نتایج جستجو

138

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

میراب بالو مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  167-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  506
 • دانلود: 

  253
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 506

دانلود 253 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ALAVI J. | ZUR STRASSEN R. | BAGHERANI N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1 (39)
 • صفحات: 

  1-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  105512
 • دانلود: 

  71291
چکیده: 

Fields of winter wheat and barley were sampled during two years (November to June 1996-1998) in Golestan province to determine the occurrence, frequency and distribution of Thrips species. A total of 32 species belonging to 3 families and 16 genera were found. HaploThrips tritici (Kurdjumov) was the dominant species accounting for 70.2% and 55.7% of identified individuals in wheat and barley, respectively. SitoThrips arabicus Priesner was the second most abundant species, comprising 13.5% and 20.1% in wheat and barley, respectively. Regression analysis showed a non-linear relation (y=42.65+0.33x-0.0002x2) between altitude (x) and population density of H. tritici (y) on wheat. Locality and date of collection, host (s) and distribution data for each species are given.

آمار یکساله:  

بازدید 105512

دانلود 71291 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

FAIL J. | PENZCA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  229-237
تعامل: 
 • استنادات: 

  453
 • بازدید: 

  15597
 • دانلود: 

  27569
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15597

دانلود 27569 استناد 453 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  249-261
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  591
 • دانلود: 

  233
چکیده: 

فراوانی جمعیت Thrips tαbαci Lind.، از آفات مهم صیفی و سبزیجات، روی طبقات تحتانی و فوقانی ژنوتیپ های مختلف بادنجان (سیاه مشهد، برازجان، Blαck beαuty، سیاه نیشابور، محلی زابل، 905 امامی، جویبار مازندران، سرخون هرمزگان و قلمی ورامین) در سال های 1379 و 1380 در منطقه ورامین مورد مطالعه قرارگرفت. کشت نشا ژنوتیب های بادنجان در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار ردیف 10 تایی در اوایل اردیبهشت ماه انجام شد. وفور و تغییرات جمعیت تریپس در فواصل هفت روز تا آبان ماه با جمع آوری تصادفی تعداد 5 برگ برای هر تکرار از سطوح اشاره شده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شمارش جمعیت در سطح چهار سانتی متر مربع پشت برگ از استریو میکروسکوپ استفاده شد. برای مقایسه میانگین داده ها از نرم افزار SΑS و گروه بندی جمعیت تریپس بین ژنوتیپ ها و در فواصل نمونه برداری از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه سالانه جمعیت تریپس بین طبقات فوقانی و تحتانی، تفاوت آماری معنی داری را نشان داد، به طوری که جمعیت تریپس روی طبقات تحتانی چندین برابر بیشتر از طبقات فوقانی بود. بیشترین جمعیت تریپس را در سالهای 79 و 80 به ترتیب ژنوتیپ های برازجان و جویبار مازندران با میانگین تعداد 1.55 و 0.86 داشتند. تجزیه مرکب جمعیت تریپس از نظر آماری روی طبقات فوقانی و تحتانی معنی دار نبود. روند افزایش جمعیت از خرداد ماه آغاز شد و حداکثر تراکم جمعیت تریپس در نمونه برداری هفتگی به ترتیب برای سالهای 1379 و 1380 در اواسط تیر ماه و اوایل مرداد ماه به ثبت رسید. بر اساس این نتایج، زمان اوج تریپس در منطقه ورامین اوایل تیر می باشد. جمعیت تریپس در سال نخست دو برابر سال دوم و همچنین ژنوتیپ برازجان پذیرای بیشترین جمعیت این آفت در میان ژنوتیپ ها بود.

آمار یکساله:  

بازدید 591

دانلود 233 استناد 0 مرجع 8
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  915
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

The monotypic genus Fulmekiola Karny of Thrips genus-group (Thripidae: Thripinae) is recorded in Iran for the first time. This is the sixth member of this group recorded from Iran after MicrocephaloThrips (one species), SphaeroThrips (one species), StenchaetoThrips (2 species), StenoThrips (one species) and Thrips (35 species). Diagnostic characters and the geographical distribution of the newly recorded Thrips, Fulmekiola serrata (Kobus) are provided along with an updated key to genera of the Iranian Thripsgroup.

آمار یکساله:  

بازدید 915

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاه پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  363-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  399
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 399

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  343-351
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  202
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 202 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  249-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1016
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1016

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  4 (پی آیند 81) در امور زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  140-146
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10499
 • دانلود: 

  711
چکیده: 

تریپس پیاز  Thrips tabaci Lindemanیکی از مهمترین عوامل زنده خسارت زا به گل و گیاهان زینتی ایران می باشد. این آفت به گل های شاخه بریده به ویژه میخک، گلایل، داودی و مریم خسارت شدید وارد می کند. در صورت عدم مدیریت صحیح آفت و سمپاشی های مکرر، منجر به افزایش هزینه های تولید، آلودگی محیط زیست، مسمومیت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گل و گیاهان زینتی می شود. آزمایش های متعدد برای مقایسه روش های مختلف مبارزه با تریپس طی سال های 1381 و 1382 در شرایط گل خانه های میخک ایستگاه ملی تحقیقات گل و گیاهان زینتی محلات و گل خانه های بخش خصوصی انجام شد. در سال1382 نتایج نشان داد روش مبارزه تلفیقی با 22/90 % تلفات در جمعیت تریپس موثرترین روش نسبت به روش های کارت زرد و آبی، سم دلتامترین، سم ایمیداکلوپرید و رهاسازی سن به صورت مبارزه بیولوژیک بوده است. سپس در سال های 1384 و 1385 در شش گلخانه از شهرستان محلات با در نظر گرفتن گل خانه های شاهد، سمپاشی شده و تلفیقی (سمپاشی و سپس رهاسازی 3 سن شکارگر  (Orius albidipennis Router) به ازای هر گیاه) انجام شد.آزمایشات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تیمار مذکور و 10 تکرار (هر تکرار شامل 10 ردیف میخک) اجرا شد. نتایج نشان داد تعداد تریپس در گل خانه شاهد 8/6 تا7/7 عدد و در گل خانه سمپاشی شده 1/1تا 1/3 عدد و در گل خانه تلفیقی 25/0 تا 4/0 عدد تریپس در واحد گل بوده است که از نظر آماری در سطح 1% با هم اختلاف معنی دار دارند. بنابراین مدیریت صحیح گل خانه ها و کاربرد روش مبارزه تلفیقی و ارایه آموزش های لازم به گل کاران برای تولید گل های میخک عاری از علایم خسارت تریپس و باقی مانده ی سموم شیمیایی توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 10499

دانلود 711 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  87-94
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  243
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 243 استناد 0 مرجع 0
litScript