرف آن چندان اثر بخش نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 514 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALMASI R. | TAVASOLI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53031
 • دانلود: 

  30683
چکیده: 

The reuse of nutrients and organic matter in wastewater sludge via on agricultural lands application is a desirable goal. However, trace or heavy metals present in sludge pose the risk of human or phytotoxicity from land application. The aim of this research is possibility of GROUND water pollution of south of Tehran because of ten years irrigation with Ni, Cd and Pb borne waste water. For this purpose, 6 soil samples from southern parts of Tehran city and 2 ones from Zanjan city without lime and organic matter were selected. The soils differed in their texture from sandy to clayey. Each soil sample in duplicate and uniformly packed into PVC columns. Soil samples were irrigated with Cd, Pb and Ni-added wastewater. After irrigating, the columns were cut and the soils separated from sectioned pieces and their heavy metal concentrations (Pb, Cd and Ni) were measured by atomic absorption spectrophotometer by use of HN03 4N solution. Because of high sorption capacity of these elements by soils, these metals were accumulated in surface layer of the soils. Movement in the soils without lime and organic matter were as low as other samples. Ni has had the most accumulation or the least vertical movement, and Pb the opposite ones.

آمار یکساله:  

بازدید 53031

دانلود 30683 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پیاپی 40)
 • صفحات: 

  45-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  647
 • دانلود: 

  119
چکیده: 

کیفیت آبهای زیرزمینی نقش به سزایی در مدیریت منابع آب ایفا می نماید. در این مطالعه آنالیز کیفیت آب زیرزمینی و ارزیابی وضعیت هیدروشیمی در سفره جلگه میناب با توجه به بررسی عناصر شیمیایی در آب زیرزمینی و با مد نظر قرار دادن ویژگی های زمین شناختی انجام شده است. از تکنیکهای GIS جهت تهیه نقشه های مورد نیاز و جداول و دیاگرام ها استفاده گردید. برای انجام مطالعات هیدروشیمی جلگه میناب در طی یک دوره ده ساله از اطلاعات مربوط به نمونه برداری آب چاهها که توسط شرکت آب منطقه ای تهیه شده، استفاده گردید. این داده ها در طی سالهای 1385- 1375 در دو فصل خشک (تابستان) و تر (زمستان) جمع آوری شدند، که در فصول خشک در بیشتر سالها فقط هدایت الکتریکی و کلر اندازه گیری شده است. به این منظور پس از بررسی آمار موجود، بر اساس نتایج کل دوره نمونه برداری، تغییرات زمانی و مکانی کیفیت در چاههای نمونه برداری بررسی شده است. و شاخص های مختلف کیفی در مناطق مختلف جلگه محاسبه و نمودارها و جدولهای لازم تهیه و ارایه گردید است. در این پژوهش همچنین آبهای زیرزمینی از نظر مصارف مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 647

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  ضمیمه
 • صفحات: 

  34-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1961
 • دانلود: 

  506
چکیده: 

مقدمه: ترکیبات نیترات و نیتریت از عوامل آلاینده آب های زیرزمینی محسوب می شوند که در سال های اخیر به علت گسترش فاضلاب های شهری، صنعتی و کشاورزی میزان متوسط آن ها در این منابع رو به افزایش می باشد. این تحقیق با هدف اندازه گیری غلظت نیترات و نیتریت در آب های زیرزمینی شهرستان ایلام در سال 1389 انجام شد.مواد و روش ها: روش مطالعه در این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. تعداد 60 نمونه آب (از 60 حلقه چاه) در نقاط مختلف شهر ایلام برای تامین آب آشامیدنی استفاده می شود تهیه شد. غلظت نیترات و نیتریت در نمونه های جمع آوری شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR-5000 اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده در نرم افزار SPSS و نرم افزار Arc view GIS پهنه بندی و تحلیل شد.یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که غلظت یون های نیترات و نیتریت در 98.33 درصد نمونه ها پایین تر از مقدار استاندارد و در 1.67 درصد نمونه ها بالاتر از مقدار استاندارد بوده است. بالاترین غلظت ثبت شده برای یون نیترات معادل 10.5 میلی گرم در لیتر مربوط به یکی از چاه های مورد مطالعه در منطقه کشاورزی واقع در روستای هفت چشمه بود. در مورد یون نیتریت بالاترین غلظت معادل 1.19 میلی گرم در لیتر مربوط به یکی از چاه های مورد مطالعه در منطقه کشاورزی واقع در روستای آبزا بود. همچنین بین نوع منطقه (کشاورزی، صنعتی و شهری) با غلظت نیترات (p=0.96) و نیتریت (p=0.71) در آبهای زیرزمینی ایلام ارتباط معنی داری وجود نداشت.بحث و نتیجه گیری: از یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که در حال حاضر کیفیت آب مورد مطالعه از نظر غلظت نیترات و نیتریت مطابق با استاندارد های آب شرب ایران می باشد، با این وجود کنترل مستمر این منابع آب ضروری است. از این رو پایش، تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب های تولیدی هم بایستی مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1961

دانلود 506 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1479
 • دانلود: 

  515
چکیده: 

دشت گرگان با وسعت بیش از 5000 کیلومتر مربع در جنوب شرق دریاچه خزر قرار دارد. از آنجا که آب های زیرزمینی منبع اصلی آب برای استفاده های خانگی، صنعتی و کشاورزی در این ناحیه است، تضمین کیفیت آب از طریق محافظت آن در برابر منابع آلاینده ضرورت دارد. در این مطالعه، داده های هیدروژئوشیمیایی 96 چاه آبیاری برای ارزیابی کیفیت آب و تعیین فرآیندهای کنترل کننده شیمی آب مورد استفاده قرار گرفت. نمونه ها بر اساس ویژگی های ژئوشیمیایی و به کمک تحلیل خوشه ای به پنج گروه آماری مجزا (V, IV,III, II, I) تقسیم شد. نتایج نشان می دهد که کیفیت آب های زیرزمینی و ویژگی های ژئوشیمیایی نمونه های گروه بندی شده با زمین شناسی و هیدروگرافی ناحیه همخوانی دارد. نمونه های جمع آوری شده از نزدیکی محل تغذیه آبخوان که پوشیده از گراول و ماسه است به عنوان گروه I طبقه بندی شد. با دور شدن از محل تغذیه و وجود پوششی از خاک های سیلتی مقدار پارامترهای pH و TDS و همچنین غلظت HCO3 و SO4 افزایش می یابد (گروه های II و III). بیشترین غلظت کلرید و سولفات به بخش های شمالی ناحیه که به طور عمده پوشیده از رسوبات دانه ریز رسی است تعلق دارد (گروه های IV و V). توزیع مکانی گروه های آماری نشان دهنده قرار گیری نمونه های متعلق به یک گروه در نزدیکی یکدیگر است که پیشنهاد کننده فرایندها و یا جهت جریان یکسان می باشد. به طور کلی، نتایج نشان داد که گروه بندی آب های زیرزمینی بر اساس شیمی آب را می توان در حساسیت سنجی آلودگی آب های زیرزمینی در مناطق مختلف بکاربرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1479

دانلود 515 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4 (پی در پی 28)
 • صفحات: 

  34-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2106
 • دانلود: 

  410
چکیده: 

زمینه و هدف: یکی از مشکلات جوامع شهری آلودگی آب های زیرزمینی به نیترات است. غلظت زیاد نیترات سبب بیماری متهموگلوبینمیا می گردد که به عنوان عامل خطر در آب های زیرزمینی محسوب می شود. 80 درصد آب آشامیدنی شهر گرگان از منابع آب های زیرزمینی تامین می گردد. این مطالعه به منظور بررسی میزان نیترات در آب های زیرزمینی تحت کنترل شبکه آبرسانی شهری و خارج از شبکه آبرسانی شهر گرگان انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 43 نمونه از آب های زیرزمینی و سطحی شهر گرگان در فصل های بهار و زمستان طی سال 1384 جمع آوری گردید. مقادیرNO31- ,NO21- ,Cl-  و K+ با استفاده از روش تیتراسیون و اسپکتروفتومتری مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفت.یافته ها: نتایج تجزیه شیمیایی آب های زیرزمینی منابع تامین آب شرب شهر گرگان تغییرات قابل توجهی را در میزان نیترات (از 52/3 در لیتر تا 52/69 میلی گرم در لیتر) نشان داد. مقادیر NO31- نیز در برخی از آب های زیرزمینی چاه های منطقه در مجاورت محل دفن زباله از 48/84 و2/145 میلی گرم در لیتر بود که بیش از استاندارد آب شرب (50 میلی گرم در لیتر) می باشد. میزان نیترات در آب خوان های محدوده اراضی کشاورزی نظیر شصت کلا و گرمابدشت پایین تر از میزان نیترات در آب خوان محدوده منطقه شهری نظیر زیارت بود.نتیجه گیری: آلودگی به نیترات در آب خوان هایی که در مجاورت منطقه شهری و مناطق نزدیک به دفن تلنباری زباله می باشند، ممکن است، ناشی از فاضلاب خانگی و نفوذ شیرابه زباله به چاه های آب زیرزمینی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2106

دانلود 410 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

RAJABI A.M. | MOKHTARI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  175-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  32451
 • دانلود: 

  13203
چکیده: 

This study was conducted to evaluate the quality of the GROUND WATERS and the impact of geological units on these WATERS in Hastijan area. For this purpose, 11 samples of water resources were collected with appropriate dispersal. Physico-chemical parameters of Mn, Ni, Cd, Cu, Zn, As Fe, Cr, and ions K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, So42-, Hco3- as well as indicators TH, TDS, EC, and pH were determined. In order to assess water quality, the Piper diagram, Gibbs diagram, sodium absorption ratio (SAR), chloro alkaline index (CAI), the saturation index (SI), heavy metal pollution index (HPI), and the metal index (MI) were used. Investigating surrounding rocks of the area showed the existence of limestone, dolomite, sandstone, marl, and shale with layers of gypsum have declined the quality of water and have specially increased the salinity and concentration of Na+and Cl- in GROUNDwater resources of the study area. The calculation of saturation index indicated that these WATERS are super-saturated toward the dolomite and calcite minerals, but UNDER-saturated toward sulfate minerals. The iron concentration was higher than the standard limits of 0.2 ppm in about half of the samples that was caused by iron-bearing sandstones of Zaigun and Lalun formations located just upstream of springs.

آمار یکساله:  

بازدید 32451

دانلود 13203 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  231-240
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  63108
 • دانلود: 

  60906
چکیده: 

Determination of the type of precipitated calcium sulfate in mixing two incompatible injection and formation WATERS was studied experimentally in this work at two temperatures of 26oC and 80oC. Here the SEM, EDX and XRD techniques have been used to inspect the temperature effects on the morphology, type, and size of the precipitated calcium sulfate crystals. The results of this work show that the precipitated scales at these temperatures are calcium sulfate dihydrate and the temperature influences the size of crystals dramatically. The crystallization mechanism is the next issue which has been studied in this work. Measuring the amount of precipitated scale in the mixing of the incompatible WATERS versus time depicts the scale formation controlling mechanisms. According to the obtained results in this work, three primary nucleations, crystal growth, and secondary nucleation control the calcium sulfate scale precipitation.

آمار یکساله:  

بازدید 63108

دانلود 60906 استناد 0 مرجع 1620
نویسندگان: 

BORGGAARD O.K. | GIMSING A.L.

نشریه: 

PEST MANAGEMENT SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  441-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  8073
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8073

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  49-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  790
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 790

دانلود 197 استناد 1 مرجع 0
litScript