نتایج جستجو

136

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  764
 • دانلود: 

  239
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 764

دانلود 239 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  26-1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  219-231
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  677
 • دانلود: 

  244
چکیده: 

تریپس گندمHaploThrips tririci K. (Thysanoptera, Phlaethripidae)  یکی از آفات گندم است که یکی از روش های پیشنهاد شده برای مبارزه با آن استفاده از ارقام مقاوم است. در تحقیقی که طی دو سال زراعی 1379 تا 1381 در استان اصفهان (منطقه گلپایگان) اجرا شد، واکنش پانزده رقم و لاین پیشرفته گندم نسبت به تریپس گندم ارزیابی شد. ارقام و لاین ها در دو قطعه زمین مجزا و در هر قطعه در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار کاشته شدند. یکی از قطعات تا پایان فصل چهار مرتبه با سم فنیتروتیون سم پاشی و قطعه دیگر همزمان آب پاشی شد. نمونه برداری از تریپس های بالغ در مرحله گلدهی نمونه برداری از پوره ها در مراحل شیری و خمیری شدن دانه ها در هر کرت انجام شد. در زمان برداشت عملکرد دانه هر کرت و وزن هزار دانه در قطعه های سمپاشی شده وسمپاشی نشده نیز تعیین شد. تجزیه واریانس مرکب دو ساله برای قطعات سمپاشی نشده نشان داد که بین ارقام از نظر جمعیت حشره بالغ اختلاف معنی دار وجود ندارد اما از نظر جمعیت پوره ها بین آن ها اختلاف معنی دار وجود داشت. رقم های شتردندان و روشن به ترتیب با 8.69 و 8.73 پوره در سنبله کمترین و لاینM-78-20  و رقم برکت به ترتیب با 20.9 و 1971 پوره در سنبله بیشترین جمعیت پوره را داشتند. رقم برکت با وجود آلودگی بالا به پوره، کمترین درصد کاهش عملکرددانه و وزن هزاردانه را داشت. بر اساس شاخص SSI برای هزاردانه نیز رقم برکت با دارا بودن کمترین مقدار این شاخص به میزان 0.151 متحمل ترین و رقم پیشتاز با شاخص 2.472 حساس ترین رقم به خسارت تریپس بود. رقم سپاهان با دارا بودن SSI  معادل 0.337 از ارقام متحمل به تریپس ارزیابی شد. قطعات سمپاشی شده و سمپاشی نشده از نظر عملکرد دانه اختلاف معنی دار با یکدیگر نداشتند اما میانگین وزن هزار دانه در قطعه سمپاشی نشده به طور معنی دار کمتر از قطعه سمپاشی شده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 677

دانلود 244 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  431-439
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  255
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 255

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  61-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1060
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

طی سالهای 78-1377، مطالعه ای روی فون ریشکداران منطقه شیراز صورت گرفت. جمع آوری نمونه های بال ریشکدار از گیاهان مختلف به صورت تکاندن برگها روی یک سینی پلاستیکی سفید انجام گرفت. نمونه ها به وسیله یک قلم موی ظریف شیشه ای منتقل شدند. پس از تهیه اسلاید های میکروسکوپی، گونه ها مورد بررسی و تشخیص قرار گرفتند. نمونه های جمع آوری شده به دو زیر خانواده، چهار قبیله، دوازده جنس و بیست و یک گونه تعلق داشتند. در این پژوهش سه گونه ChiroThrips kurdistanus zur Strassen ،ChiroThrips pallidicornis Priesner وOdontoThrips meliloti Priesner  برای اولین بار از ایران گزارش می شوند، همچنین جنس های AgrostoThrips Hood و TenoThrips Bhatti برای اولین بار در ایران مورد تجدیدنظر علمی قرار گرفتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1060

دانلود 132 استناد 0 مرجع 3
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  35-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1419
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

این آزمایش به منظور ارزیابی مقاومت 15 توده بومی پیاز ایرانی از نظر مقاومت به آفت تریپس پیاز، انجام شد. این توده ها عبارت بودند از: قرمز آذرشهر، کزبر زنجان، طارم زنجان، شناط ابهر، قولی قصه زنجان، سفید قم، سفید خمین، درچه اصفهان، سفید کاشان، مشکان فارس، اقلید فارس، سفید و قرمز نیشابور، صورتی و سفید کردستان که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو سال متوالی کشت شدند. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش شامل: تعداد تریپس در بوته، دمای برگ، رنگ برگ، ضخامت برگ، نرخ خسارت (میزان خسارت ناشی از تغذیه آفات شامل ایجاد نواحی کلروز، نکروز و لکه های نقره فام) و زاویه برگ (زاویه بین دو برگ مرکزی) بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد توده های پیاز از نظر نرخ خسارت و تعداد تریپس در سطح 1 درصد با یکدیگر اختلاف معنی داری داشتند. توده های مشکان فارس، سفید کردستان و سفید قم نسبت به تریپس پیاز مقاوم و توده های صورتی کردستان، قولی قصه زنجان حساس به تریپس بودند. همچنین زاویه بین دو برگ مرکزی گیاه در توده های مقاوم سفید کردستان و سفید قم به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از دیگر تود های مورد مطالعه بود. همچنین اختلاف معنی داری بین دمای برگ، رنگ برگ و ضخامت برگ در بین توده های مختلف ملاحظه نگردید. از آنجا که برای کنترل تریپس پیاز (به خصوص در ایران) از سموم شیمیایی خطرناک و در چند نوبت استفاده می شود، کاربرد توده های مقاوم به عنوان یکی از روش های بسیار مهم در مدیریت تلفیقی آفات، گامی موثر در کاهش مصرف سموم شیمیایی به حساب می آید.

آمار یکساله:  

بازدید 1419

دانلود 284 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

صباحی س. | فکرت ل. | زکی عقل م.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1279-1290
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  124
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

میراب بالو مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  83-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  195
چکیده: 

تریپس افرا، (TaenioThrips inconsequens (Uzel) (Thysanoptera: Thripidae یکی از تریپس های مهم گیاه خوار روی درختان افرای جنگل های زاگرس در استان ایلام می باشد که به تازگی باعث ایجاد خسارت روی این درختان شده است. در این تحقیق، دشمنان طبیعی این تریپس با نمونه برداری های ماهیانه در سال 1394 از درختان افرای کوه های گچان و مانشت جمع آوری و شناسایی شد. نتایج حاصل نشان داد که دشمنان طبیعی شامل یک زنبور پارازیتوئید لارو تریپس (Ceranisus menes (Walker از خانواده Eulophidae، و 12 حشره و کنه شکارگر از خانواده های زیر بود: خانواده ی Aeolothripidae] AeoloThrips intermedius Bagnall]، خانواده ی Thripidae [ScoloThrips longicornisPriesner]، خانواده ی Phlaeothripidae] HaploThrips flavitibia Williams, HaploThrips globiceps Bagnall]، خانواده ی Anthocoridae] Anthocoris pilosus (Jakovlev), Orius laevigatus (Fieber), Orius niger (Wolff, 1811]، خانواده ی (Miridae] Deraeocoris pallens (Reuter]، خانواده ی (.Nabidae] Nabis ferus (L]، خانواده -یCoccinellidae] Coccinella septempunctata[ (L]، خانواده ی (Chrysopidae] Chrysoperla carnea (Stephens]، و خانواده ی (.Anystidae]Anystis baccarum (L]. مجموع شکارگرها در طول دوره زیستی تریپس افرا روی درختان افرا حضور داشتند ولی جمعیت تریپس شکارگر A. intermedius و سن های جنس Orius بالاتر از دیگر دشمنان طبیعی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SEDARATIAN A. | FATHIPOUR Y. | TALEBI A.A. | FARAHANI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  275-288
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180119
 • دانلود: 

  135465
چکیده: 

Population density and spatial distribution of Thrips tabaci Lindeman on seven soybean varieties (Williams, Tellar, Sahar, Dpx, L17, Sari and Zane) and one genotype (Ks3494) were studied in Tehran region, during 2007. The highest population density of the Thrips per leaf was recorded on Dpx and on Ks3494 (0.81±0.05 and 0.80±0.05, respectively). The lowest population density was observed on L17 and Tellar (0.62±0.04 and 0.64±0.03, respectively). To estimate the spatial distribution pattern of this pest, data were analyzed through index of dispersion, Lloyd's mean crowding, Morisita's index as well as through regression models (Taylor and Iwao). The index of dispersion and Lloyd's mean crowding indicated an aggregated pattern for the spatial distribution of this insect in all the varieties and the genotype of soybean. Spatial distribution of T. tabaci using Morisita's index was aggregated in most of the sampling dates. In Taylor's model, regression between log S2 and log m was not significant for Dpx varieties (P> 0.05), but the b values of Taylor's power law on Zane, Sahar, Williams and Tellar varieties exceeded 1, indicating aggregated distribution. However, the other varieties had a b value equal to 1, indicating random distribution. Iwao's patchiness regression indicated that the spatial distribution of T. tabaci on Sari, Zane, Williams and Tellar varieties as well as on Ks3494 genotype was aggregated, but on the rest of varieties the pattern was of a random one. It is concluded that soybean varieties affect the population density and spatial distribution of T. tabaci. Spatial distribution parameters of this species can be employed to outline a sampling program as well as to estimate the population density of T. tabaci.

آمار یکساله:  

بازدید 180119

دانلود 135465 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1 (پیاپی 46)
 • صفحات: 

  15-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  803
 • دانلود: 

  211
چکیده: 

در این پژوهش ابتدا زهرآگینی سه جدایه از قارچ (Metarhizium anisopliae (Ascomycota, Clavicipitaceae روی لارو سن دو تریپس پیاز،Lindman Thrips tabaci با روش زیست سنجی موسوم به (Thrips Entomopathogenic Bioassay System (TEBS و با استفاده از برج پاشش به صورت مستقیم در شش غلظت 103 تا 108 کنیدی در میلی لیتر ارزیابی شد. جدایه M. anisopliae EUT118 با ایجاد بالاترین مرگ و میر کل و نیز داشتن کمترین مقدار LC50 (104×2.3 کنیدی در میلی لیتر) به عنوان جدایه با زهرآگینی بالا انتخاب شد. در مرحله بعدی حساسیت حشره کامل ماده و پوره سن پنج سن شکارگر (Orius albidipennis (Reuter، به جدایه M. anisopliae EUT118 بدون حضور میزبان بررسی شد. بنابر نتایج حاصله، حشره کامل ماده و پوره سن پنج شکارگر از نظر حساسیت به این جدایه اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشته و میزان مرگ و میر ناشی از قارچ روی هر دو مرحله زیستی تقریبا مشابه می باشد . نتایج این تحقیق نشان داد که به طورکلی سن شکارگر O. albidipennis کمتر تحت تاثیر این جدایه قرار می گیرد. در نتیجه این دو عامل کنترل کننده می تواند با هم برای برنامه های کنترل بیولوژیک تریپس پیاز در گلخانه ها مدنظر قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 803

دانلود 211 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  167-172
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  242
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 242

دانلود 81 استناد 0 مرجع 0
litScript