نتایج جستجو

115445

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

11545

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

احمدی بهاره | سازگار حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  344-352
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  932
 • دانلود: 

  345
چکیده: 

زمینه و هدف: التهاب حالت نامطلوبی است که درنتیجه ی تاثیر متابولیت های اسید آراشیدونیک به ویژه پروستاگلاندین ها ایجاد می شود. با توجه به عوارض جانبی داروهای ضدالتهابی شیمیایی این مطالعه باهدف بررسی اثر موسیقی سه بعدی بر میزان التهاب انجام گرفت.مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی 20 سر موش صحرایی ویستار نر در محدوده وزنی 250-200 گرم به صورت تصادفی به 4 گروه 5 تایی شامل گروه های شاهد سالم، شاهد التهابی دریافت کننده 50 میکرولیتر کاراژینان 1%، التهابی تحت درمان با 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن دگزامتازون، التهابی تحت درمان با پخش موسیقی سه بعدی (8 ساعت) تقسیم شدند. در پایان آزمایش میزان CRP خون و اختلاف وزن پای راست تحت تزریق و پای چپ اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت (ANOVA) و وجود اختلاف میانگین در بین گروه ها معنی دار گردید و از آزمون توکی در سطح p<0.05 استفاده شد.نتایج: میزان CRP در گروه های درمان شده با دگزامتازون (10.3±6.24mg/l) و موسیقی (9±16.95mg/l) نسبت به گروه شاهد (37.5±8.24mg/l) به طور معنی داری کاهش داشته است که این کاهش در گروه دریافت کننده دگزامتازون محسوس تر است. میزان اختلاف وزن پای راست و چپ نیز در گروه های سوم (0.0±016.007g) و چهارم (0.0±044.044g) نسبت به گروه شاهد التهابی (0.0±154.056g) به طور معنی داری کاهش داشته است.نتیجه گیری: دگزامتازون باعث رفع التهاب و موسیقی سه بعدی به نسبت کمتر از دگزامتازون باعث کاهش التهاب در حیوانات التهابی می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 932

دانلود 345 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DIKBAS F.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: CIVIL ENGINEERING)
 • صفحات: 

  45-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  68287
 • دانلود: 

  45064
چکیده: 

Imputation of missing data is a critical part of accurate data analysis and modeling. This paper presents 3D imputation as a new data-driven methodology to estimate missing values in time series data. The method is based on the assumption that all the observed data in a time series are related with each other and with data of the some other series. The available data is placed in a Three-dimensional space so that the increasing or decreasing relationships between the observed data are appropriately represented. For the estimation of each missing value, the method searches and determines the best possible group of estimator data within the data space. Di erent data groups are found and used for the estimations of each individual group of missing data. The method is validated by removing and estimating all the observed monthly flow data of Saraykoy station on Buyuk Menderes River in Turkey. Data of the downstream Burhaniye station constituted the second data layer in the model. High correlation values were obtained for all years between observations and estimations and the missing data of Saraykoy station was also estimated by using the proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 68287

دانلود 45064 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  935
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

تحلیل میدان جریان داخل لوله ها از موضوعات مورد علاقه در علم مهندسی می باشد. در این پژوهش به بررسی میدان جریان تراکم ناپذیر لزج در داخل لوله ای خمیده با یک خم 180 درجه و دو قطعه لوله مستقیم چسبیده به ابتدا و انتهای آن پرداخته شده است. برای گسسته کردن سیستم معادلات از روش حجم محدود با آرایش مرتب شده متغیرها و برای مرتبط نمودن میدان های فشار و سرعت، از الگوریتم SIMPLEC استفاده شده است. سیستم معادلات جبری حاصل نیز توسط روش TDMA در حالت پریودیک حل شده اند. برای اطمینان از صحت روندها و الگوریتم های مورد استفاده و اعتبار تخمین های بدست آمده از برنامه رایانه ای، نتایج با نتایج تجربی و تحلیلی موجود مقایسه گردیده است. سپس میدان جریان داخل لوله خمیده با یک خم 180 درجه و دو قطعه لوله مستقیم چسبیده به ابتدا و انتهای آن در رینولدز 242 بررسی شده است. نتایج بدست آمده در این رینولدز، نشان داده است که در حالت جریان پایدار اضافه نمودن لوله مستقیم باعث افت فشار بیشتر و همچنین توسعه یافتگی جریان در ورود به خم، موجب تضعیف جریان ثانویه در منطقه خمیده لوله می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 935

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

Naga Santoshi P. | RAMANA REDDY G.V. | Padma P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  531-542
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39214
 • دانلود: 

  45139
چکیده: 

This study presents the computational analysis of Three dimensional Casson and Carreau nanofluid flow concerning the convective conditions. To do so, the flow equations are modified to nonlinear system of ODEs after using appropriate self-similarity functions. The solution for the modified system is evaluated by numerical techniques. The results show the impacts of involving variables on flow characteristics and the outcomes of the friction factors are evaluated as well. In this study, the outcomes to local Nusselt number and Sherwood numbers are evaluated. Favourable comparison is performed with previously available outcomes. The achieved results are similar to solutions obtained by other researchers. The results are presented for flow characteristics in the case of Casson and Carreau fluids. Velocities are reduced for the growing values of permeability and velocity slip parameters in case of Casson and Carreau nanofluids. Temperature field enhances with the hike in the estimations of thermophoresis parameter and the thermal Biot number in case of Casson and Carreau nanofluids. Enhancing values of velocity slip parameter results in decrease in the skin friction coefficients and the rate of heat transfer, and rise in the rate of mass transfer in case of Casson and Carreau nanofluids.

آمار یکساله:  

بازدید 39214

دانلود 45139 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

هیدرولیک

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  71-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

جریان فوق بحرانی در کانال های افقی با خم 90 درجه و مقطع مستطیلی به صورت آزمایشگاهی و عددی بررسی می شود. نسبت شعاع انحناء به عرض کانال (rc/b) در محدوده 50/1 تا 83/4 و عدد فرود جریان ورودی به خم Fr0 بین 82/1 تا 18/6 قرار دارد. در شبیه سازی دو بعدی از مدل عددی Roe2D و برای مدل سازی سه بعدی از نرم افزار flow3D استفاده شده است. مدل سه بعدی به خوبی قادر به شبیه سازی رفتار جریان فوق بحرانی در خم است اما مدل دو بعدی که از حل معادلات آب های کم عمق به دست آمده است، برای مقادیر 3 > Fr0 دقت قابل قبولی دارد. با افزایش عدد فرود جریان ورودی به خم، خطای این مدل بیشتر می شود. با مقایسه توزیع فشارهای هیدرواستاتیک و هیدرودینامیک و همچنین مولفه قایم شتاب در خم ثابت می شود که فرض اساسی معادلات آب های کم عمق یعنی توزیع فشار هیدرواستاتیک که در نتیجه آن از اثر شتاب قایم ذرات آب صرفنظر می شود، تاثیر زیادی در خطای برآورد رفتارجریان به خصوص در اعداد فرود بالا دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  پیاپی 27
 • صفحات: 

  57-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1095
 • دانلود: 

  311
چکیده: 

توربین فرانسیس یکی از پر کاربردترین نوع توربین های هیدرولیکی در نیروگاه های آبی است. در این مقاله ضمن ارایه روابطی برای تعیین شکل تقریبی قسمت گردنده یک توربین فرانسیس، شبیه سازی و بررسی جریان در قسمت گردنده و نیز جریان در قسمت گردنده همراه با لوله خروجی پرداخته می شود. ابتدا با توجه به روابط تجربی، شکل گذرگاه جریان در قسمت گردنده را به طور مقدماتی تعیین و با استفاه از اطلاعات ورودی مساله (هد، دور محور و دبی جریان) و نیز شکل هندسی قسمت گردنده، شکل پره های متحرک به دست می آید، سپس معادلات سه بعدی جریان متلاطم و تراکم ناپذیر به شکل عددی حل می شوند. مدل تلاطم استفاده شده، مدل k-ε استاندارد است. روش حل عددی، یک روش فشار مبنا است که مولفه های سرعت و فشار در آن کوپله شده و در یک شبکه هم مکان حل می شوند. برنامه کامپیوتری مورد استفاده، یک نرم افزار تجاری می باشد. با استفاده از این نرم افزار ابتدا یک شبکه سه بعدی به روش جبری طراحی می شود، سپس جریان در قسمت گردنده با پره هایی که شکل آن ها از روابط تجربی و تشابه به دست می آید مورد تجزیه و تحلیل قرار داده می شود. بالاخره جریان در قسمت گردنده همراه با لوله کشش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل نشان می دهند که می توان از طریق این روش و برنامه حاضر، جریان در توربین های فرانسیس را تحلیل و مسایلی نظیر کاویتاسیون، جدایش جریان و بهینه کردن شکل قسمت گردنده را بررسی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1095

دانلود 311 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  825
 • دانلود: 

  129
چکیده: 

مدل سه بعدی جریان مذاب در حین پرشدن قالب از طریق ایجاد ارتباط الکتریکی مذاب و سیم رابط و روشن شدن لامپ های مرجع مورد بررسی قرار گرفت. از بررسی های به عمل آمده چنین استنتاج می شود که مدل سه بعدی جریان مذاب در حین پرشدن یک قالب تراز با سطح افقی تکرارپذیر نمی باشد. تاثیر شیب قالب بر این مدل نیز مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که شیب قالب بر تغییر مدل پرشدن قالب بسیار موثر می باشد و می تواند در طراحی ریخته گری قطعات مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 825

دانلود 129 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  1599-1611
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53281
 • دانلود: 

  58414
چکیده: 

To date, the Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) method has been successfully applied to reproduce the hydrodynamics behind Three-dimensional flow-structure interactions. However, as soon as the effect of flow resistance becomes significant, the results obtained are not consistent with observations. This is the case for open channel flows (OCF), in which the water surface is largely influenced by the boundary friction. The roughness generated by the current boundary condition methodologies is solely numerical and cannot be associated to physical values of friction. In light of this challenge, the authors present a novel formulation for the friction boundary condition. The new implementation includes an additional shear stress at the boundaries to reproduce roughness effects, allowing for the adequate Three-dimensional simulation of open channel flows using the SPH method. Finally, in order to reduce the high computational cost, typical of the Lagrangian models, without interfering in the representativeness of the SPH simulations, a criterion to define the adequate fluid particle size is proposed.

آمار یکساله:  

بازدید 53281

دانلود 58414 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  896
 • دانلود: 

  268
چکیده: 

فرآیند حرکت آب در رودخانه با توجه به ویژگی های رودخانه از نظر نوع بستر، ضریب زبری، شیب طولی و همچنین شرایط حاکم بر حوزه آبخیز آن کاملا متغییر و پیچیده است. این تغییرات و پیچیدگی در قوس و یا میاندر رودخانه به حداکثر خود میرسد. مطالعه این فرآیند در طبیعت با توجه به وجود متغییرهای فراوان و شرایط غیر قابل کنترل امری بسیار دشوار است. لذا با در نظر گرفتن پارامترهای اصلی و قابل اندازه گیری یک مدل فیزیکی در آزمایشگاه طراحی و ساخته شد. این مدل عبارت است از یک فلوم با درجه انحنای °180 و جنس مواد کف و کناره ها از پلکسی گلاس با جریان یکنواخت معادل 50 لیتر بر ثانیه و عمق 20 و عرض 60 سانتیمتر. مولفه های سرعت آب در سه بعد x، y و z (w,v,u) در مقاطع مختلف با استفاده از دستگاه میکرومولینه اندازه گیری شده است.در مجموع 19 سطح مقطع عرضی با فواصل 10 درجه و در هر سطح مقطع عرضی در حداکثر 49 نقطه و در هر نقطه مولفه های سرعت در سه بعد اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که تغییرات عمقی سرعت طوری است که حداکثر شیب عرضی سطح آب در زاویه °180 درجه قوس و حداقل آن در زاویه 30 و 100 درجه قوس است بررسی پروفیل های عمقی سرعت در هر سه بعد نشان می دهد که حداکثر سرعت آب در عمق 7.7 سانتیمتری از کف و حداقل آن در عمق 5.7 سانتیمتری از سطح آب است.

آمار یکساله:  

بازدید 896

دانلود 268 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

Abdul Hakeem a.k. | Ragupathi p. | SARANYA S. | GANGA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1012-1029
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10480
 • دانلود: 

  8936
چکیده: 

Numerous techniques in designing zones happen at high temperature and functions under high temperature are in a way that involves non-linear radiation. In weakly conducting fluids, however, the currents induced by an external magnetic field alone are too small, and an external electric field must be applied to achieve an efficient flow control. Gailitis and Lielausis, devised Riga plate to generate a crossed electric and magnetic fields which can produce a wall parallel Lorentz force in order to control the fluid flow. It acts as an efficient agent to reduce the skin friction. So, in this paper, we start the numerical investigation on the Threedimensional flow of nanofluids with the inclusion of non-linear radiation past a Riga plate. To this end, the numerical investigation is conducted on the Three-dimensional flow of nanofluids with the inclusion of nonlinear radiation past a Riga plate. Water (H2O) and Sodium Alginate (NaC6H9O7) are the base fluids, whereas Magnetite (Fe3O4) and Aluminium oxide (Al2O3) are the nanoparticles. The mathematical formulation for Sodium Alginate base fluid is separated through the Casson model. Suitable transformations on governing partial differential equations yield strong non-linear ordinary differential equations. Numerical solutions for the renewed system are constructed by fourth-order Runge-Kutta method with shooting technique. Various deductions for flow and heat transfer attributes are sketched and discussed for various physical parameters. Furthermore, the similarities with existing results were found for the physical quantities of interest. It was discovered, that the temperature ratio parameter and the radiation parameter enhance the rate of heat transport. Moreover, the NaC6H9O7-Al2O3 nanofluid improves the heat transfer rate. Likewise, H2O-Fe3O4 nanofluid stimulates the local skin friction coefficients.

آمار یکساله:  

بازدید 10480

دانلود 8936 استناد 0 مرجع 0
litScript