نتایج جستجو

687

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

69

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  52-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1189
 • دانلود: 

  388
چکیده: 

مقدمه: ویروس (TTV) TT یک ویروس بدون پوشش با DNA تک رشته ای حلقوی است که مطالعات صورت گرفته با استفاده از سیستم های PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) حساس، همراه با پرایمرهای طراحی شده برای مناطق بسیار محافظت شده ژنوم ویروسی (UTR) حاکی از شیوع بسیار بالای (بیش از 90%) آلودگی TTV در بین جمعیت های عمومی سراسر جهان می باشد. بررسی ها نتوانسته اند نقش TTV را در بدن و همچنین ارتباط آن را با بیماری کبدی یا هر گونه بیماری خاص دیگری آشکار سازند. به طور کلی هیچ تظاهر کلینیکی که بتوان آن را مستقیما به TTV نسبت داد وجود ندارد؛ اگرچه فرضیه هایی مبنی بر بیماری زا بودن ژنوتیپ های خاص، همچنین ارتباط بین میزان ویروس و وضعیت ایمنی میزبان ارایه شده اند. هدف از این مطالعه، بررسی میزان شیوع آلودگی TTV در جمعیت عمومی (افراد داوطلب اهدا کننده خون) شهر اصفهان است.روش کار: بدین منظور 132 نمونه سرمی از افراد به ظاهر سالم (122 نمونه) و هپاتیتی (10 نمونه؛ شامل 6 نمونه مثبت Anti- HCV و 4 نمونه مثبت (HBs- Ag) در 6 نوبت از تاریخ 9/10/82 تا 30/4/83 از بانک خون سازمان انتقال خون شهر اصفهان تهیه گردیدند. DNA از سرم افراد استخراج شد و با استفاده از پرایمرهای جامع در معرض PCR قرار گرفت. همچنین محصول PCR تعدادی از نمونه ها از ژل آگارز استخراج و توالی آنها تعیین گردید.یافته ها: از 132 سرم مورد آزمایش، 105 نمونه (73% تا 86% با فاصله اطمینان 95%) (10 تا از 10 نمونه هپاتیتی و 95 تا از 122 نمونه سالم) برای DNA ویروس TT مثبت تشخیص داده شدند.نتیجه گیری: نتایج حاکی از معمول بودن ویرمیای TTV در جمعیت شهر اصفهان همانند دیگر نقاط جهان است. تعیین ژنوتیپ های موجود در جمعیت شهر اصفهان پیشنهاد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1189

دانلود 388 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  2 (28)
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  870
 • دانلود: 

  241
چکیده: 

مقدمه: میزان اکتیویته تزریقی ناچیز تالیوم و در نتیجه حساسیت کم و به تبع آن کم بودن نسبت سیگنال به نویز و همچنین حضور پیچیده پرتوهای پراکنده در تصویر مهمترین مشکلات در مسیر استفاده از این رادیودارو در تصویربردای از قلب می باشند. پرتوهای پراکنده موجب کاهش کنتراست و رزولوشن تصویر و ایجاد خطا در محاسبات کمی می باشند. نظر به اینکه تاکنون مطالعات چندانی در زمینه انتخاب مناسب پنجره انرژی در تصویربرداری تالیوم صورت نگرفته است هدف مطالعه حاضر بازنگری در روش تعیین پنجره انرژی و بهینه سازی آن به منظور افزایش نسبت پرتوهای اولیه به پراکنده و یا افزایش حساسیت در تصویربرداری تالیوم قلب می باشد.روش بررسی: این تحقیق در سه مرحله شبیه سازی، فانتومی و بالینی صورت پذیرفت. در مرحله شبیه سازی فانتوم ریاضی NCAT با دو ضایعه کوچک در مناطق مختلف بطن چپ تولید گردید. بمنظور تصویربرداری از این فانتوم ریاضی از شبیه ساز SimSET استفاده شد. بیناب انرژی مربوط به پرتوهای اولیه و همچنین پراکنده رسم گردید. با در نظر داشتن این موضوع که رسیدن به حساسیت و نسبت فوتون های اولیه به ثانویه مورد نظر بود با تغییر مداوم پهنا و مرکز پنجره انرژی به تعیین ویژگیهای بهینه این پنجره ها پرداخته شد. در مرحله بعد از فانتوم Jaszczak در پنجره های مختلف انرژی تصویربرداری شد. در مرحله آخر نیز بیمارانی که نهایتا یک ماه قبل از تصویربرداری مورد آنژیوگرافی قرار گرفته بودند در پنجره های انرژی مختلف مورد تصویربرداری قرار گرفتند. تمامی این تصاویر بطور کیفی و کمی مورد ارزیابی قرار گرفتند.یافته ها: با توجه به نتایج حاصل از شبیه سازی، سه پنجره انرژی 73-%30 keV و 75-%30 keV و 77-%30 keV بعنوان کاندیدای بهترین پنجره معرفی شدند و همچنین مشخص گردید که پنجره متداول 67-%20 keV نمی تواند پنجره بهینه برای تصویربرداری تالیوم باشد. برای بررسی بیشتر تصاویر بدست آمده از این پنجره ها و همچنین تصویر مربوط به پنجره متداول در سه مرحله شبیه سازی، فانتومی و کلینیکی مورد مقایسه قرار گرفتند. در تمامی این مطالعات پنجره متقارن 67-%20 keV بعنوان نامناسبترین گزینه از این بین شناخته شد. همچنین پنجره انرژی 77-%30 keV بعنوان بهترین و مناسبترین پنجره معرفی گردید.نتیجه گیری: نتایج این شبیه سازی به وضوح نشان داد که پنجره متداول به هیچ عنوان نمی تواند به عنوان پنجره بهینه در نظر گرفته شود و مرکز پنجره بهینه باید در فاصله 73-77 keV قرار داشته باشد. صحت این نتایج در مطالعه فانتومی و کلینیکی، با مقایسه تصاویر بطور کیفی و کمی مورد تایید قرار گرفت. افزایش فوق العاده نسبت فوتون های اولیه به ثانویه )بیش از 100%( و بهبود قابل ملاحظه کنتراست دیواره به حفره (17±%10) و کنتراست دیواره به ضایعه (54±%36)، رزولوشن و در عین حال افزایش نسبی حساسیت (4.5±%2.2) از مزایای مهم استفاده از این پنجره در مقایسه با پنجره متداول 67-%20 keV می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 870

دانلود 241 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  3 (پیاپی 77)
 • صفحات: 

  345-359
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  887
 • دانلود: 

  199
چکیده: 

برای تعیین عمر خستگی اتصالات در سازه هایی که تحت اثر بارهای تکراری قرار دارند، نیاز به تعیین ضرایب تمرکز تنش می باشد. تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه اتصالات چندصفحه ای1 مقاطع مستطیلی صورت گرفته است، بطوریکه روش متداول طراحی خستگی این اتصالات براساس بررسی صفحه ای این اتصالات و استفاده از بیشترین ضریب تمرکز تنش بدست آمده اتصال صفحه ای2 معادل می باشد. لذا در این مقاله به روش اجزاء محدود سعی شده است که اتصال مدلسازی شده و اثر عضو مهاری3 خارج از صفحه ای در ضرایب تمرکز تنش اتصالات چند صفحه ای TT و XX ساخته شده از مقاطع مستطیلی توخالی بررسی شود. در ادامه به بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در ضرایب تمرکز تنش اتصالات چندصفحه ای TT و XX پرداخته شده است

آمار یکساله:  

بازدید 887

دانلود 199 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

طارمیان سنبل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  69-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  301
 • دانلود: 

  88
کلیدواژه: 
چکیده: 

اخیرا یک ویروس DNA بدون پوشش انسانی از خانواده جدید سیرسینوویرید توسط محققین از یک بیمار ژاپنی (بیمار TT) مبتلا به هپاتیک کریپتوژنیک و به روش PCR به دست آمده است. موارد گزارش شده TTV DNA در اهدا کنندگان خون به ظاهر سالم، به طور نسبی شایع می باشد ...

آمار یکساله:  

بازدید 301

دانلود 88 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  163-167
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1111
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

سابقه و هدف: TT ویروس یک DNA ویروس جدید می باشد که اولین بار در افرادی که بعد از تزریق خون دچار افزایش آنزیم های کبدی شده بودند و از نظر سایر مارکرهای ویروسی منفی بودند، یافت شد. هنوز ارتباط این ویروس با بیماری خاصی مشخص نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی نقش این ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمون می باشد.مواد و روشها: سرم 90 نفر مبتلا به هپاتیت اتوایمیون و 90 نفر از پرسنل بدون سابقه بیماری کبدی، به روش semi-nested PCR از نظر وجود TTV-DNA بررسی شد.یافته ها:  TTV-DNAدر 10 مورد از بیماران 11% و 4 مورد از افراد گروه کنترل 4،4%  مثبت بود، اما اختلاف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. همچنین TTV تاثیری بر تظاهرات بیماری نداشت.نتیجه گیری: بر اساس نتایج این مطالعه، اگرچه فراوانی TTV در بیماران بیش از گروه کنترل می باشد، ولی اختلاف بین دو گروه معنی دار نمی باشد. بنابراین، نتایج ما نقش قانع کننده ای برای TTV در پاتوژنز هپاتیت اتوایمیون را تایید نمی کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1111

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

WIWANITKIT V.

نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  75-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85926
 • دانلود: 

  74985
کلیدواژه: 
چکیده: 

Viral hepatitis is an important public health threat for millions of people all over the world. Recently, some hepatitis viruses are detected.Hepatitis TT virus (TTV) is an unenveloped virus with a single-stranded, circular DNA genome of 3,818-3,853 nucleotides (nt) that infects humans and non-human primates. Recent reports indicate that TTV can be transmitted via blood/blood products. There are some previous reports on the prevalence of TTV-DNA among blood donors. The purpose of this study was to summarize the prevalence of TTV-DNA among transfusion-dependent thalassemia patients in the previous reports.

آمار یکساله:  

بازدید 85926

دانلود 74985 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  13-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  753
 • دانلود: 

  213
چکیده: 

سابقه و هدف: TTV ویروس بدون پوشش با DNA تک رشته ای است که می توان آن را یکی از علل هپاتیت به دنبال انتقال خون دانست. این مطالعه با هدف تعیین شیوع این ویروس در بیماران همودیالیزی مزمن شهرستان تبریز در سال 1384 انجام گرفت. مواد و روش ها: این بررسی به صورت مقطعی (Cross- Sectional) در فروردین ماه 1384 روی کلیه بیماران همودیالیزی مزمن شهر تبریز و در سه مرکز همودیالیز آن اجرا شد. بعد از اخذ رضایت از بیماران و تکمیل فرم های اطلاعاتی شامل شاخص های جمعیت شناختی و سابقه پزشکی، نمونه های خونی بیماران با استفاده از روش semi-nested PCR از نظر TTV مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها با استفاده از آماره های توصیفی، مربع کای و T، با قبول مرز معنی داری روی p<0.05، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: شیوع کلی سرمی TTV در 324 بیمار مورد مطالعه، (%95 CI:%6.1-%12.5) %9.3 محاسبه شد. 15 مورد (%4.6) از 324 بیمار دارای هپاتیت B HBS) آنتی ژن مثبت( و 66 مورد (%20.4) از 324 بیمار دارای آنتی بادی ضد HCV بودند. مثبت بودن آزمایش سرمی برای TTV، با سن ارتباط معنی داری داشت (p<0.018). هیچ ارتباط معنی داری بین سایر متغیرهای دموگرافیک، عفونت های ویروسی منتقله از خون، دفعات انتقال خون و سابقه پیوند کلیه با مثبت بودن TTV وجود نداشت. نتیجه گیری و توصیه ها: در این مطالعه شیوع TTV به دست آمده در بیماران همودیالیزی نسبت به سایر مطالعات انجام شده در کشورهای دیگر پایین تر بود. تفاوت میزان شیوع TTV در مناطق مختلف، معیارهای متفاوت ورود بیماران، راههای انتقال TTV و تفاوت در پرایمرهای استفاده شده جهت تشخیص، می تواند بیان کننده علت وجود اختلاف در نتایج بدست آمده باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 753

دانلود 213 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

HEPATITIS MONTHLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  91898
 • دانلود: 

  60131
چکیده: 

Background: Cirrhosis is one of the most severe liver complications, with multiple etiologies. The torque teno virus (TTV), also known as transfusion transmitted virus, which has a high incidence in the world population, is one of the possible increasing risk factors in patients with idiopathic fulminant hepatitis and cryptogenic cirrhosis.Objectives: The aim of this study was to evaluate solitary and co-infection with TTV, in patients with cryptogenic and determined cause of cirrhosis.Patients and Methods: In this cross-sectional study, 200 liver transplant patients were consecutively recruited between years 2007 and 2011. Patients were classified, based on recognition of the etiology of cirrhosis to determined (n = 81) and cryptogenic (n = 119) patient groups. The existence of TTV infection was analyzed, using a semi-nested polymerase chain reaction method. The presence of hepatitis B virus (HBV) infective markers, including HBV DNA, hepatitis B surface antigen (HBsAg), hepatitis B e antigen (HBeAg), hepatitis B core antibody (HBcAb), and hepatitis B e antibody (HBeAb), was evaluated using qualitative polymerase chain reaction and enzyme linked immunosorbent assay protocols, respectively.Results: The TTV infection was found in 37 of 200 (18.5%) and 53 of 200 (26.5%) plasma and tissue samples of studied liver transplanted patients, respectively. The TTV genomic DNA was found in 32 (26.9%) and 28 (23.5%) of 119 liver tissue and plasma samples of transplanted patients with cryptogenic cirrhosis, respectively. The genomic DNA of TTV was also diagnosed in 21 (25.9%) and nine (11.1%) of the 81 liver tissue and plasma samples of patients with determined cirrhosis, respectively. Significant associations were found between TTV infection with HBV molecular and immunologic infective markers, in liver transplanted patients, with determined and cryptogenic cirrhosis.Conclusions: The diagnosis of the high frequency of solitary TTV and co-infection with HBV, in both liver transplanted patients with cryptogenic and determined cirrhosis, emphasized on the importance of TTV infection in the development of cirrhosis, especially in the cases of cryptogenic ones, prompting for further studies the confirm this agent in the etiology of determined cirrhosis.

آمار یکساله:  

بازدید 91898

دانلود 60131 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  53
 • صفحات: 

  135-147
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  249
 • دانلود: 

  170
چکیده: 

در این مقاله روش جدیدی برای حفاظت باس بار با سرعت فوق العاده سریع ارائه شده است. در این روش با اعمال تبدیل آنلاینTT به مولفه های تحمیلی سیگنال های جریان ثانویه ترانسفورماتورهای جریان پست، مولفه های فرکانس بالای ایجاد شده توسط خطا استخراج می شوند و سپس با استفاده از الگوریتم ساده پیشنهادی برای پردازش خروجی های تبدیل آنلاینTT حفاظت باس بار انجام می شود. به منظور ارزیابی عملکرد الگوریتم پیشنهاد شده، مدل واقعی پست 400 کیلو ولت در نرم افزار EMTP/ATP-Draw شبیه سازی شده است که نتایج آن در حالات مختلف نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی دارای حساسیت و قابلیت اتکا بالا در تفکیک خطاهای خارجی از داخلی به همراه سرعت عملکرد فوق العاده سریع است.

آمار یکساله:  

بازدید 249

دانلود 170 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SUZUKI F. | CHAYANA K. | TSUBOTA A. | AKUTA N. | SOMEYA T.

نشریه: 

INTERVIROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  291-297
تعامل: 
 • استنادات: 

  469
 • بازدید: 

  24478
 • دانلود: 

  30797
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 24478

دانلود 30797 استناد 469 مرجع 0
litScript