نتایج جستجو

227321

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

22733

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50623
 • دانلود: 

  21771
چکیده: 

Background: Birth weight and gestational age are TWO important variables in obstetric research. The primary measure of gestational age is based on a mother’ s recall of her last menstrual period. This recall may cause random or systematic errors. Therefore, the objective of this study is to utilize Bayesian mixture MODEL in order to identify implausible gestational age. Methods: In this cross-sectional study, medical documents of 502 preterm infants born and hospitalized in Hamadan Fatemieh Hospital from 2009 to 2013 were gathered. Preterm infants were classified to less than 28 weeks and 28 to 31 weeks. A TWO-COMPONENT Bayesian mixture MODEL was utilized to identify implausible gestational age; the first COMPONENT shows the probability of correct and the second one shows the probability of incorrect classification of gestational ages. The data were analyzed through OpenBUGS 3. 2. 2 and 'coda' package of R 3. 1. 1. Results: The mean (SD) of the second COMPONENT of less than 28 weeks and 28 to 31 weeks were 1179 (0. 0123) and 1620 (0. 0074), respectively. These values were larger than the mean of the first COMPONENT for both groups which were 815. 9 (0. 0123) and 1061 (0. 0074), respectively. Conclusion: Errors occurred in recording the gestational ages of these TWO groups of preterm infants included recording the gestational age less than the actual value at birth. Therefore, developing scientific methods to correct these errors is essential to providing desirable health services and adjusting accurate health indicators.

آمار یکساله:  

بازدید 50623

دانلود 21771 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HEYHAT M.M. | KOUSARI F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  89-99
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  76157
 • دانلود: 

  37881
چکیده: 

Nanofluids, in which nano-sized particles (typically less than 100 nm) are suspended in liquids, have emerged as a possible effective way of improving the heat transfer performance of common fluids. In this paper a numerical study is performed to analyze the wall shear stress and heat transfer coefficient of gAl2O3-water nanofluids under laminar forced convection through a circular pipe. It is assumed that the distribution of nanoparticles in the flow field is nonhomogeneous. The results obtained show that addition of gAl2O3 nanoparticles to pure water effectively enhances the convective heat transfer. Moreover, the wall shear stresses are increased. The increasing rate of heat transfer depends on the volume concentration such that for the lowest and highest values of particle volume concentration 0.03 and 0.05, considered in this study, the heat transfer enhancement is approximately 23% and 40%, respectively. Also, compared with the available experimental data, the MODEL used in this work is capable to predict the increasing rate of heat transfer of nanofluids properly.

آمار یکساله:  

بازدید 76157

دانلود 37881 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

JOURNAL OF BIOMECHANICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  42-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  458
 • بازدید: 

  14871
 • دانلود: 

  28684
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14871

دانلود 28684 استناد 458 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  57-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  984
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

تحلیل مولفه های اصلی یکی از روش هایی است که در پردازش اطلاعات و کاهش ابعاد مجموعه داده موفق عمل کرده است، اما در زمان اعمال این الگوریتم به تصاویر، بایستی آن ها را به شکل یک بردار درآورد که سبب از بین رفتن همبستگی مکانی پیکسل های مجاور می گردد. برای حل این مشکل، تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی مطرح شده که فرآیند تبدیل تصویر به بردار را نیاز ندارد. نکته دیگر، تنک نبودن بردارهای پایه تحلیل مولفه های اصلی و هم ارزش نبودن تمامی آنان است. اخیرا تحلیل مولفه های اصلی تنک مطرح گردیده که با حفظ خواص تحلیل مولفه های اصلی استاندارد، سعی می کند تعداد زیادی از درایه های بردارهای پایه را صفر کند. در این مقاله تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی تنک جهت بهره گیری همزمان از دو الگوریتم فوق بررسی خواهد شد.الگوریتم Least Angle Regression- Elastic Net با استفاده از قید نرم یک و نرم دو، محاسبه مولفه های اصلی یک بعدی تنک را محقق می سازد. در این مقاله با اندک تغییراتی در ورودی الگوریتم مذکور، حالت دوبعدی آن را تحقق می بخشیم. عملکرد تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی تنک جهت فشرده سازی یک تصویرکه به بلوک های 8×8 تقسیم گردیده، ارزیابی شده و در مقایسه با عملکرد تحلیل مولفه های اصلی دوبعدی، نتایج مناسبی بدست آمده است. همچنین با استفاده از ماتریس کوواریانس بلوک های 8×8 از 60 تصویر متفاوت، مولفه های اصلی دوبعدی تنک به گونه ای محاسبه گردیده که امکان استفاده از آن ها برای هر تصویر آزمون دیگری میسر می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 984

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  197-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  575
 • دانلود: 

  242
چکیده: 

با توجه به ارزش بالای غذایی آبزیان و اهمیت مصرف آن در سلامت افراد و جامعه، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد انجام شده است. بدین منظور اطلاعات مصرفی 150 خانوار مشهدی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی گردآوری و نتایج با استفاده از مدل های هاردل دوگانه و دومرحله ای هکمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که بعد خانوار، سطح تحصیلات، شمار افراد زیر 10سال، درآمد، عامل های مرتبط با سلیقه، دسترسی به آبزیان، دانش روش های تهیه و طبخ آبزیان و عامل های مرتبط با بهداشت و سلامت آبزیان، بر تصمیم خانوار برای مصرف آبزیان موثرند. همچنین بر پایه مدل هاردل دوگانه، سطح تحصیلات، درآمد، شغل سرپرست خانوار، منطقه مسکونی، عامل های مرتبط با سلیقه، دانش تهیه و پخت آبزیان و بهداشت و سلامت آبزیان، اقدام خانوارها برای مصرف آبزیان را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به توان توضیح دهندگی، شمار متغیرهای معنادار، علامت مورد انتظار ضریب ها و همخوانی نتایج با رفتار مصرفی مردم شهر مشهد، مدل هاردل دوگانه به عنوان مدل برتر گزینش شده است که به عنوان روشی جایگزین، برای استفاده در بررسی های کاربردی همسان توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 575

دانلود 242 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BALTAGI B.H. | SONG S.H. | JUNG B.C.

نشریه: 

JOURNAL OF ECONOMETRICS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  101
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  357-281
تعامل: 
 • استنادات: 

  451
 • بازدید: 

  28924
 • دانلود: 

  27201
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 28924

دانلود 27201 استناد 451 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

HUSSAIN A. | QAYYUM A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  223-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80381
 • دانلود: 

  28852
چکیده: 

A gas permeation MODEL (Coupling MODEL) has been developed which has the flexibility to be used for different membrane module configurations. The aim of this work is to predict the performance of a single stage gas separation process using membranes and provide a comprehensive description of process parameters like flow rates, composition, stage cut and stream pressure. The significant feature of this work is the development of computational technique which combines the counter-current flow mode with co-current flow mode. In contrary to other counter-current MODELs (reported in literature), the MODEL reported in this work (Coupling MODEL) does not require initial conditions to start and also it is independent of any adjustment technique like shooting method. This MODEL is based on real membrane operation and works by the coupling of co-current and counter-current methods. After each iteration, output values of co-current mode become the input values for counter-current mode. This MODEL has the capability to take upto nine COMPONENTs, whereas MODEL reported in literature can handle 4-5 COMPONENTs in a gas mixture to be separated. The results obtained are validated with the published data and will be discussed to elaborate the operation of a gas separation membrane.

آمار یکساله:  

بازدید 80381

دانلود 28852 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1011
 • دانلود: 

  271
چکیده: 

پژوهش حاضر به بررسی رابطه اعتیاد با مولفه های هوش هیجانی پرداخت. هدف اصلی این پژوهش تعیین مولفه های هوش هیجانی پیش بینی کننده اعتیاد بود. بدین منظور 276 نفر از معتادان زن و مردی که مواد کند کننده (مانند تریاک، شیره، هروئین، و غیر کند کننده (مانند شیشه، کوکایین و حشیش) مصرف داشتند و جهت ترک اعتیاد به مراکز دولتی و خصوصی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند، از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. افراد نمونه آزمون هوش هیجانی بار – ان (1980) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی را تکمیل کردند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از رگرسیون لجستیک تحلیل شد. نتایج نشان می دهد از بین مولفه های هوش هیجانی تنها مولفه حل مساله توان پیش بینی اعتیاد به مواد غیر کننده را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1011

دانلود 271 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  56-65
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  891
 • دانلود: 

  236
چکیده: 

در این مقاله، بهینه سازی فواصل بازرسی برای یک سیستم دو مولفه ای با وابستگی خرابی بین مولفه ها ارائه شده است. در سیستم مورد مطالعه، خرابی های مولفه اول از نوع نرم بوده و طبق فرآیند غیرهمگن پوآسن با نرخ خرابی افزایشی رخ می دهند. خرابی های مولفه دوم از نوع سخت بوده و طبق فرآیند همگن پوآسن با نرخ خرابی ثابت رخ می دهند. هر خرابی نرم مولفه اول تاثیری روی خرابی مولفه دوم ندارد، اما هر خرابی سخت مولفه دوم باعث ایجاد شوک روی مولفه اول شده، نرخ خرابی آن را افزایش می دهد. خرابی های نرم مولفه اول موجب توقف سیستم نمی شوند، معذلک موجب افزایش هزینه های عملیاتی سیستم می گردند. از آنجا که خرابی های نرم مولفه اول فقط در زمان بازرسی قابل شناسایی هستند، این مولفه در فواصل زمانی معینی بازرسی می شود و در صورت مشاهده خرابی در حین بازرسی، بطور کامل تعمیر شده، وضعیت این مولفه به وضعیت مشابه نو تبدیل می گردد. خرابی های سخت مولفه دوم، به محض وقوع، مشاهده و باعث توقف کامل سیستم می شوند. بدین ترتیب به محض وقوع خرابی این مولفه، تعویض آن صورت می گیرد. هدف، تعیین بهترین فاصله زمانی بین بازرسی های متوالی مولفه اول است، بگونه ای که متوسط هزینه کل در واحد زمان حداقل گردد. در پایان برای تشریح بیشتر مدل پیشنهادی، یک مثال عددی آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 891

دانلود 236 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2 (پیاپی 38)
 • صفحات: 

  83-110
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  155
چکیده: 

در این پژوهش مدل بهینه سازی فواصل بازرسی، برای یک سیستم دو مولفه ای با وابستگی خرابی ارایه شده است. در این مدل خرابی های مولفه اول از نوع نرم و خرابی های مولفه دوم از نوع سخت هستند. هر خرابی نرم مولفه اول تاثیری بر مولفه دوم ندارد؛ اما هر خرابی سخت مولفه دوم باعث ایجاد شوک روی مولفه اول شده و نرخ خرابی آن را افزایش می دهد. خرابی نرم مولفه اول در زمان وقوع قابل شناسایی نیست و در زمان بازرسی های پیشگیرانه مشخص می شود. این مولفه در فواصل زمانی معینی بازرسی شده و در صورت خرابی، تعمیر می شود. از آنجا که خرابی نرم مولفه اول موجب افزایش هزینه های عملیاتی می شود، در این پژوهش برای نخستین بار قرار است علاوه بر بازرسی های دوره ای آن، هنگام وقوع خرابی سخت مولفه دوم، مولفه اول نیز بازرسی شود. با استفاده از مدل ارایه شده که در آن متوسط مجموع هزینه های بازرسی، تعمیر و هزینه ی جریمه ناشی از تاخیر در شناسایی خرابی های نرم، حداقل می شود، فاصله زمانی بهینه بین بازرسی های متوالی سیستم در یک افق زمانی محدود تعیین می شود. برای بررسی عملکرد و کارآمدی مدل با استفاده از مثال عددی موجود در ادبیات موضوع، مدل حل شده و با استفاده از تحلیل حساسیت اعتبار مدل سنجیده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 155 استناد 0 مرجع 0
litScript