Search Result

42955

Results Found

Relevance

Filter

Newest

Filter

Most Viewed

Filter

Most Downloaded

Filter

Most Cited

Filter

Pages Count

4296

Go To Page

Search Results/Filters    

Filters

Year

BanksExpert GroupFull-Text


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
Journal: 

Issue Info: 
 • Year: 

  1400
 • Volume: 

  21
 • Issue: 

  84
 • Pages: 

  294-296
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  19
 • Downloads: 

  4
Abstract: 

ارزیابی و سنجش استدلال بالینی (Clinical Reasoning) یکی از مهم ترین وظایف دانشکده های پزشکی در اکثر نقاط جهان است. چندی است آزمون های استدلال بالینی در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفته است و در آزمون های رسمی به کار گرفته می شود. مشاهده شده است در برخی مقالات و فرم های ارزشیابی دانشگاهی به Key Features (KF) و Key Feature problems (KFPs) به تنهایی و یا در کنار هم اشاره شده است و این پرسش را پیش کشیده است که این دو چه تفاوتی با هم دارند. از این رو بر آن شدیم که پاسخ به این پرسش را در قالب این نوشتار کوتاه بیاوریم. استدلال بالینی دربرگیرنده ی فرایندهای شناختی (Cognitive) است که در طبابت (Clinical Practice) رخ می دهند، مانند تشخیص، درمان، تدبیر و پیش آگهی. فرآیند استدلال بالینی با جمع آوری اطلاعات آغاز می شود. پس از آن پزشک با افزودن تجارب و دانش خود برای حل مسأله طرحی می ریزد و دست به انجام مداخلاتی می زند. لازم به ذکر است که استدلال بالینی مفهومی وسیع است که شامل تصمیم گیری بالینی و حل مسأله هم می شود اما منحصر به آن نیست(1). مطالعات تجربی نشان داده اند استدلال بالینی مهارت عام (General) و جهانشمول (Universal) نیست که بتوان آن را در حل هر مسأله بالینی به کار گرفت، بلکه مهارتی است مختص به مورد (Case) یا مسأله بالینی که در صدد حل آن هستیم. به این پدیده وِیژه بود مسأله (Problem Specificity) یا ویژه بود زمینه و محتوا (context and content specificity) می گویند(2). بورداژ و پیج (Page و Bordage) برای اولین بار مفهوم مؤلفه های کلیدی (KF) را مطرح کردند. آنها نشان دادند حل هر مسأله بالینی به شناسایی و بهره گیری از تنها چند عنصر مهم و محوری آن مسأله مرتبط است که مؤلفه های کلیدی (Key Features) نامیده شد. البته همه یافته های مهم که برای تشخیص یا تدبیر یک مسأله بالینی به کار می آیند الزاما KF نیستند، بلکه یافته هایی KF محسوب می شوند که در حل مسأله بالینی چالش برانگیزند و در زمان تصمیم گیری بالینی باید حتماً آنها را لحاظ کرد(2و3). مثلاً در مرد میانسالی که با درد و تورم حاد پشت ساق پای چپ مراجعه کرده است، ریسک فاکتورهای DVT، سابقه ی زخم پا (جهت بررسی سلولیت)، سابقه ی فعالیت شدید بدنی (جهت بررسی پارگی عضلات)، سابقه ی تورم پشت زانو (رد کردن احتمال پارگی کیست بیکر) KF محسوب می شوند چرا که می توان بر اساس آنها درباره ی تشخیص نهایی تصمیم گرفت، در حالی که یافته های مانند تاکی کاردی، هموپتیزی، تب، فشار خون بالا مهم اما غیرکلیدی هستند. از همین رو ناگفته پیداست که KF نام هیچ آزمونی نیست. نظریه ی شرح نامه ی بیماری (Illness Script Theory) شرح دقیقی از این یافته های کلیدی و سنخ آنها می دهد. بر اساس این نظریه پزشکان برای تشخیص هر بیماری ساختاری از ذهن خود دارند که شرح نامه بیماری نامیده می شود و یافته های کلیدی و اقداماتی که برای تشخیص و تدبیر بالینی آن بیماری لازم است در آن وجود دارد. یافته های کلیدی هر شرح نامه چند گونه اند: یافته های بالینی، ریسک فاکتورها و اطلاعات زمینه ای (سن و جنس)، اقدامات تشخیص و تدابیر بالینی(4) ارزیابی مهارت های تصمیم گیری بالینی با رویکرد KF اولین بار در کنفرانسی در دانشگاه کمبریج در سال 1984 مطرح شد. در سال 1986 سازمان نظام پزشکی کانادا از پیج و بورداژ دعوت کرد تا بر اساس رویکرد مؤلفه های کلیدی، آزمون مناسب و استانداردی برای تصمیم گیری بالینی و جایگزین کردن آن به جای Patient Management Problem (PMP) طراحی کنند(5)، چرا که آزمون PMP پایایی کمی داشت، نمی توانست بین افراد با سطوح مختلف خبرگی افتراق دهد، تمرکزش بیش تر برجمع آوری اطلاعات بود تا تصمیم گیری بالینی مناسب. افزون بر این، نمرات آزمون PMP ارتباط زیادی با نمرات آزمون های ارزیابی دانش داشت(6و7). پس از شش سال پژوهش، پیج و بورداژ آزمون مؤلفه های کلیدی Key Feature problems (KFPs) معرفی کردند که در آن مهارت استدلال بالینی داوطلبان بر اساس تصمیم گیری مبتنی بر مؤلفه های کلیدی (KFs) ارزیابی می شد. در مقایسه با آزمون PMP، در این آزمون محتوا و حجم هر سؤال و لاجرم زمان پاسخ دادن به آن کاهش پیدا کرده بود و بنابراین آزمون دهندگان در زمان یکسان به تعداد سؤال بیش تری پاسخ می دادند(5). KFPs به نام های دیگری چون KFEs), Key Feature Questions (KFQs))key Feature Examinations و KF based tests و هم نامیده می شود. به لحاظ نظری، هر سؤالی که تمرکز آن بر مؤلفه های کلیدی است را می توانKFQ یا واجد رویکرد مؤلفه های کلیدی (KF approach) نامید. به عبارتی اطلاق نام KFQs به یک آزمون بر اساس رویکرد آزمون و نه شکل (فرمت) آن است. یعنی حتی یک آزمون OSCE هم می تواند بر اساس مؤلفه های کلیدی (KFs) سناریوهای بالینی طراحی شود، ولی در عمل عموماً عنوان KFQ به آزمونی نوشتاری یا کامپیوتری اطلاق می شود که در آن یک سناریوی کوتاه حاوی مؤلفه های کلیدی و غیرکلیدی مطرح می شود که داوطلب باید بر اساس آن دست به تصمیم گیری بالینی بزند مثلاً برای تشخیص نیاز به چه یافته های کلیدی دارید، برای تدبیر بالینی بیمار کدام اقدامات در اولویت است و پرسش هایی از این دست. جواب این سؤالات گاه پاسخ های کوتاه است و گاهی باید از یک سیاهه (لیست) انتخاب شوند. پژوهش های مختلف نشان داده اند که این آزمون روایی و پایایی قابل قبولی دارد(1). پس در مجموع می توان از رویکرد KF Approach و آزمون KF سخن گفت و این انگاره که KF و KFPs دو آزمون متفاوت هستند، نادرست است.

Yearly Impact:

View 19

Download 4 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

AMINI LARI L.

Issue Info: 
 • Year: 

  2007
 • Volume: 

  26
 • Issue: 

  2 (51)
 • Pages: 

  63-80
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  833
 • Downloads: 

  118
Abstract: 

Introduction: Two of the stories mentioned in the Qur'an are the story of Adam and the Forbidden Tree and the Story of Moses going to the Right Side of the Valley and hearing the Tree. These stories are of much interest to the scholars and mentioned in many of the mystic texts and commentaries in prose and verse such as Meibodi's Kashaf al-Asrar, Tamhidat of Ein al-Ghozat, works of Ruzbehan Baqli, Shabestari's Golshan-e Raz, Mathnavi of Mowlavi, Mersad al-Ebad of Najm al-Din Razi and many more. The Tree in both stories is a mystical symbol. In this paper the symbolic meanings of these two Trees are analyzed and compared.This is a comparative study of two symbols in religious and mystical texts. The Qur'anic symbol of Tree (forbidden and Moses') are analyzed. Discussion: In many instances such as verse 35 of Baqara, verse 19 of 'Iraf and verse 12 of Taha, the Qur'an refers to the story of Adam and the Forbidden Tree. Mystics have interpreted the Forbidden Tree as the physical world, divine secrets, the knowledge of destiny and fate, wisdom, love and union.Seid Heidar Amoli considers the Forbidden Tree the symbol of the physical world which will result in leaving the Garden of Eden. Aziz al-Din Nasafi considers the Forbidden Tree as the Tree of wisdom and a reminder of free will; the result of this free will is doubt and only love of God can free man from doubt. In 'Araes al-Bayan and Sharh-e Shatthiyat Ruzbehan regards the Tree as the secret of love. Attar referring to verse 35 of Baqara believes that the Tree is the Tree of union. Meibodi says that union as a sign of the Forbidden Tree also reminds one of the pain and suffering of proximity.In verse 30 of Qisas the story of Moses and his departure to the Right Side of the Valley is told. The Tree of Moses has allegorical meanings such as absolute existence, the sacred soul of man, the light of Mohammad (PBUH), the power of thinking, love, knowledge, monotheism and union. Seid Heidar Amoli and Ruzbehan consider the Tree of Moses as the absolute existence.Conclusion: Revelation has descended in a multidimensional language. Mystics have interpreted Qur'anic stories from different points of view due to their allegorical meanings. Interpretations of the mystics show that the Forbidden Tree means love and the Tree of Moses means the sacred soul of man. According to mystics these stories are abstract concepts such as love, wisdom, knowledge and union. Different intuitions, mystical experiences and interpretation of Qur'anic verses by different mystics have led to a rich body of literature which testifies to the still hidden meanings of the Divine subject.

Yearly Impact:

View 833

Download 118 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

CHONG J.L. | FAUZI F.

Issue Info: 
 • Year: 

  2010
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  2 (13)
 • Pages: 

  43-55
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  59875
 • Downloads: 

  18355
Abstract: 

In this paper, we develop a non-visual automatic wrapper to extract data records from search engine results pages which contain important information for computer users. Our wrapper consists of a series of data filter to detect and remove irrelevant data from the web page. In the filtering stages, we incorporate two main algorithms which are able to check the similarity of data records and to detect and extract the correct data region based on their component sizes. To evaluate the performance of our algorithm, we carry out experimental and deletion tests. Experimental tests show that our wrapper outperforms the existing state of the art wrappers such as ViNT and DEPTA. Deletion studies by replacing our novel techniques with state of the art conventional techniques show that our wrapper design is efficient and could robustly extract data records from search engine results pages. With the speed advantages, our wrapper could be beneficial in processing large amount of web sites data, which could be helpful in meta search engine development.

Yearly Impact:

View 59875

Download 18355 Citation 0 Refrence 10634
گارگاه ها آموزشی
Title: 
Author(s): 

SOLTAN MOHAMADI AMIR

Issue Info: 
 • Year: 

  2020
 • Volume: 

  12
 • Issue: 

  1 (43)
 • Pages: 

  291-301
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  87
 • Downloads: 

  101
Abstract: 

Shahnameh is a unique text that has been challenged by scholars in the field of Shahnameh due to the fact that the text and vocabulary of the text are old, as well as its rare words. In the part of Shahnameh, which is related to Zal's performance against Manuchehr, a bit has come in this sense. Zal threw a beam when the horse was running, and that shot struck the lion's Tree and penetrated it. Of course, in some of Shahnameh's books, instead of the lactating Tree, the lion's sword has come. Those who brought this term and the commentators of Ferdowsi's poetry who took milk in the sense of a wild animal have not been aware of one point. The point is that the ancient Persian poets of livestock did not rhymes in the meaning of the wildlife, because their pronunciation varies in the word "ya". Nardshir is here in the sense of lumbering Trees that comes out of gum and sap. The similarity of the milk in the meaning of the jungle animal and drinking liquid milk caused this mistake in the versions. In the story of Siavash, the word Nordshir is distorted to the green Tree.

Yearly Impact:

View 87

Download 101 Citation 0 Refrence 0
Issue Info: 
 • Year: 

  1394
 • Volume: 

  5
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  93-108
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  323
 • Downloads: 

  178
Abstract: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

Yearly Impact:

View 323

Download 178 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

TAHERI ALIREZA

Journal: 

BAGH-E NAZAR

Issue Info: 
 • Year: 

  2012
 • Volume: 

  8
 • Issue: 

  19
 • Pages: 

  43-54
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  4947
 • Downloads: 

  1129
Abstract: 

In some communities, Tree had been revered and worshiped. Tree in its oldest vision is a giant cosmic Tree, which is the symbol of the universe and Creation. With regards to the close relationship between the Tree and human life, many communities have attributed a sense of sanctity to the Tree.The relationship between the man, the Tree and its holiness was in a way that people in some communities believed man was born from the Tree. This belief affected a part of the ritual, magic and aesthetic ceremonies of some nations. On the other hand, in some images, this is the Tree which has grown out of the human body.The Talking Tree and Wak Wak Tree are instances of legendary Trees which have entered into the Islamic art and culture.The different forms of illustrations of Wak Wak which have been drawn by Iranian painters depict the blend of the decorative and imaginative compositions in a beautiful manner. In this article, we aim to find out answers to the following questions:1- What is the similarity between the Tree and the man in the beliefs and legends of different nations?2- What is the relationship between the sacred Tree, the Tree of life, Talking Tree, and Wak Wak’s forms?Hypothesis: The common capabilities of man and Tree can be mentioned as fertility, growth and procreation. Tree has been posed as a symbol of fertility and procreation besides the man, thus there exists a close relationship between these two creatures, which has led to the creation of extraordinary myths. With regard to this issue, the sacred Tree, the Tree of life, the talking Tree and the Wak Wak Tree with the human and animal fruits have resulted into the formation of Wak Wak through a process.This research aims to understand the relationship between the Tree and human thoughts as well as the public beliefs reflected in fictions and various forms of arts.It may be interesting to note that few studies have been carried out in this field in Iran and they mostly described Wak Wak’s forms.

Yearly Impact:

View 4947

Download 1129 Citation 0 Refrence 0
strs
Issue Info: 
 • Year: 

  2008
 • Volume: 

  6
 • Issue: 

  3 (A)
 • Pages: 

  53-59
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  1133
 • Downloads: 

  116
Abstract: 

The Steiner Tree problem in a weighted graph is to find a least cost sub Tree in the graph such that it contains special vertices called terminal points. The Steiner Tree problem on graphs is one of the best-known NP-hard problems. For this reason, many approximation algorithms for solving steiner Tree problem have been proposed. The traditional algorithms achieve near optimal results, but cost more computational time. In this paper we propose an iterative algorithm based on learning automata for solving dynamic Steiner Tree problem. Simulation results show that our proposed algorithm generates Steiner Trees of low cost in reasonable running time.

Yearly Impact:

View 1133

Download 116 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

MCPHERSON E.G.

Issue Info: 
 • Year: 

  2007
 • Volume: 

  33
 • Issue: 

  1
 • Pages: 

  1-11
Measures: 
 • Citations: 

  401
 • Views: 

  34129
 • Downloads: 

  18177
Keywords: 
Abstract: 

Yearly Impact:

View 34129

Download 18177 Citation 401 Refrence 0
Author(s): 

ALI MORADI M. | ASHOURI M.T.

Journal: 

GOLJAAM

Issue Info: 
 • Year: 

  2007
 • Volume: 

  -
 • Issue: 

  6-7
 • Pages: 

  11-21
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  36443
 • Downloads: 

  18705
Abstract: 

Bakhtiari carpet has been less studied and introduced in art studies. Compared with other carpets, its rich designs and forms are overlooked by researchers. In this study an attempt is made to investigate the value and significance of Trees in Bakhtiari carpets, with emphasis on variety of its designs and forms.

Yearly Impact:

View 36443

Download 18705 Citation 0 Refrence 0
Author(s): 

ZOMORRODI H.

Issue Info: 
 • Year: 

  2002
 • Volume: 

  4
 • Issue: 

  4-5
 • Pages: 

  197-210
Measures: 
 • Citations: 

  0
 • Views: 

  33058
 • Downloads: 

  19588
Abstract: 

In this article, holy manifestations of Tree, as the symbols of human and his wishes; have been taken into account, and been compared with myths of Iran with those of India, China, Greece, Japan,... and also with some religions. The items discussed in several texts of Persian literature as Ferdowsi"s Shahnameh, Nizami"s Khamseh, Attar"s Mantegh -Al- Teyr. And told that Tree between our literary symbols has a high situation.

Yearly Impact:

View 33058

Download 19588 Citation 0 Refrence 0
litScript