نتایج جستجو

361

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

37

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  405-411
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1928
 • دانلود: 

  466
چکیده: 

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونه Meloidogyne javanica ، به وسیله قارچ Trichoderma viride طی چندین آزمایش گلخانه ای بررسی شد. نتایج نشان می دهد که غلظت های مختلف این قارچ می تواند نسبت به شاهد، علاوه بر کاهش میزان بیماری، میزان تولید توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم را به طور معنی داری (در سطح 5% ) کاهش دهند. از نظر میزان بیماری بین غلظت های مختلف قارچ، تا غلظت 107 اسپور در میلی لیتر اختلاف معنی دار وجود داشت. ولی از نظر تعداد توده تخم روی ریشه هر گیاه، غلظتهای 103 و 104 اسپور در میلی لیتر نسبت به شاهد، اختلاف معنی دار نبود و غلظتهای 107 و 108 نیز، روند کاهش بدون اختلاف معنی دار بود. از نظر میزان تخم در داخل هر توده تخم نیز، بین غلظتهای بیش از 102 اسپور در میلی لیتر قارچ اختلاف معنی دار وجود نداشت. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که قارچ T. viride می تواند پس از حمله نماتد به گیاه نیز میزان بیماری (متوسط اندازه گال) و متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه را کاهش دهد. ولی از نظر متوسط تعداد تخم داخل هر توده تخم، بین تیمار و شاهد فقط در مرحله تولید سلول های غول آسا (4 روز پس از نفوذ نماتد به گیاه) اختلاف معنی دار بود و در مرحله ظهور بالغ های جوان (15 روز پس از نفوذ نماتد به گیاه ) اختلاف معنی دار نبود. این قارچ همچنین موجب کاهش در میزان تفریخ تخم نماتد گردید. در حالی که حداکثر میزان تفریخ تخم نماتد در شاهد با اختلاف معنی داری نسبت به روزهای قبل، در روز سوم بود، در گیاهان تیمار در روز ششم بوده و تا روز نهم نیز بدون تغییر معنی دار بود ( در سطح 5% ). کاهش میزان تفریخ تخم نماتد در تیمار با قارچ نسبت به شاهد حدود 20 درصد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 1928

دانلود 466 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  620
 • دانلود: 

  122
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 620

دانلود 122 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پیک نور علوم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

با توجه به قدرت بالای آنتاگونیستی قارچ های Trichoderma viride و Gliocladium virens، یک جدایه T.v.Mo از T.viride و جدایه های تربت I و G.v.pro از G. virens انتخاب شد و اثر آن در شرایط آزمایشگاه بر Rhizoctonia solani (عامل مرگ گیاهچه چغندر قند) مورد بررسی قرار گرفت. قدرت آنتاگونیستی جدایه های تریکودرما و گلیوکلادیوم به صورت کشت دوطرفه روی PDA در کشت هم زمان، کشت 48 ساعته و 96 ساعتهR. solani بررسی شد و مشخص گردید کلیه جدایه ها می توانند از رشد R. solani جلوگیری نمایند. جدایه T.v.Mo در آزمایش اول و دوم و جدایه تربت I در هر سه آزمایش توانستند پس از متوقف کردن رشد میسلیومی R. solani کلنی آن را به طور کامل کلنیزه و بر روی آن اسپرزایی نمایند. متابولیت های فرار عوامل آنتاگونیست نیز اثر بازدارندگی قابل توجهی روی رشد میسلیومی قارچ عامل بیماری داشتند که در این میان جدایه G.v.pro با 85.55 درصد، بیشترین اثر بازدارندگی را از خود نشان دادند. در بررسی اثر بازدارندگی پنج غلظت (%30 - %25 -%20 - %15 - %10) متابولیت های مایع خارج سلولی جدایه های آنتاگونیست، در جلوگیری از رشد میسلیومی R. solani مشخص شد. متابولیت های مایع خارج سلولی هیچ یک از جدایه ها در غلظت های به کار رفته، تاثیر معنی داری در رشد میسلیومی R. solani نداشت. بررسی های میکروسکوپی نحوه تاثیر جدایه های تریکودرما و گلیوکلادیوم را روی R. solani نشان داد. این جدایه ها با پیچش هیفی، نفوذ و متلاشی کردن هیف، رشد آن را متوقف کرده، در نهایت باعث از بین رفتن آن می شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 293 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  115-129
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  353
 • دانلود: 

  189
چکیده: 

یکی از راه کارهای مناسب برای کاهش اثرات نامطلوب کودهای شیمیایی بر خواص فیزیکی و شیمایی خاک و رشد گیاهان، استفاده از کودهای زیستی مانند قارچ های محرک رشد گیاه می باشد. کودهای زیستی می توانند به عنوان مکمل یا جایگزین کودهای شیمیایی در کشاورزی پایدار به کار برده شوند. بر این اساس، به منظور بررسی تاثیر قارچ تریکودرما بر تغذیه و رشد درختان پسته، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، که هر بلوک شامل چهار تیمار (T0) شاهد، (بدون مایه زنی قارچ تریکودرما)، گونه Trichoderma harzianum (T1)، گونه Trichoderma viride (T2) و تیمار T3 مخلوط مساوی از مایه تلقیح تیمار T1 و T2 در سه تکرار در شرایط باغی انجام گردید. نتایج نشان داد که هر سه تیمار قارچ توانستند پارامترهای رویشی شامل طول شاخه (تا 60%)، تعداد جوانه رویشی (تا 30%)، سطح برگ (تا 50%) و شاخص کلروفیل را (تا 171%) در درختان پسته به طور معنی داری در مقایسه با شاهد بدون تلقیح افزایش دهند. کاربرد تیمارهای قارچی باعث افزایش معنی دار غلظت پتاسیم و روی برگ درختان پسته به ترتیب تا 20 و 70 درصد نسبت به شاهد گردید. کاربرد تیمار T2 باعث افزایش معنی دار و 14 درصدی غلظت فسفر و 40 درصدی کلسیم برگ شد. کاربرد دو تیمار T1 و T3 غلظت منیزیم برگ درختان پسته را در مقایسه با شاهد به طور معنی دار و تا 25 درصد افزایش دادند و تنها تیمار T1 باعث افزایش معنی دار و 28 درصدی غلظت آهن برگ در مقایسه با عدم مایه زنی درختان شد. استفاده از تیمارهای T1، T2 و T3 به ترتیب باعث افزایش معنی دار 2/73، 171 و 2/59 درصدی کلروفیل کل و 6/77، 3/80 و 8/64 درصدی کاروتنویید برگ درختان پسته نسبت به تیمار شاهد گردید. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش و پس از انجام آزمایشات مزرعه ای بیشتر می توان انتظار داشت که بتوان از این قارچ ها به عنوان کود زیستی (به تنهایی و یا به صورت کاربرد توام) در جهت کاهش حداقل بخشی از مصرف کودهای شیمیایی استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 353

دانلود 189 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  283-294
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  844
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

به منظور بررسی اثر قارچ Trichoderma viride، باکتری Pseudomonas fleurescens CHA0 و اسید سالیسیلیک روی نماتد ریشه ی گرهی (M. incognita race2) و تأثیر آن ها بر روند تولید آنزیم های دفاعی گوجه فرنگی، آزمونی در شرایط گلخانه به مرحله ی اجرا درآمد. جمعیت نماتد روی رقم حساس گوجه فرنگی روتگرز تکثیر و گیاهان مورد آزمون، در مرحله ی چهار برگی مایه زنی شدند. میزان فعالیت آنزیم های پراکسیداز، فنیل آلانین آمونیالیاز و کاتالاز در روزهای اول، چهارم و هفتم پس از مایه زنی نماتد، اندازه گیری شد. نتایج بررسی ها نشان داد، کاربرد قارچ، باکتری و اسید سالیسیلیک، باعث افزایش مهار (کنترل) نماتد شد و کاهش قابل ملاحظه ای در شاخص های آلودگی مانند شمار گال و توده ی تخم رخ داد. به طوری که مایه زنی توأم گیاهان آلوده، در رقم های Gina VF، Falat CH، Falat 111 و Karoon به ترتیب موجب کاهش درصد شمار گال (81، 68، 80 و 83)، شمار کیسه ی تخم (87، 78، 83 و 88) و عامل تولید مثل (83، 69، 82 و 84) شد. بیشترین شمار گال به ترتیب در رقم های Karoon، Flat 111، Gina VF و Flat CH و بدون حضور عامل های مهارکننده مشاهده شد. هر سه عامل افزون بر کاهش شاخص های نماتد، به ترتیب باعث افزایش فعالیت آنزیم های دفاعی کاتالاز، پراکسیداز و فنیل آلانین آمونیالیاز در گیاه شدند. این افزایش در چهارمین روز پس از مایه زنی، به بیشترین میزان خود رسید.

آمار یکساله:  

بازدید 844

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AHMADI F. | ZAMIRI M.J. | KHORVASH M. | BANIHASHEMI Z. | BAYAT A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  1 (50)
 • صفحات: 

  25-30
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88003
 • دانلود: 

  35800
چکیده: 

The present experiment aimed at increasing orange peel and sugar beet pulp protein content through solid-state fermentation by Trichoderma reeseiand Trichoderma viride. In vitro digestibility and changes in the chemical composition of the fermented products were determined after seven days of fungal cultivation using gas production tests. The cultivation of T. reesei and T. viride on orange peels decreased neutral detergent soluble content (P<0.01) and increased cellulose, hemicellulose and lignin contents (P<0.01).Changes in fiber fractions were found to be more pronounced with T. viride. The cultivation of T. reesei and T. viride on sugar beet pulp increased neutral detergent soluble content (P<0.01) and decreased cellulose and hemicellulose contents (P<0.01). These changes were more pronounced with T. reesei. The cultivation of T. reesei or T. viride on orange peels or sugar beet pulp increased crude protein content (P<0.01) compared with the unfermented materials; however, the increase was more pronounced for orange peels fermented with T. viride when corrected for weight loss (P<0.05). After 24 and 48 h of incubation, significant decreases in cumulative gas production (P<0.01) were observed in fermented sugar beet pulp and orange peels compared with the unfermented materials. Fungal treatment of orange peels and sugar beet pulp reduced the digestibility of in vitro organic matter, metabolizable energy and average fermentation and gas production rates (P<0.01). The data showed that seven days of solid-state fermentation of orange peels and sugar beet pulp by T. reesei or T. viride can increase their crude protein content.

آمار یکساله:  

بازدید 88003

دانلود 35800 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

شهبازی سمیرا | عسکری حامد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  35-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  161
چکیده: 

در این مطالعه، تولید آنزیم سلولاز و پروتئین خارج سلولی دو گونه از قارچ تریکودرما (Trichoderma harzianum و T. viride) و جهش یافته های آن ها بررسی شد. سنجش فعالیت آنزیم سلولاز با استفاده ازآویسل، کربوکسی متیل سلولز(III)، کاغذ صافی واتمن شماره 1 و سلولز باکتریایی (Iα ) انجام شد. خصوصیات ساختار شیمیایی این ترکیبات با استفاده از اسپکتروسکوپی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، پراش اشعه ایکس(XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) بررسی شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی نشان داد که سلولز باکتریایی ساختار فیبری ظریف تری در مقایسه با آویسل و کربوکسی متیل سلولز دارد. نسبت ضخامت فیبر سلولز باکتریایی در مقایسه با آویسل تقریباً 1 به 30 بود. ارزیابی های اسپکتروسکوپی مادون قرمز و پراش اشعه ایکس نشان داد که CMC حاوی گروه های کربوکسیلیک بر روی ساختار خود است و کریستالیزاسیون آن 84/81% می باشد. کریستالیزاسیون آویسل و سلولز باکتریایی نشان داد که شاخص کریستالیزاسیون آویسل (15/89%) بیشتر از سلولز باکتریایی (44/66%) می باشد. هر دو گونه و جهش یافته های آن ها مقادیر مختلفی از پروتئین خارج سلولی را در محیط تخمیر تولید کردند. در جدایه های T. harzianum بالاترین میزان فعالیت آنزیم سلولاز به ترتیب در جدایه های جهش یافته Th M7 و Th M6 و در جدایه های T. viride بالاترین فعالیت آنزیمی به ترتیب در جدایه های جهش یافته Tv M14، Tv M15 مشاهده گردید. اندازه گیری فعالیت آنزیمی با استفاده از سلولز باکتریایی مقادیر بالاتری از فعالیت را در مقایسه با سوبستراهای آویسل و کاغذ صافی نشان داد که این امر نشانه قابلیت دسترسی بالای سلولز باکتریایی یا سلولز Iα برای تجزیه زیستی در مقایسه با آویسل یا سلولز Iβ می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 161 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  33-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1226
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند ناشی از Rhizoctonia solani یکی از مهم ترین بیماری های چغندرقند است که خسارت های اقتصادی زیادی به تولید کنندگان این محصول وارد می کند. در این تحقیق، توانایی بیوکنترلی 16 جدایه تریکودرما و یک جدایه Piriformospora indica مقابل R. solani AG-2-2 در شرایط درون شیشه ای و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. از بین جدایه های مورد بررسی دو جدایه Trichoderma harzianum 65 و Trichoderma viride 60 موثرترین آنتاگونیست ها در شرایط درون شیشه ای بودند و توانستند در آزمون های کشت متقابل و تولید مواد خارج سلولی از رشد میسلیوم بیمارگر جلوگیری کنند. با این حال، بیشترین درصد کنترل بیماری در گلخانه توسط جدایه T. harzianum 65 با 73.6 درصد به دست آمد که اثر یکسان با تیمار قارچ کش (کربوکسین-تیرام) در کنترل بیماری داشت و تیمار P. indica با درصد کنترل بیماری 69.8 در رتبه بعدی قرار داشت. تیمار بذور چغندرقند با این دو قارچ رشد گیاهان را بهبود بخشید و وزن تر ریشه گیاهچه ها را افزایش یافت. همچنین، کارایی غلظت های متفاوتی از سه ترکیب القاء کننده مقاومت BABA، MeJA و SA برای کنترل R. solani AG-2-2 در گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین مقدار کنترل بیماری زمانی مشاهده شد که بذور با غلظت 10 میلی مولار BABA و غلظت 1 میلی مولار MeJA تیمار شدند که احتمالا این ترکیبات با القاء مکانیسم های دفاعی چغندرقند مقاومت گیاهچه ها را به R. solani AG-2-2 افزایش داده اند. این اولین گزارش از کنترل بیماری رایزوکتونیایی مرگ گیاهچه چغندر قند با استفاده از P. indica و سه ترکیب القاء کننده مقاومت BABA، MeJA و SA می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1226

دانلود 254 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIVYA L.M. | PRASANTH G.K. | SADASIVAN C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71453
 • دانلود: 

  31250
چکیده: 

The biotreatment of industrial effluents that contain heavy metals, detergents and metal chelating agents represents a great concern to industries as these compounds are either toxic to microbes or they act as non-competitive inhibitors/denaturing agents for several enzymes. So, it is essential to know the effect of various agents usually present in the treatment plant on activity of the enzyme, for extending its applications in in situ treatment processes. This study describes the immobilization conditions of laccase and analysis of the sensitivity of immobilized laccase from Trichoderma viridePers NFCCI-2745 to heavy metals, detergent and copper chelating agents. The concentrations and combinations of cations influenced the activity of immobilized enzyme and its yield. The immobilized Cu–Ba alginate enzyme showed comparatively higher activity compared to the Cu-alginate enzyme. Most of the metal ions tested enhanced laccase activity at lower concentration. Immobilized laccase retained more than 70 % of its activity even in the presence of 20 mM copper chelating agents like EDTA and sodium thioglycolic acid. Sodium azide, on the other hand, inhibited 80 % of the activity of all the beads even at a very low concentration of 0.5 mM. Cu–Ba and Cu-Ni alginate enzyme exhibited comparatively higher tolerance than Cu-alginate beads to EDTA and sodium thioglycolate. Tween 20 and cetyl trimethyl ammonium bromide significantly increased the activity of all the beads. These properties of the immobilized laccase may be aptly considered and suitably utilized in treating phenolic effluents that may contain heavy metals, detergents and certain copper chelating agents which may otherwise pose a threat to enzymatic activity.

آمار یکساله:  

بازدید 71453

دانلود 31250 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-356
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  247
چکیده: 

چهار جدایه Trichoderma harzianum M ، T. harzianum T39 ، T. viride (MO) و  T. virens DAR74290 برای کنترل بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه گندم که عامل آن قارچ Bipolaris spicifera است مورد ارزیابی قرار گرفت. در آزمایش های مربوط به کشت متقابل، درصد کاهش رشد قارچ عامل بیماری با جدایه های تریکودرمای فوق به ترتیب 53.39، 37.37 33.11 و 40.40 درصد بود. مواد فرار قارچ های فوق توانست به ترتیب 71.5، 52، 66.5 و 5.64 درصد از رشد قارچ عامل بیماری جلوگیری کند. در آزمایش های گلخانه ای در تیماری که قارچ T. viride (MO) به کار رفته بود میانگین درصد آلودگی بوته ها و شدت آلودگی ریشه به ترتیب صفر و 1.21 بود که از سایر گونه های تریکودرما مورد آزمایش بهتر توانست بیماری را کنترل کند (P<0.01) . در شرایط مزرعه (میکروپلات) شدت آلودگی در تیمارهائی که تریکودرمین، T. viride و T. harzianum به کار رفته بود بین 0.74 تا 1.63 متغیر بود، در صورتی که در تیمار شاهد آلوده شدت آلودگی 3.07 تعیین شد. جدایه های مورد آزمایش توانستند شدت آلودگی ریشه و درصدآلودگی طوقه را کاهش دهند و اثر آن ها با سم بنومیل تفاوت معنی دار نداشت.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 247 استناد 0 مرجع 0
litScript