نتایج جستجو

235

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

24

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3 (پیاپی 60)
 • صفحات: 

  546-557
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  589
 • دانلود: 

  216
چکیده: 

شبدر کوهسری یا شبدر کوهستان (Trifolium radicosum) (Boiss. & Hohen) گونه ایست علفی و چند ساله که در اقلیم سرد مدیترانه ای البرز میانی رشد می کند. استقرار این گونه در عرصه های کوهستانی سردو برف گیر، مرتفع و شیب دار، باعث حفاظت خاک عرصه مستعد فرسایش گردیده و از اهمیت منحصر بفرد مرتعی و اکولوژیک برخوردار است. شیب تند رویشگاه، تولید علوفه قابل توجه و شدت چرا باعث شده تا این گونه بشدت در معرض خطر انقراض قرار گیرد. به طوری که حفظ و نگهداری بذر و دستیابی به روش های کشت، تکثیر و استقرار گیاه از اهمیت زیادی برخوردار است. به منظور بررسی امکان نگهداری طولانی مدت بذرِ این گونه که جوانه زنی پائینی دارد (%35.67) از روش نگهداری بذر در شرایط فراسرد (Cryopreservation) یا برودت -196oC استفاده شد. برای نگهداری بذرهای T. radicosum در شرایط فراسرد از سه پیش تیمار شامل Desiccationn, PVS2 و Glycerol%30 همراه با شاهد استفاده گردید. بذرهای پیش تیمار شده به مدت یک هفته، یکماه و یکسال در شرایط -196oC (درون ازت مایع) نگهداری شدند. بذرهای پیش تیمارهای مختلف، پس از خروج از ازت مایع در شرایط آزمایشگاه و گلخانه جوانه زدند و صفات اندازه گیری شده نشان دارد که تفات معنی داری بین زمان های ماندگاری در شرایط فراسرد وجود ندارد. در صد جوانه زنی بذر در پیش تیمارهای Desiccation, Glycerol%30, PVS2 در یک هفته ماندگاری در ازت مایع به ترتیب 23.67، 21.67 و 29.33 درصد بود که تفاوت معنی داری بین پیش تیمارهای فراسردی نشان داد. تکثیر غیر جنسی این گیاه در شرایط نشان داد که تکثیر غیر جنسی این گونه از طریق ریشه از جایگاه مهمی بر خوردار است.

آمار یکساله:  

بازدید 589

دانلود 216 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  1-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1204
 • دانلود: 

  119
کلیدواژه: 
چکیده: 

تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز و کمک در تامین انرژی سبب شده است که استفاده از علوفه بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، زیرا اهمیت گیاهان علوفه ای در تعلیف دام، و در نتیجه تامین نیاز انسان به فرآورده های دامی غیر قابل انکار است. در اکثر کشورهای جهان تحقیق در امر تولید علوفه و مدیریت و بهره برداری در مقایسه با تحقیق و پژوهش در زمینه سایر محصولات زراعی مورد بی توجهی واقع شده است. کمبود کمی و کیفی علوفه باعث عدم تعادل بین دام و مرتع شده و در نتیجه بخش وسیعی از پوشش گیاهی کشور را به نابودی کشانده است.استفاده از اراضی مستعد به طور ممتد، از مسایل مهمی است که باید در جهت بهره وری بهتر از آن با حداقل هزینه و حداقل آلودگی زیستی مورد نظر قرار گیرد. گیاهان علوفه ای با داشتن برخی مزیتها از قبیل تولید بهتر در شرایط نامساعدی مانند اراضی شیب دار، تاثیر در حاصلخیزی خاک، کاهش مصرف کودهای شیمیایی از طریق تثبیت نیتروژن (مانند خانواده لگومینوز) باید بیش از پیش مورد حمایت و تحقیق قرار گیرند. در این میان گیاهان علوفه ای خانواده لگومینوز می توانند جایگاه خاصی داشته باشند. این گیاهان با تثبیت نیتروژن در خاک از طریق همزیستی با باکتریهای تثبیت کننده، نیتروژن مورد نیاز خود را تامین نموده و حتی نیاز به مصر کود نیتروژنه را در کشت بعدی کاهش می دهند. این گیاهان با درصد بالای پروتئین می توانند در سیلوی علوفه نگهداری و بعد استفاده شوند. برخی از گیاهان لگوم مانند شبدرها علاوه بر مصرف سیلویی، به طور مستقیم نیز قابل چرا هستند (کریمی 1369 و مدیر شانه چی (1369.امروزه کاربرد گیاهان علوفه ای لگومینوز یکساله در تناوب در دنیا بسیار رایج است. یکی از سیستمهای تناوبی که به ویژه در استرالیا به طور وسیعی کاربرد دارد تناوب غله - مرتع (Ley farming) است. از مزایای آن می توان به تقویت حاصلخیزی خاک، چرخه زندگی آفات و بیماریها اشاره کرد که بهم می خورد و در نتیجه مصرف آفت کشها را نیز کاهش می دهد (کاترتون (1989.

آمار یکساله:  

بازدید 1204

دانلود 119 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم خاک و آب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  269-276
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  907
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

قارچهای اندومیکوریزی آربسکولار (AM) از مهمترین همزیستهای گیاهان زراعی هستند که دارای گسترش جهانی می باشند. گیاهان مختلف به علت داشتن خصوصیات منحصر بفرد از جمله مشخصات مرفولوژیک ریشه دارای شدت همزیستی متفاوتی با این قارچها می باشند به همین علت کارایی این همزیستی برای هر گیاه با دیگری متفاوت است. اهمیت این قارچها در مورد جذب عناصر غیرمتحرک نظیر فسفر بارزتر می باشد. میزان فسفر موجود در خاک نیز با توجه به نوع گیاه دارای اثر متفاوتی بر شدت این همزیستی می باشد. به منظور مقایسه تاثیر گونه گیاه و مقدار فسفر خاک بر وابستگی میکوریزی شبدر، سه عامل شامل قارچ (در دو سطح، کاربرد و عدم کاربرد قارچ میکوریزی (Glomus intraradices)، فسفر (در سه سطح 0، 5 و 25 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک از منبع KH2PO4 و گونه شبدر (شبدر زیرزمینی (Trifolium subterraneum) و شبدر برسیم (Trifolium alexandrinum) مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در سه تکرار به منظور تعیین وابستگی میکوریزی دوگونه شبدر، درصد کلنیزاسیون ریشه، جذب فسفر، پتاسیم و بیوماس گیاهی انجام گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که طول ریشه در دو گونه شبدر تفاوت داشت و در شبدر زیرزمینی طولانی تر از شبدر برسیم بود. درصد وابستگی میکوریزی و درصد کلنیزاسیون ریشه در شبدر T.alexandrinum بیشتر از شبدر T.subterraneum بود. ارتباط منفی بین افزایش میزان فسفر و درصد کلنیزاسیون ریشه و وابستگی میکوریزی مشاهده گردید بگونه ای که بیشترین درصد کلنیزاسیون ریشه در شبدر T.alexandrinum و در حالت عدم دریافت فسفر برابر 55% و کمترین درصد کلنیزاسیون ریشه در حالت دریافت 25 میلی گرم فسفر بر کیلوگرم خاک و برابر 8% بود. در حضور قارچ میکوریزی و افزایش غلظت فسفر در خاک وزن خشک اندام هوایی و ریشه نسبت به تیمار شاهد افزایش قابل توجه یافت ولی در غلظت های بالای فسفر (25 میلی گرم بر کیلوگرم خاک) این اختلاف ناچیز بود. همچنین در تیمارهای شاهد (بدون حضور قارچ و فسفر) وزن خشک ریشه در شبدر T.subterraneum بیشتر از شبدر T.alexandrinum بود. ارتباط معنی داری بین میزان پتاسیم در گیاه و میزان فسفر مصرفی و کلنیزاسیون قارچ میکوریزی مشاهده گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 907

دانلود 118 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  233-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51352
 • دانلود: 

  41467
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract

آمار یکساله:  

بازدید 51352

دانلود 41467 استناد 0 مرجع 1191
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  41-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  772
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

Trifolium resupinatum و T. fragiferum دو گونه زراعی مهم تیره باقلائیان هستند. T. fragiferum به عنوان بخشی از خزانه وراثتی T. resupinatum در نظر گرفته شده است. در این مطالعه، ضمن بررسی انتقال پذیری زوج آغازگرهای T. pratense و T. repens به ژنوتیپ این دو گونه و معرفی نشانگرهای (SSR ریزماهواره های) جدید برای این گونه ها، میزان شباهت ژنومی آن ها با استفاده از نشانگرهای SSR، به روش تاکسونومی عددی ارزیابی شد. نتایج حاصل از این مطالعه، حاکی از سطح بالای انتقال پذیری و چندشکلی ریزماهواره های معرفی شده برای T. pratense و T. repens به گونه های T. fragiferum و T. resupinatum بود. مطالعات نشان داد که در این گونه ها تنوع بین جمعیتی زیاد بوده، دو گونه در خوشه هایی با شباهت بسیار اندک دسته بندی شدند که نشانگر تفاوت ژنومی آن ها در جایگاه های ژنی SSR آزموده شده است. این مطالعه نشان داد که ریزماهواره ها می توانند ابزار مفیدی برای بررسی تنوع ژنتیکی در این گونه ها باشند. نتایج این بررسی پیشنهاد می کند تا زمانی که جفت آغازگرهای SSR اختصاصی برای این دو گونه طراحی نشده است، می توان با ضریب اطمینان بالایی از آغازگرهای  SSRبه دست آمده از T. pratense و T. repens، برای تحلیل ژنوم در این گونه ها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 772

دانلود 223 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4 (پی آیند 53) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  36-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  709
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

مؤلفه های جوانه زنی دو رقم شبدر زیر زمینی در پنج دامنه حرارت ثابت 5 ، 13، 20، 25 و 32 درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. درصد جوانه زنی از صفر تا 90 درصد متغیر بود و بیشترین مقدار آن در درجه حرارت 13 تا 20 درجه سانتی گراد مشاهده شد. درصد جوانه زنی بذر در درجه حرارت های بالاتر از 20 درجه سانتی گراد به شدت کاهش یافت و در 32 درجه سانتی گراد به صفر رسید . سرعت جوانه زنی با افزایش درجه حرارت تا 25 درجه سانتی گراد افزایش یافت و پس از آن کاهش یافت. بین سرعت جوانه زنی هر رقم(1/D50) و درجه حرارت یک رابطه خطی بدست آمد درجه حرارت های کاردینال درجه حرارت حداقل (Tb) درجه حرارت مطلوب(TO)و درجه حرارت حداکثر (TC) به ترتیب برای حرارت حداکثر (TC) ، به ترتیب برای رقم یورک 2.5 و 25.2 و 32 و برای رقم گلد بورن0.9 ،  24.7و 32 درجه سانتی گراد بدست آمد.

آمار یکساله:  

بازدید 709

دانلود 118 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  485
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

از آنجا که بخش عمده ای از مراتع کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شده اند و با توجه به عامل محدودکننده آب در مراتع ایران، شناسایی گونه های مرتعی با بیشترین بازدهی تولید بسیار اهمیت دارد. همچنین اجرای برنامه های اصلاحی و مدیریتی مراتع بر پایه وضعیت گونه های شناخته شده از نظر میزان تعرق در شرایط مختلف اقلیمی دارای اهمیت زیادی می باشد. این پژوهش با هدف اندازه گیری و مقایسه میزان تعرق در چهار گونه مهم مرتعی Medicago sativa، Trifolium repens، Sanguisorba minor و Trifolium pratens و همچنین ارزیابی کارایی آنان در تولید ماده خشک در شرایط نیمه طبیعی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان نور طی بهار و تابستان سال 1384 انجام شد. میزان تعرق روزانه گونه های یاد شده در پنج تکرار در گلدان های کوچک با اندازه سطح بالایی 50.27 سانتی مترمربع در طی 85 روز یعنی از 30 فروردین تا 22 تیر به روش وزنی اندازه گیری شد. بررسی نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان تعرق به ازای تولید هر گرم ماده خشک به ترتیب مربوط به گونه های Trifolium pratens و Medicago sativa با میزان 498.253 و 59.274 میلی لیتر بوده است. بهره گیری از نتایج این ارزیابی امکان تعیین نیاز آبی اکونظام های مرتعی تحت عملیات اصلاحی را فراهم آورده و در نتیجه زمینه ساز گزینش روش های مناسب اصلاحی و توسعه ای و همچنین گزینش گونه مناسب مرتعی خواهد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 485

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  74/1 (ویژه نامه زیست شناسی)
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  334
چکیده: 

مقدمه: جنس شبدر یکی از بزرگترین و مهم ترین جنسهای تیره بقولات می باشد که مشتمل بر 250 گونه علفی یکساله و چند ساله در قالب 8 بخش است بین گونه های یکساله بخش Vesicaria به ویژه T. tomentosum ،T. bullatum  و T. clusii از نظر خصوصیات اندامهای زایشی دارای تشابه ریختی بالایی دیده شده که شناسایی و رده بندی آنها را با مشکل مواجه می سازد.هدف: مطالعه ریخت شناسی دانه های گرده در این گونه ها این امکان را داده است تا رده بندی موروفولوژیک 984 Zohary بر روی این بخش مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد.روش بررسی: نمونه های گیاهی مربوط به هفت گونه بخش Vesicaria از نقاط مختلف کشور جمع آوری شدند و با کمک میکروسکوپالکترونیSEM ، و صفاتی چون طول محور قطبی (P)، طور محور استوایی (E)، نسبت P/E، تزیینات سطح گرده، طول شیار و تزئینات سطح شیار 3 دانه گرده از هر گونه مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج: نشان می دهد که شکل دانه گرده در کلیه گونه ها، استوانه ای بوده و نوع تزئینات سطح اگزین، مشبک (Reticulate) تا چروکیده (Rugose) است. بلندترین طول محور استوایی، مربوط به گونه،T. fragiferum و کوتاهترین، مربوط به گونه T. clusii Gordon & Gren. می باشد. آنالیز صفات نشان می دهد که صفات طول محور استوایی (E) و طور محور قطبی (P) و تزیینات سطح اگزین فاکتورهای قابل اعتمادی برای تفکیک گونه های مذکور هستند. بر اساس تجزیه خوشه ای و در نظر گرفتن منابع تغییرات، کلید شناسایی گونه ها ارایه گشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، گونه های T. bullatum و T. tomentosum که دارای ساختار مورفولوژیکی بسیار مشابهی هستند، بر اساس نوع تزیینات گرده قابل شناسایی هستند. همچنین بر اساس متغیرترین صفات گرده شامل طول محور قطبی (P)، طول محور استوایی (E) و تزئینات دانه گرده که در تشخیص و تمایز گونه ها نقش مهمی را دارند، می توان به شناسایی تاکسونومیکی سایر گونه ها اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 334 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  24-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  1342
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1342

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
نویسندگان: 

FAZELI FAEZEH | RAHI ALI REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  377-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  35394
 • دانلود: 

  11250
چکیده: 

To study the physiological and morphological relationships of two clover species affected by herbicides, Pursuit experiment in a factorial based on randomized completely design with 3 replications at the Damavand in 2012. The first factor consisted of two species of Trifolium pretense L. and Trifolium alexandrinum L. and the second factor consisted of three levels of herbicide Pursuit (0, 0.5, 1 and 1.5 litr per hectares). The traits in the study included chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, anthocyanin, flavonoids, ratio chlorophyll a to b, ratio carotenoids to total chlorophyll, dry matter, protein content and weeds destruction. Results showed that maximum response to herbicide on the percentage of protein in the leaves was recorded under 0.5 li/ha herbicide Pursuit treatment. The results showed that the correlation between the Chlorophyll a with chlorophyll b, total chlorophyll, carotenoids, and chlorophyll b whit total chlorophyll, carotenoids and total chlorophyll with carotenoids and carotenoids with the ratio of carotenoids to total chlorophyll, and dry matter with flavonoids are significantly related. The results of step-wise regression analysis showed that chlorophyll b and flavonoids had positive and the effect of protein content was reduced by dry matter, anthocyanin and ratio chlorophyll b to chlorophyll a.

آمار یکساله:  

بازدید 35394

دانلود 11250 استناد 0 مرجع 0
litScript