نتایج جستجو

137

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

14

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1 (پی آیند 70) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  15-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1115
 • دانلود: 

  558
چکیده: 

تریپس های مرکبات از جمله آفاتی هستند که به ویژه درمناطق نیمه خشک به ارقام مختلف مرکبات خسارت وارد می کنند. در این تحقیق با توجه به ناشناخته بودن گونه یا گونه های تریپس موجود روی مرکبات منطقه جیرفت و کهنوج، اقدام به جمع آوری و شناسایی این گروه از حشرات از روی ارقام مختلف مرکبات و سایر گیاهان همراه گردید و پس از انجام مراحل آماده سازی نمونه ها، تعیین گونه صورت پذیرفت. براین اساس، گونه های شناسایی شده متعلق به دو خانواده Thripidae و Phlaeothripidae بودند. این گون ها عبارتند از:OdontoThrips confusus, Thrips tabaci, ScirtoThrips Thrips meridionalis, HaploThrips flavicinctus همچنین مشخص شد در بین گونه های مذکور S. citrii و پس از آن T. tabaci دارای بیشترین درصد فراوانی در باغ های مرکبات مناطق مورد بررسی بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 1115

دانلود 558 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  1 (پیاپی 52)
 • صفحات: 

  59-67
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  607
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

برهم کنش پاتوژن-میزبان فرایندی بسیار پیچیده است. همانند بسیاری از قارچ های پاتوژن حشرات،Beauveria bassiana  آنزیم هایی تولید می کند که در زمان آلودگی برای نفوذ به داخل بدن میزبان، کوتیکول را از بین می برند. کیتینازها آنزیم های مهمی برای هیدرولیز کیتین به شمار می روند و می توانند نقش مهمی در کنترل بیولوژیک آفات مختلف، ازجمله تریپس پیاز، Thrips tabaci Lind.، ایفا نمایند. در این پژوهش، آغازگرهای خاص برای ژن های CHit1 و CHit2 طراحی شد و الگوی بیان این دو ژن در استرین  IRAN 789Cقارچ B. bassiana در سه غلظت 104، 105 و 106 کنیدی در میلی لیتر قبل و بعد از تعامل پارازیتی با لاروهای سن دوم تریپس پیاز با استفاده از روش RT-PCR بررسی گردید. در همه ی برهم کنش ها، بیان ژن های مورد نظر بعد از تعامل پارازیتی انجام شد و با افزایش غلظت کنیدی های قارچ، میزان بیان ژن نیز افزایش یافت. بیان این ژن ها در هنگام تعامل پارازیتی قارچ با لاروها بیانگر حایز اهمیت بودن کیتینازها به عنوان فاکتوری موثر در کنترل بیولوژیک ارگانیسم های هدف می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 607

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  389-394
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  75-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  258
 • دانلود: 

  31
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 258

دانلود 31 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

میراب بالو مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  546
 • دانلود: 

  147
کلیدواژه: 
چکیده: 

در بررسی فونستیک بال ریشکداران استان ایلام طی سال های 1395-1394، نمونه های متعلق به گونه Thrips carthami Shumsher, 1946 از روی برگ های درختان بادام کوهی واقع در جنگل های زاگرس (کوه گچان) جمع آوری و شناسایی شد. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود و به این ترتیب تعداد گونه های جنس Thrips در ایران به 34 گونه می رسد. ویژگی های ریخت شناسی و دامنه انتشار جغرافیایی رکورد جدید نیز ارایه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 546

دانلود 147 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

گیاهان زینتی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  223-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  714
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 714

دانلود 268 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  952
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

در این بررسی هفت گونه بال ریشکدار از جنس HaploThrips به نامهایH. aculeatus ،H. flavitibia، H. niger، H. reuteri، H. subtilissimus، H. tolerabilis، و H. tritici جمع آوری و مورد شناسایی قرار گرفتند. گونه H. subtilissimus برای اولین بار در ایران گزارش می شود. تمامی گونه ها به جز H. tritici برای فون استان فارس جدید هستند. در این پژوهش روشی برای مطالعه تاکسونومیک بال ریشکداران، کلید تشخیص گونه هایHaploThrips  ، میزبانهای گیاهی، ارتفاع محل نمونه برداری از سطح دریا، تاریخ و مکان جمع آوری به تفکیک هر گونه آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 952

دانلود 128 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  21-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  467
 • دانلود: 

  190
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 467

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  39-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  189
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

لوبیا معمولی گیاهی است که در سراسر جهان برای تغذیه کشت می شود. کنه تارتن دولکه ای، Tetranychus urticae Koch و تریپس پیاز، Thripstabaci Lindeman از آفات مهم لوبیا هستند که همه ساله مقدار زیادی حشره کش برای کنترل آن ها به کار می رود. یکی از راهکارهای مهم در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات، روش کنترل زراعی است. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر رقم و تراکم کاشت لوبیا روی تراکم این آفات در مزرعه ی لوبیا در شهرستان بروجرد (استان لرستان) ایران انجام شد. این تحقیق به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های تصادفی کامل (سه رقم اختر، درخشان و 285 در پنج تراکم کشت 20، 30، 40، 50 و 60 بوته در متر مربع) انجام شد. روش نمونه برداری ها به صورت هفتگی بود و در هر تاریخ نمونه برداری، تعداد هر آفت به ثبت رسید. نتایج حاضر نشان داد که رقم لوبیا روی میزان تخم کنه تارتن و همچنین میزان جمعیت کل و لارو سن یک تریپس تاثیر معنی داری دارد. تراکم بوته نیز به صورت معنی داری روی جمعیت هر دو آفت تاثیر گذاشت. تاثیر متقابل رقم و تراکم روی جمعیت هر دو آفت غیر معنی دار بود. به طور کلی، بیشترین و کم ترین تراکم کل کنه تارتن به ترتیب در رقم درخشان و تراکم کشت 60 بوته در متر مربع و رقم 258 و تراکم کشت 20 بوته در متر مربع مشاهده شد. کمترین و بیشترین تراکم کل تریپس پیاز به ترتیب در رقم اختر و تراکم کشت 60 بوته در متر مربع و رقم اختر و تراکم کشت 20 بوته در متر مربع دیده شد. نتایج مطالعه حاضر به منظور توسعه برنامه IPM در مزارع لوبیا قابل توصیه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 189

دانلود 153 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHOLAMI N. | FEKRAT L. | MANZARI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  65-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  48087
 • دانلود: 

  25917
کلیدواژه: 
چکیده: 

Please click on PDF to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 48087

دانلود 25917 استناد 0 مرجع 0
litScript