نتایج جستجو

5068

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

507

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  49-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3419
 • دانلود: 

  1254
چکیده: 

هدف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه عاطفه مثبت، عاطفه منفی و انگیزش درونی با خلاقیت اجرا شد.روش: از میان دانشجویان دانشگاه تهران 100 نفر به طور طبقه ای تصادفی برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. از پرسشنامه 20 سوالی واتسون برای سنجش عاطفه مثبت و منفی، پرسشنامه 5 سوالی آمابیل و تایرنی برای سنجش انگیزش درونی و پرسشنامه 11 سوالی پالمون و همکاران برای سنجش خلاقیت استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه گام به گام و آزمون تی تحلیل شد.یافته ها: نتایج نشان داد که خلاقیت با عاطفه مثبت و انگیزش درونی همبستگی مثبت معناداری دارد و با عاطفه منفی همبستگی منفی دارد که این همبستگی از نظر آماری معنادار نیست. همچنین بر اساس یافته های پژوهش، عاطفه مثبت و انگیزش درونی به ترتیب می توانند 46% و 4% از واریانس خلاقیت را پیش بینی کنند.نتیجه گیری: عاطفه مثبت و انگیزش درونی می توانند میزان خلاقیت را پیش بینی کنند؛ ولی عاطفه منفی پیش بینی کننده مناسبی برای خلاقیت نیست.

آمار یکساله:  

بازدید 3419

دانلود 1254 استناد 0 مرجع 5
نویسندگان: 

نشریه: 

COMMUNICATION QUARTERLY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  65-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  406
 • بازدید: 

  4323
 • دانلود: 

  19057
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4323

دانلود 19057 استناد 406 مرجع 0
نویسندگان: 

حقانی ابوالحسن

نشریه: 

معرفت کلامی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  77-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  888
 • دانلود: 

  282
چکیده: 

چکیده فارسی:لطفا برای مشاهده چکیده فارسی به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید. چکیده عربی:الإیمان هو النواة الرئیسیة للتدین وتکوینه مرهون بمختلف الظروف والعوامل، ومن جملة هذه العوامل هو بعد التوجه العاطفی بالنسبة إلیه حیث یمکن دراسته فی النصوص الدینیة وکذلک علی أساس رؤیة علم نفسیة. الهدف من تدوین هذه المقالة هو بیان دور العاطفة فی الإیمان من وجهة نظر النصوص الدینیة وعلم النفس حیث اعتمد الباحث علی منهج بحث تحلیل الوثائق للإجابة عن بعض الأسئلة المطروحة مثل: ما هی الصلة الموجودة بین العاطفة والإیمان؟ هل یمکن أن یکون للعاطفة دور فی نشوء الإیمان وتقویته؟ هل یمکن أن یکون للإیمان دور فی تقویة العاطفة؟المعطیات التی تم التوصل إلیها من تحلیل النصوص الدینیة- الآیات والروایات- تشیر إلی أن العاطفة لها صلة متبادلة مع الإیمان، فمن ناحیة للعاطفة دور فی نشوء الإیمان وتقویته عبر بعض المصادیق کالمحبة والخشیة، ومن ناحیة أخری فإن الإیمان یوجه العاطفة ویرسخها. والنتیجة أن محبة الإنسان لله تعالی تنشأ فی رحاب المعرفة الابتدائیة وعلی أساس حب ذات الکمال المطلق ومن خلال تزاید المعرفة فإن الإیمان یتقوی أیضا.

آمار یکساله:  

بازدید 888

دانلود 282 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  451-456
تعامل: 
 • استنادات: 

  401
 • بازدید: 

  7436
 • دانلود: 

  18177
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7436

دانلود 18177 استناد 401 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  287-309
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  264
 • دانلود: 

  136
چکیده: 

تذهب بعض التیارات الفکریه والفقهیه فی العالم الإسلامی خاصه السلفیه إلی الإیمان بمبدا الکراهیه بین الادیان، بوصفه من وجهه نظرهم الاساس الذی تقوم علیه الشریعه الإسلامیه، مدعین ان الاصل فی التعامل مع الآخر الدینی هو إضمار الکراهیه له بوصفها مظهرا من مظاهر الغلظه والشده ونفی الموالاه. وقد حاول هذا البحث ان یدرس هذه القضیه من زاویه قرآنیه، لیتوصل إلی ان فکره الکراهیه لا وجود لها فی النص القرآنی إلا تجاه المعتدین علی الامه المسلمه والإنسان، لا مطلق المختلف معهم فی الرای والعقیده والدین والمذهب، وان النص القرآنی یرکز علی مبدا المفاصله لحفظ الهویه، ولیس علی مبدا الکراهیه.

آمار یکساله:  

بازدید 264

دانلود 136 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9369
 • دانلود: 

  1637
چکیده: 

Although it was initially believed that the coronavirus disease 2019 (COVID-19) only attacked the respiratory system, reports over time demonstrated that this disease could attack the gastrointestinal tract (GIT) as well. The predominant presenting symptoms in patients infected with COVID-19 were gastrointestinal (GI), resulting in GI pathological changes. While clinicians’,concerns are mostly related to respiratory system manifestations, GI symptoms should be monitored and managed appropriately. This review summarizes the essential information about COVID-19 GIT infection in terms of pathogenesis, major pathological changes, microbiological bases of infection, the possibility of feco-oral transmission, the severity of associated symptoms, the major radiological findings, the impact on GI surgery, the role of therapeutic agents in induction or magnification of GI symptoms, and a pitfall on the nutritional supplementation in COVID-19 patients.

آمار یکساله:  

بازدید 9369

دانلود 1637 استناد 0 مرجع 12996
strs
نویسندگان: 

نظری ماه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  274-293
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  696
 • دانلود: 

  391
چکیده: 

در نزد عارفان نهایت محبت، غلیان دل در اشتیاق لقای محبوب است که موجب محو محب می شود زیرا اساس احوال عالیه و کمال جویی بر محبت است. محبت در نظر مولانا مراتبی دارد: محبت عام و محبت خاص. به اعتقاد وی نور ایمان و یقین از محبت سرچشمه می گیرد و چون آتشی وجود را پالایش می دهد، زیرا خلق آدمی با مِهر الهی آمیخته شده است. محبت پیوندی بین محب و محبوب ایجاد می کند و باعث کشش و جذبه می گردد به حدی که بین آن دو تفاوتی دیده نمی شود. مولوی روح محمدی را مظهر محبت دانسته است و معتقد است که رقایق محبت به حسب احوال محبان و استعدادشان تعیّن می یابد و ارتباط عمیقی با ایمان، ذکر، تلوین، تمکین، اتصال و. . . دارد تادرطی مراحل و مقامات و مراحل، بین حق تعالی و طالب (نیست هست نما) حایلی باقی نماند. مسأله این است که آیا محبت می تواند آغازگر فیضان باشد؟ و رقایق محبت، با چه اموری ارتباط تنگا-تنگی دارد؟ تا محب بتواند در سیرالی الله توفیق یابد. در این مقاله همّ براین است تا لطایف این ارتباطات از دیدگاه مولانا از طریق توصیفی-تحلیلی بیان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 696

دانلود 391 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LINDSAY D.S. | HAGEN L. | READ J.D.

نشریه: 

PSYCHOLOGICAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  149-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  452
 • بازدید: 

  18580
 • دانلود: 

  27385
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18580

دانلود 27385 استناد 452 مرجع 0
نویسندگان: 

KIM J. | MORRIS J.D. | SWAIT J.

نشریه: 

JOURNAL OF ADVERTISING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  99-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  472
 • بازدید: 

  29792
 • دانلود: 

  31395
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 29792

دانلود 31395 استناد 472 مرجع 0
نویسندگان: 

محمودپور شیما

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  95-119
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4800
 • دانلود: 

  4614
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 4800

دانلود 4614 استناد 0 مرجع 0
litScript